mahAbhAratam
tasya khila bhAho

harivamsham

harivamsha parva
ch 7

manvanta varNana
legend of Time-cycles

--o)0(o--

janamejaya uvAcha -  janamejaya asked

manvantarANi sarvANi vistareNa tapodhana |
teShAM sR^iShTiM visR^iShTiM cha vaishampAyana kIrtaya ||1-7-1
yAvanto manavaH chaiva yAvantaM kAlam eva cha |
manvantaraM tathA brahman shrotum icChAmi tattvataH ||1-7-2

"Oh, vaishampAyana, I would like to listen in detail about eras system, say manvantara-s... their evolution, involution, how many manu-s are there, and the duration of each era.. will you please tell me...

 vaishampAyana uvAca- vaishampAyana replied

na shakyo vistaro tAta vaktuM varSha shataiH api |
manvantarANAM kauravya saMkshepam tu eva me shR^iNu ||1-7-3

Oh, boy, these accounts of manvantarA-s will not come to an end even if narrate them for hundreds of years... so let me tell you in a nutshell about all the time cycles, fourteen in all..." vaishampAyana thus started to narrate.

 svAyambhuvo manuH taata manuH svArociShaH tathA |
 uttamaH tAmasaH chaiva raivataH chAkshuShaH tathA ||1-7-4
vaivasvataH cha kauravya sAmprataM manur ucyate |

So far six eras called manvantara-s have lapsed... they are svAyambhuva, svArociSha, uttama, tAmasa, raivata, cAkshuSha manvantara-s... bearing the titles after their presiding manu-s... and the present one is called vaisvasvata manvantam...

 sAvarNiH cha manuH tAta bhautyo raucyaH tathaiva cha ||1-7-5
tathaiva meru-sAvarNyaH chatvAro manavaH smR^itAH |

In the forthcoming manvantara-s, three belong to sAvarNi, raibhya, bhautya, and four to meru-sAvarNi-s, who are brahma- sAvarNi, rudra- sAvarNi, meru- sAvarNi, and dakshha- sAvarNi. These four sAvarNi-s are recognised as meru- sAvarNi-s, because they became one with the Absolute on performing ascesis on Mt. Meru... 

atItA vartamAnAH cha tathaiva anAgatA cha ye ||1-7-6
kIrtitA manavaH tAta mayA ete yathA shrutAm|
 R^iShIM teShAM pravakshyAmi putrAn devagaNAM tathA ||1-7-7

I have said about the past, present and future manu-s... now I will say something, rather as much as I know, about the progeny and presiding deities, and about the seven-sages of those 6 manvantara-s that are bygone...

marIcir atrir bhagavAn a~NgirAH pulahaH kratuH |
 pulastyaH cha vasiShThaH cha sapta ete brahmaNaH sutAH ||1-7-8
 uttarasyAM dishi tathA rAjan sapta-rShayo apare |
devAH cha shAnta-rajaH thathA prakR^itayaH pare |
yAmA nAma tathA deva Asan svAyambhuvo antare || 1-7-9

 1. svAyambhuva manvantaram: brahma's seven brainchildren marIci, atri, a~Ngira, pulaha, kratu, pulastya, and vasiShTha became the seven-sages in the northern sky during svAyambhU manvamntaram. And gods worshipped during this era are designated as shAnta-rajA, prakR^iti and yAma.

AgnIdhraH cha agni-bAhuH cha medhA medhAtithiH vasuH
jyotiShmAn dyutimAn havyaH savanaH putra putra eva cha |1-7-10
manoH svAyambhuvasya ete dasha putrA mahaujasaH |
etat te prathamaM rAjan manvantaram udAhR^itam || 1-7-11

svAyambhu manu has ten children, namely, agnI-dhra, agni-bAhu, medhA, medhAtithi, vasu, jyotiShmAn, dyutimAn, havyaH, savana, and putra. This, in brief, is about the first time cycle.

aurvo vasiShTha putraH cha stambaH kashyapa eva cha |
prANo bR^ihaspatiH caiva datto nishchyavanaH tathA || 1-7-12
ete maharShayaH tAta vAyu-proktA mahAvratAH |
devAH cha tuShitA nAma smR^itAH svArociShe antare || 1-7-13

2. svArochiSha manvntaram: During this era, vasiShTha's son aurva, along with stamba, kashyapa, prANa, bR^ihaspati, datta, nishchyavana are the seven-sages in Great Bear, while gods are designated as tuShitA-s, as has been said in vAyu purANa...

 havidhraH sukR^itir jyotir Apo mUrtir ayasmayaH |
prathitaH cha nabhasyaH cha nabha Urjas tathaiva cha || 1-7-14
 svArociShasya putrAH te manoH tAta mahAtmanaH |
kIrtitAH pR^ithivI pAlA mahAvIrya parAkramAH || 1-7-15
 dvitIyam etat kathitaM tava manvantaraM mayA

And, oh, king janamejaya, there are ten great mighty and valiant sons of svArochiSha manu, who by their names are: havidhra, sukR^iti, jyoti, Apa, mUrti, ayasmaya, prathita, nabhasya, nabha and Urja... thus, this is about the second time cycle...

idaM tR^itIyaM vakshyAmi tat nibodha narAdhipa |1-7-16
 vasiShTha putrAH sapta Asan vAsiShThA iti vishrutAH |
 hiraNya-garbhasya sutA UrjA nAma sutejasaH || 1-7-17
 R^iShayo atra mayA proktAH kIrtyamAnAn nibodha me |
 auttameyAn mahArAja dasha putrAn manoramAn|| 1-7-18
 iSha Urjas tanUrjas cha madhur mAdhava eva cha |
 shuciH shukraH sahaH caiva nabhasyo nabha eva cha |1-7-19
 bhAnavaH tatra devAH cha manvantaram udAhR^itam |

3. uttama manvantaram: Now, let me say about the third time-cycle called uttama manvantaram, oh, king, please listen to it attentively... during this period, the brainchildren of vashiShTha, who earlier were the brainchildren of hiraNya-garbha himself, have become the seven-sages, and they are renowned by the collective name of vashiShThA-s, or denoted by the collective name Uraja. Thus please remember about these most reputed seven-sages as said by me... Then, uttama manu begot ten sons called:  iSha, Urja, tanUja, madhu, mAdhava, shuci, shukra, saha, nabhasya, and nabha... and gods are called as bhAnu-s in that era... thus this is the third cycle of time...

manvantaraM caturthaM te kathayiShyAmi tat shR^iNu ||20
kAvyaH pR^ithus tathaiva agnir janyur dhAtA cha bhArata |
kapIvAn akapIvAn cha tatra sapta-rShayo apare ||1-7-21
 purANe kathitA tAta putrAH pautrAH cha bhArata |
satyA deva gaNAH caiva tAmasasya antare manoH ||1-7-22

4. tAmasa manvantaram: Now let me say something about fourth time cycle called tAmasa manvantaram... in this period the seven-sages are: kAvya, pR^ithu, agni, janyu, dhAtA, kapIvAn, and  a-kapIvAn... and they had many sons, so say purANA-s... the devA hosts in this time-cycle, tAmasa manvantaram, are called satyA-s...

putrAn caiva pravakshyAmi tAmasasya manoH nR^ipa |
 dyutiH tapasyaH su-tapAH tapo-mUlaH tapo-dhanaH || 1-7-23
 tapo-ratiH akalmAShaH tanvI dhanvI paraMtapaH ||
 tAmasasya manoH ete dasha putrAH mahAbalAH ||1-7-24

And I will tell about the ten mighty sons of tAmasa manu.. they are: dyuti, tapasya, su-tapa, tapo-mUla, tapo-dhana, tapo-rati, akalmASha, tanvi, dhanvi, and paran-tapa...

 vAyu-proktA mahArAja pa~Nchamam tat antaram |
 veda-bAhur yadudhra cha munir veda-shirAH tathA ||1-7-5
 hiraNya-romA parjanya Urdhva-bAhuH cha soma-jaH |
 satya-netraH tathA Atreya ete sapta-rShayaH apare ||1-7-26

5. raivata manvantaram: Next, about the fifth cycle called raivata manvantaram, which is also cited by vAyu-purANa... the seven sages in this fifth cycle are: veda-bAhu, yadudhra, and the saint veda-shira, hiraNya-romA, parjanya, and the son of soma is called Urdhva-bAhu, and the son of sage atri is called satya-netra...  

 devAH cha bhUta-rajasaH tathA prakR^itayo apare |
 pAri-plavaH cha raibhyaH cha manor antaram ucyate ||1-7-27

And the gods in this cycle are called as bhUta-rajasa, who are also called as a-bhUta-rajasa; and pArivraja, pAri-plava...

atha putrAn imAM tasya nibodhya gadato mama |
dhR^itimAn avyayo yuktaH tattva-darshI nir-utsukaH ||1-7-28
AraNyaH ca prakAshaH ca nir-mohaH satya-vAk kaviH
raivatasya manoH putrAH pa~ncamaM caitad antaram ||1-7-29

Listen about the sons of this raivata manu as I say about them... dhR^iti-mAn, avyaya, yukta, tattva-darshi, nir-utsuka, araNya, prakAsha, nir-moha, satya-vAk, and one more who is called kavi...  these are the sons of fifth manu, namely raivta...

ShaShThaM te sampravakshyAmi tat nibodha narAdhipa |
bhR^igur nabho vivasvAn cha sudhAmA virajAH tathA ||1-7-30
 ati-nAmA sahiShNuH cha sapta ete vai maharShayaH |
 cAkshuShasya antare tAta manoH devAn imAn sR^iNu ||1-7-31
AdyaH prabhUtA R^ibhavaH cha pR^ithak-bhAva divaukasaH |
 lekhAH cha nAma rAjendra pa~ncha deva gaNAH smR^itAH |
R^iSheH a~NgirasaH putrA mahAtmAno mahaujasaH ||1-7-32

6. cAkshuSha manvantaram: Now listen about the sixth manvantaram called cAkshuSha manvantaram... the seven-sages in this cycle are the great sages called bhR^igu, nabha, vivasvAn, sudhAmA, virajA, atinAmA, and sahiShNu...  and the gods dwelling in heaven are known as a group of five, called AdyA, prabhUtA, R^ibhava, pR^ithak-bhAva, and lekhA... these highsouled and highly radiant beings are the descendants of sage angIrasa...

  nADvaleyA mahArAja dasha putrAH cha vishrutAH |
Uru prabhR^itayo rAjan ShaShThaM manvantaraM smR^itam||1-7-33

And oh, king janamejaya, cAkshuSha manu sired ten sons, starting with one called Uru, through lady naDvala... thus the sixth time cycle is recollected...

atrir vashiShTho bhagavAn kashyapaH cha mahAn-R^iShiH |
 gautamo atha bharadvAjo vishvAmitraH tathaiva cha ||1-7-34
tathaiva putro bhagavAn R^icIkasya mahAtmanaH |
 saptamo jamadagniH cha R^iShayaH sAmprataM divi ||1-7-35

7. vaisvasvata manvantam: And now, during this era, the seventh time cycle, called vaisvasvata manvantam, the seven-sages are: atri, vashiShTha, kashyapa, gautama, bharadvAja, and vishvAmitra... where the seventh one is the son of godly sage richIka, namely jamadagni...

 sAdhyA rudrAH cha vishve cha maruto vasavaH tathA |
 AdityAH cha ashvinau chiava devau vaivasvatau smR^itau ||1-7-36
manor vaivasvatasya ete vartante sAmprate'ntare |
ikshvAku pramukhAH caiva dasha putrA mahAtmanaH ||1-7-37
eteShAM kIrtitAnAM tu maharShINAM mahaujasAm |
 rAja-putrAH cha pautrAH cha dikshu sarvAsu bhArata ||1-7-38

And the gods in this present time cycle, vaisvasvata manvantam, are called are: sAdhyA-s, rudrA-s, vishve-devA-s, vasu-s, marut-s, and AdityA-s... vaivasvata manu sired ten children starting from the highsouled ikshvAku et al, and the progeny of ikshvAku flourished with sons and grandsons, who rose in the world as greatly radiant, highly renowned, dashing and saintly kings, and shone in every quarter of the world...

 manvantareShu sarveShu prAk-dishaH sapta saptakAH |
sthitA loka vyavasthita artham loka sa.mrakshaNAya cha ||1-7-39
manvantare vyatikrAnte catvAraH saptakA gaNAH |
kR^itvA karma divaM yAnti brahmalokam anAmayam ||1-7-40
tato anye tapasA yuktAH sthAnaM ApUrayanti uta |

In all the time cycles these forty-nine sages - sapta-saptakAH R^ishayaH - will be there for the wellbeing and for the protection of the world, of course, with a little difference in their nomenclature, according as in earlier era - prAk disha - pUrva kalpa prakAraH... vividly - finishing off their duty in this world, a batch of four sages in each manvantaram, 4 x 7 = 28, will ascend to heaven, where their merit will be metered up or down according to their deeds, and then they will ascend to the abode of brahma, which is yAma shUnya, nirAmaya - a diseaseless, a perishless  abode, owing to the merit accumulated both in this and in the other world. Then after the end of one time cycle, other vAyu devA-s, aeronomic gods, will be ascending to those positions according to the power of their ascesis...

sapta saptAkAH 7 x 7 = 49 maruto devAH, [aeronomic gods, not marut-gaNA-s] prAg uktA api prati amnvantam bhavanti iti j~neyam. manvantara samAptau, krama mukti padam - brahmaNa sthAnam - prApnuvanti. 

atItA vartamAnAH cha krameNa etena bhArata ||1-7-41
etAni uktAni kauravya sapta atItAni bhArata |
manvantarANi ShaT cha api nibodha anAgatAni me || 1-7-42

Thus, oh bharata, I have said about seven time cycles that have elapsed, including the one which is running now, and now you know about the six time cycles that are going to come...

sAvarNA manavaH tAta pa~ncha tAn cha nibodha me |
eko vaivasvataH teShAm catvAraH tu prajApateH || 1-7-43
parameShThi sutAH tAta meru-sAvarNatAm gatAH |
dakshasya eteH dauhitrAH priyAyAH tanAH nR^ipa |
mahAnta tapasA yuktA meru pR^iShThe mahaujasaH | 1-7-44

sAvarNi-manu-s are five, oh king janamejaya, and the earliest and important one out of those five is the son of sun, the son of vivasvat, of whom I have already told you. The other four are the sons of parameShThi-prajApati, and the grandsons of daksha prajApati, because lady priya, the daughter of daksha, begot them all... these four highly vigorous personalities have undertaken a rigorous ascesis on Mt. Meru, and obtained a perfect likeness in the loftiness of Mt. meru... hence they are called meru-sAvarNi-s...

rucheH prajApateH putro rauchyo nAma smR^itaH |
bhUtyAm cha utpAdito devyAm bhautyo nAma rucheH sutaH || 1-7-45

8. rauchya / bhautya manvantam: One who is the son of ruchi prajApati is there, called rauchya, or bhautya... because he is begotten by lady bhUti through ruchi prajApati... thus this rauchya is also called as bhautya maternally, hence the eighth time cycle is named after him as bhautya manvantam...

anAgatAH cha saptaite smR^itA divi maharShayaH |
 manor antaram AsAdya sAvarNasya ha tat chR^iNu ||1-7-46
 rAmo vyAsaH tatha Atreyo dIptiman iti vishrutAH |
 bhAradvAjaH tathA drauNir ashvatthAmA mahAdyutiH ||1-7-47
 gautamasya AtmajaH caiva sharadvAn gautamaH kR^ipaH |
 kaushiko gAlavaH caiva rurH kAshyapa eva cha ||1-7-48||

Now listen about the seven sages in this forthcoming manvantaram of bhautya... They are: 1] parashu-rAma; 2] vyAsa; 3] sage atri's son dIptimAn; 4] bharadwAja gotrI - the descendant of bhAradwAja and the son of archery teacher droNa - namely ashwatthAma, 5] gautama gotrI - the descendant of gautama lineage and the son of sharadwanta, namely kR^ipAchArya; 6] kaushika gotrI - the descendant of kaushika lineage, namely gAlava; 7] and kaushika gotrI - the descendant of kaushika lineage, namely ruru... 

ete sapta mahAtmAno bhaviShyA munisattamAH |
brahmaNaH sadR^ishAH cha ete dhanyAH sapta R^ishayaH smR^itAH ||1-7-49

It is said that are these highly blessed great sages are the coequals of brahma in receiving reverence, and hence these highminded sages are made as seven-sages...

abhijAtya atha tapasA mantra vyAkaraNaiH tathA |
brahma loka pratiShThAH tu sapta R^iShayoH amalAH || 1-7-50

These blemishless sages are stationed in brahma's abode and they are reverential by the way of their birth, ascesis, education and heuristic methods - mantram vyAkaraNa...

bhUta bhavya bhava j~nAnam buddhvA caiva tu ye svayam |
tapasA vai prasiddhA ye saMgatA pra-vi-cintakAaH || 1-7-51

They act collectively  with their knowledge about the triad of times, and by the virtue of their ascesis...

mantra vyAkaraNa AdyaiH cha aishvaryAt sarvashaH cha ye |
etAn bhAryAn dvijo j~nAtvA naiShTikAni cha nAma cha || 1-7-52

And those belonging to brAhmaNA class have to take recourse to these seven sages for their education in Veda-s, and for their excellence, because the brahmaNA-s have to follow rigorous daily chores of their practices - niShTha, remember the genealogy of sages, gotra-pravara nAmAni etc...

sapta ete saptabhiH caiva guNaiH sapta R^ishayaH smR^itAH |
dIrgha AyuSho mantra kR^ita IshvarA dIrgha cakshuShaH || 1-7-53

These seven are reckoned as seven-sages by virtue of their basic traits, say shama, dama Adi guNA-s, and these are long-lived, hymnologists, foresighted, and self-sovereign...

buddhyA pratyaksha dharmANo gotra prAvartakAH tathA |
kR^itAdiShu yuga AkhyeShu sarveShu eva punaH punaH || 1-7-54
prAvartayanti te varNAn AshramAn caiva sarvashaH |
sapta R^ishayo mahAbhAgAH satya dharma parAyaNAH 1-7-55

Cognisant of the efficacy of dharma because of their direct gnosis, they see through the upkeep of four-classes, and the development of the social units connected with those four-classes, because those seven-sages are the prime movers of lineal chronology - gotra, pravara - of everyone, and because they are the followers of truth and dharma...

teShAm caiva anvayo utpannA jAyanti iha punaH punaH |
mantra brAhmaNa kartAro dharme pra-shithile tathA 1-7-56

When dharma deteriorates, then the offspring of these save-sages who are well versed in scriptures will emerge from time to time, only to resurrect that dharma...

yasmAt cha varadAH sapta parebhyaH cha apare smR^itAH |
tasmAt na kAlo na vayaH pramANam R^ishi bhAvane || 1-7-57
eSha sapta R^ishikoddesho vyAkhyAtaH te mayA nR^ipa |

Hence, we need not think about the age, time and stature of these sages, because we have no yardsticks to measure them up, because they seek boons from others, for the sake of others, but not for themselves... thus I have narrated about the seven sages, in general...

sAvarNasya manoH putrAn bhaviShyAn shR^iuNu sattama ||1-7-58
varIyAn cha a-varIyAn cha sammato dhR^itimAn vasuH |
cariShNuH api adhR^iShNuH cha vAjaH sumatiH eva cha |
sAvarNasya manoH putrA bhaviShyA dasha bhArata || 1-7-59

Now listen about the ten sons of sAvarNi manu... they are: varIyA, avarIya, sammata, dhR^itimAn, vasu, cariShNu, adhR^iShNu, vAja, and sumati... [and one more is there...] these ten will be the sons of savarNi manu in future...

prathame meru sArvaNaH pravakshyAmi munin shR^iNu |
medhAtithiH tu paulastyayo vasuH kAshyapa eva cha || 1-7-60
jyotiShmAn bhArgavaH caiva dyutimAn a~NgIrasaH tathA |
sAvanaH caiva vashiShTha Atreyo havya-vAhanaH || 1-7-61
paulahyaH sapta iti ete munayoH rohite antare |

9. meru sAvarNi / rohita sAvarNi manvantam: Now I will tell about the sages of first sAvarNi manu, i.e., ninth manu, who is also called as rohita sAvarNi, or meru sAvarNi. Those sages are:  medhAtithi from paulastya gotra, lineage... vasu from kAshyapa lineage, jyotiShmAn from bhR^igu lineage... dyutimAn from angIrasa lineage... sAvana from the lineage of vashiShTha... and havyavAhana from the lineage of sage atri...

devatAnAm gaNAH tatra traya eva narAdhipa || 1-7-62

And oh, king janamejaya, there will be only three groups of devatA-s in the reign of sAvarNi...

daksha putrasya putrAH te rohitasya prajApateH |
manoH putro dhR^iShTa-ketuH pancha-hotro nirAkR^itiH || 1-7-63
pR^ithuH shravA bhUri-dhAmA R^ichIko aShTha-hato gayaH |
prathamasya tu sAvarNeH nava putrA mahaujasaH || 1-7-64

And these will be the sons of rohita sAvarNi, who is the descendant of daksha prajApati:  dhR^iShTha-ketu, pancha-hotra, nirAkR^iti, pR^ithu, shravA, bhUri-dhAmA, R^ichIk, aShTha-hata, and gaya... these will be the nine mighty sons of first sArvaNi manu...

dashame tu atha paryAye dvitIyasya antare manoH |
haviShmAn paulaha caiva sukR^itiH caiva bhArgavaH || 1-7-65
Apo-mUrtiH tathA Atreyo vasiShThaH cha aShTamaH smR^itaH |
paulastyaH pramitiH caiva na-bhogaH caiva kAshyapaH |
angirA nabhasaH satyaH sapta ete paramarShayaH || 1-7-66

10. daksha sAvarNi manvantam: Now I will tell you about the tenth manvantaram, presided over by daksha sAvarNi, second one among four sAvarNi-s... In this period the seven sages will be: haviShmAn of paulaha lineage; sukR^iti of bhR^igu dynasty; Apo-mUrti of Atreya lineage; aShTama of vasiShTha lineage; pramiti of paulastya dynasty; nabhoga of kAshyapa lineage, and one called satya, the son of nabhasa from the lineage of angira... these seven sages of highest order will be there as seven-sages...

devatAnAm gaNau dvau tau R^iShi mantrAH cha ye smR^itAH |

Then there will be two orders of gods identifiable with sages and hymns...

In the two paths enjoined, arcirAdi mArga, dhummadi mArga, one group is having an affinity with southern path - dakshiNa mArga - dhUma Adi devatA-s, and the other having affinity with northern path - uttara mArga abhimAnI devatA-s.

manoH suta uttamaujAaH cha nikuSha~njaH cha vIryavAn || 1-7-67
shatAnIko nirAmitro vR^iShaseno jayadrathaH |
bhUridyumnaH suvarcAH cha dasha tu ete sutAH || 1-7-68

The ten sons of this tenth manu are: uttama, ojAa, nikuSha~nja, vIryavAn, shatAnIka, nirAmitra, vR^iShasena, jayadratha, bhUri-dyumna, and suvarca...

ekAdasho atha paryAye tR^itIyasya antare manoH |
tasya sapta R^iShiH cha api kIrtyamAnAn nibodha me || 1-7-69
haviShmAn kAshyapaH cApi haviShmAn yaH cha bhArgavaH |
taruNaH cha tathA Atreyo vasiShTaH tu anagha tathA || 1-7-70
an~NirAH cha udadhiShNayaH cha paulastyo nishcaraH tathA |
pulahaH cha agnitejAH cha bhAvyAH sapta maharShayaH || 1-7-71
brahmaNaH tu sutA deva gaNAH teShAm trayaH smR^itAH |

11. rudra-sAvarNi manvantaram: Now the account of eleventh manu who is third one in four sAvarNi manu-s, called rudra-sAvarNi, may be understood as I narrate it... haviShmanta of kAshyapa gotra, say lineage; haviShmAn of bhArgava dynasty, say that of bhR^igu; taruNa of Atreya lineage; anagha of vasiShTa lineage; udadhiShNaya of an~Ngira lineage; nishcara of paulastya lineage; agni-teja of pulaha lineage - these will be the seven sages in this time cycle, who are all the brainchildren of brahma... and the orders of gods will be three...

samvartakaH susharma cha devAnIkaH purUdvahaH || 1-7-72
kshema-dhanvA dhR^iDha-AyuH cha AdarshaH paNDako manuH |
sAvarnyasya tu putrA vai tR^itIyasya nava smR^itAH || 1-7-73

And the sons of this third sAvarNi are nine: samvartaka, susharma, deva-anIka, puru-udvaha kshema-dhanva, dhR^iDha-Ayu, Adarsha, paNDaka and manu...

caturthasya sAvarNeH R^iShIn sapta nibodha me |
dyutiH vasiShTa putraH cha AtreyaH sutapAH tathA || 1-7-74
angirAH tapaso mUrtiH tapasvI kAshyapaH tathA |
 tapo-ashanaH cha paulastyaH paulahaH cha tapo-raviH || 1-7-75
bhArgavaH saptamaH teShAm vij~neyaH tu tapo-dhR^itiH |

12. rudra-sAvarNi manvantaram: Now something about the fourth of sAvarNi-s, the twelfth sAvarNi manu... dyuti of vasiShTa lineage; sutapa of aAtreya lineage; tapo-mUrti of an~Ngira lineage; tapasvI of kAshyapa gotra, say lineage;  tapo-ashana of paulastya lineage; tapo-ravi of paulaha lineage, and the seventh one is tapo-dhR^iti of bR^igu lineage...

pancha deva gaNAH proktA mAnasA brahamaNaH cha te || 1-7-76

The orders of devatA-s are said to be five, who are all the brainchildren of brahma...

deva-vAyu a-dUraH cha deva-shreShTo vi-dUra athaH |
mitrvAn mitra-devaH cha mitra-senaH cha mitra0kR^itaH |
mitra-bAhuH suvarcAH cha dvAdasha asya manoH sutAH || 1-7-77

And the sons of this twelfth manu will be ten and they are: deva-vAyu, adUra, deva-shreShTa, vidUra, mitrvAn, mitra-deva, mitra-sena, mitra-kR^ita, mitra-bAhu, and su-varca...

trayo-dasho atha paryAye bhAvyo manvantare manoH |
angirAH caiva dhR^itimAn paulastyo havyapaH tu yaH || 1-7-78
paulahaH tattva-darshI cha bhArgavaH cha nirutsakaH |
niSh-pra-kampaH tathA Atreyo nirmohaH kashyapaH tathA || 1-7-79
sutapAH cha eva vasiShThaH sapta ete tu marShayaH |

13. raucya / raibhya-manvantaram: Then, the seven-sages in the coming thirteenth manvantaram of rauchya-manu, he is called so because he is the son of ruchi, or even called as raibhya- manu, will be: dhR^itimAn of an~Ngira lineage; havyapa of paulasta lineage; tattva-darshi of paulaha lineage; nirutsaka of bhR^igu lineage; niSh-pra-kampa of atri gotra, say lineage; nirmoha of kAshyapa lineage; sutapa of vasiShTha lineage - these are the seven sages...

traya eva gaNAH proktA devatAnAm svayambhuvA || 1-7-80

There will be three orders of gods, who are the brainchildren of brahma, the self-created...

trayo-dashasya putrAH te vij~neyAH tu ruceH sutAH |
citraseno vicitraH cha nayo dharma-bhR^ito dhR^itaH || 1-7-81
sunetraH kshatra-vR^iddhiH cha sutapA nirbhayo dhR^iDhaH |
raucyasya ete manoH putrA antare tu trayo dashe || 1-7-82

These will be the sons of the son of ruchi, namely rauchya, the thirteenth manu: citrasena, vicitra, naya, dharma-bhR^ita, dhR^itaH, sunetra, kshatra-vR^iddhi, sutapa, nirbhaya, and dhR^iDha...

catur dasho atha paryAye bhautyasya eva antare manoH |
bhAgrvao hi ati-bAhuH cha shuciH angirasaH tathA || 1-7-83
yuktaH caiva tathA AtreyaH shukro vasiShTha eva cha |
ajitaH paulahaH caiva antyAH sapta R^iShayaH cha te || 1-7-84

14. bhautya-manvantaram: In the period of fourteenth manu, called bhautya, the seven sages will be: ati-bAhu of bhAgrvA lineage, yukta, from the lineage of sage atri; shukra from the lineage of vasiShTha, shuci; a~NgIrasa, ajita, and paulaha...  

eteShAM kalya utthAya kIrtanAt sukham edhate |
 yashaH cha Apnoti sumahat AyuShmAn cha bhavet naraH ||1-7-85
atIta anAgatAnAm vai maharShiNAM sadA naraH |

And if the people on getting up in the morning sing to the praise of these great sages of present and future will derive happiness, renown, and longevity...

devatAnAm gaNAH proktAH pancha vai bharatarShabha || 1-7-86

And oh, king of bharata-s, there will be five orders of gods in that bhautya manvantaram...

tara~Nga-bhIru vapraH cha tarasvAn ugra eva cha |
abhimAnI pravINaH cha jiShNuH saMkrandanaH tathA || 1-7-87
tejasvI sa-balaH caiva bhautyaH te manoH sutAH |

And the sons of that bhautya manu will be ten sons, who are: tara~Nga-bhIru, vapra, tarasvAn, ugra, abhimAni, pravINa, jiShNu, saMkrandana, tejasvi, and sabala...

bhautyasya eva adhikAre tu pUrNam kalpaH tu pUryate || 1-7-88

And when the reign of bhautya manu ceases, i.e., the cycle of fourteen manvantara-s are complete, one kalpa, say era, one day in the life of four-faced-brahma, is complete.

iti ete nAmato atItA manavaH kIrtitA mayA |
taiH iyam pR^ithvI tAta samudra-antA sa pattanA || 1-7-89
pUrNam yuga sahasram tu paripAlyA narAdhipa |
prajAbhiH cha eva tapasA saMhArasteShu noityashaH || 1-7-90

These are the accounts of past, present and future time-cycles of manu, narrated subtly by me, and oh, king, these manu-s with the efficacy of their ascesis will be in reign of the earth spanning from cities to oceans, for the benefit of people for a full time of a thousand fourfold period, called catur yuga-s... and people in each manvantara are also merged regularly - saMhAra - into the Ultimate...

--o)0(o--

iti shrI-mahAbhArate khila-bhAge harivaMshe harivaMsha-parvaNi manvantara-varNane saptamo.adhyAyaH || 7

Thus, this is the seventh chapter of first canto called harivamsha-parva, in harivamsha-purANa, the sequel of mahAbhArata, narrating the time cycles, manvantara-s.

--o)0(o--

Prev ch 6 : Legend of pR^ithu contents Next ch 8 : calculation of Time
verse-transliteration:  ks ramachandran
< ramachandran_ksr @ yahoo.ca >
verse-rendition advisor : gilles schaufelberger
 < schaufel @ wanadoo.fr >
page maintained by : harindranath avaroth :
<  harindranath_a @ yahoo.com >
translation : desiraju hanumanta rao
< desirajuhrao @ yahoo.com
>
E&OE - content is subject to revision : dated 11-5-07