##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 40  Devas freed and their Commands Restored
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatvAriMsho.adhyAyaH
indradInAM mochanaM teShAmAdhipatyalAbhashcha


vaishampAyana uvAcha

vidrAvya tu raNe sarvAnasurAnpuruShottamaH |
mumocha tatra baddhAMstAnpuraMdaramukhAnsurAn ||3-40-1
tataH prakR^itimApannAH sarve devagaNAstathA |
puraMdaraM puraskR^itya nArAyaNamupasthitAH ||3-40-2

devA UchuH

tvatprasAdena bhagavaMstava bAhubalena cha |
jivamo.adya mahAbAho niShkrAntAshchAntakAnanAt ||3-40-3
tvachChAsanAddhi bhagavankiM kurvantyaditeH sutAH |
ichChAmaH pAdashushrUShAM tava kartuM sanAtana ||3-40-4

vaishampAyana uvAcha

tachChrutvA vachanaM teShAM puNDarIkanibhekShaNaH |
uvAcha vachanaM devAnmudA yukto hatadviShaH ||3-40-5

shrIbhagavAnuvAcha 

yo yasya bhavato loko mayaiva vihitaH purA |
pAlyatAM sa tu yaj~nena niyogashcha kvachitkvachit ||3-40-6
aishvaryaM pratipannaH svaM kratubhAgapuraskR^itam |
mayaiva pUrvaM nirdiShTo niyogaH pratipAlyatAm ||3-40-7
shakraM chovAcha bhagavAnvachanaM dundubhisvanaH |
idaM yathAvatkartavyaM satsu chAsatsu cha tvayA ||3-40-8
gachChantu tapasA svargaM munayaH shaMsitavratAH |
tava lokaM surashreShTha sarvakAmadughaM sadA |
yAyajUkAshcha ye kechidbrAhmaNAH kShatriyA vishaH ||3-40-9
teShAM kAmadughA lokAH svargamAdimanoharAH |
yaj~nairiShTvA yAyajUkAH phalaM te prApnuvantu cha ||3-40-10
bhAvaH saddharmashIlAnAmabhAvaH pApakarmaNAm |
santaH svargajitaH santu sarvAshramanivAsinaH ||3-40-11
satyashUrA raNe shUrA dAnashUrAshcha ye narAH |
te narAH svargamashnantu sadA ye chAnasUyavaH ||3-40-12
ashraddadhAnAH puruShAH kAmino.arthaparAH shaThAH |
abrahmaNyA nAstikAshcha narakaM yAntu mAnavAH ||3-40-13
etAvatkriyatAM vAkyaM mayoktaM tridasheshvarAH |
tato mayi sthite sarvAnbAdhiShyante na chArayaH ||3-40-14
ityuktvAntarhito devaH sha~NkachakragadAdharaH |
devatAnAM cha sarveShAmabhavadvismayo mahAn ||3-40-15
etadatyadbhutaM dR^iShTvA vArAhacharitaM surAH |
namaskR^itya varAhAya nAkapR^iShThamito gatAH ||3-40-16
tataH svAnyAdhipatyAni pratipannAni daivataiH |
sarvalokAdhipatye cha pratiShThAM vAsavo gatAH ||3-40-17
vimuktA dAnavagaNaiH prakR^itiM dharaNI gatA |
sthairyahetordharaNyAstu j~nAtvA chAgaskR^itAngirIn ||3-40-18
sveShu sthAneShu saMsthApya parvatAnAM puraMdaraH |
chichCheda bhagavAnpakShAnvajreNa shataparvaNA ||3-40-19
sarveShAmeva pakShA vai ChinnAH shakreNa dhImatA |
ekaH sapakSho mainakaH suraistatsamayaH kR^itaH ||3-40-20
eSha nArAyaNasyAyaM prAdurbhAvo mahAtmanaH |
vArAha iti viprendraiH purANe parikIrtitaH ||3-40-21
kR^iShNadvaipAyanamataM nAnAshrutisamAhitam |
nAshucherna kR^itaghnAya na nR^ishaMsAya kIrtayet ||3-40-22
na kShudrAya na nIchAya na gurudveShakAriNe |
nAshiShyAya tathA rAjanna kR^itaghnAya chaiva hi ||3-40-23
AyuShkAmairyashaH kAmairmahIkAmaishcha mAnavaiH |
jayaiShibhishcha shrotavyo devAnAmeSha vai jayaH ||3-40-24
purANavedasaMbaddhaH shivaH svastyayano mahan |
pAvanaH sarvasattvAnAM tatkAlavijayapradaH ||3-40-25
eSha kauravya tattvena kathitastvanupUrvashaH |
vArAhasya nR^ipashreShTha prAdurbhAvo mahAtmanaH ||3-40-26
ye yajanti makhaiH puNyairdaivatAni pitR^Inapi |
AtmAnamAtmanA nityaM viShNumeva jayanti te ||3-40-27
	lokAyanAya tridashAyanAya
		brAhmAyanAyAtmabhavAyanAya |	
	nArAyaNAyAtmahitAyanAya
		mahavarAhAya namaskuruShva ||3-40-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhaprAdurbhAve chatvAriMsho.adhyAyaH