##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 55 - Brahma's Suggestion
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 6, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------
 atha pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH
 brahmavAkyam
 
 vaishaMpAyana uvAcha

 nAradasya vachaH shrutvA sasmitaM madhusUdanaH |
 pratyuvAcha shubhaM vAkyaM vareNyaH prabhurIshvaraH ||1-55-1
 trailokyasya hitArthAya yanmAM vadasi nArada |
 tasya saMyakpravR^ittasya shrUyatAmuttaraM vachaH ||1-55-2
 viditA dehino jAtA mayaite bhuvi dAnavAH |
 yAM cha yastanumAdAya daityaH puShyati vigraham ||1-55-3
 jAnAmi kaMsaM saMbhUtamugrasenasutaM bhuvi |
 keshinaM chApi jAnAmi daityaM turagavigraham ||1-55-4
 nAgaM kuvalayApIDaM mallau chANUramuShTikau |
 ariShTaM chApi jAnAmi daityaM vR^iShabharUpiNam ||1-55-5
 vidito me kharashchaiva pralambashcha mahAsuraH |
 sA cha me viditA vipra pUtanA duhitA baleH ||1-55-6
 kAliyaM chApi jAnAmi yamunAhradagocharam |
 vainateyabhayAdyastu yamunAhradamAvishat ||1-55-7
 vidito me jarAsandhaH sthito mUrdhni mahIkShitAm |
 prAgjyotiShapure vApi narakaM sAdhu tarkaye ||1-55-8
 mAnuShe pArthive loke mAnuShatvamupAgatam |
 bANam cha shoNitapure guhapratimatejasam ||1-55-9
 dR^iptaM bAhusahasreNa devairapi sudurjayam |
 mayyAsaktAM cha jAnAmi bhAratIM mahatIM dhuram ||1-55-10
 sarvaM tachcha vijAnAmi yathA yAsyanti te nR^ipAH |
 kShayo bhuvi mayA dR^iShTaH shakraloke cha satkriyA |
 eShAM puruShadehAnAmaparAvR^ittadehinAm ||1-55-11
 saMpravekShyAmyahaM yogamAtmanashcha parasya cha |
 saMprApya pArthivaM lokaM mAnuShatvamupAgataH ||1-55-12
 kamsAdIMshchApi tatsarvAnvadhiShyAmi mahAsurAn |
 tena tena vidhAnena yena yaH shAntimeShyati ||1-55-13
 anupravishya yogena tAstA hi gatayo mayA |
 amIShAM hi surendrANAM hantavyA ripavo yudhi ||1-55-14
 jagatyarthe kR^ito yo.ayamaMshotsargo divaukasaiH |
 suradevarShigandharvairitashchAnumate mama ||1-55-15
 vinishchayo hi prAgeva nAradAyaM kR^ito mayA |
 nivAsaM nanu me brahmanvidadhAtu pitAmahaH ||1-55-16
 yatra deshe yathA jAto yena veSheNa vA vasan |
 tAnahaM samare hanyAM tanme brUhi pitAmaha ||1-55-17
 
 brahmovAcha

 nArAyaNemaM siddhArthamupAyaM shR^iNu me vibho |
 bhuvi yaste janayitA jananI cha bhaviShyati ||1-55-18
 yatra tvaM cha mahAbAho jAtaH kulakaro bhuvi |
 yAdavAnAM mahadvaMshamakhilaM dhArayiShyasi ||1-55-19
 tAMshchAsurAnsamutpATya vaMshaM kR^itvAtmano mahat |
 sthApayiShyasi maryAdAM nR^iNAM tanme nishAmaya ||1-55-20
 purA hi kashyapo viShNo varuNasya mahAtmanaH |
 jahAra yaj~niyA gA vai payodAstu mahAmakhe ||1-55-21
 aditiH surabhishchaite dve bhArye kashyapasya tu |
 pradIyamAnA gAstAstu naichChatAM varuNasya vai ||1-55-22
 tato mAM varuNo.abhyetya praNamya shirasA tataH |
 uvAcha bhagavangAvo guruNA me hR^itA iti ||1-55-23
 kR^itakAryo hi gAstAstu nAnujAnAti me guruH |
 anvavartata bhArye dve aditiM surabhiM tathA||1-55-24
 mama tA hyakshaya gavo divyAH kAmaduhaH prabho |
 charanti sagarNnsarvAnrakShitAH svena tejasA ||1-55-25
 kastA dharShayituM shakto mama gAH kashyapAdR^ite |
 akShayaM yA kSharantyagryam payo devAmR^itopamam ||1-55-26
 prabhurvA vyutthito brahmangururvA yadi vetaraH |
 tvayA niyamyAH sarve vai tvaM hi naH paramA gatiH ||1-55-27
 yadi prabhavatAM daNDo loke kAryamajAnatAm |
 na vidyate lokagurorna syurvai lokasetavaH ||1-55-28
 yathA vAstu tathA vAstu kartavye bhagavanprabhuH |
 mama gAvaH pradIyantAM tato gantAsmi sAgaram ||1-55-29
 yA AtmadevatA gAvo yA gAvaH sattvamavyayam |
 lokAnAM tvatpravR^ittAnAmekaM gobrAhmaNaM smR^itam ||1-55-30
 trAtavyAH prathamaM gAvastrAtAstrAyanti tA dvijAn |
 gobrAhmaNaparitrANe paritrAtaM jagadbhavet ||1-55-31
 ityambupatinA prokto varuNenAhamachyuta |
 gavAM karaNatattvaj~naH kashyape shApamutsR^ijam ||1-55-32
 yenAMshena hR^itA gAvaH kashyapena maharShiNA |
 sa tenAMshena jagati gatvA gopatvameShyati ||1-55-33
 yA cha sA surabhirnAma aditishcha surAraNiH |
 te.apyubhe tasya bhArye vai tenaiva saha yAsyataH ||1-55-34
 tAbhyAM cha saha gopatve kashyapo bhuvi raMsyate |
 sa tasya kashyapasyAMshastejasA kashyapopamaH  ||1-55-35
 vasudeva iti khyAto goShu tiShThati bhUtale |
 girirgovardhano nAma mathurAyAstvadUrataH ||1-55-36
 tatrAsau goShu nirataH kaMsasya karadAyakaH |
 tasya bhAryAdvayaM jAtamaditiH surabhishcha te ||1-55-37
 devakI rohiNI cheme vasudevasya dhImataH |
 surabhI rohiNI devI chAditirdevakI tvabhUt ||1-55-38
 tatra tvaM shishurevAdau gopAlakR^italakShaNaH |
 vardhyasva mahAbAho purA traivikrame yathA ||1-55-39
 ChAdayitvAtmanAtmAnaM mAyayA yogarUpayA |
 tatrAvatara lokAnAM bhavAya madhusUdana ||1-55-40
 jayAshIrvachanaistvaite vardhayanti divaukasaH || 1-55-41
 AtmAnamAtmanA hi tvamavatArya mahItale |
 devakIM rohiNIM chaiva garbhAbhyAM paritoShaya |
 gopakanyAsahasrANi ramayaMshchara medinIm ||1-55-42
 gAshcha te rakShato viShNo vanAni paridhAvataH |
 vanamAlAparikShiptaM dhanyA drakShyanti te vapuH ||1-55-43
 viShNau padmapalAshAkShe gopAlavasatiM gate |
 bAle tvayi mahAbAho loko bAlatvameShyati ||1-55-44
 tvadbhaktAH puNDarIkAkSha tava chittavashAnugAH |
 goShu gopA bhaviShyanti sahAyAH satataM tava |
 vane chArayato gAshcha goShTheShu paridhAvataH ||1-55-45
 majjato yamunAyAM cha ratiM prApsyanti te tvayi |
 jIvitam vasudevasya bhaviShyati sujIvitam ||1-55-46
 yastvayA tAta ityuktaH sa putra iti vakShyati |
 atha vA kasya putratvaM gachChethAH kashyapAdR^ite ||1-55-47
 kA cha dhArayituM shaktA tvaM viShNo aditiM vinA |
 yogenAtmasamutthena gachCha tvaM vijayAya vai |
 vayamapyAlayAnsvAnsvAngachChAmo madhusUdana ||1-55-48
 
 vaishaMpAyana uvAcha 

 sa devAnabhyanuj~nAya vivikte tridivAlaye |
 jagAma viShNuH svaM deshaM kShIrodasyottarAM disham ||1-55-49
 tatra vai pArvatI nAma guhA meroH sudurgamA |
 tribhistasyaiva vikrAntairnityaM parvasu pUjitA ||1-55-50
 purANaM tatra vinyasya dehaM harirudAradhIH |
 AtmAnaM yojayAmAsa vasudevagR^ihe prabhuH ||1-55-51
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi pitAmahavAkye
pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH 

harivamshe harivaMshaparva samAptam