##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 133 Assassination of Tripura
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 8 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha trayastriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
tripuravadhavR^ittAntaH


janamejaya uvAcha

tryakShAdvadhamahaM brahma~nChrotumichChAmi tattvataH |
tryANAM purasaMj~nAnAM khecharANAM samAsataH ||3-133-1

vaishampAyana uvAcha   

shR^iNu vistarataH sarvaM yanmAM pR^ichChasi naidhanam |
daityAnAM bAhubalinAM sarvaprANivirodhinAm ||3-133-2
sha~NkareNa vadhaM rAjanshUlaistribhirajihmagaiH |
kR^itaM purAsurendrANAM sarvabhUtavadhaiShiNAm ||3-133-3
tripuraM puruShavyAghraM bR^ihaddhAtusamIritam |
vikrAmati nabhomadhye meghavR^indamivotthitam ||3-133-4
prAkAreNa pravR^iddhena kA~nchAnena virAjatA |
maNibhishcha prakAshadbhiH sarvaratnaishcha toraNaiH ||3-133-5
babhAse nabhaso madhye shriyA paramayA jvalan |
gandharvANAmivodagraM karmaNA sAdhitaM param ||3-133-6
vAjinaH yakShasaMyuktA vahanti baladarpitAH |
puraM prabhAkarashreShThaM manobhiH kAmabR^iMhaNaiH ||3-133-7
dhAvanti hreShamANAste vikramaiH prANasaMbhR^itaiH |
AhUyanta ivAkAshaM khuraiH shyAmadalaprabhaiH ||3-133-8
vAyuvegasamairvegaiH kAlayanta ivAmbaram |
asurAH samadR^ishyanta chakShurbhirviditAtmabhiH ||3-133-9
R^iShibhirjvalanaprakhyaistapasA dagdhakilbiShaiH |
gItavAditrabahulaM gandharvanagaropamam ||3-133-10
chitrAyudhasamAkIrNaiH prataptakanakaprabhaiH |
bhavanairbahubhishchaiva prAMshubhiH samala~NkR^itaiH ||3-133-11
devendrabhavanAkAraiH  shushubhe tanmahAdyuti |
prAsAdAgraiH pravR^iddhaishcha kailAsashikharaprabhaiH ||3-133-12
shushubhe daityanagaraM bahusUryamivAmbaram |
varATTAlakasaMpannaM taptakA~nchanasaprabham ||3-133-13
pradIptamiva tejobhI rarAjAtha mahAprabho |
kShveDitotkR^iShTabahulaM siMhanAdavinAditam ||3-133-14
babhau valgujanAkIrNaM vanaM chaitrarathaM tathA |
samuchChritapatAkaM tadasibhishcha virAjitam ||3-133-15
rarAja tripuraM rAjanmahAvidyudivAmbare |
sUryanAbhashcha daityendrashchandranAbhashcha bhArata ||3-133-16
tathAnye cha mahAvIryA dAnavA baladarpitAH |
mamR^idushcha babha~njushcha mohitAH parameShThinA ||3-133-17
panthAnaM devagamanaM pitR^iyAnaM cha bhArata |
tairevamasurAgraishcha pragR^ihItasharAsanaiH ||3-133-18
dAnavairnarashArdUla devayAne mahApathe |
pitR^ivahnibalopete hR^ite bharatasattama ||3-133-19
bhrahmANamabhyadhAvanta sarve suragaNAstathA |
vivarNavadanA dInAshChinneva gatikarmaNi ||3-133-20
abruvaMshcha gatAH sthitvA svareNArtaninAdinA |
hanyAmahe shatrugaNairbhAgochChedena bhAgada ||3-133-21
teShAM chaiva vadhopAyaM vadasva vadatAM vara |
ye j~nAtvA bAhubalino bAdhema samare parAn ||3-133-22
sAntvayitvA tu varado brahmA provAcha devatAH |
shR^iNudhvaM devatAH sarvAH shatrupratikR^itiM parAm ||3-133-23
avadhyA dAnavAH sarve R^ite sha~Nkaramavyayam |
pratigR^ihya cha tadvAkyaM manobhirvAgbhireva cha ||3-133-24
bhUmau prapedire sarve saha rudraishcha bhArata |
vindhyapAde cha merau cha madhye cha pR^ithivAtale ||3-133-25
tapasogreNa yogaj~nAH sarve te munayo.abhavan |
kAshyapeyaM haraM prAptA japanto brahmasaMhitAm ||3-133-26
yeshAM cha paradArANAmabhavadvandhyatA jane |
vinyastadharbhanichaye tAmralohaM cha bhUShaNam ||3-133-27
paridhAnAni charmANi mR^idUni cha shubhAni cha |
svayaM mR^itAnAM kR^iShNAnAM mR^igANAM kurusattama ||3-133-28
gR^ihItAni vimuktAni dehebhyo vanachAriNAm |
antarikShamathopetya vivishurmAyayA vR^itAH ||3-133-29
harAlayaM surAH sarve vyAghracharmanivAsinaH |
praNipatyAtha te dInA bhagavantaM jagatpatim ||3-133-30
suvyaktenAbhidhAnena prabhAShanta haraM tataH |
havirdattamavij~nAnAdbhasmachChanneShu vahniShu ||3-133-31
varadAnaM vR^ithAsmAsu bhagavanvimukhe tvayi |
yathAdeshaM yathAkAlaM kriyatAM brahmaNo vachaH ||3-133-32
yaduktaM devadevena khecharANAM samIpataH |
evaM devavachobhishcha bhAvito.arthasya vaibhavAt ||3-133-33
samanahyanmahAdevo devaiH saha savAsavaiH |
AdityapathamAsthAya sannaddhAH samalaMkR^itAH ||3-133-34
sarve kA~nchanavarNAbhA babhurdIptA ivAgnayaH |
rudreNa sahitA rudrA dahanta iva tejasA ||3-133-35
sannaddhAH kushalAH sarve prAMshavaH parvatA iva |
vishve vishvena vapuShA balinaH kAmarUpiNaH ||3-133-36
samanahyanmahAtmAno dAnavAntaM vidhitsavaH |
ebhiH saha dhanAdhyakShaiH samantAtparivAritaH ||3-133-37
tripuraM yodhayattryakShaH pragR^ihya sasharaM dhanuH |
atha daityA bhinnadehAH purATTAlaM gatA iva ||3-133-38
nyapatanta videhAste vishIrNA iva parvatAH |
atividdhAH suviddhAshcha raNamadhyagatA nR^ipa ||3-133-39
nyapatandaityasa~NghAtA vajreNeva hatA nagAH |
asibhishcha hatA devaiH shaktichakraparashvadhaiH ||3-133-40
bANaishcha bhinnamarmANo daityendrA yuddhagochare |
prapetuH sahitA urvyAM ChinnapakShA ivAchalAH ||3-133-41
tatra saMj~nAM vimu~nchanti dIpyamAnena tejasA |
evaM te.anyonyasaMbAdhe kShIyante kShayakarmaNA ||3-133-42
nopAlabhyanta chakShurbhyAmapi divyena chakShushA |
astaM prApte dinakare surendrAste nishAmukhe |
ChinnabhinnakShatamukhA nipeturvasudhAtale ||3-133-43
atha daityA jayaM prAptA nishAyAM nishitaiH sharaiH |
vinedurvipulairnAdairmeghA iva maharavAH ||3-133-44
jayaprAptyAsurAshchaiva te.anyonyamabhijalpire |
trAsitAstridashAH sarve sa~NgrAmajayakA~NkShiNaH ||3-133-45
asmAbhirbalasaMpannaiH saha prAsAsitomaraiH |
virejushcha jayaM prAptA ushanohavyabodhitAH ||3-133-46
samare balasaMpannAH sAyudhA daityasattamAH |
suraishcha sahitAH sarvai rathamAsthAya sha~NkaraH ||3-133-47
darpitAnninadandaityAnpradahanniva tejasA |
yugAntakAle vitate rashmivAniva nirdahan ||3-133-48
sarvabhUtAni bhUtAgryaH pralaye samupasthite |
sa ratho vAjibhiH shIghrairuhyamAno manojavaiH ||3-133-49
vibabhau nabhaso madhyaM savidyudiva toyadaH |
vR^iShabheNa dhvajAgreNa garjamAnena bhArata ||3-133-50
bhAti sma sa ratho rAjansendrAyudha ivambudaH |
tato.ambaragatAH siddhAstuShTuvurvR^iShabhadhvajam ||3-133-51
karmabhiH pUrvajaM pUrvaiH shuchibhistryambakaM tadA |
R^iShayashcha tapaHshAntAH satyavrataparAyaNAH ||3-133-52
amR^itaprAshinashchaiva surasa~NghAstathaiva cha |
gandharvApsarasashchaiva gAndharveNa svareNa vai ||3-133-53
prahR^iShTavadanAH saumyAH paitrye sthAnAntare nR^ipa |
chayATTAlakasaMpanne shataghnIshatasa~Nkule ||3-133-54
tasmiMstu daityanagare sarvabhUtabhayAvahe |
tatastu sharavarShANi mumuchurdaityadAnavAH ||3-133-55
surANAmarayo madhye tIkShNAgrANi samantataH |
shatghnIbhishcha nighnanto bhallaiH shUlaishcha bhArata ||3-133-56
te chakrire mahatkarma dAnavA yuddhakovidAH |
gadAbhishcha gadAM jaghnurbhallairbhallAMshcha chichChiduH ||3-133-57
astrairastrANyabAdhanta mAyAM mAyAbhireva cha |
tato.apare samudyamya sharashaktiparashvadhAn ||3-133-58
ashanIMshcha mahAghorAnmuktA~nChatasahasrashaH |
asibhirmAyAvihitairmR^ityorviShayagochare ||3-133-59
te vadhyamAnA vibudhAH sharavarShairavasthitAH |
gandharvanagarAkAraH so.asIdatsaharo rathaH ||3-133-60
hanyamAno.asuragaNaiH prAsAsisharatomaraiH |
taishcha daityapraharaNairgurubhirbhArasAhibhiH |
chitraishcha bahubhiH shastrairatiShThata shachIpatiH ||3-133-61
tato madhye divyashabdaH prAdurAsInmahIpate |
R^iShINAM brahmaputrANAM mahatAmapi bhArata ||3-133-62
sa eSha sha~NkarasyAgre ratho bhUmiM pratiShThitaH |
ajeyo jayyatAM prAptaH sarvalokasya pashyataH ||3-133-63
tasminnipatite rAjanrathAnAM pravare rathe |
nipetuH sarvabhUtAni bhUtale vasudhAdhipa ||3-133-64
vicheluH parvatAgrANi chelushchaiva mahAdrumAH |
vichukShubhuH samudrAshcha na rejushcha disho dasha ||3-133-65
vR^iddhAshcha brAhmaNAstatra jepushcha paramaM japam |
yattadbrahmamayaM tejaH sarvatra vijayaiShiNAm ||3-133-66
shAntyarthaM sarvabhUtAnAmiha loke paratra cha |
samAdhAyAtmanA.a.atmAnaM yogaprAptena hetunA ||3-133-67
rathantareNa sAmnAtha brahmabhUtena bhArata |
tejasA jvalayanviShNostryakShasya cha mahAtmanaH ||3-133-68
sarveShAM chaiva devAnAM balinAM kAmarUpiNAm |
R^iShINAM tapasA.a.aDhyAnAM vasatAM vijane vane ||3-133-69
atha viShNurmahAyogI sarvatodR^ishya tattvataH |
vR^iSharUpaM samAsthAya projjahAra rathottamam||3-133-70
samAkrAntaM devagaNaiH samagrabalapauruShaiH |
balavAMstolayitvA tu viShANAbhyAM mahAbalaH |
nanAda prANayogena mathyamAna ivArnavaH ||3-133-71
tR^itIyaM vAyuviShayaM samAkramya viShANavAn |
nanAda balavAnnAdaM samudra iva parvaNi ||3-133-72
tato nAdena vitrastA daiteyA yuddhadurmadAH |
punaste kR^itasannAhA yuyudhuH sumahAbalAH ||3-133-73
sarve vai bAhubalinaH samarthabalapauruShAH |
surasainyaM pramardantaH pragR^ihItasharAsanAH ||3-133-74
agniM saMdhAya dhanuShi shitaM bANaM supatriNam |
brahmAstreNAbhisaMyojya brahmadaNDaM shivo.avyayaH |
mumocha daityanagaraM tridhAmAtrAnusaMj~nitam ||3-133-75
taM bANaM trividhaM vIryAtsaMdhAya manasA prabhuH |
satyena brahmayogena tapasogreNa bhArata ||3-133-76
mumocha daityanagare sarvaprANaharA~nCharAn |
dIptAnkanakavarNAbhAnsuvarNAmshcha sunirmalAn ||3-133-77
muktvA varasharAnghorAnsaviShAniva pannagAn |
supradIptaistribhirbANairvegibhistadvidAritam 3-133-78
sharaghAtapradIptAni vindhyAgrANIva bhArata |
gopurANi puraiH sArdhaM vyashIryanta narAdhipa ||3-133-79
agninA saMpradIptAni vahnigarbhANi bhArata |
dharaNIM saMprapadyanta purANi vasudhAdhipa ||3-133-80
tAni vaidUryavarNAni shikharANi gireriva |
sha~NkareNa pradagdhAni brahmAstreNApatannR^ipa ||3-133-81
hate cha tripure devairvAcho harShAtkileritAH |
sarvA~njahIti shatrUMstvaM pravR^idhdAnpuruShottama ||3-133-82
viShNureva mahayogI yogena prasmayanniva |
stUyate brahmasadR^ishairR^iShibhiH sha~NkareNa cha |
brahmaNA sahitairdevaiH saMpannabalapauruShaiH ||3-133-83

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
tripuravadhe trayastriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH