##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-30 Ocean churned for Nectar
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha triMshattamo.adhyAyaH

pR^ithurAjyAbhiShekakathanAdi


janamejaya uvAcha

brahmankhile vartamAne nirmaryAde mahAgrahe |
avinashe cha bhUtAnAM kathamAsanprajAstadA ||3-30-1

vaishampAyana uvAcha

abhyaShi~nchatpR^ithuM vainyaM purA rAjye prajApatiH |
rAjyAya R^iShibhiH sArdhaM prajAdharmaparAyaNaH ||3-30-2
eSha naH paramo rAjA sAnurAgAdajAyata |
tretAyAM saMpravR^ittAyAmanyonyamanujalpire ||3-30-3
eSha no vR^ittidAtA cha viprANAM cha pravartitA |
nirmAtA sarvabhUtAnAM satyaprAptena karmaNA ||3-30-4
etasminnantare devA gandhamAdanasAnuShu |
bahubhirniyamaiH shrAntA niShaNNA girisAnuShu ||3-30-5
atha gandhaM samAsAdya samantAddevadAnavAH |
mAdhave samayaM prApte tena gandhena darpitAH ||3-30-6
puShpamAtrasya yadvIryaM mArutena visarpitam |
manogrAhi sukhaM sarvaM pArthivaM gandhamuttamam ||3-30-7
te daityAstena gandhena kiMchidvismayamAgatAH |
prasannamanaso bhUtvA paraM saukhyamupAgatAH ||3-30-8
Uchushcha sahitAH sarve tena gandhena darpitAH |
puShpamAtrasya yadvIryaM kiM tasya phalato bhavet ||3-30-9
anumAnena vij~neyA vividhAH karmabuddhayaH |
shubhAshchaivAshubhAshchaiva buddhiprANena dehinAm ||3-30-10
tasmAdvayaM payomadhye oShadhyo nirmathAmahe |
mandareNa vishAlena balinA kAmarUpiNA ||3-30-11
samudramabhisaMrambhAnmathnImaH somajaM jalam |
pItvA cha sahitAH sarve prasthitAH kAmarUpiNaH ||3-30-12
viShNurevAgraNIsteShAM bhaviShyati mahAbalaH |
divaM cha vasudhAM chaiva bhokShyAmaH saha shatrubhiH ||3-30-13
samUlapatrashAkhAshcha sapuShpAH phalashAlinaH |
sarve grahAMshcha gR^ihNImaH sudhAM cha vasudhAtale ||3-30-14
uddR^itya giripAdebhyo gandhamAdanasAnujAn |
prabhAShya vachanaM daityA mandarasya prakampane ||3-30-15
samuddhartuM pradhAvantaH kampayanti sma mediNIm |
nishchayena mahAvIryA vAsubhiH pariNAhibhiH ||3-30-16
na shaknuste samuddhartuM shailendram danuvaMshajAH |
nipeturjAnubhirghR^iShTA vipule parvatAntare ||3-30-17
samAdhAyAtmanAtmAnaM tapasA dagdakilbiShAH |
pitAmahaM prapadyante shirobhiH kAmarUpibhiH ||3-30-18
teShAM mano.abhilaShitaM brahmA sarvatrago vashI |
j~nAtvA bahividhairvAkyairvyAjahAra sarasvatIm ||3-30-19
asharIrAM sharIrasthAH parayA varNasampadA |
sarvalokamatirbrahmA lokAnAM hitakAmyayA ||3-30-20
Adityairvasubhishchaiva rudraishcha samarudgNaiH |
devairyakShaiH sagandharvaiH kinnaraishcha pragAyibhiH ||3-30-21
sametya sahitaiH sarvaiH shakya uddharituM giriH |
amR^itArthe mahAtejA dhAtubhiH samara~njitaH ||3-30-22
surAsuragaNAH sarve samutpATya mahAgirim |
hastArUDhAH prapashyanti vIrudho himavadrasam ||3-30-23
etachChrutvA cha vachanaM sarveShAmantike tadA |
daiteyA bAhubalino manobhirvAgbhireva cha ||3-30-24
vikrIDabhUtA bahudhA babhUvurlavaNAmbhasaH |
yatra puShkaravinyastaH sahitairdevadAnavaiH ||3-30-25
surAsuragaNAH sarve sahitA lavanAmbasaH |
mandaraM puShkaraM kR^itvA netraM vAsukimeva cha ||3-30-26
samAH sahasraM mathitaM jalamauShadhibhiH saha |
kShIrabhUtaM samAyogAdamR^itaM samapadyata ||3-30-27
tajjahrurasurAH pUrvamAkrAntA lobhamanyunA |
[ tadA pashchAjjahrurdevAH kAmatejobalAnvitAH ]
dhanvantaristadA madyaM shrIrdevI kaustubho maNiH ||3-30-28
shashA~Nko vimalashchApi samuttasthuH samantataH |
uchchaiHshravA hayo ramyaH pIyuShaM tadanantaram ||3-30-29
pashchAddevAstadA dAtumudyatA rAhumabruvan |
na tu kechitpibanti sma daityA naiva cha dAnavAH ||3-30-30
chichChedAtha hariH sa~Nkhye rAhoshchakreNa kaM tadA |
anirmuktaM pitR^igaNairmunibhishcha sanAtanaiH ||3-30-31
tadindrahastAdamR^itaM jahAra pR^ithivI svayam |
jagAmA~NkagatA devI brahmavAkyaprachoditA ||3-30-32

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare triMsho.adhyAyaH