##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - VIshnu Parva
Chapter 99 - Krishna Enters Dvaraka
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 13, 2009
Note- Verse 36: rohiNyA seems correct ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------      
 atha navanavatitamo.adhyAyaH
 
      kR^iShNasya dvArakApraveshaH
      
vaishampAyana uvAcha 

evamAlokayAnaH sa dvArakAM vR^iShabhekShaNaH |
apashyatsvagR^ihaM kR^iShNaH prAsAdashatashobhitam ||2-99-1
maNistambhasahasrANAmayutairvivR^itaM shataiH |
toraNairjvalanaprakhyairmaNividrumarAjataiH ||2-99-2
tatra tatra prabhAsadbhishchitrakA~nchanavedikaiH |
prAsAdastatra sumahAnkR^iShNopasthAniko.abhavat ||2-99-3
sphATikastambhavivR^ito vistIrNaH sarvakA~nchanaH |
padmAkulajalopetA raktasaugandhikotpalAH ||2-99-4
maNihemanibhAshchitrA ratnasopAnabhUShitAH |
mattabarhiNajuShTAshcha kokilaishcha sadAmadaiH ||2-99-5
babhUvuH paramopetA vApyashcha vikachotpalAH |
vishvakarmakR^itaH shailaH prAkArastasya veshmanaH ||2-99-6
vyaktakiShkushatotsedhaH parikhApariveShTitaH |
tadgR^ihaM vR^iShNisimhasya nirmitaM vishvakarmanA ||2-99-7
mahendrasadR^ishaM veshma samaMtAdardhayojanam |
tatrasthaM pANDuraM shaurirmUrdhni tiShThangarutmataH ||2-99-8
prItaH sha~NkhamupAdhmAsIddviShatAM romaharShaNam |
tasya sha~Nkhasya shabdena sAgarashchukShubhe bhR^isham |
rarAsa cha nabhaH kR^itsnaM tachchitramabhavattadA ||2-99-9
pA~nchajanyasya nirghoShaM saMshrutya kukurAndhakAH |
vishokAH samapadyanta garuDasya cha darshanAt ||2-99-10 
sha~khachakragadApANiM garuDasyopari sthitam |
dR^iShTvA jahR^iShire paurA bhAskaropamatejasam ||2-99-11
tatastUryapraNAdashcha bherINAM cha mahAsvanAH |
jaj~nire simhanAdAshcha sarveShAM puravAsinAm ||2-99-12
tataste sarvadAshArhAH sarve cha kukurAndhakAH |
prIyamANAH samAjagmurAlokya madhusUdanam ||2-99-13
vAsudevaM puraskR^itya sha~NkhatUryaravaiH saha |
ugraseno yayau rAjA vasudevaniveshanam ||2-99-14
AnandinI paryacharatsveShu veshmasu devakI |
rohiNI cha yashodA cha Ahukasya cha yAH striyaH ||2-99-15
tataH kR^iShNaH suparNena svaM niveshanamabhyagAt |
chachAra cha yathoddeshamIshvarAnucharo hariH ||2-99-16
avatIrya gR^ihadvAri kR^iShNastu yadunandanaH |
yathArhaM pUjayAmAsa yAdavAnyAdavarShabhaH ||2-99-17
rAmAhukagadAkrUrapradyumnAdibhirarchitaH |
pravivesha gR^ihaM shaurirAdAya maNiparvatam ||2-99-18
taM cha shakrasya dayitaM pArijAtaM mahAdrumam |
praveshayAmAsa gR^ihaM pradyumno rukmiNIsutaH ||2-99-19
te.anyonyaM dadR^ishurvIrA dehabandhAnamAnuShAn | 
pArijAtaprabhAveNa tato mumudire janAH ||2-99-20
taiH stUyamAno govindaH prahR^iShTairyAdavarShabhaiH |
pravivesha gR^ihaM shrImAnvihitaM vishvakarmaNA ||2-99-21
tato.antaHpuramadhye taM sashR^i~NgamaNiparvatam |
nyaveshayadameyAtmA vR^iShNibhiH sahito.achyutaH ||2-99-22
taM cha divyaM drumashreShThaM pArijAtamamitrajit |
archyamarchitamavyagramiShTe deshe nyaveshayat ||2-99-23
anuj~nApya tato j~nAtInkeshavaH paravIrahA |
tAH striyaH pUjayAmAsa saMhR^itA narakeNa yAH ||2-99-24
vastrairAbharaNairdivyairdAsIbhirdhanasa~nchayaiH |
hAraishchandrAMshusaMkAshairmaNibhishcha mahAprabhaiH ||2-99-25
pUrvamabhyarchitAshchaiva vasudevena tAH striyaH |
devakyA saha rohiNyA revatyA chAhukena cha ||2-99-26
satyabhAmottamA strINAM saubhAgyenAbhavattadA |
kuTUmbasyeshvarI tvAsIdrukmiNI bhIShmakAtmajA ||2-99-27
tAsAM yathArhaharmyANi prAsAdashikharANi cha |
Adidesha gRihAnkR^iShNaH pAribarhAMshcha puShkalAn ||2-99-28
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   dvArakApraveshaM nAma navanavatitamo.adhyAyaH