##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 124 Hamsa - Balarama  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 29 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsabalabhadrayoryuddham


vaishampAyana uvAcha 

baladevastu dharmAtmA dhanurAdAya satvaram |
jaghAna haMsaM dashabhirbANairbANabhR^itAM varaH ||3-124-1
taM pratyavidhyannArAchairhaMsaH pa~nchabhirAshugaiH |
tAnantare halI ChittvA nArAchairdashabhiH punaH ||3-124-2
nArAchenAshu vivyAdha lalATe haMsamojasA |
dR^iDhaM patansa nArAchastasya saMj~nAM samAdade |
rathopasthe chiraM sthitvA tUNAdbANaM samAdade ||3-124-3
labdhvA haMsaH sa saMj~nAM tu viddhvA tena yadUttamam |
siMhavadvyanaddhaMso devAnvismApayanraNe ||3-124-4
tataH kruddho halI viddhastena bANena mAdhavaH |
vama~nChoNitamatyuShNaM niHishvasaMshcha raNAjire ||3-124-5
lohitAviShTagAtrastu ku~NkumArdra ivAbhavat |
nArAchaiH shatasAhasrairardayAmAsa mAdhavaH ||3-124-6
haMsaM haMsagatiM vIraM nIlavAsA halayudhaH |
te muktA nishitA ghorA nArAchAshcha suvAjinaH ||3-124-7
rathe dhvaje tathA chApe chakre tUNIdvaye nR^ipa |
patitAH sarvato rAjanvyathAMchaiva tathA daduH ||3-124-8
tataH kruddho mahArAja haMso vIryamadAnvitaH |
shareNa halinaM viddhvA dhvajaM chichCheda kAlavit ||3-124-9
sharaishchaturbhirashvAMhcha sUtaM pretAdhipaM dadau |
tataH kruddho halI tasmai gadAM gR^ihya mahAraNe ||3-124-10
ApapAta mahAbAhurhaMsaM sheSha iva shvasan |
tathA rathaM dhvajaM chakramashvAnsUtaM halAyudhaH |
babh~nja tilashaH sarvaM nanAda cha punaH punaH ||3-124-11
bhUyashcha gadayA haMsaM chikShepa cha balI kila |
so.api haMso gadAM gR^ihya rathAttasmAdavApatat ||3-124-12
tatastau haMsahalinau yuyudhAte mahAraNe |
mahArathau mahAbAhU loke prathitatejsau ||3-124-13
atyadbhutaM suvikrAntau parasparavadhaiShiNau |
kR^itashramau mahAyuddhe haMsavikrAntagAminau ||3-124-14
yathA devAsure yuddhe shakravR^itrau purAmbare |
ubhau saMsaktasarvA~Ngau shoNitena mahAraNe ||3-124-15
atyantakhedinau yuddhe parasparabalena ha |
tatashcha dakShiNaM mArgaM balabhadro.anvagachChata ||3-124-16
savyaM tu haMso rAjendro vyagR^ihNAtsvayameva hi |
pothayA~nchakraturyuddhe gadAbhyAM gajavikramau ||3-124-17
yathAprANaM mahAbAhU jaghnaturmaraNAya tau |
atipravR^iddhaM sa~NgrAmaM devAsuraraNopamam ||3-124-18
vidadhAte mahAra~Nge pashyatAM tridivaukasAm |
devAshcha munayashchaiva vismayaM parijagmire ||3-124-19
aho kalvIdR^ishaM yuddhaM dR^iShTaM pUrvaM na cha shrutam |
ityUchurvismayavashAddevagandharvakinnarAH ||3-124-20
parasparakR^itotsAhau chakraturyuddhamuttamam |
atha haMso mahAra~Nge dakShiNaM dakShiNottamaH ||3-124-21
vyacharanmArgamatyarthaM savyaM tu balavAn balaH |
niku~nchya jAnunI pUrvaM chakraturgadayA bhR^ishaM |
raNe raNavidAM shreShThau pashyatAM tridivaukasAm ||3-124-22

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsabalabhadrayuddhe
chaturviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH