shrImahAbhAratam
tasya khilabhAgo harivaMshaH
##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 1-1 First Creation
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski), jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @dataone.in 12 April 2007.
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edition.
verses 2 to 26 of chitrashala could not be found. So Gita Press edn has been followed in these verses. Anyway both editions agree almost throughout the chapter.
Numbering of verses according to Chitrashala edition
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr. If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com ##

    prathamo.adhyAyaH
    Adisargakathanam
nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||1||
        dvaipAyanoShThapuTaniHsR^itamaprameyaM
                puNyaM pavitramatha pApaharaM shivaM cha |
        yo bhArataM samadhigachChati vAchyamAnaM
                kiM tasya puShkarajalairabhiShechanena ||2||
        jayati parAsharasUnuH satyavatIhR^idayanandano vyAsaH |
        yasyAsyakamalagalitaM vA~NmayamamR^itaM jagatpibati ||3||
        yo goshataM kanakashR^i~NgamayaM dadAti
                viprAya vedaviduShe bahuvishrutAya |
        puNyAM cha bhAratakathAM shR^iNuyAchcha tadvat
                tulyaM phalaM bhavati tasya cha tasya chaiva ||4||
        shatAshvamedhasya yadatra puNyaM
                chatuHsahasrasya shatakratoshcha |
        bhavedanantaM harivaMshadAnAt
                prakIrtitaM vyAsamaharShiNA cha ||5||
        yadvAjapeyena tu rAjasUyAd
                dR^iShTaM phalaM hastirathena chAnyat |
        tallabhyate vyAsavachaH pramANaM
                gItaM cha vAlmIkimaharShiNA cha ||6||
        yo harivaMshaM lekhayati yathAvidhinA mahAtapAH sapadi |
        sa jayati haripadakamalaM madhupo hi yathA rasena lubdhaH ||7||
        pitAmahAdyaM pravadanti ShaShThaM
                maharShimakShayyavibhUtiyuktam |
        nArAyaNasyAMshajamekaputraM
                dvaipAyanaM veda mahAnidhAnam ||8||

AdyaM puruShamIshAnaM puruhUtaM puruShTutam |
R^itamekAkSharaM brahma vyaktAvyaktaM sanAtanam ||1-1-1
asachcha sadaschchaiva yadvishvaM sadasatparam |
parAvarANAM sraShTAraM purANaM paramavyayam ||1-1-2
ma~NgalyaM ma~NgalaM viShNuM vareNyamanaghaM shuchim |
namaskR^itya hR^iShIkeshaM charAcharaguruM harim ||1-1-3
naimiShAraNye kulapatiH shaunakastu mahAmuniH |
sautiM paprachCha dharmAtmA sarvashAstravishAradaH ||1-1-4
shaunaka uvAcha
saute sumahadAkhyAnaM bhavatA parikIrtitam |
bhAratAnAM cha sarveShAM pArthivAnAM tathaiva cha ||1-1-5
devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
daityAnAmatha siddhAnAM guhyakAnAM tathaiva cha ||1-1-6
atyadbhutAni karmANi vikramA dharmanishchayAH |
vichitrAshcha kathAyogA janma chAgryamanuttamam ||1-1-7
kathitaM bhavatA puNyaM purANaM shlakShNayA girA |
manaHkarNasukhaM saute prINAtyamR^itasaMmitam ||1-1-8
tatra janma kurUNAM vai tvayoktaM laumaharShaNe |
na tu vR^iShNyandhakAnAM cha tadbhavAn vaktumarhati ||1-1-9
sautiruvAcha
janamejayena yatpR^iShTaH shiShyo vyAsasya dharmavit |
tatte.ahaM sampravakShyAmi vR^iShNInAM vaMshamAditaH ||1-1-10
shrutvetihAsaM kArtsnyena bhAratAnAM sa bhArataH |
janamejayo mahAprAj~no vaishampAyanamabravIt ||1-1-11
janamejaya uvAcha
mahAbhAratamAkhyAnaM bahvarthaM shrutivistaram |
kathitaM bhavatA pUrvaM vistareNa mayA shrutam ||1-1-12
tatra shUrAH samAkhyAtA bahavaH puruSharShabhAH |
nAmabhiH karmabhishchaiva vR^iShNyandhakamahArathAH ||1-1-13
teShAM karmAvadAtAni tvayoktAni dvijottama |
tatra tatra samAsena vistareNaiva me prabho ||1-1-14
na cha me tR^iptirastIha kathyamAne purAtane |
ekashchaiva mato rAshirvR^iShNayaH pANDavAstathA ||1-1-15
bhavAMshcha vaMshakushalasteShAM pratyakShadarshivAn |
kathayasva kulaM teShAM vistareNa tapodhana ||1-1-16
yasya yasyAnvaye ye ye tAMstAnichChAmi veditum |
sa tvaM sarvamasheSheNa kathayasva mahAmune |
teShAM pUrvavisR^iShTiM cha vichintyemAM prajApateH || 1-1-17
sautiruvAcha
satkR^itya paripR^iShTastu sa mahAtmA mahAtapAH |
vistareNAnupUrvyAM cha kathayAmAsa tAM kathAm || 1-1-18
vaishampAyana uvAcha
shR^iNu rAjan kathAM divyAM puNyAM pApapramochanIm |
kathyamAnAM mayA chitrAM bahvarthAM shrutisaMmitAm ||1-1-19
yashchemAM dhArayedvApi shR^iNuyAdvApyabhIkShNashaH |
svavaMshadhAraNaM kR^itvA svargaloke mahIyate ||1-1-20
avyaktaM kAraNaM yattannityaM sadasadAtmakam |
pradhAnaM puruShaM tasmAnnirmame vishvamIshvaram ||1-1-21
taM vai viddhi mahArAja brahmANamamitaujasam |
sraShTAraM sarvabhUtAnAM nArAyaNaparAyaNam ||1-1-22
aha~NkArastu mahatastasmAdbhUtAni jaj~nire |
bhUtabhedAshcha bhUtebhya iti sargaH sanAtanaH ||1-1-23
vistArAvayavaM chaiva yathApraj~naM yathAshrutiH |
kIrtyamAnaM shR^iNu mayA pUrveShAM kIrtivardhanam ||1-1-24
dhanyaM yashasyaM shatrughnaM svargyamAyuHpravardhanam |
kIrtanaM sthirakIrtInAM sarveShAM puNyakarmaNAm ||1-1-25
tasmAtkalpAya te kalpaH samagraM shuchaye shuchiH |
A vR^iShNivaMshAdvakShyAmi bhUtasargamanuttamam ||1-1-26
tataH svayambhUrbhagavAn sisR^ikShurvividhAH prajAH |
apa eva sasarjAdau tAsu vIryamavAsR^ijat ||1-1-27
Apo nArA iti proktA Apo vai narasUnavaH |
ayanaM tasya tAH pUrvaM tena nArAyaNaH smR^itaH ||1-1-28
hiraNyavarNamabhavattadaNDamudakeshayam |
tatra jaj~ne svayaM brahmA svayaMbhUriti naH shrutam ||1-1-29
hiraNyagarbho bhagavAnuShitvA parivatsaram |
tadaNDamakaroddvaidhaM divaM bhuvamathApi cha ||1-1-30
tayoH shakalayormadhye AkAshamasR^ijatprabhuH |
apsu pAriplavAM pR^ithvIM dishashcha dashadhA dadhe ||1-1-31
tatra kAlaM mano vAchaM kAmaM krodhamatho ratim |
sasarja sR^iShTiM tadrUpAM sraShTumichChan prajApatIn ||1-1-32
marIchimatrya~NgirasaM pulastyaM pulahaM kratum |
vasiShThaM cha mahAtejAH so.asR^ijatsapta mAnasAn ||1-1-33
sapta brahmANa ityete purANe nishchayaM gatAH |
nArAyaNAtmakAnAM vai saptAnAM brahmajanmanAm ||1-1-34
tato.asR^ijatpunarbrahmA rudraM roShAtmasaMbhavam |
sanatkumAraM cha vibhuM pUrveShAmapi pUrvajam ||1-1-35
saptaite janayanti sma prajA rudrashcha bhArata |
skandaH sanatkumArashcha tejaH saMkShipya tiShThataH ||1-1-36
teShAM sapta mahAvaMshA divyA devagaNAnvitAH |
kriyAvantaH prajAvanto maharShibhiralaMkR^itAH ||1-1-37
vidyuto.ashanimeghAMshcha rohitendradhanUMShi cha |
vayAMsi cha sasarjAdau parjanyaM cha sasarja ha ||1-1-38
R^icho yajUMShi sAmAni nirmame yaj~nasiddhaye |
mukhAddevAnajanayatpitR^Ishchesho.api vakShasaH ||1-1-39
prajanAchcha manuShyAnvai jaghanAnnirmame.asurAn |
sAdhyAnajanayaddevAnityevamanushushruma ||1-1-40
uchchAvachAni bhUtAni gAtrebhyastasya jaj~nire |
Apavasya prajAsargaM sR^ijato hi prajApateH ||1-1-41
sR^ijyamAnAH prajA naiva vivardhante yadA tadA |
dvidhA kR^itvA.Atmano dehamardhena puruSho.abhavat ||1-1-42
ardhena nArI tasyAM sa sasR^ije vividhAH prajAH |
divaM cha pR^ithivIM chaiva mahimnA vyApya tiShThataH ||1-1-43
virAjamasR^ijadviShNuH so.asR^ijatpuruShaM virAT |
puruShaM taM manuM viddhi tadvai manvantaraM smR^itam ||1-1-44
dvitIyamApavasyaitanmanorantaramuchyate |
sa vairAjaH prajAsargaM sasarja puruShaH prabhuH |
nArAyaNavisargaH sa prajAstasyApyayonijAH || 1-1-45
AyuShmAn kIrtimAndhanyaH prajAvA~nChrutavAMstathA |
AdisargaM viditvemaM yatheShTAM gatimApnuyAt ||1-1-46
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi Adisargakathane prathamo.adhyAyaH