##Harivamsha Maha PuranaM - Part 2- VIshnu Parva
Chapter 97 - Slaying of Vajranabha
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandan_ksr @ yahoo.ca
January 11, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
   atha saptanavatitamo.adhyAyaH
     vajranAbhavadhaH
 
vaishampAyana uvAcha 
jagatashchakShuShi tato muhUrtAbhyudite ravau |
prAdurAsIddharirdevastArkShyeNoragashatruNA ||2-97-1
haMsavAyumanobhishcha sushIghrataragaH khagaH |
tasthau viyati shakrasya samIpe kurunandana ||2-97-2
sametya cha yathAnyAyaM kR^iShNo vAsavasannidhau |
pA~nchajanyaM harirdadhmau daityAnAM bhayavardhanam ||2-97-3
taM shrutvAbhyAgatastatra pradyumno paravIrahA |
vajranAbhaM jahItyuktaH keshavena tvareti cha ||2-97-4
tArkShyamAruhya gachCheti punareva praNoditaH |
chakAra sa tathA vIraH praNipatya surottamau || 2-97-5
sa manoraMhasA vIra tArkShyeNAshu yayau nR^ipa |
abhyAsaM vajranAbhasya mahAdvandvasya bhArata ||2-97-6
tatastArkShyagato vIrastatarda raNamUrdhani |
vajranAbhaM sthiro bhUtvA sarvAstravidaninditaH ||2-97-7
tena tArkShyagatenaiva gadayA kR^iShNasUnunA |
urasyabhyAhato vIro vajranAbo mahAtmanA ||2-97-8
sa tenAbhihato vIro daityo mohavashaM gataH |
chakShAra cha bhR^ishaM raktaM babhrAmaiva gatAsuvat ||2-97-9
Ashvasetayatha taM kArShNiruvAcha raNadurjayaH |
labdhasaMj~naH sa vIrastu pradyumnamidambravIt ||2-97-10
sAdhu yAdava vIryeNa shlAghyo mama ripurbhavAn |
pratiprahArakAlo.ayaM sthiro bhava mahAbala ||2-97-11
evamuktvA mahAnAdaM muktvA meghashatopamam |
gadAm mumocha vegena saghaNTAM bahukaNTakAm ||2-97-12
tayA lalATe.abhihataH pradyumno gadayA nR^ipa |
udvamanrudhiraM bhUri mumoha yadunandanaH ||2-97-13
taM dR^iShTvA bhagavAnkR^iShNaH pA~nchajanyaM jalodbhavam |
dadhmAvAshvAsanakaraM putrasya ripunAshanaH ||2-97-14 
taM pA~nchajanyashabdena pratyAshvastaM mahAbalam |
dR^iShTvA pramuditA lokA visheSheNendrakeshavau ||2-97-15
tasya chakraM kare yAtaM kR^iShNachChandena bhArata |
kShuranemisahasrAraM daityasa~NghakulAntakam ||2-97-16 
tanmumochAchyutasutastasya nAshAya bhArata |
namaskR^itvA surendrAya kR^iShNAya cha mahAtmane ||2-97-17
vajranAbhasya tatkAyAduchchakarta shirastadA |
nArAyaNasutonmuktaM daityAnAmanupashyatAm ||2-97-18
gadaH sunAbhamavadhIdyatamAnaM raNAjire |
harmyapR^iShThe jighAMsantaM raNadR^iptaM bhayAnakam ||2-97-19
sAmbaH samaramadhyasthAnasurAnarimardanaH |
ninAya nishitairbANaiH pretAdhipaparigraham |2-97-20
nikumbho.api hate vIre vajranAbhe mahAsure |
jagAma ShaTpuraM vIro nArAyaNabhayArditaH ||2-97-21
nibarhite devaripau vajranAbhe mahAsure |
avatIrNau mahAtmAnau harI vajrapuraM tadA ||2-97-22
labdhaprashamanaM chaiva chakratuH surasattamau |
sAntvayAmAsatushchaiva bAlavR^iddhaM bhayArditam ||2-97-23
indropendrau mahAtmAnau mantrayitvA mahAbalau |
AyantyAM cha tadAtve cha bR^ihaspatimatAnugau ||2-97-24
vajranAbhasya tadrAjyaM chaturdhA chakraturnR^ipa |
vijayasya chaturbhAgaM jayantatanayasya vai ||2-97-25
pradyumnasya chaturbhAgaM raukmiNeyasutasya cha |
chandraprabhasya dadatushchaturbhAgaM janeshvara ||2-97-26
kotyashchatasro grAmANAmadhikAstA vishAMpate |
shAkhApurasahasraM cha sphItaM vajrapuropamam |
chaturdhA chakratustatra saMhR^iShTau shakrakeshavau ||2-97-27
kambalAjinavAsAMsi ratnAni vividhAni cha |
chaturdhA chakraturvirau vIravAsavakeshavau ||2-97-28
tato.abhiShiktAste vIrA rAjAno vAsavAj~nayA |
devadundubhivAdyena nR^ipa viShNupadIjalaiH ||2-97-29
svayaM shakreNa devena keshavena cha dhImatA |
R^iShivamshe mahAtmAnaH shakramAdhavanandanAH ||2-97-30
vijayashcha prasiddhaiva gatirviyati dhImataH |
mAtR^ijena guNenApi mAdhavAnAM mahAtmanAm ||2-97-31
abhiShichya jayantaM tu vAsavo bhagavAnbravIt |
tvayaite vIra saMrakShyA rAjAnaH samitiMjayAH ||2-97-32
mama vaMshakaro.atraikaH keshavasya trayo.anagha |
avadhyAH sarvabhUtAnAM bhaviShyanti mamAj~nayA ||2-97-33
gamanAgamanaM chaiva divi siddhaM bhaviShyati |
triviShTapaM dvArakAM cha ramyAM bhaimAbhirakShitAm ||2-97-34
dishAgajasutAnnAgAnhayAMshchochchaiHshravo.anvayAn | 
ichChayaiShAM prayachChasva rathAMstvaShTR^ikR^itAnapi ||2-97-35
gajAvairAvaNasutau shatru~njayaripu~njayau |
prayachChAkAshagau vIrau sAmbasya cha gadasya cha ||2-97-36
AkAshena purIM yAtuM dvArakAM bhaimarakShitAm |
AyAtau cha sutau draShTuM yatheShTaM bhaimanandanau ||2-97-37
iti saMdishya bhagavAndevarAjaH puraMdaraH |
jagAma bhagavAnsvargaM dvArakAmapi keshavaH ||2-97-38
ShaNmAsAnuShitastatra gadaH pradyumna eva cha |
sAMbashcha dvArakAM yAtA rUDhe rAjye mahAbalAH ||2-97-39
adyApi tAni rAjyAni meroH pArshve tathottare |
tiShThanti cha jagadyAvatsthAsyantyamarasaMnibha ||2-97-40
nivR^itte mausale yuddhe svargaM yAteShu vR^iShNiShu |
gadapradyumnasAmbAste gatA vajrapuraM vibho ||2-97-41
tataH proShya punaryAnti svargaM svaiH karmabhiH shubhaiH |
prasAdena cha kR^iShNasya lokakarturjaneshvara ||2-97-42
pradyumnottarametatte nR^ideva kathitaM mayA |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM shatrunAshanameva cha ||2-97-43
putrapautrA vivarddhante ArogyadhanasaMpadaH |
yasho vipulamApnoti dvaipAyanavacho yathA ||2-97-44

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   vajranAbhavadho nAma saptanavatitamo.adhyAyaH