## 
HarivaMsha mahApurAnam - Part 1  - HarivaMsha parva
Chapter 18 - pitrukalpam (2) 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 7, 2007
##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

aShTAdasho.adhyAyaH  
pitR^ikalpaH - 2

mArkaNDeya uvAcha 

ityukto.ahaM bhagavatA devadevena bhAsvatA |
sanatkumAreNa punaH pR^iShTavAndevamavyayam || 1-18-1
saMdehamamarashreShThaM bhagavantamarindamam |
nibodha tanme gA~Ngeya nikhilaM sarvamAditaH || 1-18-2
kiyanto vai pitR^igaNAH kasmi.Nlloke pratiShThitAH |
vartante devapravarA devAnAM somavarddhanAH || 1-18-3
sanatkumAra uvAcha 
saptaite yajatAM shreShTha svarge pitR^igaNAH smR^ItAH |
chatvAro mUrtimantashcha trayasteShAmamUrtayaH || 1-18-4
teShAM lokaM visargaM cha kirtayiShyAmi tachChR^iNu |
prabhAvaM cha mahattvaM cha vistareNa tapodhana || 1-18-5
dharmamUrtidharAsteShAM trayo ye paramA gaNAH |
teShAM nAmAni lokAshcha kathayiShyAmi tachChR^iNu|| 1-18-6
lokAH sanAtanA nAma yatra tiShThanti bhAsvarAH |
amUrtayaH pitR^igaNAste vai putrAH prajApateH || 1-18-7
virAjasya dvijashreShTha vairAjA iti vishrutAH |
yajanti tAndevagaNAH vidhidR^iShTena karmaNA || 1-18-8
ete vai yogavibhraShTA lokAnprApya sanAtanAn |
punaryugasahasrAnte jAyante brahmavAdinaH || 1-18-9
te tu prApya smR^itiM bhUyaH sA~NkhyaM yogamanuttamam |
yAnti yogagatiM siddhAH punarAvR^ittidurlabhAm || 1-18-10
ete syuH pitarastAta yoginAM yogavardhanAH |
ApyAyayanti ye pUrvaM somaM yogabalena cha || 1-18-11
tasmAchChrAddhAni deyAni yoginAM tu visheShataH |
eSha vai prathamaH sargaH somapAnAM mahAtmanAm || 1-18-12
eteShAM mAnasI kanyA menA nAma mahAgireH |
patnI himavataH shreShThA yasyA mainAka uchyate || 1-18-13
mainAkasya sutaH shrImAnkrau~ncho nAma mahAgiriH |
parvatapravaraH putro nAnAratnasamanvitaH || 1-18-14 
tisraH kanyAstu menAyAM janayAmAsa shailarAT |
aparNAmekaparNAM cha tritIyAmekapATalAm || 1-18-15
tapashcharantyaH sumahaddushcharaM devadAnavaiH |
lokAnsantApayAmAsustAstisraH sthANUja~NgamAn || 1-18-16
AhAramekaparNena ekaparNA samAcharat |
pATalApuShpamekaM cha AdadhAvekapATalA || 1-18-17
ekA tatra nirAhArA tAM mAtA pratyaShedhayat |
u mA iti niShedhantI mAtR^isnehena duHkhitA || 1-18-18
sa tathoktA tayA mAtrA devI dushcharachAriNI|
umetyevAbhavatkhyAtA triShu lokeShu sundarI || 1-18-19
tathaiva nAmnA teneha vishrutA yogadharmiNI |
etattu trikumArIkaM jagatsthAsyati bhArgava || 1- 18-20
tapaHsharIrAstAH sarvAstisro yogabalAnvitAH |
sarvAshcha brahmavAdinyaH sarvAshchaivordhvaretasaH || 1-18-21
umA tAsAM variShThA cha jyeShThA cha varavarNinI |
mahAyogabalopetA mahAdevamupasthitA || 1-18-22
asitasyaikaparNA tu devalasya mahAtmanaH |
patnI dattA mahAbrahmanyogAchAryAya dhImate || 1-18-23
jaigIShavyAya tu tathA viddhi tAmekapAtalAm |
ete chApi mahAbhAge yogAchAryAvupasthite || 1-18-24
lokAH somapadA nAma marIcheryatra vai sutAH |
pitaro yatra vartante devAstAnbhAvayantyuta || 1-18-25
agniShvAttA iti khyAtAH sarva evAmitaujasaH |
eteShAM mAnasI kanyA achChodA nAma nimnagA || 1-18-26
achChodaM nAma vikhyAtaM saro yasyAH samutthitam |
tayA na dR^iShTapUrvAste pitarastu kadAchana || 1-18-27
apyamUrtAnatha pitR^InsA dadarsha shuchismitA |
saMbhUtA manasA teShAM pitR^InsvAnnAbhijAnatI || 1-18-28
vrIDitA tena duHkhena babhUva varavarNinI |
sA dR^iShTvA pitaraM vavre vasuM nAmAntarikShagam || 1-18-29
amAvasuriti khyAtamAyoH putraM yashasvinam |
adrikA.apsarasAyuktaM vimAne.adhiShThitaM divi || 1-18-30
sA tena vyabhichAreNa manasaH kAmarUpiNI |
pitaraM prArthayitvAnyaM yogabhraShTA papAta ha || 1-18-31
trINyapashyadvimAnAni patamAnA divashchyutA |
trasareNupramANAni sA.apashyatteShU tAnpitR^In || 1-18-32
susUkShmAnaparivyaktAnagnInagnIShvivAhitAn |
trAyadhvamityuvAchArtA patantI tAnavAkshirAH || 1-18-33
tairuktA sA tu mA bhaiShIriti vyomni vyavasthitA |
tataH prasAdayAmAsa tAnpitR^IndInayA girA || 1-18-34
Uchuste pitaraH kanyAM bhraShTaishvaryAM vyatikramAt |
bhraShTaishvaryA svadoSheNa patasi tvaM shuchismite || 1-18-35
yaiH kriyante hi karmANi sharIrairdivi devataiH |
taireva tatkarmaphalaM prApnuvantIha devatAH || 1-18-36
sadyaH phalanti karmANi devatve pretya mAnuShe |
tasmAttvaM tapasaH putri pretyedaM prApsyase phalam || 1-18-37
ityuktA pitR^ibhiH sA tu pitR^InprAsAdayatsvakAn |
dhyAtvA prasAdaM te chakrustasyAH sarve.anukampayA || 1-18-38
avashyaM bhAvinaM j~nAtvA te.arthamUchustatastu tAm |
asya rAj~no vasoH kanyA tvamapatyaM bhaviShyasi || 1-18-39
utpannasya pR^ithivyAM tu mAnuSheShu mahAtmanaH |
kanyA cha bhUtvA lokAnsvAnpunaH prApsyasi durlabhAn || 1-18-40
parAsharasya dAyAdaM tvaM putraM janayiShyasi |
sa vedamekaM brahmarShIshchaturdhA vibhajiShyati || 1-18-41
mahAbhiShasya putrau dvau shantanoH kIrtivardhanau |
vichitravIryaM dharmaj~naM tathA chitrA~NgadaM shubham || 1-18-42
etAnutpAdya putrAMstvaM punarlokAnavApsyasi |
vyatikramAtpitR^INAM cha janma prApsyasi kutsitam || 1-18-43
asyaiva rAj~naH kanyA tvamadrikAyAM bhaviShyasi |
aShTAviMshe bhavitrI tvaM dvApare matsyayonijA || 1-18-44
evamuktvA tu dAsheyI jAtA satyavatI tadA |
matsyayonau samutpannA rAj~nastasya vasoH sutA || 1-18-45
vaibhrAjA nAma te lokA divi santi sudarshanAH |
yatra barhiShado nAma pitaro divi vishrutAH || 1-18-46
tAn vai devagaNAH sarve yakShagandharvarAkShasAH |
nAgAH sarpAH suparNAshcha bhAvayantyamitaujasaH || 1-18-47
ete putrA mahAtmAnaH pulastyasya prajApateH |
mahAtmAno mahAbhAgAstejoyuktAstapasvinaH || 1-18-48
eteShAM mAnasI kanyA pIvarI nAma vishrutA |
yogA cha yogipatnI cha yogimAtA tathaiva cha || 1-18-49
bhavitrI dvAparaM prApya yugaM dharmabhR^itAM varA
parAsharakulodbhUtaH shuko nAma mahAtapAH || 1-18 50 
bhaviShyati yuge tasminmahAyogI dvijarShabhaH |
vyAsAdaraNyAM saMbhUto vidhUmo.agniriva jvalan || 1-18-51
sa tasyAM pitR^ikanyAyAM pIvaryAM janayiShyati |
kanyAM putrAMshcha chaturo yogAchAryAnmahAbalAn || 1-18-52
kR^iShNaM gauraM prabhuM shaMbhuM kR^itvIM kanyAM tathaiva cha |
brahmadattasya jananIM mahiShIM tvaNuhasya cha || 1-18-53
etAnutpAdya dharmAtmA yogAchAryAnmahAvratAn |
shrutvA svajanakAddharmAnvyAsAdamitabuddhimAn || 1-18-54
mahAyogI tato gantA punarAvartinIM gatiM |
yattatpadamanudvignamavyayaM brahma shAshvatam || 1-18-55
amUrtimantaH pitaro dharmamUrtidharA mune |
kathA yatreyamutpannA vR^iShNyandhakakulAnvayA || 1-18-56
sukAlA nAma pitaro vasiShThasya prajApateH |
niratA divi lokeShu jyotirbhAsiShu bhAsurAH |
sarvakAmasamR^iddheShu dvijAstAnbhAvayantyuta || 1-18-57
teShAM vai mAnasI kanyA gaurnAmnA divi vishrutA |
tavaiva vaMshe yA dattA shukasya mahiShI priyA |
ekashR^i~Ngeti vikhyAtA sAdhyAnAM kirtivardhinI || 1-18-58
marIchigarbhAMstA.NllokAnsamAshritya vyavasthitAH |
ye tvathA~NgirasaH putrAH sAdhyaiH saMvardhitAH purA || 1-18-59
tAnkShatriyagaNAMstAta bhAvayanti phalArthinaH |
teShAM tu mAnasI kanyA yashodA nAma vishrutA || 1-18-60
patnI sA vishvamahataH snuShA vai vR^iddhasharmaNaH |
rAjarSherjananI chApi dilIpasya mahAtmanaH || 1-18-61
tasya yaj~ne purA gItA gAthAH prItairmaharShibhiH |
tadA devayuge tAta vAjimedhe mahAmakhe || 1-18-62
agnerjanma tathA shrutvA shAMDilyasya mahAtmanaH |
dilIpaM yajamAnaM ye pashyanti susamAhitAH |
satyavantaM mahAtmAnaM te.api svargajito narAH || 1-18-63
susvadhA nAma pitaraH kardamasya prajApateH |
samutpannAstu pulahAnmahAtmAno dvijarShabhAH || 1-18-64
lokeShu divi vartante kAmageShu viha~NgamAH |
tAMshcha vaishyagaNAMstAta bhAvayanti phalArthinaH || 1-18-65
teShAM vai mAnasI kanyA virajA nAma vishrutA |
yayAterjananI brahmanmahiShI nahuShasya cha || 1-18-66
traya ete gaNAH proktAshchaturthaM tu nibodha me |
utpannA ye svadhAyAM te somapA vai kaveH sutAH || 1-18-67
hiraNyagarbhasya sutAH shUdrAstAnbhAvayantyuta |
mAnasA nAma te lokA yatra tiShThanti te divi |
teShAM vai mAnasI kanyA narmadA saritAM varA || 1-18-68
yA bhAvayati bhUtAni dakShiNApathagAminI |
purukutsasya yA patnI trasaddasyorjananyapi || 1-18-69
teShAmathAbhyupagamAnmanustAta yuge yuge |
pravartayati shrAddhAni naShTe dharme prajApatiH || 1-18-70
pitR^INAmAdisargeNa sarveShAM dvijasattama |
tasmAdenaM svadharmeNa shrAddhadevaM vadanti vai|| 1-18-71
sarveShAM rAjataM pAtramatha vA rajatAnvitam |
dattaM svadhAM purodhAya shrAddhaM prINAti vai pitR^In || 1-18-72 
somasyApyAyanaM kR^itvA agnervaivasvatasya cha |
udagAyanamapyagnAvagnyabhAve.apsu vA punaH || 1-18-73
pitR^InprINAti yo bhaktyA pitaraH prINayanti tam |
yachChanti pitaraH puShTiM prajAshcha vipulAstathA || 1-18-74
svargamArogyamevAtha yadanyadapi chepsitam |
devakAryAdapi mune pitR^ikAryaM vishiShyate || 1-18-75
devatAnAM hi pitaraH pUrvamApyAyanaM smR^itam |
shIghraprasAdA hyakrodhA lokasyApyAyanaM param || 1-18-76
sthiraprasAdAshcha sadA tAnnamasyasva bhArgava |
pitR^ibhakto.asi viprarShe madbhaktashcha visheShataH || 1-18-77
shreyaste.adya vidhAsyAmi pratyakShaM kuru tatsvayam |
divyaM chakShuH savij~nAnaM pradishAmi cha te.anagha || 1-18-78
gatimetAmapramatto mArkaNDeya nishAmaya |
na hi yogagatirdivyA pitR^INAM cha parA gatiH || 1-18-79
tvadvidhenApi siddhena dR^ishyate mAMsachakShuShA |
sa evamuktvA devesho mAmupasthitamagrataH || 1-18-80
chakShurdattvA savij~nAnaM devAnAmapi durlabham |
jagAma gatimiShTAM vai dvitIyo.agniriva jvalan || 1-18-81
tannibodha kurushreShTha yanmayAsInnishAmitam |
prasAdAttasya devasya durj~neyaM bhuvi mAnuShaiH || 1-18-82

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitR^ikalpe
aShTAdasho.adhyAyaH