##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 93 - Pradyumna Enters Vajranabhapura 
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
January 7, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
        atha trinavatitamo.adhyAyaH 
     vajranAbhapure pradyumnapraveshaH 

vaishampAyana uvAcha 
tataH svapuravAsInAmasurANAM narAdhipa |
dadAvAj~nAM vajranAbho dIyatAM gR^ihamuttamam ||2-93-1
Atithyam kriyatAmeShAM bahuratnamupAyanam |
vAsAmsi suvichitrANi sukhAya janara~njanam ||2-93-2
bharturAj~nAm samAlabhya tathA chakrushcha sarvashaH |
pUrvAshruto naTaH prAptaH kautUhalamajIjanat ||2-93-3
naTasyAtha dadurdaityAH satkAraM parayA mudA |
paryAyArthe dadushchApi ratnAni subahUnyatha ||2-93-4
tataH sa nanR^ite tatra varadatto naTastathA |
svapure puravAsInAM paraM harShaM samAdadhat ||2-93-5
rAmAyaNaM mahAkAvyamuddeshyaM nATakIkR^itam |
janma viShNorameyasya rAkShasendravadhepsayA ||2-93-6
lomapAdo dasharatha R^ishyashR^i~NgaM mahAmunim |
shAntAmapyAnayAmAsa gaNikAbhiH sahAnagha ||2-93-7
rAmalakShmaNashatrughnA bharatashchaiva bhArata |
R^ishyashR^i~Ngashcha shAntA cha tathArUpaiH naTaiH kR^itAH ||2-93-8
tatkAlajIvino vR^iddhA dAnavA vismayaM gatAH |
AchachakShushcha teShAM vai rUpatulyatvamachyutam ||2-93-9 
saMskArAbhinayau teShAM prastAvAnAM cha dhAraNam | 
dR^iShTvA sarve praveshaM cha dAnavA vismayaM gatAH ||2-93-10
te raktA vismayaM nedurasurAH parayA mudA |
utthAyotthAya nATyasya viShayeShu punaH punaH ||2-93-11
dadurvastrANi tuShTAshcha graiveyavalayAni cha |
hArAnmanoharAMshchaiva hemavaiDUryabhUShitAn ||2-93-12
pR^ithagartheShu datteShu lokaiste tuShTuvurnaTAH |
asurAMshcha munIMshchaiva gotrairabhijanairapi ||2-93-13
preShitaM vajranAbhasya shAkhAnagaravAsibhiH |
naTasya divyarUpasya narendrAgamanaM tadA ||2-93-14
purA shrutArtho daityendraH preshayAmAsa bhAratA |
AnIyatAM vajrapuraM nato.asAviti harShitaH ||2-93-15
dAnavendravachaH shrutvA shAkhAnagaravAsibhiH |
nItA vajrapuraM ramyaM naTaveSheNa yAdavAH ||2-93-16
AvAsashcha tato dattaH sukR^ito vishvakarmaNA |
eShTavyaM yachcha tatsarvaM dattaM shataguNottaram ||2-93-17
atha kAlotsavaM chakre vajranAbho mahAsuraH |
kArayAmAsa ramyaM cha chamUvATaM prahR^iShTavAn ||2-93-18 
tatastAnparivishrAntAnprekShArthAya prachodayat |
dattvA ratnAni bhUrINi vajranAbho mahAbalaH ||2-93-19
upaviShTashcha tAndraShTuM saha j~nAtibhirAtmavAn |
Channe chAntaHpuraM sthApya chakShurdR^ishye narAdhipaH ||2-93-20
bhaimApi baddhanepathyA naTaveShadharAstathA |
kAryArthaM bhImakarmANo nRityArthamupachakramuH ||2-93-21
tato ghanaM sasuShiraM murajAnakabhUShitam |
tantrIsvaragaNairviddhAnAtodyAnanvavAdayan ||2-93-22
tatastu devagAndhAraM ChAlikyaM shravaNAmR^itam |
bhaimastriyaH prajagire manaHshrotrasukhAvaham ||2-93-23
AgAndhAragrAmarAgam ga~NgAvataraNaM tathA |
viddhamAsAritaM ramyaM jagire svarasampadA ||2-93-24
layatAlasamaM shrutvA ga~NgAvataraNaM shubham |
asurAMstoShayAmAsa utthAyotthAya bhArata ||2-93-25
nandiM cha vAdayAmAsa pradyumno gada eva cha |
sAmbashcha vIryasampannaH kAryArthaM naTatAM gataH ||2-93-26
nAndyante cha tadA shlokaM ga~NgAvataraNAshritam |
raukmiNeyastadovAcha samyaksvabhinayAnvitam ||2-93-27
rambhAbhisAraM kauberaM nATakaM nanR^itustataH |
shUro rAvaNarUpeNa rambhAveShaM manovatI ||2-93-28
nalakUbarastu pradyumnaH sAmbastasya vidUShakaH |
kailAso rUpitashchApi mAyayA yadunandanaiH ||2-93-29
shApashcha dattaH kruddhena rAvaNasya durAtmanaH |
nalakUbareNa cha yathA ramyA chApyatha sAntvitA ||2-93-30
etatprakaraNaM vIrA nanR^ituryadunandanAH |
nAradasya muneH kIrtiM sarvaj~nasya mahAtmanaH ||2-93-31 
pAdoddhAreNa nR^ityena tathaivAbhinayena cha |
tuShTuvurdAnavA vIrA bhaimAnAmatitejasAm ||2-93-32
te dadurvastramukhyAni ratnAnyAbharaNAni cha |
hArAMstaralaviddhAMshcha vaiDUryamaNibhUShitAn ||2-93-33
vimAnAni vichitrANi rathAMshchAkAshagAminaH | 
gajAnAkAshagAMshchaiva divyanAgakulodbhavAn ||2-93-34
chandanAni cha divyAni shItAni rasavanti cha |
gurUNyagurumukhyAni gandhADhyAni cha bhArata ||2-93-35
chintAmaNInudArAMshcha chintite sarvakAmadAn |
prekShAsu tAsu bahvIShu dadanto dAnavAstathA ||2-93-36
dhanaratnairvirahitAH kR^itAH puruShasattama |
striyo dAnavamukhyAnAM tathaiva cha janeshvara ||2-93-37
tato haMsI prabhAvatyAH sakhI prAha prabhAvatIm |
gatAsmi dvArakAM ramyAM bhaimaguptAmanindite ||2-93-38
pradyumnashcha mayA dR^iShTo vivikte chArulochane |
bhaktishcha kathitA tasya mayA tava shuchismite |2-93-39
tena hR^iShTena kAlascha kR^itaH kamalalochane |
adya pradoShasamaye tvayA saha samAgame ||2-93-40
tadadya ruchirashroNi tava priyasamAgamaH |
na hyAtmavArtAM bhAShanti mithyA bhaimakulodbhavAH ||2-93-41
tataH prabhAvatI hR^iShTA haMsIM tAmidamabravIt |
uShitAsi mamA.a.avAse svaptumarhasi sundari ||2-93-42
tvayAhaM sahitAvAse draShTumichChAmi kaishavim |
niHsAdhvasA bhaviShyAmi tvayA saha viha~Ngame ||2-93-43
haMsI tatheti chovAcha sakhIM kamalalochanAm |
Aruroha cha taddharmyaM prabhAvatyA viha~NgamA ||2-93-44
vishvakarmakR^ite tatra harmyapR^iShThe prabhAvatI |
saMvidhAnaM chakArAshu pradyumnAgamanakShamam ||2-93-45
tasminkR^ite saMvidhAne kAmamAnayituM yayau |
prabhAvatImanuj~nApya haMsI vAyusamA gatau ||2-93-46
naTaveShadharaM kAmaM gatvovAcha shuchismitA |
adya bhUtaH sa bhagavansamayo vartate nishi ||2-93-47
tatheti prAha tAM kAmaH sA nivR^ittAtha pakShiNI |
abhyAgatA cha sA haMsI prabhAvatimathAbravIt |
abhyeti raukmiNeyo.asAvAshvasAyatalochane ||2-93-48
pradyumno nIyamAnaM tu dadR^ishe mAlyamAtmavAn |
bhramarairAvR^itaM vIraH sugandhamarimardanaH ||2-93-49
nililye tatra mAlye tu bhUtvA madhukarastadA |
prabhAvatyA nIyamAne viditArthaH pratApavAn ||2-93-50
praveshitaM cha tanmAlyaM strIbhirmadhukarAyutam |
upanItaM prabhAvatyaistrIbhistadbhramarAvR^itam ||2-93-51 
avidUre cha vinyastaM prabhAvatyA janAdhipa |
bhramarAste yayuH saumya sandhyAkAle hyupasthite ||2-93-52
sa bhaimapravaro vIrastaiH sahAyairvihInataH |
karNotpale prabhAvatyA nililye shanakairiva ||2-93-53
tataH prabhAvatI haMsImuvAcha vadatAM varA |
udyataM pUrNachandraM sA samIkShyAtimanoharam ||2--93-54
sakhi dahyati me.a~NgAni mukhaM cha parishuShyati |
autsukyaM hR^idi chAtIva ko.ayaM vyAdhiranauShadhaH ||2-93-55
dadhaddviguNamautsukyamasau pUrNanishAkaraH |
navoditaH shItarashmiH sakhyaM harati cha priyaH ||2-93-56
na dR^iShTapUrvo hi mayA shrutamAtreNa kA~NkShitaH |
aho dhUmayate.a~NgAni strIsvabhAvasya dhikkhalu |
kalpayAmi yathA buddhyA yadi nAbhyeti me priyaH ||2-93-57
kumudvatIgataM mArgaM hA gamiShyAmyaki~nchanA |
madanAshIviSheNAsmi hA hA daShTA manasvinI ||2-93-58
shItavIryAH prakR^ityaiva jagatau hrAdanAH sukhAH |
dahanti mama gAtrANi kiM nu chandragabhastayaH ||2-93-59
prakR^ityA shItalo vAyurnAnApuShparajovahaH |
dAvAgnisadR^isho me.adya dandahIti shubhAM tanum ||2-93-60
tataH sa~Nkalpaye eva sthairyaM kAryamivAtmanaH |
nAvatiShThati nirvIryaM manaH sa~NkalpadharShitam ||2-93-61
vimanaskAsmi muhyAmi vepathurme mahAnhR^idi |
babhramIti cha me dR^iShTirhA hA yAmi dhruvaM kShayam ||2-93-62 

    iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   vajranAbhapure pradyumnagamane trinavatitamo.adhyAyaH