Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam - 14
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
nAnAdAnaprashaMsA

yudhiShThira uvAcha

nAnAdravyANi deyAni vastrAdIni phalAni cha l
sugandhashcha supuShpANi dhAnyAni vividhAni cha l
kasya deyAni yogIndra tanme tvaM kR^ipayA vada ll 14-1

shrIbhagavAnuvAcha

sarveShAmapi dAnAnAM kartAhaM pANDunandana l
mama mUrtidharAyeha viprAyaiva dadasva ha ll 14-2
vastraM dadAti yo rAjanbrAhmaNAya sadakShiNam l
shivalokamavApnoti shatavaMshasamanvitaH ll 14-3
kauveraM kambalAdyAni ka~nchukAnsUryasaMnidhiM l
chitrAmbarapradAtA cha svargalokAdhipo bhavet ll 14-4
suraktavastradashchaiva nR^ipa mA~njiShThadastathA l
chIrAmbarapradAtA cha mama lokaM sa gachChati ll 14-5
yAnadashChatradashchaiva pAdukAM cha dadAti yaH l
upAnahapradAtA cha sarvalokavaro bhavet ll 14-6
jajAshvamahiShAnrAjanyo dadAti sa dakShiNam l
apamR^ityubhayAnmuktastathA meShapradaH sukhI ll 14-7
shatrU~njayati saMgrAme rAjA jayati maNDalam l
tasya bhR^ityaH shatrujanaH pUjyaH sarvadhanurbhR^itAm l
tasmAttvaM  bhUbhR^itAM shreShTha  kuru dAnaM mayoditam ll 14-8
ajakR^iShNAjinaM dAnaM sarvavyAdhivinAshanam l
AyuShkaraM  priyaM mR^ityoH svargadaM svargamichChatAm ll 14-9
anaDvAndattamAtreNa pApavyAdhivinAshanam l
dAtAraM brahmaNo lokaM nayatyeva na saMshayaH l
kR^iShNAjinapradAtR^INAM kShayagulmAdinAshsnaH ll 14-10
dAridryanAshanaM rAjannapamR^ityubhayApaham l
dAruNA nirmitaM pAtraM pUritaM gandhavAriNA ll 14-11
yo rAjanmukhajebhyastu dakShiNAM cha dadAti cha l
upendro bhagavAnviShNuH sudhAmaste prayachChati l
sudhAM pibanrukmapAtre svargaloke mahIyate ll 14-12
yo rAja.NllohapAtraM tu svAdupAnaprapUritam l
dadAti bhUsurebhyastu tasya puNyaphalaM shR^iNu  ll 14-13 
mArge sudhAM pibanrAjanyamalokaM sa gachChati  l
pUjito dharmarAjena chandralokaM sa gachChati ll 14-14
tAmrapAtraM mahArAja gandhodakasamanvitam l
dadAti brAhmaNAnAM yaH sUryalokaM sa gachChati ll 14-15
rajataM rAjashArdUla pAtraM jalasamanvitam l
vedashAstravide dadyAttasya puNyaM bravImi te ll 14-16
pa~nchAshadyugaparyantaM chandraloke sukhI bhavet l
tato bhUmiM samAsAdya chakravartIha  jAyate  ll 14-17
sauvarNanirmitaM pAtraM svAdupAnaprapUritam l
shrotriyAya tu yo dadyAddaridrAya visheShataH l
tasya puNyaphalaM chitraM sAvadhAnamatiH shR^iNu ll 14-18
yakShakiMnaragandharvachAraNAdyairabhiShTutaH l
sudhApAnaM prakurvANaH prayAti mama mandiram ll 14-19
pa~nchakoTikualiryukto merumUrdhni chiraM vaset  l
bhUlokaM samanuprApya sArvabhaumashcha jAyate ll 14-20
iShtvA divyakratUnsarvAMstathA jitvA bhuvaHsthalam l
dattvA sarvANi dAnAni mama sAyUjyamashnute ll 14-21
kAMsyapAtraM tu yo dadyAdvastradakShiNasaMyutam l
dadAmi viShNavetyuktvA yo dadAti suvAgmine l
koTivaMshasamAyuktaH satyaloke sukhI bhavet ll 14-22  
tasmAtsarveShu kaleShu yatkiMchidvai dadAti cha l
mama buddhyA mahIpAla tatsarvaM merutAM brajet ll 14-23
navaM vai mR^iNmayaM pAtraM svAdUdakasamanvitam l
daridro.api cha mAM dhyAtvA mama sAlokyamashnute ll 14-24
vR^iddhebhyo brAhmaNebhystu yataye yogine nR^ipa l
yaddattaM yaddhutaM taptaM tatsarvaM madanugrahAt ll 14-25
koTikoTiguNaM rAjansvalpaM vApi mahadbhavet l
akShayyalokamApnoti hyakShayyaM sukhamashnute ll 14-26
vR^iddhebhyo  brAhmaNebhyastu yataye rogiNe nR^ipa l
vastrayaShTyajinaM pathyamauShadaM cha dadAti yaH l
sarvAnvaMshAnsamuddhR^itya brahmalokaM sa gachChati ll 14-27
hiraNyaM rAjataM vApi yo dadyAddAnamuttamam l
mahadaishvaryamApnoti brahMaNA paripUjitaH ll  14-28
pashuputradhanAdInvai vindetsauvarNadAnataH l
puNyalokAnimAnsarvAnamR^itatvaM cha gachChati ll 14-29
rajataM niShkamAtraM tu yo dadyAtpANDunandana  l
shivalokamavApnoti shatavaMshasamanvitaH ll 14-30
sIsaM kAMsyaM tathA tAmraM palatritayasaMnitam l
yo dadAti narashreShTho rudralokaM sa gachChati ll 14-31
ayaskAntaM (?) yatIyAM tu yo dadyAtpAtramuttamam l
sa koTikulasaMyukto devaloke chiraM vaset ll 14-32
kAShAyaM cha tathA bhaikShaM kaupInaM kambalaM tu vA l
yo dadAti yatInAM tu sa mukto nAtra saMshayaH ll 14-33
kArttikyAM paurNamAsyAM vA AShaDhe vApi bhUpate l
vR^iShabhaM visR^ijetyastu tasya puNyaphalaM shR^iNu ll 14-34
sarvajanmArjitaiH pApairvimukto rudrarUpabhAk l
kulasaptatisaMyukto rudreNa saha modate ll  14-35
pitarastasya tR^ipyanti devAstridashapuMgavAH l
narakasthA divaM yAnti divisthA  brahmaNaH padam l
brahmasthA viShNulokaM cha satyaM satyaM mayoditam ll 14-36
shivali~NgAkR^itiM kR^itvA mahiShaM yaH samutsR^ijet l
yamasya yAtanA tasya naiva tatra mayoditam l
yamena pUjitaH samyaksuralokaM vrajetddhruvaM  ll 14-37
anaDvAhaM chiraM kAlaM karShayitvA nR^ipottama l
utsR^ijedvArdhake  bhAve tasya puNyaM vadAmi te ll  14-38
ihaloke sukhaM bhuktvA putrapautrAdisaMyutaH l
sarvAnvaMshAnsamuddhR^itya mama sAlokyamashnute ll 14-39
dadAti cha suvR^ittAya mahiShiM cha payasvinIm l
apamR^ityuM jayatyeva yamena saha modate ll 14-40
darshe prasUtikAM gAM cha mahiShIM cha nR^ipottama l
apamR^ityuM daridrAya dattvA tIrtvA divaM vrajet ll 14-41
tAmbUlaM nityasho rAjanyo dadyAdbrAhmaNAya cha l
tasyAhaM cha kurushreShTha dadAmi shrIyutaM padam l
aShtaishvaryaM bhavedatra tAmbUlAtkurunandana ll  14-42
kShIradAnaM shishUnAM tu svargalokapradaM dhruvam l
shUlAdirogayuktAya brAhmaNAya  dadAti yaH ll 14-43
kShIrodasyottare tIre pibati kShIramuttamam l
madhUni dadhitakrANi ghR^itAni cha nR^ipottama l
yo dadyAdbrAhmaNebhyastu tasya no mR^ityuto bhayam ll 14-44
ikShudaNDaM guDaM kShIraM brAhmaNAya prayachChati l
pathi shrAntAya  yo dadyAtsatataM mayi tatparaH ll  14-45
sarvalokaprabhushchaiva sarvayaj~neShu  dIkShitaH l
sarvadAnaphalaM tasya sarvalokaM cha shAshvatam ll 14-46
nAlikeraphalaM dadyAchchaitravaishAkhamAsyayoH l
kauberaM lokamApnoti yamena paripUjitaH ll 14-47
yugAnAM tridashaM  sthitvA tataH kailAsameti cha l
tatra pa~nchayugaM sthitvA brahmaloke mahIyate ll 14-48
sharkarArasasaMyuktaM nAlikeraM dadAti yaH l
tasya pArtha prasanno.ahaM devAstasya vashAnugAH ll 14-49
elAlava~NgakarpUramishritaM shItalaM  jalaM l
dadanmArge sudhAM pItvA mama lokaM sa gachChati ll 14-50
mArgashIrShe mahArAja  marIchiM lavaNaM dadan l
sarvapApavinirmukto vrajedrudrasya mandiram ll 14-51
indhanaM kambalaM vastramupAnatku~NkumaM ghR^itam l
mitralokamavApnoti sarvasiddhaniShevitaH ll 14-52 
jyeShThe tu sarvabIjAni kR^iShikShetrasakR^ijjalaiH l
brAhmaNAnaM sahAyArthaM dhanairapi cha karmaNA l
kurute yaH sadA bhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu ll 14-53
mAtR^itaH pitR^itashchaiva dashskoTikulAnvitaH l
gandharvaiH stUyamAnastu mama lokaM sa gachChati ll 14-54
sushIlo brAhmaNo bhaktaH sa cha me satataM priyaH l
tena pUtamidam sarvaM jagatsthAvaraja~Ngamam 14-55
ghnantaM shapantaM paruShaM vadantaM 
yo brAhmaNaM na praNamedyathArham  l
sa pApakR^idbrahmadavAgnidagdho 
daNDyashcha vadhyashcha na chAsmadIyaH ll  14-56
priyo yathA brAhmaNapuMgavo me
tathA na lakshmIH svapuram mahAtman l
triviShTape brahmapure vasetsa
tvayA hi pUjyo gurudevatAtmA ll 14-57
tasmAttvamapi rAjendra brahmabhaktaH sada bhava l
tasmiMstuShTe dharA sarvA phalatyeva na saMshayaH ll 14-58
evamAdyA mahAbhAga dharmA bahuvidhA nR^ipa l
tatra sAraM pravakShyAmi dharmaM tava hitAya cha ll 14-59
mayi bhaktiryadi bhaveddAnakAle nR^ipottama l
anantaphaladaM j~neyaM taddAnaM sAttvikaM bhavet ll 14-60
idaM rahasyamAyuShyaM yaH shR^iNoti sadA naraH l
sarvadAnaphalaM tasya sarvapApakShayo bhavet ll 14-61December 24, 2008