##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 91 - Story of the Slaying of Vajranabha
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 5, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

        athaikanavatitamo.adhyAyaH
       vajranAbhavadhavR^ittAntaH

janamejaya uvAcha 

bhAnumatyApaharaNaM vijayaM keshavasya cha ||2-91-1
krIDAM cha sAgare divyAM vR^iShNInAmatitejasAm |
ashrauShaM paramAshcharyaM mune dharmabhR^itAM vara ||2-91-2
vajranAbhavadhaM yuktaM nikumbhavadhakIrtane |
tanme kautUhalaM shrotuM prasAdAdbhavato mune ||2-91-3

vaishampAyana uvAcha 

hanta te vartayiShyAmi vajranAbhavadhaM nR^ipa |
vijayaM chaiva kAmasya sAmbasyaiva cha bhArata ||2-91-4
meroH sAnau narapate tapashchakre mahAsuraH |
vajranAbha iti khyAto nishchitaH samiti~njayaH ||2-91-5
tasya tuShTo mahAtejA brahmA lokapitAmahaH |
vareNa chChandayAmAsa tapasA paritoShitaH ||2-91-6
avadhyatvaM sa devebyo vavre dAnavasattamaH |
puraM vajrapuraM chApi sarvaratnamayaM shubham ||2-91-7
svachChandena praveshashcha na vAyorapi bhArata |
achintitena kAmAnAmupapattirnarAdhipa ||2-91-8
shAkhAnagaramukhyAnAM saMvAhAnAM shatAni cha |
nagarasyAprameyasya samantAjjanamejaya ||2-91-9
tathA tadabhavattasya varadAnena bhArata |
uvAsa vajranagare vajranAbho mahAsuraH ||2-91-10
koTisho varalabdhaM tamasurAH parivArya te |
UShurvajrapure rAjansaMvAheShu tathaiva cha ||2-91-11
shAkhAnagaramukhyeShu ramyeShu cha narAdhipa |
hR^iShTapuShTapramuditA nR^ipa devasya shatravaH ||2-91-12
vajranAbho.atha duShTAtmA varadAnena darpitaH |
pure.asya chAtmanashchaiva jagadbAdhitumudyataH ||2-91-13
mahendramabravIdgatvA devalokaM vishAMpate |
ahamIshitumichChAmi trailokyaM pAkashAsana ||2-91-14
athavA me prayachChasva yuddhaM devagaNeshvara |
sAmAnyaM hi jagatkR^itsnaM kAshyapAnAM mahAtmanAm ||2-91-15
sa bR^ihaspatinA sArdhaM mantrayitvA maheshvaraH |
vajranAbhaM surashreShThaH provAcha kuruvaMshaja ||2-91-16
satreShu dIkShitaH saumya kashyapo naH pitA muniH |
tasminvR^itte yathAnyAyyaM tathA sa hi kariShyati ||2-91-17
tataH sa pitaraM gatvA kashyapaM dAnavo.abravIt |
yathoktaM devarAjena tamuvAchAtha kashyapaH ||2-91-18
satre vR^itte kariShyAmi yathAnyAyaM bhaviShyati |
tvaM tu vajrapure putra vasa gachCha samAshritaH ||2-91-19
evamukte vajranAbhaH svameva nagaraM gataH |
mahendro.api yayau devo dvArakAM dvArashAlinIm ||2-91-20 
gatvA chAntarhito devo vAsudevamathAbravIt |
vajranAbhasya vR^ittAntaM tamuvAcha janArdanaH ||2-91-21
shaurerupasthito deva vAjimedho mahAkratuH |
tasminvR^itte vajranAbhaM pAtayiShyAmi vAsava ||2-91-22
tatropAyaM praveshe tu chintayAvaH satAM gateH |
nAnichChayA pravesho.asti tatra vAyorapi prabho ||2-91-23
tato gato devarAjo vAsudevena satkR^itaH |
vAjimedhe cha saMprApte vasudevasya bhArata ||2-91-24
tasminyaj~ne vartamAne praveshArthaM surottamau |
chintayAmAsaturvIrau devarAjAchytAvubhau ||2-91-25
tatra yaj~ne vartamAne sunATyena naTAstadA |
maharShIMstoShayAmAsa bhadranAmeti nAmataH ||2-91-26
taM vareNa munishreShThAshChandayAmAsurAtmavat |
sa vavre tu naTo bhadro varaM deveshvaropamaH ||2-91-27
devendrakR^iShNachChandena sarasvatyA prachoditaH |
praNipatya munishreShThAnashvamedhe samAgatAn ||2-91-28

naTa uvAcha 
bhojyo dvijAnAM sarveShAM bhaveyaM munisattamAH |
saptadvIpAM cha pR^IthivIM vichareyamimAmaham ||2-91-29
prasiddhAkAshagamanaH shaknuvaMshcha visheShataH |
avadhyaH sarvabhUtAnAM sthAvarA ye cha ja~NgamAH ||2-91-30
yasya yasya cha veSheNa pravisheyamahaM khalu |
mR^itasya jIvato vApi bhAvyenotpAditasya vA ||2-91-31
sa tUryastAdR^ishaH syAM vai jarArogavivarjitaH |
tuShteyurmunayo nityamanye cha mama sarvadA ||2-91-32
evamastviti saMprokto brAhmaNairnR^ipate naTaH |
saptadvIpAM vasumatIM paryaTatyamaropamaH ||2-91-33
purANi dAnavendrANAmuttarAMshcha kurUMstathA |
bhadrAshvAnketumAlAMshcha kAlAbhradvIpameva cha ||2-91-34
parvaNIShu tu sarvAsu dvArakAM yadumaNDitAm |
AyAti varadattaH sa lokavIro mahAnaTaH ||2-91-35
tato haMsAndhArtarAShTrAndevalokanivAsinaH |
uvAcha bhagavA~nshakraH sAntvayitvA sureshvaraH ||2-91-36
bhavanto bhrAtaro.asmAkaM kAshyapA devapakShiNaH |
vimAnavAhA devAnaM sukR^itInAM tathaiva cha ||2-91-37
devAnAmasti kartavyaM kAryaM shatruvadhAnvitam |
tatkartavyaM na mantrashcha bhettavyo naH katha~nchana ||2-91-38
na kurvatAM devatAj~nAmugro daNDaH patedapi |
sarvatrApratiShiddhaM vo gamanaM haMsasattamAH ||2-91-39
gatvApraveshyamanyeShAM vajranAbhapurottamam |
ito.antaHpuravApIShu charadhvamuchitaM hi vaH ||2-91-40
tasyAsti kanyAratnaM hi trailokyAtishayaM shubham |
nAmnA prabhAvatI nAma chandrAbheva prabhAvatI ||2-91-41
varadAnena sA labdhA mAtrA kila varAnanA |
haimavatyA mahAdevyAH sakAshAditi naH shrutam ||2-91-42
svayaMvarA cha sA kanyA bandhubhiH sthApitA satI |
AtmechChayA patiM haMsA varayiShyati shobhanA || 2-91-43
tadbhavadbhirguNA vAchyAH pradyumnasya mahAtmanaH |
sadbhUtaH kularUpasya shIlasya vayasastathA ||2-91-44
yadA sA raktabhAvA cha vajranAbhasutA satI |
tasyAH sakAshAtsaMdesho nayitavyaH samAdhinA ||2-91-45
pradyumnasya punastasmAdAnayadhvaM tathaiva cha |
svabuddhyA prAptakAlaM cha saMvidheyaM hitaM mama ||2-91-46
netravaktraprasAdashcha kartavyastatra sarvathA ||2-91-47
tathA tathA guNA vAchyAH pradyumnasya mahAtmanaH |
yathA yathA prabhAvatyA manastatra bhavetsthitam ||2-91-48
vR^ittAntashchAnudivasaM pradeyo mama sarvathA |
dvAravatyAM cha kR^iShNasya bhrAturmama yavIyasaH ||2-91-49
tAvadyatnashcha kartavyaH pradyumno yAvadAtmavit |
paryAvartedvarArohAM vajranAbhasutAM vibhuH ||2-91-50
avadhyAste tu devAnAM brahmaNo varadarpitAH |
devaputrairhi hantavyAH pradyumnapramukhairyudhi ||2-91-51
naTo dattavarastasya veShamAsthAya yAdavAH |
pradyumnAdyA gamiShyanti vajranAbhavinAshanAH ||2-91-52
etachcha sarvaM kartavyamanyachcha sarvameva hi |
prAptakAlaM vidhAtavyamasmAkaM priyakAmyayA ||2-91-53
praveshastatra devAnAM nAsti haMsAH katha~nchana |
vajranAbhepsite tatra praveshaH khalu sarvathA ||2-91-54

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   vajranAbhavadhe ekanavatitamo.adhyAyaH