##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva -
Chapter 92 - Pradyumna and Party set out for Vajranabhapura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 6, 2009 ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

        atha dvinavatitamo.adhyAyaH
 vajranAbhapuraM prati pradyumnAdInAM gamanam

vaishampAyana uvAcha 

te vAsavavachaH shrutvA haMsA vajrapuraM yayuH |
pUrvochitaM hi gamanaM teShAM tatra janAdhipa ||2-92-1
te dIrghikAsu ramyAsu nipeturvIra pakShiNaH |
padmotpalairAvR^itAsu kA~nchanaiH sparshanakShamaiH ||2-92-2
te vai nadanto madhuraM saMskR^itApUrvabhAShiNaH |
pUrvamapyAgatAste tu vismayaM janayanti hi ||2-92-3
antaHpuropabhogyAsu cherurvApIShu te nR^ipa |
dR^iShTAste vajranAbhasya triviShTapanivAsinaH ||2-92-4
AlapantaH sumadhuraM dhArtarAShTrA janeshvara |
sa tAnuvAcha daiteyo dhArtarAShTrAnidaM vachaH ||2-92-5
triviShTape nityaratA bhavantashchArubhAShiNaH |
yadaivehotsavo.asmAkaM bhavadbhiravagamyate ||2-92-6
AgantavyaM jAlapAdAH svamidaM bhavatAM gR^iham |
visrabdhaM cha praveShTavyaM triviShTapanivAsibhiH ||2-92-7
te tathoktAH shakunayo vajranAbhena bhArata |
tathetyuktvA hi vivishurdAnavendraniveshanam ||2-92-8
chakruH parichayaM te cha devakAryavyapekShayA |
mAnuShAlApinaste tu kathAshchakruH pR^ithagvidhAH ||2-92-9
vaMshabaddhAH kAshyapAnAM sarvakalyANabhAginAm |
striyo remurvisheSheNa shR^iNvantyaH sa~NgatAH kathAH ||2-92-10
vicharantastato haMsA dadR^ishushchAruhAsinIm |
prabhAvatIM varArohAM vajranAbhasutAM tadA ||2-92-11
haMsAH parichitAM chakrustAM tatashcAruhAsinIm |
sakhIM shuchimukhIM chakre haMsIM rAjasutA tadA ||2-92-12
sA tAM kadAchitpaprachCha vajranAbhasutAM sakhIm |
vishrambhitAM pR^ithaksUktairAkhyAnakashatairvarAm ||2-92-13
trailokyasundarIM vedmi tvAmahaM hi prabhAvati |
rUpashIlaguNairdevi ki~nchiitvAM vaktumutsahe ||2-92-14
vyatikrAmati te bhIru yauvanaM chAruhAsini |
yadatItM punarnaiti gataM srota ivAmbhasaH ||2-92-15
kAmopabhogatulyA hi ratirdevi na vidyate |
strINAM jagati kalyANi satyametadbravImi te ||2-92-16
svayaMvare cha nyastA tvaM pitrA sarvA~Ngashobhane |
na cha kAMshchidvarayase devAsurakulodbhavAn ||2-92-17 
vrIDitA yAnti sushroNi pratyAkhyAtAstvayA shubhe |
rUpashauryaguNairyuktAnsadR^shAMstvaM kulasya hi ||2-92-18
AgatAnnechChase devi sadR^ishAnkularUpayoH |
ihaiShyati kimarthaM tvAM pradyumno rukmiNIsutaH ||2-92-19
trailokye yasya ruUpeNa sadR^isho na kulena vA |
guNairvA chArusarvA~Ngi shauryeNapyati vA shubhe ||2-92-20
deveShu devaH sushroNi dAnaveShu cha dAnavaH |
mAnuSheShvapi dharmAtmA manuShyaH sa maAbalaH ||2-92-21
yaM sadA devi dR^iShTvA hi sravanti jaghanAni hi |
ApInAnIva dhenUnAM srotAMsi saritAmiva ||2-92-22
na puRNachandreNa mukhaM nayane vA kusheshayaiH |
utsahe nopamAtuM hi mR^igendreNAtha vA gatim || 2-92-23
jagatah sAramuddhR^itya putraH sa vihitaH shubhe |
kR^itvAna~NgaM vare sA~NgaM viShNunA prabahviShNunA ||2-92-24
hR^itena shambaro bAlye yena pApo nibarhitaH |
mAyAshcha sarvAH saMprAptA na cha shIlaM vinAshitam ||2-92-25
yAnyAnguNAnpR^ithushroNi manasA kalpayiShyasi |
eShTavyAstriShu lokeShu pradyumne sarva eva te ||2-92-26
ruchyA vahnipratIkAshaH kShamayA pR^thivIsamaH |
tejasA suryasadR^isho gAmbhIryeNa hradopamaH |
prabhAvatI shuchimukhIM tvitIhovAcha bhAminI ||2-92-27

prabhAvatyuvAcha
viShNurmAnuShalokasthaH shrutaH subahusho mayA |
pituH kathayataH saumye nAradasya cha dhImataH ||2-92-28
shatruH kila sa daityAnAM varjanIyaH sadAnaghe |
kulAni kila daityAnAM tena dagdhAni mAnini ||2-92-29
pradIptena rathA~Ngena shAr~NgeNa gadayA tathA |
shAkhAnagaradesheShu vasanti kila ye.asurAH ||2-92-30
ityete dAnavendreNa saMdishyante hi taM prati |
manoratho hi sarvAsAM strINAmeva shuchismite ||2-92-31
bhaveddhi me patikulaM shreShThaM pitR^ikulAditi |
yadi nAmAbhyupAyaH syAttasyehAgamanaM prati ||2-92-32
mahAnanugraho me syAtkulaM syAtpAvitaM cha me |
samarthanAM me pR^iShTA tvaM prayachCha shuchilApini ||2-92-33
pradyumnaH syAdyathA bhartA sa me vR^iShNikulodbhavaH |
atyantavairI datyAnAmudvejanakaro hariH ||2-92-34
asurANAM striyo vR^iddhAH kathayantyo mayA shrutAH |
pradyumnasya tathA janma purastAdapi me shrutam ||2-92-35
yathA cha tena nihato balavAnkAlashambaraH |
hR^idi me vartate nityaM pradyumnaH khalu sattame ||2-92-36
hetuH sa nAsti syAttena yathA mama samAgamaH |
dAsI tavAhaM sakhyArhe dUtye tvaM cha visarjaye ||2-92-37
paNDitAsi vadopAyaM mama tasya cha sa~Ngame |
tatastAM sAntvayitvA sA prahasantIdamabravIt ||2-92-38

shuchimkhyuvAcha 
tatra dUtI gamiShyAmi tavAhaM chAruhAsinI |
imAM bhaktiM tavodArAM pravakShyAmi shuchismite ||2-92-39
tathA chaiva karishyAmi yathaiShyati tavAntikam |
sAkShAtkAmena sushroNi baviShyati sakAminI ||2-92-40 
iti me bhAShitaM nityaM smarethAh shuchilochane |
kathAkushalatAM pitre kathayasvAyatekShaNe ||2-92-41
mamatvaM tatra me devi hitaM samyakprapatsyase |
ityuktA sA tathA chakre yattatsA tAmathAbravIt ||2-92-42
dAnavendrashcha tAM haMsIM prayachChAntaHpure tadA |
prabhAvatyA samAkhyAtA kathA kushalatA tava ||2-92-43
tattvaM shuchimukhi brUhi kathAM yogyatayA vare |
kiM tvayA dR^iShTamAshcharyaM jagatyuttamapakShiNi ||2-92-44
adR^iShTapUrvamanyairvA yogyAyogyamanindite |
sovAcha vajranAbhaM tu haMsI varanarottama ||2-92-45
shrUyatAmityathAmantrya dAnavendraM mahAdyutiM |
dR^iShTA me shANDilI nAma sADhvI dAnavasattama |
AshcharyaM karma kurvantI merupArshve manasvinI ||2-92-46
sumanAshchaiva kaushalyA sarvabhUtahite ratA |
kathaMchidvarashANDilyAH shailaputryAH shubhA sakhI ||2-92-47
naTashchaiva mayA dR^iShTo munidattavaraH shubhaH |
kAmarUpI cha bhojyashcha trailokye nityasaMmataH ||2-92-48
kurUnyAtyuttarAnvIra kAlAmradvIpameva cha |
bhadrAshvAnketumAlAMshcha dvIpAnanyAMstathAnagha ||2-92-49 
devagandharvageyAni nR^ityAni vividhAni cha |
sa vetti devAnnR^ityena vismApayati sarvathA ||2-92-50

vajranAbha uvAcha 
shrutametanmayA haMsi na chirAdiva vistaram |
chAraNAnAM kathayatAm siddhAnAM cha mahAtmanAm ||2-92-51
kutUhalaM mamApyasti sarvathA pakShinandini |
naTe dattavare tasminsaMstavastu na vidyate ||2-92-52

hamsyuvAcha 
saptadvIpAnvicharati naTaH sa ditijottama |
guNavantaM janaM shrutvA guNakAryaH sa sarvathA ||2-92-53
tava chechChR^iNuyAdvIra sadbhUtam guNavistaram |
naTam tadAgataM viddhi puraM tava mahAsura ||2-92-54 

vajranAbha uvAcha 
upAyaH sR^ijatAM haMsi yeneha sa naTaH shubhe |  
AgachChenmama bhadraM te viShayaM pakShinandini ||2-92-55
te haMsA vajranAbhena kAryahetorvisarjitAH |
devendrAyAtha kR^iShNAya shashaMsuH sarvameva tat ||2-92-56
adhokShajena pradyumno niyuktastatra karmaNi |
prabhAvatyAshcha saMsarge vajranAbhavadhe tathA ||2-92-57
daivIM mAyAM samAshritya saMvidhAya harirnaTam |
naTaveSheNa bhaimAnAM preShayAmAsa bhArata ||2-92-58
pradyumnaM nAyakaM kR^itvA sAmbaM kR^itvA vidUShakam |
pAripArshve gadaM vIramanyAnbhaimAMstathaiva cha ||2-92-59
vAramukhyA naTIH kR^itvA tattUryasadR^ishAstadA | 
tathaiva bhadraM bhadrasya sahAyAMshcha tathAvidhAn |2-92-60
pradyumnavihitaM ramyaM vimAnaM te mahArathAH |
jagmurAruhya kAryArthaM devAnAmamitaujasAm ||2-92-61
ekaikasya samA rUpe puruShaH puruShasya te |
strINAM cha sadR^ishAH sarve te svarUpairnarAdhipAH ||2-92-62
te vajranagarasyAtha shAkhAnagaramuttamam |
jagmurdAnavasaMkIrNaM supuraM nAma nAmataH ||2-92-63

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   vajranAbhapradyumnottare pradyumnAdigamane
          dvinavatitamo.adhyAyaH