##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 98 - Dvaravati Beautified Again
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 12, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
      athAshTanavatitamo.adhyAyaH
     punarvisheShato dvAravatInirmANam

vaishampAyana uvAcha 
dadarshAtha purIM kR^iShNo dvArakAM garuDe sthitaH |
devasadmapratIkAshAM samantAtpratinAditAm ||2-98-1
maNiparvatayantrANi tathA krIDAgR^ihANi cha |
udyAnavanamukhyAni valabhIchatvarANi cha ||2-98-2
saMprApte tu tadA kR^iShNe purIM devakinandane |
vishvakarmANamAhUya devarAjo.abravIdidam ||2-98-3
priyamichChasi chetkartuM mahyaM shilpavatAM vara |
kR^iShNapriyArthaM bhUyastvaM prakuruShva manoharAm ||2-98-4
udyAnashatasaMbAdhAM dvArakAM svargasaMmitAm |
kurushva vibudhashreShTha yathA mama purI tathA || 2-98-5
yatki~nchittriShu lokeShu ratnabhUtaM prapashyasi |
tena saMyujyatAM kShipraM purI dvAravatI tvayA ||2-98-6
kR^iShNo hi surakAryeShu sarveShu satatotthitaH |
sa~NgrAmAnghorarUpAMshcha vigAhati mahAbalaH |
tAmindravachanAdgatvA vishvakarmA purIM tataH ||2-98-7
ala~nchakre samantAdvai yathendrasyAmarAvatI |
tAm dadarsha dashArhANAmIshvaraH pakShivAhanaH |
vishvakarmakR^itairdivyairabhiprAyairala~NkR^itAm ||2-98-8
tAM tadA dvArakAM dR^iShTvA prabhurnArAyaNo vibhuH |
hR^iShTaH sarvArthasaMpannaH praveShTumupachakrame ||2-98-9
so.apashyadvR^ikShakhaNDAMshcha ramyAndR^iShTimanoharAn |
dvArakAM prati dAshArhashchitritAM vishvakarmaNA ||2-98-10
padmakhaNDAkulAbhishcha haMsasevitavAribhiH |
ga~NgAsindhuprakAshAbhiH parikhAbhirvR^itAM purIm ||2-98-11
prAkAreNArkavarNena shAtakaumbhena rAjatA |
chayamUrdhni niviShTena dyAM yathaivAbhramAlayA || 2-98-12
kAnanairnandanaprakhyaistathA chaitrarathopamaiH |
babhau chAruparikShiptA dvArakA dyaurivAmbudaiH ||2-98-13
babhau raivatakaH shailo ramyasAnuguhAjiraH |
pUrvasyAm dishi lakShmIvAnmaNikA~nchantoraNaH ||2-98-14
dakShiNasyAM latAviShTaH pa~nchavarNo virAjate |
indraketupratIkAshaH pashchimAyAM tathA kShayaH ||2-98-15
uttarAM dishamatyarthaM vibhUShayati veNumAn |
mandarAdripratIkAshaH pANDuraH pArthivarShabhaH ||2-98-16
chitrakaM pa~nchavarNaM cha pA~nchajanyaM vanaM mahat |
sarvartukavanaM chaiva bhAti raivatakaM prati ||2-98-17
latAveShTitaparyantaM meruprabhavanaM mahat |
bhAti bhAnuvanaM chaiva puShpakaM cha mahadvanam ||2-98-18
akShakairbIjakaishchaiva mandAraishchopashobhitam |
shatAvartavanaM chaiva karavIrAkaraM tathA ||2-98-19
bhAti chaitrarathaM chaiva nandanaM cha vanaM mahat |
ramaNaM bhAvanaM chaivaM veNumadvai samantataH ||2-98-20
vaiDUryapatrairjalajaistadA mandAkinI nadI |
bhAti puShkariNI ramyA pUrvasyAM dishi bhArata ||2-98-21
sAnavo bhUShitAstatra keshavasya priyaiShibhiH |
bahubhirdevagandharvaishchoditairvishvakarmaNA ||2-98-22
mahAnadI dvAravatIM pA~nchAshadbhirmahAmukhaiH |
praviShTA puNyasalilA bhAvayantI samantataH ||2-98-23
aprameyAM mahotsedhAmagAdhaparikhAyutAm |
prAkAravarasampannAM sudhApANDuralepanAm ||2-98-24
tIkShNayantrashataghnIbhirhemajAlaishcha bhUShitAm |
Ayasaishcha mahAchakrairdadarsha dvArakAM purIm ||2-98-25
aShTau rathasahasrANi nagare ki~NkiNIkinAm |
samuchChritapatAkAni yathA devapure tathA ||2-98-26
aShTayojanavistIrNamachalAM dvAdashAyatAm |
dviguNopaniveshAM cha dadarsha dvArakAM purIm ||2-98-27
aShTamArgamahArathyAM mahAShoDashachatvarAm |
ekamArgaparikShiptAM sAkShAdushanasA kR^itAm ||2-98-28
striyo.api yaysyAM yudhyerankimu vR^iShNimahArathAH |
vyUhAnAmuttamA mArgAH sapta chaiva mahApathAH ||2-98-29
tatra vai vihitAH sAkShAdvividhA vishvakarmaNA |
tasminpuravarashreShThe dAshArhANAM yashasvinAm ||2-98-30
veshmAni jahR^iShe dR^iShTvA tato devakinandanaH |
kA~nchanairmaNisopAnairupetAni nR^iharShaNaiH ||2-98-31
bhImaghoShamahAghoShaiH prAsAdavarachatvaraiH |
samuchChritapatAkAni pAriplavavanAni cha ||2-98-32
kA~nchanAgrANi bhAsvanti prAsAdashikharANi cha |
gR^ihANi ramaNIyAni merukUTanibhAni cha ||2-98-33
pANDupANdurashR^i~Ngaishcha shAtakumbhapariShkR^itaiH |
ramyasAnugR^ihaiH shR^i~Ngairvichitrairiva parvataiH ||2-98-34
pa~nchavarNaiH suvarNaishcha puShpavR^iShTisamaprabhaiH |
parjanyatulyanirghoShairnAnArUpairivAdribhiH ||2-98-35
dAvAgnijvalitaprakhyairnirmitairvishvakarmaNA |
AshliShadbhirivAkAshamatichandrArkabhAsvaraiH ||2-98-36
tairdashArhairmahAbhAgairbabhAse tadvanadrumaiH |
vAsudevendraparjanyairgR^ihamedhairala~NkR^itA ||2-98-37
dadR^ishe dvArakA chArumeghairdyauriva saMvR^itA |
sAkShAdbhagavato veshma vihitaM vishvakarmaNA ||2-98-38
dadR^ishe vAsudevasya chaturyojanamAyatam |
tAvadeva cha vistIrNamaprameyaM mahAdhanam ||2-98-39
prAsAdavarasaMpannairyuktaM jagati parvataiH |
yacchakAra mahAbhAgastvaShTA vAsavanoditaH ||2-98-40
prAsAdaM chaiva hemAbhaM sarvabhUtamanoharam |2-98-41
meroriva gireH shR^i~NgamuchChritaM kA~nchanaM mahat |
rukmiNyAH pravaraM vAsaM vihitaM vishvakarmaNA ||2-98-42
satyabhAmA punarveshma yadAvasata pANDuram |
vichitramaNisopAnaM tadvidurbhogavattviti ||2-98-43
vimalAdityavarNAbhiH patAkAbhirala~NkR^itam |
vyaktasa~njavanoddesho yashchaturdi~NmahAdhvajaH ||2-98-44
sa cha prAsAdamukhyo.atha jAmbavatyA vibhUShitaH |
prabhayAbhyabhavatsarvAMstAnanyA bhAskaro yathA ||2-98-45
udyadbhAskaravarNAbhastayorantaramAshritaH |
vishvakarmakR^ito divyaH kailAsashikharopamaH ||2-98-46
jAmbUnada ivAdIptaH pradIptajvalano yathA |
sAgarapratimotthiShThanmerurityabhivishrutaH ||2-98-47
tasmingAndhArarAjasya duhitA kulashAlinI |
gAndhArI bharatashreShTha keshavena niveshitA ||2-98-48
padmakUla iti khyAtaM padmavarNaM mahAprabham |
subhImAyA mahAkUTaM vAsaM suruchiraprabham ||2-98-49
sUryaprabhastu prAsAdaH sarvakAmaguNairyutaH |
lakShmaNAyA nR^ipashreShTha nirdiShTaH shAr~NgadhanvanA ||2-98-50
vaiDUryamaNivarNAbhaH prAsAdo haritaprabhaH |
yaM viduH sarvabhUtAni paramityeva bhArata ||2-98-51
vAsaM taM mitravindAyA devarShigaNapUjitam |
mahiShyA vAsudevasya bhUShanaM teShu veshmasu ||2-98-52
yastu prAsAdamukhyo.atra vihito vishvakarmaNA |
atIva ramyaramyo.asau dhiShThitaH parvato yathA ||2-98-53
suvArtAyA nivAsaM taM prashastaM sarvadaivataiH |
mahiShyA vAsudevasya ketumAniti vishrutaH ||2-98-54
yatra prAsAdamukhyo vai yaM tvaShTA vidadhe svayam |
yojanAyataviShkambhaH sarvaratnamayaH shubhaH ||2-98-55
sa shrImAnvirajA nAma vyarAjattatra suprabhaH |
upasthAnagR^ihaM yatra keshavasya mahAtmanaH ||2-98-56
tasminsuvihitAH sarve rukmadaNDAH patAkinaH |
sadane vAsudevasya mArgasa~njavanadhvajAH ||2-98-57
ratnajAlAni divyAni tatraiva cha niveshitAH | 
AhR^itya yadusiMhena vaijayanto.achalo mahAn ||2-98-58
haMsakUTasya yachChR^i~NgamindradyumnasaraH prati |
ShaShTitAlasamutsedhamardhayojanamAyatam ||2-98-59
sakinnaramahAnAgaM tadapyamitatejasA | 
pashyatAM sarvabhUtAnAmAnItaM lokavishrutam ||2-98-60
AdityapathagaM yattu meroH shikharamuttamam |
puNDarIkashatairjuShTaM vimAnaishcha hiraNmayaiH ||2-98-61
jAmbUnadamayaM divyaM triShu lokeShu vishrutam |
tadapyutpATya kR^IShNArthamAnItaM vishvakarmaNA ||2-98-62
bhrAjamAnamatIvAgryaM  sarvauShadhisamanvitam |
tadindravachanAttvaShtA kAryahetoH samAnayat ||2-98-63
pArijAtashcha tatraiva keshavenAhR^itaH svayam ||2-98-64
nIyamAne tu tatrAsIdyuddhamadbhutakarmaNaH |
kR^iShNasya ye.abhyarakShaMstu devAH pAdapamuttamam ||2-98-65
puNDarIkashatairjuShTaM vimAnaishcha hiraNmayaiH |
vihitA vAsudevArthaM ratnapuShpaphaladrumAH ||2-98-66
padmakhaNDajalopetA ratnasaugandhikotpalAH |
maNihemaplavAkIrNAH puShkariNyaH sarAMsi cha ||2-98-67
tAsAM paramakUlAni shobhayanti mahAdrumAH |
shAlAstAlAH kadambAshcha shatashAkhAshcha rauhiNAH ||2-98-68
ye cha haimavato vR^ikShA ye cha meruruhAstathA |
AhR^itya yadusimhArthaM vihitA vishvakarmaNA ||2-98-69
raktapItAruNashyAmAH shvetapuShpAshcha pAdapAH |
sarvartuphalasaMpannAsteShu kAnanasandhiShu ||2-98-70
samakUlajalopetAH shAntasharkaravAlukAH |
tasminpuravare nadyaH prasannasalilA hradAH ||2-98-71
puShpAkulajalopetA nAnAdrumalatAkulAH |
aparAshchAbhavannadyo hemasharkaravAlukAH ||2-98-72
mattabarhiNasa~Nghaishcha kokilaishcha sadAmadaiH |
babhUvuH paramopetAstasyAM puryAM cha pAdapAH ||2-98-73
tatraiva gajayUthAni pure gomahiShAstathA |
nivAsashcha kR^itastatra varAhamR^igapakShibhiH ||2-98-74
puryAM tasyAM tu ramyAyAM prAkAro vai hiraNmayaH |
vyaktaH kiShkushatotsedho vihito vishvakarmaNA ||2-98-75
atIva ramyaH so.athAsIdveShTitaH parvato yathA |
te cha te cha mahAshailAH saritashcha sarAMsi cha |
parikShiptAni bhaumena vanAnyupavanAni cha ||2-98-76  

   iti shrImahAbhArate khileShu harivamshe viShNuparvaNi
  dvArakAvisheShanirmANaM nAmAShTanavatitamo.adhyAyaH