##Harivamsha Maha Puranam - Vishnu Parva - 
Chapter 9 - Moving to Vrindavana
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, March 20, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha navamo.adhyAyaH
vrindAvanapraveshaH

vaishaMpAyana uvAcha 

evaM vR^ikAMshcha tAndR^iShTvA vardhamAnAndurAsadAn |
sastrIpumAnsa ghoSho vai samasto.amantrayattadA ||2-9-1
sthAne neha na nah kAryaM vrajAmo.anyanmahadvanam |
yachChivaM cha sukhoShyaM cha gavAM chaiva sukhAvaham ||2-9-2
adyaiva kiM chireNa sma vrajAmaH saha godhanaiH |
yAvadvR^ikairvadhaM ghoraM na naH sarvo vrajo vrajet ||2-9-3
eshAM dhUmrAruNA~NgAnAM daMShTriNAM nakhakarShiNAm |
vR^ikANAM kR^iShNavaktrANAM bibhImo nishi garjatAm ||2-9-4
mama putro mama bhrAtA mama vatso.atha gaurmama |
vR^ikairvyApAditA hyevaM krandanti sma gR^ihe gR^ihe ||2-9-5
tAsAM ruditashabdena gavAM haMbhAraveNa cha |
vrajasyotthApanaM chakrurghoShavR^iddhAH samAgatAH ||2-9-6
teShaM matamathAj~nAya gantuM vR^indAvanaM prati |
vrajasya viniveshAya gavAM chaiva hitAya cha ||2-9-7
vR^IndAvananivAsAya tA~nj~nAtvA kR^itanishchayAn |
nandagopo bR^ihadvAkyaM bR^ihaspatirivAdade ||2-9-8
adyaiva nishchayaprAptiryadi gantavyameva naH |
shIghramAj~nApyatAM ghoShaH sajjIbhavata mA chiram ||2-9-9
tato.avaghuShyata tadA ghoShe tatprAkR^itairjanaiH |
shIghraM gAvaH prakalpyantAM bhANDAm samabhiropyatAm ||2-9-10
vatsayUthAni kAlyantAM yujyantAM shakaTAni cha |
vR^indAvanamitaH sthAnAnniveshAya cha gamyatAm ||2-9-11
tachChrutvA nandagopasya vachanaM sAdhu bhAShitam |
udatiShThadvrajaH sarvaH shIghraM gamanalAlasaH ||2-9-12
prayAhyuttiShTha gachChAmaH kiM sheShe sAdhu yojaya |
uttiShThati vraje tasmingopakolAhalo hyabhUt ||2-9-13
uttiShThamAnaH shushubhe shakaTIshakaTastu saH |
vyAghraghoShamahAghoSho ghoShaH sAgaraghoShavAn ||2-9-14 
gopInAM gargarIbhishcha mUrdhni chottambhitairghaTaiH |
niShpapAta vrajAtpa~NktistArApa~NktirivAMbarAt ||2-9-15 
nIlapItAruNaistAsAM vastrairagrastanochChritaiaH |
shakrachApAyate pa~NktirgopInAM mArgagAminI ||2-9-16
dAmanI dAmabhAraishcha kaishchitkAyAvalambibhiH|
gopA mArgagatA bhAnti sAvarohA iva drumAH ||2-9-17
sa vrajo vrajatA bhAti shakaTaughena bhAsvatA |
potaiH pavanavikShiptairniShpatadbhirivArNavaH ||2-9-18 
kShaNena tadvrajasthAnamIriNaM samapadyata |
dravyAvayavanirdhUtaM kIrNaM vAyasamaNDalaiH ||2-9-19
tataH krameNa ghoShaH sa prApto vR^indAvanaM vanam |
niveshaM vipulaM chakre gavAM chaiva hitAya cha ||2-9-20
shakaTAvartaparyantaM chandrArdhAkArasaMsthitam |
madhye yojanavistIrNaM tAvaddviguNamAyatam ||2-9-21
kaNTakIbhiH pravR^iddhAbhistathA kaNTakitadrumaiH |
nikhAtochChritashAkhAgrairabhiguptaM samantataH ||2-9-22
manthairAropyamANaishcha manthabandhAnukarShaNaiH |
adbhiH prakShAlyamAnAbhirgargarIbhiritastataH ||2-9-23
kIlairAropyamANaishcha dAmanIpAshapAshitaiH |
stambhanIbhirdhR^itAbhishcha shakaTaiH parivartitaiH ||2-9-24
niyogapAshairAsaktairgargarIstambhamUrdhasu | 
chAdanArthaM prakIrNaishcha kaTakaistR^iNasaMkaTaiH ||2-9-25
shAkhAviTa~NkairvR^ikShANAM kriyamANairitastataH |
shodhyamAnairgavAM sthAnaiH sthApyamAnairulUkhalaiH ||2-9-26
prA~NmukhaiH sichyamAnaishcha saMdIpyadbhishcha pAvakaiH |
savatsacharmAstaraNaiH parya~NkaishchAvaropitaiH ||2-9-27
toyamuttArayantIbhiH prekShantIbhishcha tadvanam |
shAkhAshchAkarShamANAbhirgopIbhishcha samantataH ||2-9-28
yuvabhiH sthaviraishchaiva gopairvyagrakarairbhR^isham |
vishasadbhiH kuThAraishcha kAShThAnyapi tarUnapi ||2-9-29
tadvrajasthAnamadhikaM shushubhe kAnanAvR^Itam |
ramyaM vananivesham vai svAdumUlaphalodakam ||2-9-30
tAstu kAmadughA gAvaH sarvapakShirutaM vanam |
vR^indAvanamanuprAptA nandanopamakAnanam ||2-9-31
pUrvameva tu kR^iShNena gavAm vai hitakAriNA | 
shivena manasA dR^iShTaM tadvanaM vanachAriNA ||2-9-32
pashchime tu tato rUKShe dharme mAse nirAmaye |
varShatIvAmR^itaM deve tR^iNaM tatra vyavardhata ||2-9-33
na tatra vatsAH sIdanti na gAvo netare jAnAH |
yatra tiShThati lokANAM bhavAya madhusUdanaH ||2-9-34
tAshcha gAvaH sa ghoShastu sa cha sa~NkarShaNo yuvA |
kR^iShNena vihitaM vAsaM samadhyAsata nirvR^itAH ||2-9-35
      
      iti shimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vrindAvanapraveshe navamo.adhyAyaH