##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 32  Destuction Daksha's Yagna
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAtriMsho.adhyAyaH
dakShayaj~navinAshaH


vaishampAyana uvAcha

tato mahati vR^ittAnte sthite rAjye mahodaye |
devatAnAM manuShyANAM sahavAso.abhavattadA ||3-32-1
ekataH samadhIyanti sahitAH prarudanti cha |
svayaM cha bhAgaM gR^ihNanti yaj~nakarmaNi bhArata ||3-32-2
prAchetasaM tato dakShaM dIkShitvA vai bR^ihaspatiH |
vAjimedhAya bhagavAnR^iShibhiH parivAritaH ||3-32-3
tasminmAtAmahe yaj~naM dakShasyAviditAtmanaH |
shAmitramakarodrudro bhAgArthe saha nandinA ||3-32-4
rudrasyaiva hi tadrUpaM dvidhAbhUtaM tadIpsayA |
jAtaH paramadharmAtmA nandI puruShavigrahaH ||3-32-5
tena yogena rAjendra yattadbrahma sanAtanaM |
vihitaM satyavachanaistenaiva paramAtmanA ||3-32-6
svarUpaishchApyarUpaishcha virUpAkShairghaTodharaiH |
UrdhvanetrairmahAkAyairvikaTairvAmanaitasthA ||3-32-7
shikhibhirjaTibhishchaiva tryakShaishcha sha~NkukarNibhiH |
chIribhishcharmibhishchaiva kUTamudgarapANibhiH ||3-32-8
saghaNTAdhAribhishchaiva mu~njamekhaladhAribhiH |
sahastakaTakaishchaiva svarNakuNDaladhAribhiH ||3-32-9
saDiNDimaiH sabherIyaiH samR^ida~NgaiH saveNubhiH |
etaiH parivR^ito devo makhaM taM samupArujat ||3-32-10
sasha~NkhamurajaishchApi satAlaphalapANibhiH |
ugrAyudhadharo devaH sapinAka ivAntakaH ||3-32-11
virarAjArchibhirdIptairmakhe makhavatAM varaH |
kAlAgniriva dIptArchirjagaddagdhumivodyataH ||3-32-12
nandI pinAkapANishcha jaghnaturmakhamuttamam |
yugAnta iva kAlAgniH kShipraM dagdhumivodyataH ||3-32-13
yUpamutkShipya dhAvanti nishAcharagaNAstathA |
trAsayanmunisa~NghAMshcha chIracharmanivAsinaH ||3-32-14
havIMShyanye pibantyeva jihvAbhistAmralochanAH |
bhakShayanti pashUnanye rasanAntAvalambibhiH ||3-32-15
mumuchushchApare yUpAnpashavaH praharanti cha |
vahnimadhye prasi~nchanti vAribhiH prashamAya cha ||3-32-16
somamanye jahuH kechinnetraistAmrajapopamaiH |
darbhAnkechidvilumpanti hastaiH padmadalaprabhaiH ||3-32-17
babha~njire cha yUpAgrAnkalashAMshchApi chikShipuH |
chichChiduH kA~nchanAnvR^ikShA~nChobhArthamupakalpitAn ||3-32-18
bibhidushchaiva bANaiste mumuchushcha hiraNmayAn |
lulupushchaiva pAtrANi mamanthushchAraNImapi ||3-32-19
arujaMshchaiva prAgvaMshaM lulupushcha samAhitAH |
chakhAdire puroDAshAnnakhAgraishchAvavartire ||3-32-20
evaM divA cha rAtrau cha bhidyamAno mahAmakhaH |
chukrosha cha mahAnAdAnbhidyamAna ivArNavaH ||3-32-21
dhanuH sasharamAdAya pUrvadattaM svayaMbhuvA |
kR^itaM kIchakaveNubhyAM samare sumahArathaH ||3-32-22
pratigR^ihya mahAdevaH sa sharaiH samayojayat |
dhanurvigR^ihya jAnubhyAM jaghAna sa mahAkratum ||3-32-23
sa viddhastena bANena khaM samutpatitaH kratuH |
mR^igo bhUtvA nardamAno brahmANamupadhAvati ||3-32-24
shareNabhihatastrANaM na lebhe prashamaM bhuvi |
sharaNArthI hyayaM prAptaH shareNAntargatena cha ||3-32-25
tamuvAcha mR^igaM brahmA shubhaM sAnunayaM vachaH |
svareNottamavIryeNa gambhIreNa subhAShiNA |
evaMrUpo nabhasi tvaM bhaviShyasi mahAmR^igaH ||3-32-26
vijitashcha triparveNa shareNAnataparvaNA |
tiShThannakShatrashirasi saha rudreNa nityashaH ||3-32-27
somena saha saMyukto hyakShayeNAvyayena cha |
divi sa~nchArabhUto vai tArAbhiH saha saMgataH ||3-32-28
jyotirbhUto jyotiShAM tvaM dhruvashchaiva mahAdhruvaH |
yachchaitadrudhiraM divyaM kShatajAdabhiniHsR^itam ||3-32-29
nabhasyutpatitaM chaiva pravegena pradhAvataH |
kShatajaM bahuvarNaM cha kShetraM maNDalasa~nj~nitam |
nimittabhUtaM bhUtAnAM varShe varShapradaM tathA ||3-32-30
sukhaM duHkhaM cha bhUtAnAM darshane saMpravartate |
indriyashravaNAchchaiva nabhasIndrAyudho.abhavat ||3-32-31
chakShuShI mAnuShe rAjanvismayAtsamavaikShata |
adbhutaM bahuchitraM cha manasA saMprakalpitam ||3-32-32
na tu rAtrau pradR^ishyeta khe sabhrahmaNi saMj~nitam |
dinasyaiva sadA tvagre mahatkAryaM pradR^ishyate ||3-32-33
bhUmAveva samuttiShThedAkAshe tu vilIyate |
shatashashcha samaM sarve pradhAvanti prachetasaH ||3-32-34
bhayAdrudrasya mahato dhanvino bANapANayaH |
nandI rudragaNaiH sArdhaM pinAkI samatiShThata |
yugAntakAle jvalito brahmadaNDa ivodyataH ||3-32-35
viShNusa~NgrAmasaMbhUtaM pragR^ihya vipulaM dhanuH |
pratiShThata mahAbAhuH pANinA chakramAdadhat ||3-32-36
gadAM saghaNTAmanyena khaDgamanyena pANinA |
pragR^ihya so.agrato.atiShThadrudrAyodyatapANaye ||3-32-37
tataH shR^i~NgAgrasaMbhUtaM pragR^ihya vipulaM dhanuH |
sha~NkhaM chApratimaM loke sharAMshchAnataparvaNaH ||3-32-38
viShNuragrasthito bhAti sabalaH saMhatA~njaliH |
baddhagodhA~NgulitrANaH sachandra iva toyadaH ||3-32-39
AdityA vasavashchaiva divyaiH praharaNaiH saha |
viShNumevAbhitaH sarve tiShThanti jvalanaprabhAH ||3-32-40
marutashchaiva vishve cha rudramevAbhipedire |
gandharvAH kinnarAshchaiva nAgA yakShAH sapannagAH ||3-32-41
R^iShayo nyastadaNDAshcha ubhayoH pakShayorhitAH |
japanti shAntaye nityaM lokAnAM hitakAmyayA ||3-32-42
rudraH shareNAbhyahanadviShNumevAgraNI raNe |
hR^idi sarvA~NgasandhIShu tIkShNAgreNa suyantriNA ||3-32-43
na chakampe tadA viShNuH sarvAtmA brahmasaMbhavaH |
na cha roShamanA nityam vR^itaH sarvaiH ShaDindriyaH ||3-32-44
viShNushcha dhanurAnamya shareNa samayojayat |
jatrudeshe mumochAshu brahmadaNDamivodyatam ||3-32-45
sa viddhastena bANena mahAdevo na kampate |
vajreNa cha mahAsaMdhirmandarasya na chAlyate ||3-32-46
tataH prasabhamAplutya rudraM viShNuH sanAtanam |
kaNTe jagrAha bhagavAnnIlakaNTastato.abhavat ||3-32-47
anAdinidhano devo kShamatAM hi bhavAnmama |
sarvabhUtAgamAcharyamachalatvAchcha karmaNAm ||3-32-48
karmaNAM chaiva kartA cha vikartA chaiva bhArata |
asheShatvAchcha bhUtAnAM sarvabhUteShu chottamaH ||3-32-49
svayameva hi yatkarma vidhatte karmayoniShu |
tayoH shubhatamo rAjantsvayameva tathAkarot ||3-32-50
antarikShAchChubhA vAchaH shrUyante paramAdbhutAH |
siddhAnAM vadanonmuktAH sanAtana namo.astu te ||3-32-51
nandI pinAkamudyamya balavAnrudrasaMbhavaH |
mUrddhanyabhijaghAnAjau viShNuM krodhena mUrChitaH ||3-32-52
tataH prahasito viShNurnandIM dR^iShTvA surottamaH | 
stambhayAmAsa bhagavAnsarvabhUtapatirhariH ||3-32-53
viShNurbrahmasamo bhUtvA tejasA prajvalanniva |
kShamayA cha samAyuktaH sthitaH sthANurivAchalaH ||3-32-54
achintyashchAprameyashcha hyajeyashchApyariMdamaH |
yugAntAgnisamo bhUtvA shAntAtmA hariravyayaH ||3-32-55
prasannaH kalpayAmAsa bhAgaM rudrAya dhImate |
viShNurdharmaparo nityaM tyaktakAmaH surottamaH ||3-32-56
viShNunA chaiva rAjendra sa yaj~naH saMdhitaH punaH |
yathApakShaM cha te sarve gaNAstvAsanmahIpate |
tasminyuddhe mahAghore viShNU rudrasya chaiva ha ||3-32-57
yathApakShaM bhavedyuddhaM dakShayaj~navinAshane |
vinAshashchaiva yaj~nasya tadA loke pratiShThitaH ||3-32-58
sarvabhUteShu rAjendra hito yaj~naH sanAtanaH |
dakSho yaj~naphalaM chaiva prAptavAnsa prajApatiH ||3-32-59
imAM chodAhR^itAM divyAM kathAmiti sa buddhimAn |
shrAvayedyastu viprebhyaH shuchiH prayatamAnasaH ||3-32-60
adhItya sarvamadhyAtmaM devaloke mahIyate |
eSha pauShkarako nAma prAdurbhAvo mahAtmanaH ||3-32-61
purANe pauShkare chaiva mayA dvaipAyaneritaH |
yathAvadanupUrveNa saMskR^itaH paramarShibhiH ||3-32-62
	yashchainamagryaM puruShaM purANaM 
		sadApramattaH shR^iNuyAdyathoktam |
	avApya kAmAniha vItashokaH 
		paratra cha svargaphalAni bhu~Nkte ||3-32-63

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare dvAtriMshmo.adhyAyaH