## itrans encoding of Harivamsham -
Part I - Harivamsha parva- 
Chapter 8
Encoded  and proofread by: K S Ramachandran ksrkal @ dataone.in. 
March 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, read with Gita Press edn.  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

aShTamo.adhyAyaH
manvantaragaNanAyAm

janamejaya uvAcha
manvantarasya sa~NkhyAnaM yugAnAM cha mahAmate |
brahmaNo.ahnaH pramANaM cha vaktumarhasi me dvija || 1-8-1 

vaiShampAyana uvAcha 
ahorAtraM bhajet sUryo mAnavaM laukikaM param |
tAmupAdAya gaNanAM shR^iNu saMkhyAmariMdama  ll 1-8-2 
nimeShaiH pa~nchadashabhiH kAShThA  triMshattu tAH kalAH |
triMshatkalo muhUrtastu triMshatA tairmanIShiNaH || 1-8-3 
ahorAtramiti prAhushchandrasUryagatiM nR^ipa |
visheSheNa tu sarveShu ahorAtre cha nityashaH || 1-8-4 
ahorAtrAH pa~nchadasha pakSha ityabhishabditaH |
dvau pakShau tu smR^ito mAso mAsau dvAvR^ituruchyate || 1-8-5 
abdaM dvyayanamuktaM cha ayanaM tvR^itubhistribhiH |
dakShiNaM chottaraM chaiva saMkhyAtattvavishAradaiH || 1-8-6 
mAnenAnena yo mAsaH pakShadvayasamanvitaH | 
pitR^INAM tadahorAtramiti kAlavido viduH || 1-8-7 
kR^IShNapakShastvahasteShAM shuklapakShastu sharvarI |
kR^iShNapakShaM tvahaH shrAddhaM pitR^INAM vartate nR^ipa || 1-8-8 
mAnuSheNa tu mAnena yo vai saMvatsaraH smR^itaH | 
devAnAM tadahorAtraM divA chaivottarAyaNam |
dakShiNAyanaM smR^itA rAtriH prAj~naistattvArthakovidaiH ||1-8-9 
divyamabdaM dashaguNamahorAtraM manoH smR^itam |
ahorAtraM dashaguNaM mAnavaH pakSha uchyate || 1-8-10 
pakSho dashaguNo mAso mAsairdvAdashabhirguNaiH |
R^iturmanUnAM saMproktaH prAj~naistatvArthadarshibhiH 
R^itutrayeNa tvayanaM taddvayenaiva vatsaraH || 1-8-11 
chatvAryeva sahasrANi varShANAM tu kR^itaM yugam |
tAvachChatI bhavetsandhyA sandhyAMshashcha tathA nR^ipa || 1-8-12 
trINi varShasahasrANi tretA syAt parimANataH | 
tasyAshcha trishatI sandhyA sandhyAMshashcha tathAvidhaH || 1-8-13 
tathA varShasahasre dve dvAparaM parikIrtitam | 
tasyApi dvishatI sandhyA sandhyAMshashcha tathAvidhaH || 1-8-14 
kalivarShasahasraM cha saMkhyAto.atra manIShibhiH |
tasyApi shatikA sandhyA sandhyAMshashchaiva tadvidhaH || 1-8-15 
eShA dvAdashasAhasrI yugasaMkhyA prakIrtitA | 
divyenAnena mAnena yugasaMkhyAM nibodha me || 1-8-16 
kR^itaM tretA dvAparaM cha kalishchaiva chaturyugI |
yugaM tadekasaptatyA gaNitaM nR^ipasattama || 1-8-17 
manvantaramiti proktaM saMkhyAnArthavishAradaiH |
ayanaM chApi tatproktaM dve.ayane dakShiNottare || 1-8-18 
manuH pralIyate yatra samApte chAyane prabhoH |
tato.aparo manuH kAlametAvantaM bhavatyuta || 1-8-19 
samatIteShu rAjendra proktaH saMvatsaraH sa vai |
tadeva chAyutaM proktaM muninA tattvadarshinA || 1-8-20  
brahmaNastadahaH proktaM kalpashcheti sa kathyate |
sahsrayugaparyantA yA nishA prochyate budhaiH || 1-8-21 
nimajjatyapsu yatrorvI sashailavanakAnanA |
tasmin yugasahasre tu pUrNe bharatasattama || 1-8-22 
brAhme divasaparyante kalpo niHsheSha uchyate |
yugAni saptatistAni sAgrANi kathitAni te || 1-8-23 
kR^itatretAnibaddhAni manorantaramuchyate |
chaturdashaite manavaH kIrtitAH kIrtivardhanAH || 1-8-24 
vedeShu sapurANeShu sarveShu prabhaviShNavaH |
prajAnAM patayo rAjandhanyameShAM prakIrtanam || 1-8-25 
manvantareShu saMhArAH saMhArAnteShu saMbhavAH |
na shakyamantaraM teShAM vaktuM varShashatairapi || 1-8-26 
visargasya prajAnAM vai saMhArasya cha bhArata |
manvantareShu saMhArAH shrUyante bharatarShabha || 1-8-27 
sasheShAstatra tiShThanti devAH saptarShibhiH saha |
tapasA brahmacharyeNa shrutena cha samAhitAH || 1-8-28 
pUrNe yugasahasre tu kalpo niHsheSha uchyate |
tatra sarvANi bhUtAni dagdhAnyAdityatejasA || 1-8-29 
brahmANamagrataH kR^itvA sahAdityagaNairvibhum |
yogaM yogIshvaraM devamajaM kShetraj~namachyutam |
pravishanti surashreShThaM hariM nArAyaNaM prabhum || 1-8-30  
yaH sraShTA sarvabhUtAnAM kalpAnteShu punaH punaH |
avyaktaH shAshvato devastasya sarvamidaM jagat || 1-8-31 
tatra saMvartate rAtriH sakalaikArNave tadA |
nArAyaNodare nidrAM brAhmyaM varShasahasrakam || 1-8-32 
tAvantamiti kAlasya rAtrirityabhishabditA |
nidrAyogamanuprApto yasyAM shete pitAmahaH || 1-8-33 
sA cha rAtrirapakrAntA sahasrayugaparyayA |
tadA prabuddho bhagavAnbrahmA lokapitAmahaH || 1-8-34 
punaH sisR^ikShayA yuktaH sargAya vidadhe manaH |
saiva smR^itiH purANeyaM tadvR^ittaM tadvicheShTitam || 1-8-35 
devasthAnAni tAnyeva kevalaM cha viparyayaH |
tato dagdhAni bhUtAni sarvANyAdityarashmibhiH || 1-8-36 
devarShiyakShagandharvAH pishAchoragarAkShasAH |
jAyante cha punastAta yuge bharatasattama || 1-8-37 
yathartAvR^ituli~NgAni nAnArUpANi paryaye |
dR^ishyante tAni tAnyeva tathA brAhmIShu rAtriShu || 1-8-38 
niShkramitvA prajAkAraH prajApatirasaMshayam |
ye cha vai mAnavA devAH sarve chaiva maharShayaH || 1-8-39 
te saMgatAH shuddhasa~NgAH shashvaddharmavisargataH |
na bhavanti punastAta yuge bharatasattama || 1-8-40 
tatsarvaM kramayogena kAlasaMkhyAvibhAgavit |
sahasrayugasaMkhyAnaM kR^ItvA divasamIshvaraH || 1-8-41 
rAtriM yugasahasrAntAM kR^itvA cha bhagavAn vibhuH |
saMharatyatha bhUtAni sR^ijate cha punaH punaH || 1-8-42 
vyaktAvyakto mahAdevo harirnArAyaNaH prabhuH |
tasya te kIrtayiShyAmi manorvaivasvatasya ha || 1-8-43 
visargaM bharatashreShTha sAMpratasya mahAdyute|
vR^iShNivaMshprasa~Ngena kathyamAnaM purAtanam || 1-8-44 
yatrotpanno mahAtmA sa harirvR^iShNikule prabhuH |
sarvAsuravinAshAya sarvalokahitAya cha || 1-8-45 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi
manvantaragaNanAyAmaShTamo.adhyAyaH