##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 44  Rakshasas do battle with Narasimha
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatushchatvAriMsho.adhyAyaH
nR^isiMhasyopari daityAnAM shastrAstrapAtaH 


vaishampAyana uvAcha

prahrAdasya cha tachChrutvA hiraNyakashipurvachaH |
uvAcha dAnavAnsarvAnsagaNAMshcha gaNAdhipaH ||3-44-1
mR^igendro gR^ihyatAM shIghramapUrvAM tanumAsthitaH |
yadi vA saMshayaH kashchidvadhyatAM vanagocharaH ||3-44-2
tachChrutvA dAnavAH sarve mR^igendraM bhImavikramam |
parikShipanto muditAstrAsayAmAsurojasA ||3-44-3
siMhanAdaM naditvA tu punaH siMho mahAbalaH |
babha~nja tAM sabhAM ramyAM vyAditAsya ivAntakaH ||3-44-4
sabhAyAM bhajyamAnAyAM hiraNyakashipuH svayam |
chikShepAstrANi siMhasya roShavyAkulalochanaH ||3-44-5
sarvAstrANAmatha shreShThaM daNDamastraM subhairavam |
kAlachakraM tathAtyugraM viShNuchakraM tathaiva cha ||3-44-6
dharmachakraM mahachchakramajitaM nAma nAmataH |
chakramaindraM tathA ghoramR^iShichakraM tathaiva cha ||3-44-7
paitAmahaM tathA chakraM trailokyamahitasvanam |
vichitramashanIM chaiva shuShkArdraM chAshanidvayam ||3-44-8
raudraM tadugraM shUlaM cha ka~NkAlaM musalaM tathA |
astraM brahmashirashchaiva brAhmamastraM tathaiva cha ||3-44-9
aiShIkamastramaindraM cha AgneyaM shaishiraM tathA |
vAyavyaM mathanaM nAma kApAlamatha ki~Nkaram ||3-44-10
tathA chApratimAM shaktiM krau~nchamastraM tathaiva cha |
astraM hayashirashchaiva saumyamastraM tathaiva cha ||3-44-11
paishAchamastramamitaM sArpyamastraM tathAdbhutam |
mohanaM shoShaNaM chaiva saMtApanavilApane ||3-44-12
jR^imbhaNaM prApaNaM chaiva tvAShTraM chaiva sudAruNam |
kAlamudgaramakShobhyaM kShobhaNaM tu mahAbalam ||3-44-13
saMvartanaM mohanaM cha tathA mAyAdharaM param |
gAndharvamastraM dayitamasiratnaM cha nandakam ||3-44-14
prasvApanaM pramathanaM vAruNaM chAstramuttamam |
astram pAshupataM chaiva yasyApratihatA gatiH ||3-44-15
etAnyastrANi sarvANi hiraNyakashipustadA |
chikShepa nArasiMhasya dIptasyAgneryathAhutiH ||3-44-16
astraiH prajvAlitaiH siMhamAvR^iNodasurAdhipaH |
vivasvAndharmasamaye himavantamivAMshubhiH ||3-44-17
sa hyamarShAnilodbhUto daityAnAM sainyasAgaraH |
kShaNenAplAvayatsiMhaM mainAkamiva sAgaraH ||3-44-18
prAsaiH pAshaistathA shUlairgadAbhirmusalaistathA |
vajrairashanikalpaishcha shilAbhishcha mahAdrumaiH ||3-44-19
mudgaraiH kUTapAshaishcha shUlolUkhalaparvataiH |
shataghnIbhishcha dIptAbhirdaNDairapi sudAruNaiH ||3-44-20
parivArya samantAttu nighnannastrairhariM tadA |
svalpamapyasya na kShuNNamUrjitasya mahAtmanaH ||3-44-21
	te dAnavAH pAshagR^ihItahastA 
		mahendravajrAshanitulyavegAH |
	samantato.abhyudyatabAhushastrAH 
		sthitAstrishIrShA iva pannagendrAH ||3-44-22
	suvarNamAlAkulabhUShitA~NgA
		nAnA~NgadAbhogapinaddhagAtrAH |
	muktAvalIdAmavibhUShitA~NgA
		haMsA ivAbhAnti vishAlapakShAH ||3-44-23
	teShAM tu vAyupratimaujasAM vai
		keyUramAlAvalayotkaTAni |
	tAnyuttamA~NgAnyabhito vibhAnti 
		prabhAtasUryAMshusamaprabhANi ||3-44-24
	taiH prakShipadbhirjvalitAnalopamai-
		rmahAstrapUgaiH sa samAvR^ito babhau |
	giriryathA saMtatavarShibhirghanaiH 
		kR^itAndhakArod.abhutakandaradrumaH ||3-44-25
	tairhanyamAno.api mahAstrajAlaiH 
		sarvaistadA daityagaNaiH sametaiH |
	nAkampatAjau bhagavAnpratApavA-
		nsthitaH prakR^ityA himavAnivAchalaH ||3-44-26
	saMtApitAste narasiMharUpiNA 
		diteH sutAH pAvakadIptatejasA |
	bhayAdvicheluH pavanoddhatA yathA
		mahormayaH sAgaravArisaMbhavaH ||3-44-27
	shatairdhAnurbhiH sumahAtivegA
		yugAntakAlapratimA~nCharaughAn |
	ekAyanasthA mumuchurnR^isiMhe
		mahAsurAH krodhavidIpitA~NgAH ||3-44-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe chatushchatvAriMsho.adhyAyaH