##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 96 - Battle between Pradyumna and the Asuras
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 10, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
     atha ShaNNavatitamo.adhyAyaH
      pradyumnadaityayuddham

vaishampAyana uvAcha 
satrAvasAne cha muneH kashyapasyAtitejasaH |
jagmurdevAsurAH svAni sthAnAnyamitavikramAH ||2-96-1
vajranAbho.api nirvR^itte satre kashyapamabhyagAt |
trailokyavijayAkA~NKShI tamuvAchAtha kashyapaH ||2-96-2
vajranAbha nibodha tvaM shrotavyaM yadi chenmama |
vasa vajrapure putra svajanena samAvR^itaH ||2-96-3
tapasAbhyadhikaH shakraH shaktashchaiva svabhAvataH |
brahmaNyashcha kR^itaj~nashcha jyeShThaH shreShThatamo guNaiH ||2-96-4 
rAjA kR^itsnasya jagataH pAtrabhUataH satAM gatiH |
saMprApto lokarAjyaM sa sarvabhUtahite rataH ||2-96-5
naiva shakyastvayA jetuM vajranAbha vihanyase |
ahiM padA vyutkramanvai na chirAdvinashiShyasi ||2-96-6
vajranAbhashcha tadvAkyaM nAbhinandati bhArata |
kAlapAshaparItA~Ngo martukAma ivauShadham ||2-96-7
abhivAdya sa durbuddhiH kashyapaM lokabhAvanam |
trailokyavijayArambhe matiM chakre durAsadaH ||2-96-8
j~nAtiyodhAnsamAnIya mitrANi subahUni cha |
pratasthe svargamevAgre vijigIShanvishAMpate ||2-96-9
etasminnantare devau kR^iShNendrau cha mahAbalau |
preShayAmAsaturhaMsAnvajranAhavadhaM prati ||2-96-10
samAgatAstu tachChrutvA yadumukhyA mahAbalAH |
mantrayitvA mahAtmAnashchintAmApedire tathA ||2-96-11
vajranAbho.adya hantavyaH pradyumnenetyasaMshayam |
tayorduhitaro bhAryA bhaktyA tAH sarvabhAvanAH ||2-96-12
sarvAH sagarbhAstAshchaiva kiM nu kAryamanantaram |
prAptaH prasavakAlashcha tAsAM nAtichirAdiva ||2-96-13
saMmantrayitvaitadarthaM haMsAnUchurmahAbalAH |
AkhyeyamarthavatkR^itsnaM shakrakeshavayostadA ||2-96-14
haMsairgatvA tadAkhyAtaM devayostadyathAtatham |
tAbhyAM haMsAstu saMdiShTA na bhetavyamiti prabho ||2-96-15
utpatsyanti guNaiH shlAghyAH putrA vaH kAmarUpiNaH |
garbhasthAH sarvavedAMshcha sA~NgAnvetsyantyaninditAH ||2-96-16
tathA chAnAgataM sarvamastrANi vividhAni cha |
sadya eva yuvAnashcha bhaviShyanti supaNDitAH ||2-96-17
evamuktvA gatA haMsAH punarvajrapuraM vibho | 
shashaMsushchaiva bhaimAnAM shakrakeshavabhAShitam ||2-96-18
prabhAvatI tadA putraM suShuve sadR^ishaM pituH |
sadyo yauvanasaMprAptaM sarvaj~natvaM cha bhArata ||2-96-19
mAsamAtreNa suShuve devI chandravatI nR^ipa |
chandraprabhamiti khyAtaM tanayaM sadR^ishaM pituH ||2-96-20
sadyashcha yauvanaM prAptaM sarvj~natvaM cha bhArata |
guNAvatyapi putraM cha guNavantamaniMditA ||2-96-21
yuvAnAvatha sadyastau sarvashAstrArthakovidau |
indropendraprasAdena saMvR^ittau yuddhavarddhanau ||2-96-22
harmyapR^iShThe varddhamAnA dR^iShTAste yadunandanAH |
indropendrechChayA vIra nAnyathetyavadhAryatAm ||2-96-23
niveditAshcha saMbhrAntairdaityairAkAsharakShibhiH |
vajranAbhAya vIrAya triviShTapajayaiShiNe ||2-96-24
vadhAya sarve gR^ihyantAM mamaite gR^ihadharShakAH |
ityuvAchAsurapatirvajranAbho mahAsuraH ||2-96-25 
tataH sainyaM samAj~naptamasurendreNa dhImatA |
AvArayAmAsa dishaH sarvAH kurukulodvaha ||2-96-26
gR^ihyatAmAshu vadhyantAmiti vAchastatastataH |
uchcherurasurendrasya shAsanAdarishAsinaH ||2-96-27
tachChrutvA vyathitAsteShAM mAtaraH putravatsalAH |
rurudustA rudantIshcha pradyumnaH prahasanbravIt ||2-96-28
mA bhaiShTa jIvamAneShu sthiteShvasmAsu sarvathA |
kiM no daityAH kariShyanti sarvathA bhadramastu vaH ||2-96-29
prabhAvatImathovAcha pradyumno viplavAM sthitAm |
pitA tava gadApANiH pitR^ivyAshcha sthitAstava ||2-96-30
bhrAtarashchaiva te devi j~nAtayashcha tathApare |
ete pUjyAshcha mAnyAshcha tavArthe khalu sarvathA ||2-96-31
bhaginyau pR^ichCha bhadraM te kAlo.ayaM khalu dAruNaH |
maraNaM sahamAnAnAM yuddhyatAM vijayo dhruvam ||2-96-32
dAnavendrAdayo hyete yotsyante.asmadvadhaiShiNaH |
kimatra kAryamasmAbhiH sarvaishchakrAntarasthitaiH ||2-96-33
prabhAvatI rudantI tu pradyumnamidamabravIt |
shirasya~njalimAdhAya jAnubhyAM patitA kShitau ||2-96-34
gR^ihANa shastramAtmAnaM rakSha shatrunibarhaNa |
jIvanputrAMshcha dArAMshcha draShTAsi yadunandana ||2-96-35
AryAM nR^ivara vaidarbhImaniruddhaM cha mAnada |
smR^itvaitanmokShayAtmAnaM vyasanAdarimardana ||2-96-36
durvAsasA varo datto muninA mama dhImatA |
vaidhavyarahitA hR^iShTA jIvaputrA bhaviShyasi ||2-96-37
eSha me hR^idayAshvAso bhavitA na tadanyathA |
sUryAgnitejaso vAkyaM munerindrAnujAtmaja ||2-96-38
ityuktvAthAsimAdAya sUpaspR^iShTvA manasvinI |
pradadau raukmiNeyAya jayasveti varaM varA ||2-96-39
sa taM jagrAha dharmAtmA prahR^iShTenAntarAtmanA |
praNamya shirasA dattaM priyayA bhaktiyuktayA ||2-96-40
chandravatyapi nistriMshaM gadAya pradadau mudA |
tadA guNavatI chaiva sAmbAyAsiM mahAtmane ||2-96-41
haMsaketumathovAcha pradyumnaH praNataM prabhuH | 
ihaiva sAmbasahito yuddhyasva saha yAdavaiH ||2096-42
AkAshe dikShu sarvAsu yotsyAmyahamariMdama |
ityuktvAtha rathaM chakre mAyayA mAyinAm varaH ||2-96-43
sahasrashirasaM nAgaM kR^itvA sArathimAtmavAn |
anantabhogaM kauravya sarvanAgottamottamam ||2-96-44
sa tena rathamukhyena harShayanvai prabhAvatIm |
chachArAsurasainyeShu tR^iNeShviva hutAshanaH ||2-96-45
sharairAshIviShaprakhyairarddhachandrAnukAntibhiH |
bhedanairgAdhanaishchaiva tadarda ditisaMbhavAn ||2-96-46
asurAshcha raNe mattAH kArShNiM shastrairitastataH |
jaghnuH kamalapatrAkShaM paraM nishchayamAsthitAH ||2-96-47 
chichCheda bAhUnkeShA~nchitkeyUravalayojjvalAn |
sakuNDalAni keShAMchichChirAMsyapi cha chichChide ||2-96-48
kShurachChinnaiH shirobhishcha kAyaishcha shakalairapi |
asurANAM mahI kIrNA pradyumnenAtitejasA ||2-96-49
deveshvaro devagaNaiH sahitaH samitiMjayaH |
dadarsha mudito yuddhaM bhaimAnAM ditijaiH saha ||2-96-50 
ye gadaM chaiva sAMbaM cha daityAH samabhidudruvuH |
te yayurnidhanaM sarve yAdAMsIva mahodadhau ||2-96-51
viShamam tu tadA yuddhaM dR^iShTvA devaptirhariH |
gadAya preShayAmAsa svaM rathaM harivAhanaH ||2-96-52
didesha mAtalisutaM yantAraM cha suvarchasam |
sAmbAyairAvaNaM nAgaM preShayAmAsa cheshvaraH ||2-96-53
jayantaM raukmiNeyasya sahAyamadadAdvibhuH |
airAvaNamadhiShThAtuM pravaraM sa niyuktavAn ||2-96-54
devaputradvijau vIrAvaprameyaparAkramau |
anuj~nApya surAdhyakShaM brahmANaM lokabhAvanam ||2-98-55
taM mAtalisutaM chaiva gajamairAvaNaM tadA |
devaH preshitavA~nChakro vidhij~no varakarmasu ||2-96-56
kShINamasya tapo vadhyo yadUnAmeSha durmatiH |
pravishanti tu bhUtAni sarvatra tu yathepsitam ||2-96-57
pradyumnashcha jayantashcha prAptau harmyaM mahAbalau |
asurA~nchCharajAlaughairvikrAmyantau praNashyatuH ||2-96-58
gadaM kArShNistadovAcha durvAryaraNadurjayaH |
upendrAnuja shakreNa ratho.ayaM preShitastava ||2-96-59
hariyu~NmAtalisuto yantA chAyaM mahAbalaH | 
pravarAdhiShThitashchAyaM sAmbasyairAvaNo gajaH ||2-96-60
adyopahAro rudrasya dvArakAyaM mahAbalaH |
shva eShyati hR^iShIkeshastasminvR^itte.achyutAnuja ||2-96-61
tasyAj~nayA vadhiShyAmo vajranAbhaM sabAndhavam |
abhyutthAnakR^itaM pApaM triviShTapajayaM prati ||2-96-62 
kariShyAmi vidhAnaM cha naiSha chakraM sutAnvitam |
vijeShyatyapramAdastu kartavya iti me matiH ||2-96-63
kalatrarakShaNaM kAryaM sarvopAyairnarairbudhaiH |
kalatradharShaNaM loke maraNAdatirichyate ||2-96-64
evaM saMdishya bhaimaH sa gadasAmbau mahAbalaH |
pradyumnakoTyaH sasR^ije mAyayA divyarUpayA ||2-96-65
tamashcha nAshayAmAsa daityasR^iShTaM durAsadam |
jahR^iShe devarAjashcha taM dR^iShTvA ripumardanam ||2-96-66
dadR^ishuH sarvabhUtAni kArShNiM sarveShu shatruShu |
antarAtmani vartantaM kShetraj~namiva taM viduH ||2-96-67
evaM vyatItA rajanI raukmiNeyasya yudhyataH |
asurANAM tribhAgashcha nihatashchAtitejasA ||2-96-68
yAvadviyodhayAmAsa kArShNirdaityAnraNAjire |
sandhyopAstA jayantena tAvadviShNupadIjale ||2-96-69
ayodhayajjayantashcha yAvaddaityAnmahAbalaH |
tAvadAkAshaga~NgAyAM bhaimAH sandhyAmupAstavAn ||2-96-70

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
pradyumnadaityayuddhe ShaNNavatitamo.adhyAyaH