##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
 Chapter 74 Krishna ponders on trip to Kailasa
 Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
 July 15, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. 
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
 
 atha chatuHsaptatitamo.adhyAyaH
 shrIkR^iShNasya kailAsagamanavichAraH
 
 vaishaMpAyana uvAcha
 
prabhAtAyAM tu sharvaryAM gantumaichChajjanArdanaH |
hutAgniH kR^itakalyANaH samAptavaradakShiNaH ||3-74-1
gAshCha dattvAtha viprebhyo namaskR^itya dvijottamAn |
AsthAnamaNDapaM kR^iShNaH pravivesha jagatpatiH ||3-74-2
AsanaM mahadAsthAya vR^iShNInAhUya sarvashaH |        
balabhadraM shineH putraM hArdikyaM shukasAraNau ||3-74-3
ugrasenaM mahAbuddhimuddhavaM nItimattaram |
yasya buddhiM samAshritya jIvante yAdavAH sukham ||3-74-4
netA cha yaduvR^iShNInAM sa tu dharmaparaH sadA |        
yasya bibhyati devAshcha nItestasya mahAtmanaH ||3-74-5
yasya buddhivashAdviShNuH shashAsa pR^ithivIM sadA |
taM cha vR^iShNivaraM vIramuddhavaM devasuprabham ||3-74-6
anyAnapi yadUnsarvAnuvAcha bhagavAnhariH |
shR^iNvantu mama vAkyAni yAdavAH sarva eva hi |
shR^iNu chApi vacho mahyaM pituruddhava me sakhe ||3-74-7
bAlyAtprabhR^iti yo yatno mama duShTanibarhaNe ||
pratyakShaM bhavatA dR^iShTaM pUtanAnidhanaM nR^ipa |3-74-8
keshI cha nihato bAlye mayA bAlena yAdavAH |
govardhano dhR^itaH shailo gAvashcha paripAlitAH ||3-74-9      
abhiShikto.asmi shakreNa devAnAmagrataH stitaH |
kamso.api nidhanaM nIto mayA chANUramuShTikau ||3-74-10     
ugraseno.abhiShiktashcha kR^itA dvAravatI mayA |
anye chApi nR^ipA rAjanbalino nihatA mayA ||3-74-11
yo.api vIro jarAsaMdho nigR^ihIto balAnmayA |
bhImena balinA rAjannayane mama yAdavAH ||3-74-12
shR^igAlo nihataH saMkhye gomantAdgachChatA mayA |
yo.api vIro durAtmAsau dAnavo narako hataH ||3-74-13      
niShkaNTakamimaM lokaM kR^itavAnrAjasattamAH |
kiM tu vIro nR^ipo jaj~ne sakhA bhaumasya yAdavAH ||3-74-14       
pauNDro vIryavatAM netA dR^iShtA chAsau sadA mama |
shiShyo droNasya rajendro balI brahmAstravitkR^itI ||3-74-15     
shAstraj~no nItimAnsAkShAnnetA sarvasya yatnavAn |
yoddhA yuddhapriyo rAjA jAmadagnyA ivAparaH ||3-74-16        
ekAntashatrurasmAkaM ChidrAnveShI sadA mama |
bAdhiShyate purIM yoddhA chChidraM yadi labheta saH ||3-74-17
na hyalpasAdhyo balavAnpuNDrasyesho nR^ipottamAH |
yattA bhavantastiShThantu pragR^ihItasharAsanAH ||3-74-18        
yathA na bAdhate rAjA purIM yadukulAshrayAm |
ahaM tu yAsye kailAsaM kutashchitkAraNAnnR^ipAH ||3-74-19
sha~NkaraM dR^iShTukAmo.asmi bhUtabhAvanabhAvanaM |
yAvadAgamanaM mahyaM tAvadyattA bhavantviha ||3-74-20
mayA virahitAM chemAM yadi jAnAti pauNDrakaH |
AgamiShyati rAjendro yotsyate cha purImimAM ||3-74-21       
imAM niryAdavIM kartuM shaknotIti cha me matiH |
yattA bhavata rAjendrAH khaDgaiH pAshaiH parashvadhaiH ||3-74-22
pAShANaiH karShaNIyaishcha sannaddhA bhavata svakaiH |
pidhAya cha kapATAni mahAdvArANi yatnataH |3-74-23    
eka eva mahAdvAro gamanAgamane sadA |
mudrayA saha gachChantu rAj~no yo gantumIpsavaH ||3-74-24        
na chAmudraH praveShTavyo dvArapAlasya pashyataH |
yAvadAgamanaM mahyaM tAvadevaM bhaviShyati ||3-74-25
mR^igayA nAtra kartavyA na cha krIDA bahiH purAt |
j~nAtavyAshcha pare sve cha gamanAgamane sadA ||3-74-26       
evamAdikriyA kAryA yAvadAgamanaM mama |
ityuktvA yAdavAnsarvAnsAtyakiM punarAha cha ||3-74-27
        
iti shrImahAbhArate khileSu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM chatuHsaptatitamo.adhyAyaH