### itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamsha parva- |
Chapter 10
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)   jankbrz @ videotron.ca
proofread by K S Ramachandran ksrkal@dataone.in. March 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn. 

Brahma PurAna, Part 1,  Chapter 5  is almost the same, but it is a narration
addressed to a group of sages, while HarivaMsha is a conversation between
Vaishampayana and the king Janamejaya. ## |


Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------
dashamo.adhAyaH
ailotpattivarNanaM

vaishampAyana uvAcha

manorvaivasvatasyAsan putrA vai nava tatsamAH |
ikShvAkushchaiva nAbhAgo dhR^iShNuH sharyAtireva cha || 1-10-1 
nariShyaMshcha tathA prAMshurnAbhAgAriShTasaptamAH |
karUShashcha pR^iShadhrashcha navaite bharatarShabha || 1-10-2
akarotputrakAmastu manuriShTiM prajApatiH |
mitrAvaruNayostAta pUrvameva vishAmpate || 1-10-3 
anutpanneShu navasu putreShveteShu bhArata |
tasyAM tu vartamAnAyAmiShTyAM bharatasattama || 1-10-4 
mitrAvaruNayoraMshe munirAhutimAjuhot |
AhutyAM hUyamAnAyAM devagandharvamAnuSAH || 1-10- 5 
tuSTiM tu paramAM jagmurmunayashcha tapodhanAH |
aho.asya tapaso vIryamaho.asya shrutamadbhutam || 1-10- 6 
tatra divyAmbaradharA divyAbharaNabhUShitA |
divyasaMhananA chaiva ilA jaj~na iti shrutiH || 1-10-7 
tAmiletyeva hovAcha manurdaNDadharastadA |
anugachChasva mAM bhadre tamilA pratyuvAcha ha |
dharmayuktamidaM vAkyaM putrakAmaM prajApatim || 1-10-8

ilovAcha

mitrAvaruNayoraMshe jAtAsmi vadatAM vara |
tayoH sakAshaM yAsyAmi na mAM dharmo  hato.avadhIt || 1-10-9
saivamuktvA manuM devaM mitrAvaruNayorilA |
gatvAntikaM varArohA prA~njalirvAkyamabravIt || 1-10-10
(ilovAcha)
aMshe.asmi yuvayorjAtA devau kiM karavANi vAm |
manunA chAhamuktA vai anugachChasva mAmiti || 1-10-11
tAM tathAvAdinIM sAdhvImilAM dharmaparAyaNAm |
mitrashcha varuNashchobhAvUchaturyannibodha tat || 1-10-12 

(*mitrAvaruNAvUchatuH**)
anena tava dharmeNa prashrayeNa damena cha |
satyena chaiva sushroNi prItau svo varavarNini || 1-10-13
AvayostvaM mahAbhAge khyAtiM kanyeti yAsyasi |
manorvaMshadharaH putrastvameva cha bhaviShyasi | 1-10-14 
sudyumna iti vikhyAtastriShu lokeShu shobhane |
jagatpriyo dharmashIlo manorvaMshavivardhanaH || 1-10-15 
nivR^ittA sA tu tachChrutvA gachChantI piturantikam |
budhenAntaramAsAdya maithunAyopamantritA || 1-10-16
somaputrAdbudhAdrAjaMstasyAM jaj~ne purUravAH |
janayitvA sutaM sA tamilA sudyumnatAM gatA || 1-10-17
sudyumnasya tu dAyAdAstrayaH paramadhArmikAH |
utkalashcha gayashchaiva vinatAshvashcha bhArata || 1-10-18 
utkalasyotkalA rAjanvinatAshvasya pashchimA |
dikpUrvA bharatashreShTha gayasya tu gayA purI | 1-10-19 
praviShTe tu manau tAta divAkaramariMdama |
dashadhA taddadhatkShatramakarotpR^ithivImimAm || 1-10-20 
yUpA~NkitA vasumatI yasyeyaM savanAkarA |
ikShvAkurjyeShThadAyAdo madhyadeshamavAptavAn || 1-10-21
kanyAbhAvAchcha sudyumno nainaM guNamavAptavAn |
vasiShThavachanAchchAsItpratiShThAne mahAtmanaH || 1-10-22 
pratiShThA dharmarAjasya sudyumnasya kurUdvaha |
tatpurUravase prAdAdrAjyaM prApya mahAyashAH || 1-10-23 
sudyumnaH kArayAmAsa pratiShThAne nR^IpakriyAm |
utkalasya trayaH putrAstriShu lokeShu vishrutAH |
dhR^iShTakashchAmbarIShashcha daNDashcheti sutAstrayaH || 1-10-24 
yashchakAra mahAtmA vai daNDakAraNyamuttamam |
vanaM tallokavikhyAtaM tApasAnAmanuttamam || 1-10-25 
tatra praviShTamAtrastu naraH pApAtpramuchyate |
sudyumnashcha divaM yAta ailamutpAdya bhArata || 1-10-26 
mAnaveyo mahArAja strIpuMsorlakShaNairyutaH |
dhR^itavAnya iletyeva sudyumnashchAtivishrutaH || 1-10-27
nAriShyataH shakAH putrA nAbhAgasya tu bhArata |
ambarISho.abhavatputraH pArthivarShabhasattamaH || 1-10-28
dhR^iShNostu dhArShTakaM kShatraM raNadR^iShTaM babhUva ha |
karUShasya tu  kArUShAH kShatriyA yuddhadurmadAH || 1-10-29
sahasraM kShatriyagaNo vikrAntaH sambabhUva ha |
nAbhAgAriShTaputrAshcha kShatriyA vaishyatAM gatAH || 1-10-30 
prAMshoreko.abhavatputraH sharyAtiriti vishrutaH |
nariShyatasya dAyAdo rAjA daNDadharo damaH |
sharyAtermithunaM chAAsIdAnarto nAma vishrutaH || 1-10-31 
putraH kanyA sukanyAkhyA yA patnI chyavanasya ha |
Anartasya tu dAyAdo revo nAma mahAdyutiH || 1-10-32
AnartaviShayashchAsItpurI chAsya kushasthalI |
revasya raivataH putraH kakudmI nAma dhArmikaH || 1-10-33 
jyeShThaH putrashatasyAsIdrAjyaM prApya kushasthalIm |
sa kanyAsahitaH shrutvA gAndharvaM brahmaNo.antike || 1-10-34
muhUrtabhUtaM devasya gataM bahuyugaM prabho |
AjagAmayuvaivAtha svAM purIM yAdavairvR^itAm || 1-10-35 
kR^itAM dvAravatIM nAmnA bahudvArAM manoramAm |
bhojavR^iShNyandhakairguptAM vAsudevapurogamaiH || 1-10-36 
tataH sa raivato j~nAtvA yathAtattvamariMdama  |
kanyAM tAM baladevAya suvratAM nAma revatIm || 1-10-37 
dattvA jagAma shikharaM merostapasi saMsthitaH |
reme rAmo.api dharmAtmA revatyA sahitaH sukhI || 1-10-38 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi ailotpattivarNanaM
nAma dashamo.adhyAyaH ||10||