Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam - 11
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

abhayadAnaprashaMsanam

yudhiShThira uvAcha 

prANinAM rakShaNe puNyaM sarvalokapradAyakam |
evaM vadanti dharmiShThaM munayo munikIrtana || 11-1
tasya dharmaphalaM deva darshayAdya yadUttama |
mama prItyA vada shrImanbhUyo bhUyo namAmyaham || 11-2

shrIbhagavAnuvAcha 

yo dadAtyabhayaM bhUpa bhayavihvalachetasAM |
tasya puNyaphalaM vaktuM nAlaM varShashatairapi || 11-3
ekataH kratavaH sarve samagravaradakShiNAH |
ekato bhayabhItasya prANinaH prANarakShaNam || 11-4
saMrakShati mahIpAla bhayavihvalachetasam |
sa snAto.abdashataM sAgraM ga~NgAyAM nAtra saMshayaH || 11-5
kapotasyAbhayaM dattvA shibirnAma janeshvaraH |
prAptavAn vaiShNavaM lokaM satyaM satyaM mayoditam || 11-6

yudhiShThira uvAcha 

shibirnAma mahAtejA rAjA dharmaparAyaNaH |
kapotasyAbhayaM dattvA kathaM muktimavAptavAn || 11-7
tvameva vetsi tatsarvaM lokanAtha namo.astu te |
mayi kAruNyabhAvena kR^iShNa saMprati kathyatAM || 11-8

shrIbhagavAnuvAcha 

AsItpurA mahArAjaH satyavAdI dR^iDhavrataH |
shibirnAma mahAtejAH sarvaishvaryasamanvitaH || 11-9
vartamAne mahAyaj~ne shibestasya mahAtmanaH |
devaloke.atha gandharvA gAyanti sma hi tadyashaH || 11-10
tatparIkShAM karomIti vR^itrAriH samachintayat |
sakhAyaM varayAmAsa vaishvAnaramariMdama | 
indraH shyenaH kapoto.agnirbhUtvA tatropajagmatuH || 11-11
kapoto bhItisaMyuktaH sheynAttasmAnmahAmate |
rAjAnaM sharaNaM gatvA praNipatyedamabravIt || 11-12
bho bho rAjanmahArAja shobhanaM charitaM tava |
shyeno hiMsitumudyukto mAM pAlaya kR^ipAlaya || 11-13
ityuktvA sahasA rAjan rAjAnaM sharaNaM yayau |
rAjApi bhayasaMvignaM kaMpamAnaM vacho.abravIt || 11-14
ita ehi kapota tvaM bhayashokau vimu~ncha ha |
mR^ityuto.api bhayaM nAsti matsamIpe sthitasya te |
kimutAnyanmahAbuddhe tyaja kampaM sukhI bhava || 11-15
evamukte tu rAjendre shyenarUpI sureshvaraH |
AjagAma nR^ipasyAshu yaj~navATaM mahAmate |
nR^ipasya nikaTaM prApya idaM vachanamabravIt  || 11-16
rAjan dharmabhR^itAM shreShTha prasiddho.asi jagatraye |
kathaM dharmaviruddhaM tvaM karma kartumihArhasi || 11-17
kapoto.ayaM mamAhArastvayA saMrakShitaH khalu |
kShudayA pIDito.ahaM vai mochayasva kapotakam ||  11-18
na mu~nchasi yadi tvaM tu rAjandvijamanuttamam |
mama prANA hi yAsyanti prANan rakSha nR^ipottama || 11-19
  
rAjovAcha 

prAnArthI rakSha rakSheti kaoptaH sharaNaM gataH |
kathaM tyajeyamenaM te vada dvijakulottama || 11-20
sharaNAgataM tu yo rAjA visR^ijetsa tu pAtakI |
prAyashchittaM na tasyAhuH sharaNAgataghAtinaH || 11-21
brahmahatyAdipApAnAM kathaMchinniShkR^itirbhavet |
sharaNAgatahantustu nehAmutra cha niShkR^itiH || 11-22
anaydyatheShTaM mAMsaM te dAsye khagakulottama |
tanmAMsaM bhakShaya tvaM hi putrapautreryathAsukham || 11-23

shyena uvAcha 

kapoto.ayam mamAhAro hyAnyApekShA na me nR^ipa |
shyenAH kapotAnkhAdanti shrutireShA sanAtani || 11-24
brahmaNA hi purA sR^iShTaM shyenAnAM tu kapotakam |
tasmAdenaM dadasva tvaM mAM pAlaya sabAndhavam || 11-25
kiM prayojanamastIha yaj~nairvipuladakShiNaiH |
prANInAM rakSHaNaM shreShThaM dehaM tyktvApi mAnada || 11-26
ekaM rakShati bahvarthe sa mUDho yo nR^ipottama |
ekaM hitvA tathA rAjanbahUnrakShansukhIbhavet || 11-27
tasmAdttvaM rAjashArdUla putrapautrAdisaMyutaM |
mAM rakSha tyajyatAmeSha loke kIrtiM gamiShyati || 11-28

rAjovAcha 

dhanarAjyasharIrechChA putradAraspR^ihA na cha |
yathaikasya tu rakShArthe spR^ihA gurutarAyate || 11-29
sharIraM vApi saMtyakShye dustyajaM sarvadehinAm |
sharaNAgatamenaM tu na tyajeyaM khagottama || 11-30

sheyana uvAcha 

tathA kuru mahAbhAga tadabhAve svakAM tanum |
kapotadehamAtraM tvaM prayachCha tulayA dhR^itam || 11-31

rAjovAcha 

kR^itArtho.asmi mahAbhAga AtmamaMsaM dadAmi te |
AtmA hi paratuShTyarthamabhUditi mahatpriyaM || 11-32
evamuktvA mahArAja rAjA satyaparAyaNaH |
pragR^ihya vipulaM khaDgaM sa dehaM pratyakR^intata || 11-33
pragR^ihya mAmsaM bahushoNitasravaM
tulAntare chaiva samAgatasya |
samaM dvijasya pradadau mahAtmA
tR^iNaM karotIti mahAnmahatsukham || 11-34
kapotena sthitaM pArshvaM tanmAtrAdatirichyate |
punashchotkR^itya mAMsAni tulAyAmakShipatprabhuH || 11-35
adhikaM tena mAMsena kapotastulayA dhR^itaH |
mAMsAbhAve nirIkShyainAM svayameva tulAM gataH |
tyaktvA kapotarUpaM tu tadArAdagnirAsthitaH ||  11-36

indra uvAcha 

sAdhu sAdhu mahArAja dhairyaM te hyanyadurlabham |
tvayyeva dR^iShTametaddhi na dR^iShTaM prAkr^iteShu cha || 11-37
indro.ahaM khalu rAjendra kapoto hyavyavADayam |
tvadparIkShAparau rAjaMstava dAsyAvahe vayam |
varaM vR^iNIShva dharmaj~na kIrtiste shAshvatI bhavet || 11-38

rAjovAcha 

yuShmadsevAparo.aham vai dAnayaj~nAdisambhavaH |
yo dharmo vidyate me.adya tatsarvaM saphalaM kuruH || 11-39
divaspate tvadarthaM tu hyayaM yaj~na pravartate |
avighnaM kuru kalyANa bhUyo bhUyo namAmyaham || 11-40
vibhavaso namaste.astu gR^ihyatAm mantravaddhaviH |
kAle puNye mahAbhAga pAlayasva namo.astu te || 11-41
karmepsoryajamAnasya vAchaM shrutvA manoramAm |
prAdAdagnishcha shakrashcha varaM loke bahushrutam || 11-42
yAvatkAlaM chandrasUryau divi deva niShevitau |
tAvatte kIrtiratulA loke khyAtiM gamiShyati || 11-43
divyarUpadharau bhUtva bhuktvA bhogAnyathechChayA |
brahmalokaM vraja shrImAnnityuktvAntaradhIyata || 11-44
tasmAttvamapi rAjendra pauruShaM kuru sarvadA |
puruShArthAddivaM yAnti bahavo.anye narottamAH || 11-45
prANena manasA vAchA karmaNA kurunandana |
pareShAM duHkhitAnAM tu sAhAyyaM kuru sarvadA || 11-46
apyahaM bhaktavargANAM mayi saMnyastakarmaNAm |
karomyaharnishaM pArtha yogakShemaM mahAtmanAm || 11-47
pareShAM hitakR^innityaM yo vA ko vApi bhUpate |
madbhR^ityaH sa hi vij~neyastasyAhaM sulabho.anisham || 11-48
ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNuyAdbhaktimAnnaraH |
yathA yayau shibirlokam brahmaNo.abhyeti so.api cha || 11-49November 30,2008