Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM

sheShadharmaprakaraNam 10

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

satyavrataprashaMsA

yudhiShThira uvAcha 

gatvA svAshramapadaM brAhmaNo bandhuvatsalaH |
kimabravInmahAbhAga bhAryAM chaiva svaputrakAn || 10-1
satyavAkyaH punarj~nAtvA vyAghrapArshvaM kathaM gataH |
tanme kathaya sarvesha pANDUnAM hitakR^ittama || 10-2

shrIbhagavAnuvAcha 

mAM dhyAyansarvalokeshaM sR^iShTisthityantakAriNam |
mAmakaM pauruShaM sUktaM japannAshramamAyayau || 10-3
AshramasthAnsvakA~nshiShyAnAhUya brahmavittamaH |
svapatnImAtmajAMshchaiva idam vachanamabravIt |
shR^iNvantu madvachaH putrAH satyaM brUyAM hitAya cha || 10-4
vede cha dharmashAstre cha yo dharmaH prochyate budhaiH |
tameva sarvakAleShu kurudhvamavish~NkayA || 10-5
charAcharAtmakaM vishvaM devAtiry~NnarAdikam |
viShNurUpamidaM sarvaM pashyadhvamavish~NkayA || 10-6
vA~NmanaHkarmabhirnityaM hInaishcha dravyasaMchayaiH |
mA vR^ittiM sarvathA hInAM kurudhvamavish~NkayA || 10-7
sarvadharmamayaM sAraM vakShyAmi cha hitAya vaH ||
paradArAnparadravyaM svapne vA na smariShyatha || 10-8
ityuktvA brAhmaNashreShThaH satyavAganahaMkR^itiH |
agnihotragr^ihaM vidvAnAsasAdAtiharShitaH || 10-9
agnau hutvA sadArastu praNamya prayatendriyaH |
samAropayadagnIMstAnsvasyAtmani madAshraye || 10-10
svakAM putravatIM bhAryAM sAdhvIM tAM priyavAdinIm |
AhUya vachanaM vAgmI provAcha bharatarShabha || 10-11
he priye shR^iNu madvAkyaM kalyANi hyatithipriye |
putrAn saMrakSha dharmeNa paraM shreyo gamiShyati || 10-12
dharmaM bhajasva satataM bhUtahiMsAM sadA tyaja |
jahi kAmAnsvadehasthAnsAdhusa~NgaM sadA kuru || 10-13
harimarchaya bhadre tvaM satyashIlA tathA bhava |
dehe.asminbudbudAkAre mamatAM tyja sarvadA || 10-14
iti vAdini dharmiShThe bhAryA tasya priyA sati |
shirasA~njalimAdhAya duHkhitA vAkyamabravIt || 10-15
bhagavannIdr^ishI vANI noktapUrvA tvayAnagha |
sAsha~NkA iva me bhAti kathaM vaktuM tvamarhasi || 10-16

sumatiruvAcha 

samitpuShpakushArthaM tu hyAgatasya tanurmama |
vyAghrasya dattA tR^iptyarthaM kShuditasya mayAnaghe |
tannimittamahaM vachmi tatsakAshaM vrajAmyaham || 10-17
evamuktA tadA sAdhvI brAhmaNI shokakarshitA |
papAta sahasA bhUmau hA hatAsmIti duHkhitA || 10-18
samutthApya tadA sadhvIM brAhmaNo brahmavittamaH |
niHspR^ihaH sarvakAmeShu tadA vAkyamabhAShata || 10-19
madvachaH shrUyatAM bhIru dharmabuddhIM sadA kuru |
dharmamArgaparANAM tu dharma eva parA gatiH || 10-20
pativAkyaratAnAM tu strINAM chaiva sushobhane |
strIjanma nAsti nAstyeva devA evaM vadanti hi || 10-21
dharmaniShThA taponiShThA satyaniShThA sadA bhava |
madarthaM kuru kalyANi yatkiMchidvai dadAsi cha || 10-22
evamuktA tadA sAdhvI brAhmaNI dharmanandana |
tathA karomItyuTajaM pravivesha sutAnvitA || 10-23
dhyAyantI parNashAlAyAM sarvadAtAramachyutam |
tuShTAva puNDarIkAkShaM yogidhyeyamariMdamam || 10-24

brAhmaNi uvAcha 

lakShmIpate namastubhyaM sR^iShTisthityantakAriNe |
chirakAlaM mamAnantaM sauma~NgalyaM dadasva ha || 10-25
anAthabandho devesha pAhi mAM patidAnataH |
tvadpAdakamalAdanyA gatirmama na vidyate || 10-26
kAlAtmansarvabhUtAtman bAlApatyAM tapasvinIm |
pAhi mAM sarvalokesha patidAnAtprajApate || 10-27
shiShyeShu vA mayi sute kR^ipA yadi tavAsti chet |
sauma~NgalyaM dadasva tvaM bhUyo bhUyo namo.astu te || 10-28
dhyAyantI devadevashamiti natvA punaH punaH |
adhyAste parNashAlAM tu gatashokA pativratA || 10-29
brAhmaNo gatavAMstUrNaM  shiShyaiH parivR^ito vashI |
vyAghro mR^igAriryatrAste taM deshaM pANDunandana || 10-30
sthApya dUre svakA~nshiShyA~nshAntisUktaM nivedya cha |
vyAghrasya saMmukhaM chAgAdgatabhIH kIrtivardhanaH || 10-31
tasminnavasare shiShyA japtvA sUktAni pauruShAn |
dishAM patinnamaskR^itya prArthayAmAsuravyayAn || 10-32
natAH sma devarAja tvAM pAhi lokapate prabho |
yaj~nAmshabhAgine tubhyamasmadgurumakalmaSham || 10-33
vaivasvata natAH sma tvAM dharmarUpa satAM pate |
apamR^ityubhayAdpAhi guruM no lokavanditam || 10-34
apAM pate natAH sma tvaM pAhi naH pAshadhAriNe |
vyAghrachorabhayAddeva guruM niShkalmaShaM prabho || 10-35
nidhIsha niHspR^ihaM shAntaM pAhi no gurumavyayam |
tvadpAdaM tu vayaM sarve prapannA eva dharmapa || 10-36
iti stutA dikpatayo devagandharvakoTibhiH  |
udgIyamAnAH sarvatra taM deshamagamannR^ipa || 10-37
piNDIkR^itAM tanuM dR^iShtvA brAhmaNasya nR^ipottama |
vismayaM paramaM jagmurdevAH sarve divi sthitAH  || 10-38
bhakShyatAM bhakShyatAM vyAghra kShudito.asi tanurmama |
ityAkarNya vachastasya sarve vismayamAgatAH || 10-39
sarve divaukasau rAjansarvashAstravishAradam |
puraskR^itya guruM shreShThaM sutrAmANaM babhAShire || 10-40
tR^iptimasmai prayachCha tvaM vyAghrAya tridasheshvara |
triviShTapaM dadasva tvaM brAhmaNAya mahAtmane || 10-41
tatheti cha samAhUya brAhmaNaM vigathaspR^iham |
divaspatiruvAchedaM sarvabhUtahite ratam ||  10-42
sumate brAhmaNaShreShTha vraja svargaM dadAmi te |
satyapratij~nA dR^iShTA hi mayaiva hi tavaiva hi || 10-43
suraloke tathA saukhyaM tena satyena suvrata |
bhu~NkShva bhogAnvichitrAnvai yAnamAroha te.arpitam || 10-44
divaspatiH vachaH shrutvA sumatirbrAhmaNottamaH |
dR^iShTva devAndivisthAnvai nanAma cha suvismitaH || 10-45

sumatiruvAcha 

shiShyANAM chaiva sarveShAM bhAryAyAshcha divaspate |
yadi nAkaM dadAsi tvaM vyAghrasya cha tathAstu me || 10-46
sumatestu vachaH shrutvA tadA devaptiH prabhuH |
abravInmadhuraM vAkyaM brAhmaNaM gatakalmaSham || 10-47
bhuktvA bhogAnyatheShTaM tvaM sashiShairbhAryayA saha |
divaM gachCha mahAbhAga kIrtiste shAshvatI bhavet || 10-48
shatrau te mitratAbuddhirdR^iShTA nAnyeShu suvrata |
tasmAttavepsitaM sarvaM pradAsyAmi varaM dvija || 10-49
parIkShArthaparAH sarve hyete tridashapuMgavaAH |
vyAghravyAjena suprItAstavAntikamupAgatAH || 10-50
ityuktvAntardadhe pArtha gothrabhitsapurohitaH |
vimAne vyAghramAropya hyAditeyA divaM gataH || 10-51
brAhmaNo vismayAviShTaH shiShyaiH saha yudhiShThira |
AshramaM prApa dharmaj~no bhAryAyAstannyavedayat || 10-52
karmakANDamasheSheNa kr^itvA shiShyAnvivAhya cha |
bhuktvA bhogAn yatheShThaM tu shiShyaiH saha divaM gataH || 10-53
tasmAtsatyaM paraM dharmaM daivatairapi durlabham |
svargalokapradaM pArtha satyamevaM vadanti hi || 10-54
satyashIlo bhava tvaM cha dhR^itiM mA mu~ncha saMprati |
satyena te bhavetsvargastvamapyevaM samAchara || 10-55
ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNoti shraddhayA naraH |
sa vidhUyeha pApAni svrgaloke mahIyate || 10-56


November 30, 2008