##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 95 -Pradyumna Addresses Bhanumati
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 9, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
     atha pa~nchanavatitamo.adhyAyaH
         pradyumnabhAShaNam

vaishampAyana uvAcha 
	nabho nabhasye.atha nirIkShya mAsi 
		kAmastadA toyadavR^indakIrNam |
	prabhAvatIM chAruvishAlanetrA-
		muvAcha pUrNendunikAshavaktraH ||2-95-1
	tavAnanAbho varagAtri chandro 
		na dR^ishyate sundari chArubimbaH |
	tvatkeshapAshapratimairniruddho 
		balAhakaishchArunirantaroru ||2-95-2
	saMdR^ishyate subhru taDiddhanasthA 
		tvaM hemachArvAbharaNnviteva |
	mu~nchanti dhArAshcha ghanA nadanta-
		stvaddhArayaShTeH sadR^ishA varA~Ngi ||2-95-3
	ghanapradesheShu balAkapa~Nktaya-
		stvaddantapa~NktipratimA vibhAnti |
	nimagnapadmAni saritsu subhru 
		na bhAnti toyAni rayAkulAni ||2-95-4
	amI ghanA vAyuvashopayAtA 
		balAkamAlAmalachArudantAH |
	anyonyamabhyAhanituM pravR^ittA 
		vaneShu nAgA iva shukladantAH ||2-95-5
	dhanustrivarNaM varagAtri pashya 
		kR^itaM tavApA~NgamivAnanastham |
	vibhUShayantaM gamanaM ghanAshcha 
		praharShaNaM kAmijanasya kAnte ||2-95-6
	ghanAnnadantaH pratinardamAnA-
		nnirIkShya sushroNi shikhInprahR^IShTAn |
	samAhR^itAnuddhatapichChabhArA-
		 npriyAbhirAmAnupanR^ityamAnAn ||2-95-7
	harmyeShu chAnye shashipANDureShu 
		rAjanti sushroNi mayUrasa~NghAH |
	muhUrtashobhAmatichArurUpAM 
		dattvA patanto valabhIpuTeShu ||2-95-8
	praklinnapakShAstarumastakeShu 
		muhUrtachUDAmaNitAM vidhAya |
	prayAnti bhUmiM navashAdvalAnA-
		mAsha~NkamAnA dhR^itachArudehAH ||2-95-9
	pravAti dhArAntaraniHsR^itashcha 
		sukho.anilashchandanapa~NkashItaH |
	kadambasarjArjunapuShpabhUtaM 
		samAvahangandhamana~Ngabandhum || 2-95-10
	ratishramasvedavinAshahetu-
		rnavodabhArAnayane cha hetuH |
	na mArutaH syAdyadi chArugAtri 
		na meghakAlo mama vallabhaH syAt ||2-95-11
	evaMvidheShu priyasa~NgameShu 
		ratAvasAne yadupaiti vAyuH |
	ratishramasvedaharaH sugandhI 
		tataH paraM kiM sukhamasti loke ||2-95-12
	jalAplutAnIkShya mahAnadInAM 
		sugAtri haMsAH pulinAni hR^iShTAH |
	gatAH shramaM mAnasavAsalubdhAH 
		sasArasAH krau~nchaguNAnuvidddhAH ||2-95-13
	na bhAnti nadyo na sarAMsi chaiva 
		hatatviShIvAyatachArunetre |
	gateShu haMseShvatha sAraseShu 
		rathA~NgatulyAhvayaneShu chaiva ||2-95-14
	bhogaikadeshena shubhaM shayAnaM 
		dhruvaM jagannAthamupendramIsham |
	nidrAbhyupetA varakAlatajj~nA 
		shriyaM pragamyottarachArurUpAm ||2-95-15
	nidrAyamANe bhagavatyupendre 
		meghAmbarAkrAntanishAkaro.adya |
	padmAmalAbhaH kamalAyatAkShi 
		kR^iShNasya vaktrAnukR^itiM karoti ||2-95-16
	kadambanIpArjunaketakAnAM 
		srajo dhruvaM kR^iShNamupAnayanti |
	puShpANi chAnyAnyR^itavaH samastAH 
		kR^iShNAtpramAdAnabhikA~NkShamANAH ||2-95-17			
	nAgAshcharanto viShadigdhavaktrAH 
		spR^ishanti puShpANyapi pAdapAnyAn |
	pepIyamAnAnbhramarairjanAnAM 
		kautUhalaM te janayantyatIva || 2-95-18
	toyAtibhArAmbudavR^indanaddhaM 
		nabhaH patiShyantamivAbhivIkShya |
	nipAnagaMbhIramabhinnavR^iShTaM 
		manoharaM chArumukhastanoru ||2-95-19
	balAkamAlAkulamAlyadAmnA 
		nirIkSha ramyaM ghanavR^indametat |
	sasyAni bhUmAvabhivarShamANaM 
		jagaddhitArthaM vimalA~NgayaShTe || 2-95-20
.	jalAvalambAmbudavR^indakarShIM 
		ghanairghanAnyodhayatIva vAyuH |
	pravR^ittachakro nR^ipatirvanasthA-
		ngajAnjgajaiH svairiva vIryadR^iptAn ||2-95-21
	abhaumamambho visR^ijanti meghAH 
		pUtaM pavitraM pavanaiH sugandhi |
	harShAvahaM chAtakabarhiNAnAM 
		varANDajAnAM jaladapriyANAm ||2-95-22
	plava~NgamaH ShoDashapakShashAyI 
		virauti goShThaH saha kAminIbhiH |
	R^icho dvijAtiH priyasatyadharmA 
		yathA sushiShyaiH parivAryamANaH ||2-95-23
	guNe mAhAMstoyadakAlajo.aya-
		mabuddhameghasvanabhIShitAnAm |
	pariShvajantaH parivarddhayanti 
		vinApi shayyAsamayaM priyANAm || 2-95-24
	doSho.ayamekaH salilAgamasya 
		mAM pratyudArAnvayavarNashIle |
	na dR^ishyate yattava vaktratulyo 
		ghanagrahagrastatanuH shashA~NkaH ||2-95-25
	pradR^ishyate bhIru yadA shashA~Nko 
		ghanAntarastho jagataH pradIpaH |
	tadAnupashyanti janAH prahR^iShTA 
		bandhuM pravAsAdiva sannivR^ittam ||2-95-26
	vilApasAkShI priyahInitAnAM 
		saMdR^ishyate bhIru yadA shashA~NkaH |
	netrotsavaH proShitakAmukAnAM 
		dR^iShTvaiva kAntaM bhavatItyavaimi ||2-95-27
	netrotsavaH kAntasamAgatAnAM 
		dAvAgnitulyaH priyahInitAnAm |
	tenaiva dehena varA~NganAnAM 
		chandro.api tAvatpriyavipriyashcha ||2-95-28
	vinApi chandreNa pure pituste 
		yataH prabhA chandragabhastigaurI |
	guNAguNAMshchandramaso na vedmi 
		yatastato.ahaM prashashaMsayiShye ||2-95-29 
	avApa yo brAhmaNarAjyamIDyo 
		durApamanyaiH sukR^itaistapobhiH |
	gAyanti viprAH pavamAnasaMj~naM 
		samAgatAH parvaNi chApyudAram ||2-95-30
	pitA budhasyottaravIryakarmA 
		purUravA yasya suto nR^idevaH | 
	prANAgnirIDyo.agnimajIjanadyo 
		naShTaM shamIgarbhabhavaM bhavAtmA ||2-95-31
	tathaiva pashchAchchakame mahAtmA 
		purorvashImapsarasAM variShThAm |
	pItaH purA yo.amR^itasarvadeho 
		munipravIrairvaragAtri ghoraiH ||2-95-32
	nR^ipaH kushAgraiH punareva yashcha 
		dhImAnato.agnirdivi pUjyate cha |
	Ayushcha vaMshe nahuShashcha yasya 
		yo devarAjatvamavApa viraH ||2-95-33 
	devAtidevo bhagavAnprasUtau 
		vaMshe hariryatra jagatpraNetA |
	bhaimaH pravIraH surakAryaheto-
		ryaH subhru dakShasya vR^itaH sutAbhiH ||2-95-34
	babhUva rAjAtha vasushcha yasya 
		vamshe mahAtmA shashivaMshadIpaH |
	yashchakravartitvamavApa vIraH 
		svaiH karmabhiH shakrasamaprabhAvaH ||2-95-35
	yadushcha rAjA shashivaMshamukhyo 
		yo.avApa mahyAmadhirAjabhAvam |
	bhojAH kule yasya narAdhipasya 
		vIrAH prasUtAH surarAjatulyAH ||2-95-36 
	na kUTakR^idyasya nR^ipo.asti vaMshe 
		na nAstiko naiShkR^itiko.api vAtha |
	ashraddadhAno.apyathavA kadaryaH 
		shauryeNa vA vAriruhAkShi hInaH ||2-95-37
	vaMshe vadhUstvaM kamalAyatAkShi 
		shlAghyA guNAnAmatipAtrabhUtA |
	kuru praNAmaM shikharAgradanti 
		tasya tvamIshasya satAM priyasya ||2-95-38
	nArAyaNAyAtmabhavAyanAya 
		lokAyanAya tridashAyanAya |
	khagendraketoH puruShottamAya 
		kuru praNAmaM shvashurAya devi ||2-95-39

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
    pradyumnabhAShaNe pa~nchanavatitamo.adhyAyaH