Chapter 42
##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -
Harivamsha Parva - Chapter 42 - Vishnorisvaratvakathanam 
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, October 18, 2007
NOTE :  line 2 of verse 8:  ##mahAtmyabhyo## is grammatically incorrect

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

atha dvichatvAriMsho.adhyAyaH
viShNorIshvaratvakathanam

vaishaMpAyana uvAcha

vishvatvaM shR^iNu me viShNorharitvaM cha kR^ite yuge |
vaikuNThatvaM cha deveShu kR^ShNatvaM mAnuSheShu cha ||1-42-1
IshvaratvaM cha tasyedaM gahanAM karmaNAM gatim |
saMpratyatItAM bhAvyAM cha shR^iNu rAjanyathAtatham ||1-42-2
avyakto vyaktali~Ngastho yatraiva bhagavAnprabhuH |
nArAyaNo hyanantAtmA prabhavo.avyaya eva cha  ||1-42-3
eSha nArAyaNo bhUtvA harirAsItkR^ite yuge |
brahmA shakrashcha somashcha dharmaH shukro bR^ihaspatiH ||1-42-4
aditerapi putratvametya yAdavanandanaH |
eSha viShNuriti khyAta indrAdavarajo.abhavat ||1-42-5
prasAdajaM hyasya vibhoradityAH putrajanma tat |
vadhArthaM surashatrUNAM daityadAnavarakShasAm ||1-42-6
pradhAnAtmA purA hyeSha brahmANamasR^ijatprabhuH |
so.asR^IjatpUrvapuruShaH purA kalpe prajApatIn ||1-42-7   
te tanvAnAstanUstatra  brahmavaMshAnanuttamAn |
tebhyo.abhavanmahAtmabhyo bahudhA brahma shAshvatam ||1-42-8
etadAshcharyabUtasya viShNornAmAnukIrtanam |
kIrtanIyasya lokeShu kIrtyamAnaM nibodha me ||1-42-9
vR^itte vR^itravadhe tAta vartamAne kR^ite yuge |
AsIttrailokyavikhyAtaH saMgrAmastArakAmayaH ||1-42-10
tatrAsandAnavA ghorAH sarve saMgrAmadarpitAH |
ghnanti devaganAnsarvAnsayakShoragarAkShasAn ||1-42-11
te vadhyamAnA vimukhAH kShINapraharaNA raNe |
trAtAraM manasA jagmurdevaM nArAyaNaM harim ||1-42-12
etasminnantare meghA nirvANA~NgAravarShiNaH |
sArkachandragrahagaNaM ChAdayanto nabhastalam ||1-42-13
cha~nchadvidyudgaNAviddhA ghorA nihrAdakAriNaH | 
anyonyavegAbhihatAH pravavuH sapta mARutAH ||1-42-14 
dIptatoyAshanIpAtairvajravegAnilAkulaiH |
rarAsa ghorairutpAtairdahyamAnamivAMbaram ||1-42-15
peturulkAsahasrANi muhurAkAshagAnyapi |
nyubjAni cha vimAnAni prapatantyutpatanti cha ||1-42-16
chaturyugAntaparyAye lokAnAM yadbhayaM bhavet |
tAdR^ishAnyeva rUpANi tasminnutpAtalakShaNe ||1-42-17
tamasA niShprabhaM sarvaM na prAj~nAyata ki~nchana | 
timiraughaparikShiptA na rejushcha disho dasha ||1-42-18
nisheva rUpiNI kAlI kAlameghAvaguNThitA |
dyaurna bhAtyabhibhUtArkA ghoreNa tamasA vR^itA || 1-42-19
tAnghanaughAnsatimirAndorbhyAmutkShipya sa prabhuH |
vapuH saMdarshayAmAsa divyaM kR^iShNavapurhariH ||1-42-20
balAhakA~njananibhaM balAhakatanUruham |
tejasA vapuShA chaiva kR^iShNaM kR^iShNamivAchalam ||1-42-21
dIptapItAMbaradharaM taptakA~nchanabhUShaNam |
dhUmAndhakAravapuShA yugAntAgnimivotthitam ||1-42-22
chaturdviguNapInAMsaM balAkApa~NktibhUShanam |
chAmIkarakarAkArairAyudhairupashobhitam ||1-42-23
chandrArkakiraNoddyotaM girikUTaM shilochchayam |
nandakAnanditakaraM sharAshIviShadhAriNam ||1-42-24
shaktichitraM halodagraM sha~NkhachakragadAdharam |
viShNushailaM kShamAmUlaM shrIvR^ikShaM shAr~Ngadhanvinam ||1-42-25
haryashvarathasaMyukte suparNadhvajashobhite |
chandrArkachakraruchire mandarAkShavR^itAntare ||1-42-26
anantarashmisaMyukte dadR^ishe merukUbare |
tArakAchitrakusume grahanakshatrabandhure ||1-42-27
bhayeShvabhayadaM vyomni devA daityaparAjitAH |
dadR^ishuste sthitaM devaM divyalokamaye rathe ||1-42-28
te kR^itA~njalayaH sarve devAH shakrapurogamAH |
jayashabdaM puraskR^itya sharaNyaM sharaNaM gatAH ||1-422-29
sa teShAM tA giraH shrutvA viShNurdayitadevataH |
manashchakre vinAshya dAnavAnAM mahAmR^idhe ||1-42-30
AkAshe tu sthito viShNuH sottame puruShottamaH |
uvAcha devatAH sarvAH sapratij~namidaM vachaH ||1-42-31
shAntiM bhajata bhadraM vo mA bhaiShTA marutAM gANAH |
jitA me dAnavAH sarve trAilokyAM pratigR^ihyatAm ||1-42-32
te tasya satyasaMdhasya viShNorvAkyena toShitAH |
devAH prItiM parAM jagmuH prApyevAmR^itamutthitam ||1-42-33 
tatastamaH samhR^iyate vineshushcha balAhakAH |
pravavushcha shivA vAtAH prAsannAshcha disho dasha ||1-42-34
suprabhANi cha jyotIMShi chandraM chakruH pradakShiNam |
dIptimanti cha tejAMsi chakrurarkaM pradakShiNam || 1-42-35
na vigrahaM grahAshchakruH prasannAschApi sindhavaH |
nIrajaskA  babhurmArgA nAkamArgAdayastrayaH ||1-42-36
yathArthAmUhuH sarito nApi chukShubhire.arNavAH |
Asa~nChubhAnIndriyANi narANAmantarAtmasu ||1-42-37
maharShayo vItashokA vedAnuchchairadhIyata |
yaj~neShu cha haviH svAdu shivamashnAti pAvakaH ||1-42-38
pravR^ittadharmAH saMvR^ittA lokA muditamAnasAH |
prItyA paramayA yuktA devadevasya bhUpateH |
viShNoH satyapratij~nasya shrutvArinidhane giram ||1-42-39

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
AshcharyatArakAmaye    dvichatvAriMsho.adhyAyaH