##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 37  Nomination of Local Heads
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptatriMsho.adhyAyaH
lokAnAmAdhipatyavyavasthApanam


vaishampAyana uvAcha

trayAnAmapi lokAnAmAdityAnAM cha bhArata |
chakAra shakraM rAjAnamAdityasamatejasam ||3-37-1
sa vajrI kavachI viShNuradityAmabhijaj~nivAn |
smR^iteH sahAyo dyutimAnyathA so.adhvaryubhiH stutaH ||3-37-2
jAtamAtro.atha bhagavAntsa kushairbrAhmaNairdhR^itaH |
tadAprabhR^iti deveshaH kaushikatvamupAgataH ||3-37-3	
abhiShichyAdhirAjye tu sahasrAkShaM puraMdaram |
brahmA krameNa rAjyAni vyAdeShTumupachakrame ||3-37-4
yaj~nAnAM tapasAM chaiva grahanakShatrayostathA |
dvijAnAmauShadhInAM tu somaM rAjye.abhyaShechayat ||3-37-5
dakShaM prajApatInAM tu ambhasAM varuNaM patim |
pitR^INAM sarvanidhanaM kAlaM vaishvAnaraM prabhum ||3-37-6
gandhAnAM chaiva sarveShAM bhUtAnAM cha sharIriNAm |
shabdAkAshabalAnAM cha vAyurIshastadA kR^itaH ||3-37-7
sarvabhUtapishAchAnAM mR^ityUnAM cha gavAM tathA |
utpAtagraharogANAM vyAdhInAM tu tathaiva cha ||3-37-8
vratAnAM chaiva sarveShAM mahAdevaH kR^itaH prabhuH |
yakShANAM rAkShasAnAM cha guhyakAnAM dhanasya cha ||3-37-9
ratnAnAM chaiva sarveShAM kR^ito vaishravaNaH prabhuH |
sarveShAM daMShTriNAM sheSho nAgAnAmathA vasukiH ||3-37-10
sarIsR^ipANAM sarveShAM prabhurvai takShakaH kR^itaH |
sAgarANAM nadInAM cha meghAnAM varShaNasya cha |
AdityAnAmavarajaH parjanyo.adhipatiH kR^itaH ||3-37-11
gandharvANAmadhipatistathA chitrarathaH kR^itaH |
sarvApsarogaNAnAM cha kAmadevaH prabhuH kR^itaH ||3-37-12
chatuShpadAnAM sarveShAM vAhanAnAM cha sarvashaH |
maheshvaradhvajaH shrImAngovR^iSho.adhipatiH kR^itaH ||3-37-13
daityAnAM cha mahAtejA hiraNyAkShaH prabhuH kR^itaH |
hiraNyakashipushchaiva yauvarAjye.abhiShechitaH ||3-37-14
gaNAnAM kAlakeyAnAM mahAkAlaH prabhuH kR^itaH |
anAyuShAyAH putrANAM vR^itro rAjA tadA kR^itaH ||3-37-15
siMhikAtanayo yastu rAhurnAma mahAsuraH |
utpAtAnAmanekAnAmashubhAnAM prabhuH kR^itaH ||3-37-16
R^itUnAmathA sarveShAM yugAnAM chaiva bhArata |
pakShANAM chaiva mAsAnAM tathaiva tithiparvANAm ||3-37-17
kalAkAShThAmuhUrtAnAM gaterayanayostathA |
kR^itaH saMvatsaro rAjA yogasya gaNitasya cha ||3-37-18
pAkShiNAM chaiva sarveShAM chakShuShAM cha mahAbalaH |
suparNo bhoginAM chaiva garuDo.adhipatiH kR^itaH ||3-37-19
aruNo garuDabhrAtA japApuShpachayaprabhaH |
yogAnAM chaiva sarveShAM sAdhyAnAmadhipaH kR^itaH ||3-37-20
putro.asya viratho nama kashyapasya prajApateH |
rAjA prAchyAM dishi tathA vAsavenAdhipaH kR^itaH ||3-37-21
Adityasya vibhoH putro dharmarAjo mahAyashAH |
dakShiNasyAM dishi yamo mahendreNaiva satkR^itaH ||3-37-22
kashyapasyaurasaH putra salilAntargataH sadA |
amburAjya iti khyAtaH pratIchyAM dishi pArthivaH ||3-37-23
pulastyaputro dyutimAnmahendrapratimaH prabhuH |
ekAkShaH pi~Ngalo nAma saumyAyAM dishi pArthivaH ||3-37-24
evaM vibhajya rAjyAni svayaMbhUrlokabhAvanaH |
lokAMshcha tridive divyAnadadatsa pR^ithakpR^ithak ||3-37-25
kasyachitsUryasaMkAshAnkasyachidvahnisannibhAn |
kasyachitsuShThu vidyotAnkasyachichchandranirmalAn ||3-37-26
nAnAvarNAnkAmagamAnanekashatasho janAn |
sa tAnsukR^itinAM lokAnpApaduShkR^itidurlabhAn ||3-37-27
yeShAM bhAso vibhAntyagre saumyAstArAgaNA iva |
ete sukR^itinAM lokA ye jatAH puNyakarmiNaH ||3-37-28
ye yajanti makhaiH puNyaiH samAptavaradakShiNaiH |
svadAraniratAH shAntA R^ijavaH satyavAdinaH ||3-37-29
dInAnugrahakartAro brahmaNyA lobhavarjitAH |
saMtyaktarajasaH santo yAnti tatra tapo.amalAH ||3-37-30
evaM niyujya tanayAntsvayaM lokapitAmahaH |
puShkaraM brahmasadanamAruroha prajApatiH ||3-37-31
sarve svayaMbhudatteShu pAlaneShu divaukasaH |
remire sveShu lokeShu mahendreNAbhipAlitAH ||3-37-32
	svayaMbhuvA shakrapuraHsarAH surAH
		kR^itA yathArhaM pratipAlaneShu te |
	yasho divaM cha pratipedire shubhaM 
		mudaM cha jagmurmakhabhAgabhojinaH ||3-37-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe.adhipatisthApane saptatriMsho.adhyAyaH