##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 112 Krishna  Vows  to  crush  Hamsa  and  Dimbhaka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 22 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
kR^iShNasya haMsaDimbhakavadhapratij~nA yatibhojanaM cha


vaishampAyana uvAcha

yatervachanamAkarNya mandamuchChvasya keshavaH |
durvAsasaM samAlokya babhAShe yAdaveshvaraH ||3-112-1
kShantavyaM bhavatA sarvaM doSha eva mamaiva hi |
shR^iNu vAkyaM mamaitattu shrutvA shAntiparo bhava ||3-112-2
jeShyAmi tau raNe vipra haMsaM Dimbhakameva cha |
girIsho vA varaM dadyachChakro vA dhanado.api vA ||3-112-3
yamo vA varuNo vApi brahmA vAtha chaturmukhaH |
sabalau sAnujau hatvA punardAsyAmi vo ratim ||3-112-4
satyenaiva shapAmyadya mA roShavashago bhava |
rakShAM vo.ahaM kariShyAmi hatvA tau cha nR^ipAdhamau ||3-112-5
jAnAmi tau durAtmAnau yuShmaddoShakarau hi tau |
shrutaM cha pUrvamasmAbhistIkShNadaNDadharAviti ||3-112-6
atyantabalinau mattau girIshavaradarpitau |
nAlpaprayatnasaMsAdhyau jarAsaMdhahitaiShiNau ||3-112-7
prANAnapi tayo rAjA dAsyatyeva na saMshayaH |
jarAsaMdho mahIpAlo vinA tau jayate mahIm ||3-112-8
jaye tayorvipravarya tatra shreyo bhavettataH |
yatra yatra tu tau gatvA sthitAvityanushushruma ||3-112-9
tatra tatra cha hantAhaM nAtra kAryA vichAraNA |
gachChadhvaM yatayaH svairaM nijakAryaparAyaNAH ||3-112-10
achireNaiva kAlena jeShyAmi raNapu~Ngavau |
tataH prItaH prasannAtmA yAdaveshvaramAha saH ||3-112-11
svastyastu bhavate kR^iShNa jagatAM svasti kurvate |
kinnu nAma jagannAtha duHsAdhyaM tava keshava ||3-112-12
trilokesha tridhAmAsi sarvasaMhArakArakaH |
devAnAmapi devesha sarvatra samadarshanaH ||3-112-13
viShno deva hare kR^iShNa namaste chakrapANaye |
namaH svabhAvashuddhAya shuddhAya niyatAya cha ||3-112-14
shabdagochara devesha namaste bhaktavatsala |
aj~nAnAdatha vA j~nAnAdyanmayoktaM kShamasva tat ||3-112-15
tvamevAhaM jagannAtha nAvayorantaraM pR^ithak |
ataH kShamasva bhagavankShamAsArA hi sAdhavaH ||3-112-16

shrIbhagavAnuvAcha

kShantavyaM bhavatA vipra kShamAsArA vayaM tadA |
saMnyAsinaH kShamAsArAH kShamA teShAM paraM balam ||3-112-17
kShamA mokShakarI nityaM tattvaj~nAnamiva dvija |
kShamA dharmaH kShamA satyaM kShamA dAnaM kShamA yashaH ||3-112-18
kShamA svargasya sopAnamiti vedavido viduH |
tasmAtsarvaprayatnena kShamAM pAlayata svakAm ||3-112-19
pratyakShaj~nAnasaMyuktA yUyaM sarve yatIshvarAH |
ya ete yatayo viprAH pUjanIyA mayAdya vai ||3-112-20
bhoktavyA yatayo viprA bhikShukAH sarva eva hi |
tatheti te pratij~nAya bhoktumaichChanharergR^ihe ||3-112-21
tataH svabhavanaM viShNuH pravishya harirIshvaraH |
chaturvidhaM tathAhAraM kArayitvA yathAvidhi ||3-112-22
bhojayAmAsa tAnsarvAnyatInyativarArchitaH |
ChitvA ChitvA cha devesho dukUlAni mR^idUni saH ||3-112-23
dadau tebhyastadA viShNuH sarvebhyo janamejaya |
te cha prItA yathAyogaM yathApUrvaM tato gatAH ||3-112-24

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne yatibhojane
dvAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH