##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-26  Vishnu as Hayagriva kills Madhu
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------atha ShaDviMshatitamo.adhyAyaH
mohavivekayoryuddham


vaishampAyana uvAcha

balavAntsa tu daiteyo madhurbhImaparkramaH |
babandha pAshairnishitairmahendraM parvatAntare ||3-26-1
taM vai prahlAdavachanallakShaNaj~nashcha bhArata |
aishvaryamaindramAkA~NkShanbhaviShyaM buddhisa~NkShayAt ||3-26-2
baddhvendraM sahasA madhye pAshairmarmavivarjitaiH |
AyasairbahubhishchitrairbalavadbhirvidAraNaiH ||3-26-3
viShNumevAgraNI rudramAhvayadyuddhakovidaH |
madhye gaNAnAM sarveShAM kAlasya vashamAgataH ||3-26-4
dvaidhIbhUtAH kAshyapeyA madhorvashamupAgatAH |
yuddhArthamabhyadhAvanta pragR^ihya vipulA gadAH ||3-26-5
gandharvAH kinnarAshchaiva vAdye gIte cha kovidAH |
pranR^ityanti pragAyanti prahasanti cha sarvashaH ||3-26-6
tantrIbhiH suprayuktAbhirmadhurAbhiH svabhAvataH |
mano madhorvidhunvanti yudhyamAnasya rAgiNaH ||3-26-7
madhorbalArthaM madhunA niyogAtpadmayoninaH |
etAnvikArAnkurvanti gandharvAH satyavAdinaH ||3-26-8
tatra shakto Hi gAndharve tasmi~nChabde madhurmanaH |
dAnavAshchAsurAshchaiva pratyakShaM yAnti prANadan ||3-26-9
madhoshcha mAna AkShipya pashyanyogena chakShuShA |
mandaraM prayate viShNurgUDho.agniriva dAruShu ||3-26-10
R^iShayo dIptamanasaM ki~nchidvyathitamAnasAH |
pitAmahaM puraskR^itya kShaNenAntaradhIyata ||3-26-11
viShNuM so.abhyahanatkruddho madhurmadhunibhekShaNaH |
bhujena sha~NkhadeshAnte na chakampe padAtpadam ||3-26-12
viShNushchAbhyahanaddaityaM karAgreNa stanAntare |
sa papAta mahIM tUrNaM jAnubhyAM rudhiraM vaman ||3-26-13
na chainaM patitaM hanti viShNuryuddhavishAradaH |
bAhuyuddhe hi samayaM matvAchintyaparAkramaH ||3-26-14
indradhvaja ivottiShTha~njAnubhyAM sa mahItalAt |
madhU roShaparItAtmA nirdahanniva chakShuShA ||3-26-15
paruShAbhistato vAgbhiranyonyamabhigarjatuH |
samIyaturbAhuyuddhe parasparavadhaiShiNau ||3-26-16
ubhau tau bAhubalinAvubhau yuddhavishAradau |
ubhau cha tapasA shAntAvubhau satyaparAkramau ||3-26-17
dR^iDhaprahAriNau vIrAvanyonyaM vichakarShatuH |
shailendrAviva yuddhyantau pakShaiH pAShANasaMnibhau ||3-26-18
vikarShantau vamantau cha anyonyaM vasudhAtale |
gajAviva viShaNAgrairnakhAgraishcha vicheratuH ||3-26-19
tato vraNamukhaishchaiva susrAva rudhiraM bahu |
grIShmAnte dhAtusaMsR^iShTaM shailebhya iva kA~nchanam ||3-26-20
saMsiktau rudhiraughaishcha sravadbhiH samara~njitau |
athodyataiH padAgraishcha tau vyadArayatAM mahIm ||3-26-21
abhihatya tu tau vIrau parasparamanekadhA |
pata~NgAviva yudyetAM pakShAbhyAM mAMsagR^iddhinau ||3-26-22
shushruvushchAntarikShe.atha sarvabhUtAni puShkare |
siddhAnAM vadanonmuktAH parayA varNasampadA ||3-26-23
stutayo viShNusaMyuktAH satyAH satyaparAkrame |
sharIraM dhAtusaMyuktaM saMyuktaM chetanena cha ||3-26-24
tadbrahma indriyairyuktaM tejobhUtaM sanAtanam |
dhruvaM tiShThanti bhUtAste sUkShme pralayatAM gate ||3-26-25
punashchodbhavate sUkShmaM bahurUpamanekadhA |
prabodhya bhAvaM bhUtAnAM triShu lokeShu kAmadaH ||3-26-26
surUpo bahurUpAMsta.NllokAntsa~ncharate vashI |
mAnasIM tanumAsthAya bahubhiH kAraNAntaraiH ||3-26-27
yogAtmA dhArayannurvIM nAgAtmAnaM divaMdharaH |
brahmabhUtaM paraM chaiva sUkShmeNAtmAnamIshvaraH ||3-26-28
brAhmeNa viprAnvasati yuddhenaiva cha kShatriyAn |
pradAnakarmaNA vaishyA~nChUdrAnparichareNa cha ||3-26-29
gAvaH kShIrapradAnena ashvAnyaj~neShu prokShaNaiH |
pitarashchoShmaNA vedahavirbhAgena devatAH ||3-26-30
chatubhirvyatiriktA~Ngaistribhiranyaishcha dhAtubhiH |
saptAbhiH pitR^ibhirnityaistrI.NllokAnparirakShati ||3-26-31
chandrasUryAtmakaM nityaM tadrUpanihitAtmakam |
prakAshaM chAprakAshaM cha nigUDhaM svena tejasA ||3-26-32
trayastu pitaro nityam vardhayanti divAkaram |
chaturbhiH pitR^ibhishchaiva chandro vardhati maNDale ||3-26-33
trayaH pitR^igaNA nityaM piNDAnpashchAdadanti te |
chatvaro.anye pitR^igaNAH siddhAH pa~nchaka Adade ||3-26-34
tvameva pa~ncha tAndharmAMstvamevApa~ncha tAnvibho |
sanAtanamayo divyaH shAshvato brahmasaMbhavaH ||3-26-35
tasmAttatteja Adatte agnirvAyushcha sarvashaH |
atastvaM karmaNA tena AdityaH samapadyata ||3-26-36
yadAdatsi jagatsarvaM rashmibhiH pradahanniva |
yugAntakAle saMprApte parAM siddhimupAgataH ||3-26-37 
pakShasaMdhAvamAvAsyAM lokaM charasi mAnuSham |
R^iShibhiH saha gUDhAtmA sUryenduvasusaMbhavaiH ||3-26-38
saphalaM karma kurvANaM yajatAM puShTivardhanam |
hetUnAmavikArAya mA bhUtkarmaviparyayaH ||3-26-39
vanaspatyauShadhIshchaiva yugapatpratipadyase |
bAlabhAvAya vasudhAM pakShe pakShe janistava ||3-26-40
bhUtAnAM bhuvi bhUtesha bhAvyarthaM vasudhAtale |
vasu yadbhuvi ki~nchichcha sarvaM tattvamayaM vibho ||3-26-41
tavmeva vividhaM dharmaM shAshvataM vasudhAtale |
devayaj~naM mantravAkyamAtmayaj~naM samAnuSham ||3-26-42
dvividhaH svargamArgashcha sUryashchandrashcha nirmalaH |
chandramAH pitR^iyAnashcha devayAnashcha bhAskaraH ||3-26-43
tvameva vasudhAyukto vishvaM charasi sImayA |
ekIkR^itya gaNAnsarvAnsa~NkShipyAmutra sambhavaH ||3-26-44
ekastvamasi saMbhUtaH purANapuruSho virAT |
akShayashchAprameyashcha karmakArakAro vashI ||3-26-45
mUrtastejasi saMbhUto vAyuH paryeti khecharaH |
saptabhI rUpasaMsthAnairnityamAvR^itya tiShThati ||3-26-46
sAdhane chApi nirmANe saMhAre pralaye tathA |
dhAtA dhAraNakAle cha dishashchakShuShi dhAriNi ||3-26-47
sevyAmAno munigaNairnityaM vigatakilbiShaiH |
karmabhiH satyamApannaiH samarAgairjitendriyaiH ||3-26-48
stUyamAnaishcha vibudhaiH siddhairmunivaraistathA |
sasmAra vipulaM dehaM harirhayashiro mahAn ||3-26-49
kR^itvA vedamayaM rUpaM sarvadevamayaM vapuH |
shiromadhye mahAdevo brahmA tu hR^idaye sthitaH ||3-26-50
Adityarashmayo bAlAshchakShuShI shashibhAskarau |
ja~Nghe tu vasavaH sAdhyAH sarvasaMdhiShu devatAH ||3-26-51
jihvA vaishvAnaro devaH satyA devI sarasvatI |
maruto varuNashchaiva jAnudeshe vyavasthitAH ||3-26-52
evaM kR^itvA tathA rUpaM surANAmadbhutaM mahat |
asuraM pIDayAmAsa krodhAdraktAntalochanaH ||3-26-53
madhormedombupUrNA cha pR^ithivI samadR^ishyata |
pramadeva ghanA chaiva shuklAMshukanivAsinI ||3-26-54
medinItyeva shabdashcha labdhaH pR^ithvyA narottama |
nAmAsurasahasrena dharaNyAM saMpratiShThitam ||3-26-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ShaDviMsho.adhyAyaH