Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM

sheShadharmaprakaraNam 12
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
nAnAdhramaprashaMsA

yudhiShThira uvAcha

shriyaH pate namste.astu sarvalokasya kAraNa l
tvatpAdAmbujaniShThasya sarvasaMpatpradAyaka ll 12-1
aShTadashapurANeShu yo dharmaH prochyate budhaiH l
tatsarvaM bhagavAnvetti svayaM dharmeshvaro yataH ll 12-2
sUkShmadharmamanekArtham bahulokapradaM dhruvam l
sulabhaM sarvajantUnAM mAdR^ishAmapi kAmadam ll 12-3
puNyadaM puNyashIlAnAM svargadaM svargagAminAM l
mokShadaM mokShakAmAnAM putradaM putrakAminAM ll 12-4
pApaghnaM pApajantUnAM svalpAddharmAdapIshvara l
sarvayaj~naphalaM tAta sarvatIrthaphalapradam ll 12-5
shivamAyuShkaraM deva kIrtanIyaM tvadAshrayam l
j~nAnadaM bhaktidaM nAtha tvatpriyaM parameShThinaH ll 12-6
priyaM shakrasya dharmasya varuNasya tathA priyam l
danadasya cha sarvasya tathA vai chandrasUryayoH ll 12-7
nakShatrANAM cha sarveShAM gandharvApsarasAmapi l
devatAnAmR^iShINAM cha brAhmaNAnAM priyaM cha yat ll 12-8
puNyadeshaM puNyakAlaM puNyayogaM tathA kShayam l
etAnsarvAnmahAbhAga vistarAdvaktumarhasi ll 12-9
asmAkaM tvadvachaH pathyaM pavitraM pApanAshanam l
shrotukAmA amI viprA yajvAno R^iShayastathA l
bhrAtaro me mahAbhAga pA~nchAlI pApavarjitA ll 12-10
natAH sma sarve jagatAM nivAsa
pANDoH sutAnAM priyakR^itsuresha l
tvatpAdamUlam tu vayaM hi sarve 
gatAH sma pAhIti tamityavochat ll 12-11

vaishaMpAyana uvAcha

bhaktiM vij~nAya bhR^ityAnAM pANDUnAM hitakR^iddhariH l
uvAcha madhuraM vAkyaM prINayansarvamAnasaH ll 12-12

shrIbhagavAnuvAcha

sAdhu sAdhu mahAbhAga matiste vimalojjvalA l
dharme te vartate buddhistasmAttvaM lokavishrutaH ll 12-13
shR^iNu pArtha mahAbhAga sarvashAstravishArada l
vakShyAmi tava saMprItyai dharmasArasamuchchayam l 
nAradAya purA gItaM naimiShAraNyavAsine ll 12-14
marutvantam divi sthApya badarIvanavAsinA l
vistarAdgatituM nAlaM mayA varShashatairapi ll 12-15
tasmAtsamAsato vakShye shR^iNu nAnyamanAH prabho l
yasya shravaNamAtreNa sarvapApaiH pramuchyate ll 12-16
dharmaH shruto vA dR^iShTo vA kR^ito vA kArito.api vA l
anumodito vA rAjendra nayatIndrapuraM mahat ll 12-17
dharmA bahuvidhAH proktAH puNyalokapradAyakAH l
teShAM madhye yadekaikaM kR^itavAnnAkamashnute ll 12-18
tanUnAM mama sarvAsAM brAhmaNo hi vishiShyate l
tatrApyadhyAtmaviduShe dattaM bhavati chAkShayam ll 12-19
kalatriNaM vA shAstraj~naM shrotriyaM vA guNAnvitam l
yo dattvA sthApayedvR^ittiM tasya puNyaphalaM shR^iNu ll 12-20
mAtR^itaH pitR^itashchaiva dvikoTikulasaMyutaH l
mama lokamavApnoti yatra gatvA na shochati ll 12-21
gaNyante pAMsavo bhUmergaNyante varShabindavaH l
na gaNyate vidhAtrApi brahmasaMsthApane phalam ll 12-22
samastadevatArUpo brAhmaNa parikIrtitaH l
jIvanaM dadatastasya kaH puNyaM gadituM kShamaH ll 12-23
devapUjAsu saktAya purANashravaNe tathA l
deyaM prayatnato rAjanpurANapaThakAya cha ll 12-24
yo viprahitakR^innityaM sa sarvAnkR^itavAnmakhAn l
sa snAtaH sarvatIrtheShu taptaM tenAkhilaM tapaH ll 12-25
yo dadasveti viprANAM jIvanaM prochyate naraH l
so.api tatphalamApnoti kimanyairbahubhAShitaiH ll 12-26
bhUmidAnasamaM dAnaM sarvalokeShu no nR^ipa l
paraM nirvANamApnoti bhUmido nAtra saMshayaH ll 12-27
bhUmidaH sarvadaH prokto bhUmido mokShabhAgbhavet l
bhUmidAnaM tu yo dadyAt sarvapApaiH pramuchyate ll 12-28
dvijasya vR^ittihInasya sadAchAraratasya cha l
jIvanArthaM mahiM dattvA tasya puNyaphalaM shR^iNu ll 12-29
ga~ngAtIre.ashvamedhAnAM shatAni vidivannaraH l
kR^itvA yatphalamApnoti bhUmidastu tadashnute ll 12-30
bhUmidAnaM mahAdAnamatidAnaM prakIrtitam l
sarvapApaprashamanamapavargaphalapradam ll 12-31
tasmAttvamapi rAjendra bhUdAnaM kuru sarvadA l
purANavedashAstrANAM vaktR^INAM tvaM dadasva ha ll 12-32
taTAkaM kArayedyastu svayameva karoti vA l
tasyaiva vaMshajAH sarve brahmalokaM vrajanti ddi ll 12-33
kartuM taTAkaM yo martyaH prArambhaM kurute yadi l
so.api tatphalamApnoti tadupAya pradashcha yaH ll 12-34
mR^idaM tu bhAramAtram yastattaTAkAdvahiH kShipet l
triviShTapamavApnoti yAvadAchandratArakam ll 12-35
taTAkArdhaphalaM rAjankAsAre parikIrtitam l
kUpaM pAdaphalaM j~neyaM kulyAyAM tachChatottaram ll 12-36
devAlayaM taTAkaM vA grAmaM vA pAlayettu yaH l
teShAM shataguNAM j~neyaM kartR^ibhyo.api mahIyate ll 12-37
devatAyatanaM yastu kurute kArayatyapi l
sa chandradhavalairyAnairmama loke sukhI bhavet ll 12-38
shivasya vA harervApi yaH karoti mamAlayam l
brahmalokAdikAnbhuktvA tadante mAmupaiti saH ll 12-39
dR^iShadbhiH kArayedyastu dhanADhyo devatAgR^iham l
mR^idA daridraH kurute samapuNyaM prakIrtitam ll 12-40
ArAmaM kArayedyastu bahujantUpakArakam l
sa chandradhavalairyAnairmama lokaM hi gachChati ll 12-41
sthApayedvR^ikShamekaM vA daridro lokasAdhanam l
sa yAti brahmaNo lokaM yamena paripUjitaH ll 12-42
gAvo vA brAhmaNo vApi pathiko vA nR^ipottama l
kShaNArdhamapi tachChAyAM tiShTannAkaM nayatyamum ll 12-43
puropakaNThe pathi cha vR^ikShArAmapravartakaH l
tatra yAvanti parNAni bIjAni kusumAni cha l
tAvatkAlam vasannAke shatakoTikulAnvitaH ll 12-45
tulasIropaNaM ye tu kurvanti manujottamAH l
sarvAnvaMshAnsamuddhR^itya yamena paripUjitAH l
taptahATakavarnaishcha yAmairyAnti mamAlayam ll 12-46
UrdhvapuNDrakaro yastu tulasImUlamR^itkaNaiH l
tatraiva netraM tatrAsInmUrdhnIndorbhibhR^iyAtkalAm ll 12-47
tR^iNAni tulasImUlAdyAvadutpATitAni vai l
tAvatI brahmahatyA vai chChinantyeva na saMshayaH ll 12-48
tulasIM sechayedyastu chulukodakamAtrakam l
pitarastR^iptimeShyanti brahmalokaM vrajanti hi ll 12-49
dadAti brAhmaNAnAM yastulasIdalakomalam l
yamena pUjito yAti mama lokaM cha shAshvatam ll 12-50
tulasIkAShThamaNinA nirmitena prayatnataH l
gAyatryAdijapaM kuryAttasya nAsti mahadbhayam ll 12-51
sadA saMdhArayedyastu tulasImaNimAlikAm l
bhUtapretapishAchaistu na dR^iShTo vartate sukhi ll 12-52
kaNThe bhujadvaye yastu dhArayettulasImaNIm l
yamadUtA mahAtmAno namasyanti hi taM dvijaM ll 12-53
kaNTakAvaraNaM vApi prAkAraM vApi bhUpate l
tulasyAH kurute yastu mama lokaM sa gachChati ll 12-54
yo.archayeddharipAdAbjaM tulasIkomalairdalaiH l
na tasya punarAvrittirbrahmalokAtkadAchana ll 12-55
tulasIkAnanaM yatra yatra padmavanAni cha l
vasanti vaiShNavA yatra tatra saMnihito hariH ll 12-56
tulasIma~njarIbhistu pitR^Inarchanti ye narAH l
prahR^iShTa pitaraH sarve mama lokaM vrajanti hi ll 12-57
ga~NgAM tu tulasIM chaiva sarvakAleShu saMsmaret l
duHsvapne durnimitte cha duShTabhAve kShuteH khale ll 12-58
tasmAttvaM pitR^ikAryeShu pitR^Inarchaya mAM smaran l 
pitaraste pradAsyanti yatte manasi rochate ll 12-59
brahmA devAstathA siddhA yakShagandharvakiMnarAH l
pitaro lokapAlAshcha pArthaitA mama mUrtayaH ll 12-60
amR^itAMshuH kaThorAMshurAkAsho bhUmireva cha l
ApaH parvatajAlAni viddhi pArtha mamAMshavaH ll 12-61
mahAnadyo mahAbhAga vAyuragnishcha sAgaraH l
avyaktaM vyaktarUpaM cha viddhi mAM pANDunandana ll 12-61
archyo vandyastathA dyeyo japyaH stutyaH parA gatiH l
mAmevaM viddhi bhUpAla mayi sarvaM pratiShThitam ll 12-62
mamArchanaparo nityaM mAmeva samupaiShyasi l
tava dehAbhimAnasya kartAhaM sarvadAnagha ll 12-63
kiM tu vakShyAmaham pArtha yatte manasi vartate l
tadAchakShva vichArya tvamatra mu~nchasi sAdhvasam ll 12-64
vaishaMpAyana uvAcha
ityukto devadevena dharmaputro mahAmatiH l
matiM chakre punardharmA~nshrotuM deve janArdhane ll 12-65
idaM bhagavatA proktaM devadevena chakriNA l
yaH shR^iNoti sadA bhaktyA pAtakebhyaH sa muchyate ll 12-66December 4, 2008