##Harivamsha Mahapuranam - Harivamsha Parva - 
Chapter 50 - Description of Narayana's abode.
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, December 22, 2007## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------
  atha pa~nchAshattamo.adhyAyaH 
      nArAyaNAshramavarNanam
      
      vaishaMpAyana uvAcha 

      R^iShibhiH pUjitastaistu vivesha harirIshvaraH |
      paurANaM brahmasadanaM divyaM nArAyaNAshramam ||1-50-2
      sa tadvivesha hR^iShTAtmA tAnAmantrya sadogatAn |
      praNamya chAdidevAya brahmaNe padmayonaye ||1-50-2
      svena nAmnA parij~nAtaM sa taM nArAyaNAshramam |
      pravishanneva bhagavAnAyudhAni vyasarjayat ||1-50-3 
      sa tatrAMbupatiprakhyaM dadarshAlayamAtmanaH |
      svadhiShThitaM devagaNaiH shAshvataishcha maharShibhiH ||1-50-4
      saMvartakAmbunopetaM nakShatrasthAnasaMkulaM |
      timiraughaparikShiptamapradhR^iShyaM surAsuraiH ||1-50-5
      na tatra viShayo vAyornendorna cha vivasvataH |
      vapuShaH padmanAbhasya sa deshastejasA.a.avR^itaH ||1-50-6
      sa tatra pravishanneva jaTAbhAraM samudvahan |
      sahasrashIrSho bhUtvA tu shayanAyopachakrame ||1-50-7
      lokAnAmantakAlaj~nA kAlI nayanashAlinI |
      upatasthe mahAtmAnaM nidrA taM kAlarUpiNI ||1-50-8
      sa sishye shayane divye samudrAmbhodashItale |
      harirekArNavoktena vratena vratinAM varaH ||1-50-9
      taM shayAnam mahAtmAnaM bhavAya jagataH prabhum |
      upAsAMchakrire viShNuM devAH sarShigaNAstathA ||1-50-10
      tasya suptasya shushubhe nAbhimadhyAtsamutthitam |
      AdyaM tasyAsanaM padmaM brahmaNaH sUryavarchasam |
      sahasrapatraM varNADhyam sukumAraM vibhUShitam ||1-50-11
      brahmasUtrodyatakaraH svapanneva mahAmuniH |
      Avartayati lokAnAM sarveShAM kAlaparyayam ||1-50-12
      vivR^itAttasya vadanAnniHshvAsapavaneritAH |
      prajAnAM pa~nktayo hyuchchairniShpatantyutpatanti cha ||1-50-13
      te sR^iShTAH prANino medhyA vibhaktA brahmaNA svayaM |
      chaturdhA svAM gatiM jagmuH kR^itAntoktena karmaNA ||1-50-14
      na tam veda svayaM brahmA nApi brahmarShayo.avyayAH |
      viShNorrnidrAmayaM yogaM praviShTaM tamasAvR^itam ||1-50-15
      te tu brahmarShayaH sarve pitAmahapurogamAH |
      na vidustaM kvachitsuptaM kvachidAsInamAsane ||1-50-16
      jAgarti ko.atra kaH shete kashcha shaktashcha ne~Ngate |
      ko bhogavAnko dyutimAnkR^iShNAtkR^iShNatarashcha kaH ||1-50-17
      vimR^ishanti sma taM devA divyAbhirupapattibhiH |
      na chainaM shekuranveShTuM karmato janmato.api vA ||1-50-18
      gAthAbhistatpradiShTAbhirye tasya charitaM viduH |
      purANAstaM purANeShu R^iShayaH saMprachakShate ||1-50-19
      shrUyate chAsya charitaM deveShvapi purAtanam |
      mahApurANAtprabhR^iti paraM tasya na vidyate ||1-50-20
      yachchAsya devadevasya charitaM svaprabhAvajam |
      tenemAH shrutayo vyAptA vaidikyo laukikAshcha yAH ||1-50-21
      bhavakAle bhavatyeSha lokAnAM lokabhAvanaH |
      dAnavAnAmabhAvAya jAgarti madhusUdanaH ||1-50-22
      yatrainaM vIkShituM devA na shekuH suptamavyayam |
      tataH svapiti gharmAnte jAgarti jaladakShaye ||1-50-23
      sa hi vedAshcha yaj~nAshcha yaj~nA~NgAni cha sarvashaH |
      yA tu yaj~nagatiH proktA sa eSha puruShottamaH ||1-50-24
      tasminsupte na vartante mantrapUtAH kratukriyAH |
      sharatpravR^ittayaj~no.ayaM jAgarti madhusUdanaH ||1-50-25
      tadidaM vArShikaM chakraM kArayatyaMbudeshvaraH |
      vaiShNavaM karma kurvAnaH supte viShNau puraMdaraH ||1-50-26
      yA hyeShA gahvarA mAyA nidreti jagati sthitA |
      sAkasmAddveShiNI ghorA kAlarAtrirmahIkShitAm ||1-50-27
      tasyAstanustamodvArA nishA divasanAshinI |
      jIvitArdhaharA ghorA sarvaprANabhR^itAM bhuvi ||1-50-28
      naitayA kashchidAviShTo jR^iMbhamANo muhurmuhuH |
      shaktaH prasahituM vegaM majjanniva mahArNave ||1-50-29
      annajA bhuvi martyAnAM shramajA vA kathaMchana 
      saiShA bhavati lokasya nidrA sarvasya laukikI ||1-50-30 
      svapnAnte kShIyate hyeShA prAyasho bhuvi dehinam ||
      mR^ityukAle cha bhUtAnAM prANAnnAshayate bhR^isham ||1-50-31
      deveShvapi dadhArainAM nAnyo nArAyaNAdR^ite |
      sakhI sarvaharasyaiShA mAyA viShNusharIrajA ||1-50-32
      saiShA nArAyaNamukhe dR^iShTA kamalalochanA |
      lokAnalpena kAlena grasate lokamohinI ||1-50-33
      evameShA hitArthAya lokAnAM kR^iShNavartmanA |
      dhriyate sevanIyA hi patyeva cha pativratA ||1-50-34
      sa tayA nidrayA chChannastasminnArAyaNAShrame |
      svapiti sma tadA viShNurmohaya~njagadavyayam ||1-50-35
      tasya varShasahasrANi shayanasya mahAtmanaH |
      jagmuH kR^itayugaM chaiva tretA chaiva yugottamam ||1-50-36
      sa tu dvAparaparyante j~nAtvA lokAnsuduHkhitAn |
      prAbudhyata mahAtejAH stUyamAno maharShibhiH ||1-50-37
      
      R^iShayaH UchuH 

      jahIhi nidrAM sahajAM bhuktapUrvAmiva srajam |
      ime te brahmaNA sArdhaM devA darshanakA~NkShiNaH ||1-50-38
      ime tvAM brahmavidvAMso brahmasaMstavavAdinaH |
      vardhayanti hR^iShIkesha R^iShayaH saMshitavratAH ||1-50-39
      eteShAmAtmabhUtAnAM bhUtAnAmAtmabhAvanaH |
      shR^iNu viShNo shubhA vAcho bhUvyomAgnyanilAmbhasAm ||1-50-40
      ime tvAM sapta munayaH sahitA munimaNDalaiH |
      stuvanti devA divyAbhirgeyAbhirgIrbhira~njasA |1-50-41
      uttiShTha shatapatrAkSha padmanAbha mahAdyute |
      kAraNaM kimchidutpannaM devAnAM kAryagauravAt ||1-50-42
      
      vaishaMpAyana uvAcha 

      sa saMkShipya jalaM sarvaM timiraughaM vidArayan |
      udatiShThaddhR^iShIkeshaH shriyA paramayA jvalan ||1-50-43
      sa dadarsha surAnsarvAnsametAnsapitAmahAn |
      vivakShataH prakShubhitA~njagadarthe samAgatAn ||1-50-44
      tAnuvAcha harirdevo nidrAvishrAntalochanaH |
      tattvadR^iShTArthayA vAchA dharmahetvarthayuktayA ||1-50-45
      
      shrIbhagavAnuvAcha

      kR^ito vo vigraho devAH kuto vo bhayamAgatam |
      kasya vA kena vA kAryaM kiM vA mayi na vartate ||1-50-46
      kiM khalvakushalaM loke vartate dAnavotthitam |
      nR^iNAmAyAsajananaM shIghramichChAmi vedituM ||1-50-47 
      eSha brahmavidAM madhye vihAya shayanottamaM |
      shivAya bhavatAmarthe sthitaH kiM karavANI vaH ||1-50-48
      
      iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
      viShNoryogashayanotthAne pa~nchAshattamo.adhyAyaH