## Harivamsa Mahapuranam - Part 1 - Harivamsa Parva
Chapter 25 - Somotpattivarnanam 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 22,  2007
##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

pa~nchaviMsho.adhyAyaH 
somotpattivarNanam

vaishampAyana uvAcha 

pitA somasya vai rAja~njaj~ne.atrirbhagavAnR^iShiH |
brahmaNo mAnasAtpUrvaM prajAsargaM vidhitsataH || 1-25-1
tatrAtriH sarvabhUtAnAM tasthau svatanayairyutaH |
karmaNA manasA vAchA shubhAnyeva chachAra saH || 1-25-2
ahiMsraH sarvabhUteShu dharmAtmA saMshitavrataH |
kAShThakuDyashilAbhUta UrdhvabAhurmahAdyutiH || 1-25-3
anuttaraM nAma tapo yena taptaM mahatpurA |
trINi varShasahasrANi divyAnIti hi naH shrutam || 1-25-4
tatrordhvaretasastasya sthitasyAnimiShasya ha |
somatvaM tanurApede mahAsattvasya bhArata || 1-25-5
UrdhvamAchakrame tasya somatvaM bhAvitAtmanaH |
netrAbhyAM vAri susrAva dashadhA dyotayaddishaH || 1-25-6
taM garbhaM vidhinA hR^iShTA dasha devyo dadhustadA |
sametya dhArayAmAsurna cha tAH samashaknuvan || 1-25-7
sa tAbhyaH sahasaivAtha digbhyo garbhaH prabhAnvitaH |
papAta bhAsaya.NllokA~nChItAMshuH sarvabhAvanaH || 1-25-8
yadA na dhAraNe shaktAstasya garbhasya tA dishaH |
tatastAbhiH sahaivAshu nipapAta vasundharAm || 1-25-9
patitaM somamAlokya brahmA lokapitAmahaH |
rathamAropayAmAsa lokAnAM hitakAmyayA || 1-25-10
sa hi vedamayastAta dharmAtmA satyasaMgrahaH |
yukto vAjisahasreNa siteneti hi naH shrutam || 1-25-11
tasminnipatite devAH putre.atreH paramAtmani |
tuShTuvurbrahmaNaH putrA mAnasAH sapta ye shrutAH || 1-25-12
tathaivA~Ngirasastatra bhR^igurevAtmajaiH saha |
R^igbhiryajurbhirbahulairatharvA~Ngirasairapi || 1-25-13
tasya saMstUyamAnasya tejaH somasya bhAsvataH |
ApyAyamAnaM lokAMstrInbhAsayAmAsa sarvashaH || 1-25-14
sa tena rathamukhyena sAgarAntAM vasundharAm |
triHsaptakR^itvo.atiyashAshchakArAbhipradakShiNam || 1-25-15
tasya yachchyAvitaM tejaH pR^ithivImanvapadyata |
oShadhyastAH samudbhUtAstejasA prajvalantyuta || 1-25-16
tAbhirdhAryAstrayo lokAH prajAshchaiva chaturvidhAH |
poShTA hi bhagavAnsomo jagato jagatIpate || 1-25-17
sa labdhatejA bhagavAnsaMstavaistaishcha karmabhiH | 
tapastepe mahAbhAga padmAnAM dashatIrdasha || 1-25-18
hiraNyavarNAM yA devyo dhArayantyAtmanA jagat |
nidhistAsAmabhUddevaH prakhyAtaH svena karmaNA || 1-25-19
tatastasmai dadau rAjyaM brahmA brahmavidAM varaH |
bIjauShadhInAM viprANAmapAM cha janamejaya || 1-25-20
so.abhiShikto mahArAja rAjarAjyena rAjarAT |
lokAMstrInbhAsayAmAsa svabhAsA bhAsvatAM varaH || 1-25-21
saptaviMshatimindostu dAkShAyaNyo mahAvratAH |
dadau prAchetaso dakSho nakShatrANIti yA viduH || 1-25-22
sa tatprApya mahadrAjyaM somaH somavatAM varaH |
samAjahre rAjasUyaM sahasrashatadakShiNam || 1-25-23
hotA.asya bhagavAnatriradhvaryurbhagavAnbhR^iguH |
hiraNyagarbhashchodgAtA brahmA brahmatvameyivAn || 1-25-24
sadasyastatra bhagavAnharirnArAyaNaH svayam |
sanatkumArapramukhairAdyairbrahmarShibhirvR^itaH || 1-25-25
dakShiNAmadadAtsomastrI.NllokAniti naH shrutam |
tebhyo brahmarShimukhyebhyaH sadasyebhyashcha bhArata || 1-25-26 
taM sinishcha kuhUshchaiva dyutiH puShTiH prabhA vasuH 
kIrtirdhR^itishcha lakSmIshcha nava devyaH siShevire || 1-25-27
prApyAvabhR^ithamavyagraH sarvadevarShipUjitaH |
virarAjAdhirAjendro dashadhA bhAsayandishaH || 1-25-28
tasya tatprApya duShprApyamaishvaryaM munisatkR^itam |
vibabhrAma matistAta vinayAdanayA.a.ahatA || 1-25-29
bR^ihaspateH sa vai bhAryAM tArAM nAma yashasvinIm |
jahAra tarasA sarvAnavamatyA~NgiraHsutAn || 1-25-30
sa yAchyamAno devaishcha yathA devarShibhiH saha |
naiva vyasarjayattArAM tasmA A~Ngirase tadA |
sa saMrabdhastatastasmindevAchAryo bR^ihaspatiH || 1-25-31
ushanA tasya jagrAha pArShNimA~NgirasastadA |
sa hi shiShyo mahAtejAH pituH pUrvo bR^ihaspateH || 1-25-32
tena snehena bhagavAnrudrastasya bR^ihaspateH |
pArShNigrAho.abhavaddevaH pragR^ihyAjagavaM dhanuH || 1-25-33
tena brahmashiro nAma paramAstraM mahAtmanA |
uddishya daityAnutsR^iShTaM yenaiShAM nAshitaM yashaH || 1-25-34
tatra tadyuddhamabhavatprakhyAtaM tArakAmayam |
devAnAM dAnavAnAM cha lokakShayakaraM mahat || 1-25-35
tatra shiShTAstu ye devAstuShitAshchaiva bhArata |
brahmANaM sharaNaM jagmurAdidevaM sanAtanam || 1-25-36
tato nivAryoshanasaM rudraM jyeShThaM cha sha~Nkaram |
dadAva~Ngirase tArAM svayameva pitAmahaH || 1-25-37
tAmantaHprasavAM dR^iShTvA tArAM prAha bR^ihaspatiH|
madIyAyAM na te yonau garbho dhAryaH katha~nchana || 1-25-38
ayonAvutsR^ijattaM sA kumAraM dasyuhantamam |
iShIkAstambamAsAdya jvalantamiva pAvakam || 1-25-39
jAtamAtraH sa bhagavAndevAnAmakShipadvapuH |
tataH saMshayamApannA imAmakathayansurAH || 1-25-40
satyaM bruhi sutaH kasya somasyAtha bR^ihaspateH |
pR^ichChyamAnA yadA devairnAha sA sAdhvasAdhu vA || 1-25-41
tadA tAM shaptumArabdhaH kumAro dasyuhantamaH |
taM nivArya tato brahmA tArAM paprachCha saMshayam || 1-25-42
tadatra tathyaM tadbrUhi tAre kasya sutastvayam |
sA prA~njaliruvAchedaM brahmANaM varadaM prabhum || 1-25-43
somasyeti mahAtmAnaM kumAraM dasyuhantamam |
tatastaM mUrdhnyupAghrAya somo dhAtA prajApatiH || 1-25-44
budha ityakaronnAma tasya putrasya dhImataH |
pratikUlaM cha gagane samabhyutthiShThate budhaH || 1-25-45
utpAdayAmAsa tataH putraM vai rAjaputrikA |
tasyApatyaM mahArAjo babhUvailaH purUravAH || 1-25-46
UrvashyAM jaj~nire yasya putrAH sapta mahAtmanaH |
prasahya dharShitastatra somo vai rAjayakShmaNA || 1-25-47
tato yakShmAbhibhUtastu somaH prakShINamaNDalaH |
jagAma sharaNArthAya pitaraM so.atrimeva tu || 1-25-48
tasya tattApashamanaM chakArAtrirmahAtapAH |
sa rAjayakShmaNA muktaH shriyA jajvAla sarvataH || 1-25-49
evaM somasya vai janma kIrtitaM kIrtivardhanam |
vaMshamasya mahArAja kIrtyamAnaM cha me shR^iNu || 1-25-50
dhanyamArogyamAyuShyaM puNyaM saMkalpasAdhanam |
somasya janma shrutvaiva pApebhyo vipramuchyate || 1-25-51

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi somotpattikathane
pa~nchaviMsho.adhyAyaH