Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam - 13
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
dAnaprashaMsA

vaishaMpAyana  uvAcha

kR^ipAM vij~nAya devasya dharmarAjo mahAmatiH l
punarevAparaM dharmaM paprachcha dvijasaMsadi ll 13-1

yudhiShThira uvAcha

yaj~namUrte sahasrAkSha dharmamUrte namo.astu te l
pUjAbhiShekakarmANi kathayasva mamAnagha ll 13-2

shrIbhagavAnuvAcha

shR^iNu pArtha pravakShyAmi puNyakAlam cha pUjanam l
pUjAdravyaM cha dharmaM cha brAhmaNAnAM prapUjanam ll 13-3
dvAdashyAM paurNamAsyAM cha ekAdashyAM nR^ipottama l
somasUryoparAge cha saMkrAntAvayane shubhe l
siddhayoge puNyadine vyatIpAte cha vaighR^itau ll 13-4
puNyakShetre puNyakAle puNyarkShe pANDunandana ll 13-5
shanyashvinyAM budhAshvinyAM mAghamAse nR^ipAtmaja l
vastrapUtena payasA tathA pa~nchAmR^itena cha l
puShpagandhodakaishchaiva yaH snApayati keshavam ll 13-6
naivedyairvividhAkArairbhakShyamukhyairnR^ipottama l 
yaH pUjayati mAM pArtha shUlapANimathApi vA ll 13-7
mAtR^itaH pitR^itashchaiva priyAyA vaMshajAnapi l
sarvAnvaMshAnsamuddhR^itya devagandharvasevitaH ll 13-8
taptakA~nchanasaMvItairnAnAmaNivirAjitaiH l
ki~NkiNIjAlasaMyuktairyAnairhaMsaniyantritaiH ll 13-9 
apasrogaNasaMkIrNairvimAnairupashobhitaH l
yAmyAdiShu cha lokeShu bhuktvA bhogAnyathechChayA l
mama lokamanuprApya tatraiva parimuchyate ll 13-10
shaMkaraM mAm cha sarveshaM bhedabuddhivivarjitaH l
yaH pUjayetsadA bhaktyA kA~NkShitaM lokameShyati ll 13-11
ketakIkaravIrAbjachampakAjAtimallikAH l
amUni ye prayachChanti puShpANi surabhINi me ll 13-12
tAM pUjAM pratigR^ihNAti rudro vai lokashAsanaH l
pAlako.ahaM cha rAjendra hyAvayorantaraM na cha l
pUjayasva cha mAM pArtha tatra tvaM sukhameShyasi ll 13-13
tilatailAnvitaM dIpaM mama rudrasya bhArata l
dattvA naraH sarvakAmAnsaMprApnoti na saMshayaH ll 13-14
ghR^itadIpaM tu yo dadyAnmahAdevasya saMnidhau l
sa muktaH sarvapApebhyaH sarvayaj~naphalaM labhet ll 13-15
yadyadiShTatamaM bhojyaM tattadIshAya dApayet l
sarvapApavinirmukto mama lokaM sa gachChati ll 13-16
kArttike mAsi mAghe cha dIpaM mama gR^ihe sadA l
vartayasva cha kaunteya brAhmaNAnbhojayasva ha l
bhojite brAhmaNe bhR^iShTaM mama tR^iptirbhaveddhruvam ll 13-17
yadyadiShTatamaM bhojyaM tattadviprAya dApayet l
sa yAti brahmabhavanaM sarvamohavivarjitam ll 13-18
brUNahApyannadAnena shuddho bhavti bhUpate l
nAnnatoyasamaM dAnaM triShu lokeShu vidyate ll 13-19
mahApAtakayukto vA yukto vA sarvapAtakaiH l
shR^iNushva chitraM bhUpAla shuddhyatyannajalapradaH ll 13-20
sharIramannajaM prAhuH prANamannaM prachakShate l
tasmAdannaprado j~neyaH prANado nAtra saMshayaH ll 13-21
annadasya kule jAtA AsahasraM nR^ipottama l
narakaM te na pashyanti tasmAdannaprado varaH ll 13-22
pathi shrAntaM dvijaM dR^iShTvA yastu bhaktyA prapUjayet l
sarvadevagaNAH pUrvamannaM datvA tu dharmaja l
annadAnena matimAnbrahmalokaM sa gachChati ll 13-23
AyAnmama tithiM rAjansarvadevA anuvratAH l
tasmiMstuShTe jagattuShTaM devAstR^ipyanti dharmaja ll 13-24
divaM prapedire muktAstasmAdannaprado varaH l
nAstivAkyaM sa kR^itvA yo brAhmaNe gR^ihamAgate l
tasya pApaM mahAghoraM rauravaM narakaM bhavet ll 13-25
annaM dadAti yo rAjansa sarvAnkR^itavAnmakhAn l
pashurAjyadhanApatyasvargamokShA.NllabhennaraH l
annadAnena kaunteya tasmAdannaprado varaH ll 13-26
viprarUpeNa bhoktAhaM viprarUpeNa pUjitaH l
dadAmi viprarUpeNa sarvAnkAmAnnR^ipottama ll 13-27
pAdAbhya~NgaM bhaktiyukto brAhmaNAnAM karoti yaH l
sa snAtaH sarvatIrtheShu ga~NgAsnAnapuraHsaram ll 13-28
tailAbhya~NgaM mahArAja brAhmaNanAM karoti yaH l
sa snAto.abdashataM sAgraM ga~NgAyAM nAtra saMshayaH ll 13-29
uShNodakena yo rAjanbrAhmaNAnsnApayennaraH l
sa koTikulasaMyukto vasedbrahmapure naraH ll 13-30
karmaNA manasA vAchA yo rakShedAmayAnvitam l
sa yAti vajriNo  lokaM punarAvR^ittivarjitam ll 13-31 
yo dadAti mahIpAla nivAsaM brAhmaNAya cha l
dine dine.ashvamedhasya phalaM prApnoti puShkalam ll 13-32
anyebhyaH prAtigR^ihyApi svAM gAmapi payasvinIm l
yo dadAti cha viprAya sa yAti brahmaNaH padam ll 13-33
kapilAM vedaviduShe yo dadAti payasvinIm l
sa eva rudro bhUpAla sarvadevaprapUjitaH ll 13-34
viprAya brahmaviduShe dadyAdubhayatomukhIm l
tasyaiva vaMshajAH sarve mama loke vasanti hi ll 13-35
yo mR^ityukAle  saMprApte gAM dadAti payasvinIm l
gavAM darshitamArgeNa brahmalokaM sa gachChati ll 13-36
vyAdhinA pIDito yastu grahanakShatrapIDayA l
apamR^ityuM cha tAnsarvAnsa tirtvA  sukhamashnute ll 13-37
apatyadhanaratnAni rAjyAni vividhAni cha l
godAnAtprApyate martyo niShpApashcha divaM vrajet ll 13-38
tasmAtsarvaprayatnena godAnaM kuru bhUpate l
anena te  bhavedvR^iddhiH svargamokShau cha suvrata ll 13-39
variShTaH sarvalokAnAm gopradAtA nR^ipottama l
matpriyo mama bhaktashcha pUjyo lokeShu vishrutaH ll 13-40
sadA dAneShu niShThasya sadA shAstrAnuvAdinaH l
priyaMvadasya sAdhoshcha k^RipA mama sadA bhavet ll 13-41
sarvalokaprabhuM vIraM sarvadhAtAramachyutam l
yogIshvaraM sadAnandaM viddhi mAM bharatarShabha ll 13-42
sraShTAraM sarvabhUtAnAM rakShitAraM jagattrayam l
samsArottAraNaM devaM viddhi mAM  bharatarShabha ll 13-43
dharmadaM dharmashIlAnAM tApasAnAM tapaHphalam l
dhyAtR^INAM dhyAnayogaM mAM viddhi tvaM dharmanandana ll 13-44
mayA proktamimaM dharmaM yaH shR^iNoti madAshrayaH l
dadAmi tasya vai svargaM yAvadAchandratArakam llDecember 21, 2008