## Harivamsha Mahapuranam  -  Part 1  - Harivamsha Parva
Chapter 35  -  Shri Krishnavamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June 23,  2007 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

atha pa~nchatriMsho.adhyAyaH
kR^iShNavaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha 

yAH patnyo vasudevasya chaturdasha varA~NganAH |
pauravI rohiNI nAma indirA cha tathA varA || 1-35-1
vaishAkhI cha tathA bhadrA sunAmnI chaiva pa~nchamI|
sahadevA shAntidevA shrIdevA devarakShitA || 1-35-2
vR^ikadevyupadevI cha devakI chaiva saptamI |
sutanurbaDavA chaiva dve ete parichArike || 1-35-3
pauravI rohiNI nAma bAhlikasyAtmajAbhavat |
jyeShThA patnI mahArAja dayitA.a.anakadundubheH || 1-35-4
lebhe jyeShThaM sutaM rAmaM sAraNaM shaThameva cha |
durdamaM damanaM shvabhraM piNDArakamushInaram || 1-35-5
chitrAM nAma kumArIM cha rohiNI tanayA dasha |
chitrA subhadreti punarvikhyAtA kurunandana || 1-35-6
vasudevAchcha devakyAM jaj~ne shaurirmahAyashAH |
rAmAchcha nishaTho jaj~ne revatyAM dayitaH sutaH || 1-35-7
subhadrAyAM rathI pArthAdabhimanyurajAyata |
akrUrAtkAshikanyAyAM satyaketurajAyata || 1-35-8
vasudevasya bhAryAsu mahAbhAgAsu saptasu |
ye putrA jaj~nire shUrA nAmatastAnnibodha me || 1-35-9
bhojashcha vijayashchaiva shAntidevAsutAvubhau |
vR^ikadevaH sunAmAyAM gadashchAstAM sutAvubhau || 1-35-10
upAsa~NgavaraM lebhe tanayaM devarakShitA |
agAvahaM mahAtmAnaM vR^ikadevI vyajAyata || 1-35-11
kanyA trigartarAjasya bhartA vai shaishirAyaNaH |
jij~nAsAM pauruShe chakre na chaskande.atha pauruSham || 1-35-12
kR^iShNAyasasamaprakhyo varShe dvAdashame tathA |
mithyAbhishapto gArgyastu manyunAbhisamIritaH || 1-35-13
gopakanyAmupAdAya maithunAyopachakrame |
gopAlI tvapsarAstasya gopastrIveShadhAriNI || 1-35-14
dhArayAmAsa gArgyasya garbhaM durdharamachyutam |
mAnuShyAM gArgyabhAryAyAM niyogAchChUlapANinaH || 1-35-15
sa kAlayavano nAma jaj~ne rAjA mahAbalaH |
vR^iShapUrvArdhakAyAstamavahanvAjino raNe || 1-35-16
aputrasya sa rAj~nastu vavR^idhe.antaHpure shishuH |
yavanasya mahArAja sa kAlayavano.abhavat || 1-35-17
sa yuddhakAmI nR^ipatiH paryapR^ichChaddvijottamAn |
vR^IShNandhakakulaM tasya nArado.akathayadvibhuH || 1-35-18
akShauhiNyA tu sainyasya mathurAmabhyayAttadA |
dUtaM sampreShayAmAsa vR^iShNyandhakaniveshanam  || 1-35-19
tato vR^IShNyandhakAH kR^iShNaM puraskR^itya mahAmatim |
sametA mantrayAmAsuryavanasya bhayAttadA || 1-35-20
kR^itvA cha nishchayaM sarve palAyanaparAyaNAH |
vihAya mathurAM ramyAM mAnayantaH pinAkinam || 1-35-21
kushasthalIM dvAravatIM niveshayitumIpsavaH |
iti kR^iShNasya janmedaM yaH shuchirniyatendriyaH |
parvasu shrAvayedvidvAnanR^iNaH sa sukhI bhavet || 1-35-22

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
shrikR^iShNajanmAnukIrtanaM nAma pa~nchatriMsho.adhyAyaH