Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam - 15
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sarvadharmaprashaMsA

vaishaMpAyana  uvAcha 

shrutvaivaM dharmasaMvAdaM dharmaputro yadUttamAt |
paprachCha taM namskR^itya dharmaM tava pitAmahaH ||  15-1

yudhiShThira uvAcha 

sh~NkhachakragadApANe dvArakAnilayAchyuta |
govinda puNDarIkAkSha rakSha mAM sharaNAgatam ||  15-2
yAni ma~NgalapuShpANi phalAni rasavanti cha |
sALagrAmashilAdAne li~NgadAne cha yatphalam || 15-3
puShpadAnAni  chitrANi sphaTikAdIni vR^iShNipa |
eShAM dAneShu yatpuNyaM tanmamAchakShva visvadhR^ik  ||  15-4

shrIbhagavAnuvAcha 

mAghamAsaM puraskR^itya prapAM kR^itvA sushobhanAM |
sarveShAmeva dAnAnAM shItaM pAnIyamuttamam |
yo dadAti dayAyuktastasya puNyaM vadAmi te || 15-5
ihaloke chiraM bhuktvA sarvaishvaryasamanvitaH |
brahmalokamavApnoti satyaM satyaM mayoditam || 15-6
chatuShpathe mahAmArge shAlAM kR^itvA sushobhanAM  |
pAnIyaM cha yavAgUM cha kR^iShNadhAnyamayImapi |
pathi shrAntAya yo dadyAttasya puNyam vadAmi te || 15-7
shibikAyAnamAropya devadUtAH priyaMvadAH |
vyajanAni pradUnvanto vishanti cha surAlayam || 15-8
vimAne sUryasaMkAshe samAropya mamAj~nayA |
pravishanti cha taM loke tatastu brahmaNaH padaM || 15-9
tatra koTiyugaM sthitvA dvikoTikulasaMyutaH  |
mama lokamavApnoti tatraiva parimuchyate || 15-10
kastUrikarpUrayutaM shrIgandhaM tu dvijAtaye |
yo dadAti narashreShTha somaloke sukhI bhavet || 15-11
kapitthado divaM yAti kauberaM panasapradaH |
chUtajambUphalaM dattvA sUryaloke mahIyate || 15-12
sharkarAmadhurAyuktam pakvaM rambhAphalaM naraH |
yo dadAti dvijebhyastu suraloke sukhI bhavet || 15-13
apUpabhakShyabhojyAni dadanviprAya bhaktimAn |
dhruvalokamavApnoti yAvadAchandratArakam || 15-14
vAruNaM lokamApnoti maheshaM lavaNapradaH || 15-16
rUkShadravyapradAnena tilagodhUmamudrakAn |
kR^iShNadhAnyaM yavavrIhingandhakaM pippalAdhikam |
eteShAM tu pradAnena brahmalokaM prayAti vai || 15-17
shAkamUlapradAtR^INAM tathA bhojanapAtrakAn |
suralokaM sthiraM rAjanmama bhaktiparo yadi || 15-18
mallikAjAtipuShpANi ketakIchaMpakAni cha |
dadAmi viShNavetyuktvA yo dadAti dvijAtaye |
tasya chaivAnishaM pArtha yogakShemaM vahAmyaham || 15-19
sALagrAmashilAdAne hyeteShAM tu phalaM bhavet || 15-20
sALagrAmashilAdAnaM yo dadAti kurUdvaha |
tasya puNyaphalaM chitraM sAvadhAnamanAH shR^iNu || 15-21
chatuHsAgaraparyantAM sashailavanakAnanAM |
dattvA  yatphalamApnoti sALagrAmAttadashnute || 15-22
sALagrAmashilAyAstu mama chakraM prashasyate |
taddAnaM  ye prayachChanti matpriyAnviddhi tAnprabho || 15-23
sALagrAmashilA yatra tattIrthaM tattapovanam |
tatraiva muktiM yAsyanti madarchanaparAyaNAH || 15-24
sALagrAmashilAdAnamatidAnaM prakIrtitam |
sarveShAmeva dAnAnAmuttamaM tatprachakShate || 15-25
sALagrAmaM tathA li~NgaM yo dadAti kurUdvaha |
mama lokamavApnoti punarAvR^ittivarjitam || 15-26
brahmANDakoTidAnena yatphalaM bhavati prabho |
tatphalaM samavApnoti shivali~NgapradAnataH || 15-27
yo dadAti naro dIpaM sALagrAmasya saMnidhau |
yogasiddhirbhavettasya j~nAnaM cha bhuvi durlabham || 15-28
mahatAM cha yatInAM cha maThe dIpapradAyakaH |
ga~NgAsnAnaphalaM  tasya dinenaikena saMbhavet || 15-29
ratnAnvitasuvarNasya pradAnena nR^ipottama |
paraM mokShamavApnoti mahAdAnaM yataH smR^itam || 15-30
vajramANikyaratnaM yo dadAti nR^ipasattama |
mama lokamavApnoti punarAvR^ittivarjitam || 15-31
vaidUryavidrumAnrAjanbrAhmaNAya dadAti yaH |
rudralokamavApnoti puShparAgapradashcha yaH || 15-32
seSharatnapradAnena hyalaMkArapradashcha yaH |
sarvatra sulabho lokaH sarvatra sukhamashnute || 15-33
gavAM tR^iNapradAnena sevayA bharatarShabha | 
rudralokamavApnoti punarAvR^ittivarjitam || 15-34
AshramAchAraniratAH saddharmeShu sadodyatAH |
adAmbikA gatAsUyAH prayAnti suramandiram || 15-35
paropadeshaniratA vItarAgA vimatsarAH |
mama pAdArchanaratAH prayAnti brahmaNaH padam || 15-36
satsa~NgAhlAdaniratAH sarvabhUtahite ratAH |
parApavAdavimukhAH prayAnti brahmaNaH padam || 15-37
nityaM hitakaro yastu brAhmaNeShu  cha goShu cha |
parastrIsa~Ngavimukho na pashyati yamAlayam || 15-38
satyavAdI tathA maunI mR^idubhAShI kShamArataH |
parApavAdavimukhAH prayAnti brahmaNaH padam || 15-39
agnishuShrUShavashchaiva gurushuShrUShavastathA |
yatishuShrUShavashchaiva na yAnti yamayAtanAm || 15-40
anAtham viprakuNapaM yo vahetkurusattama |
pade pade.asvamedhasya phalaM prApnoti puShkalam || 15-41
pUjayA rahitaM viShNuM li~NgaM vA pUjayettu yaH |
brahmaloke sukhaM bhuktvA tato mokShamavApnuyAt || 15-42 
devatAyatane yastu saMmArjAnaparo bhavet |
pAMsavastasya pApAni nAshayanti na saMshayaH  || 15-43
jalena gomayenApi sechanaM devatAgR^ihe |
karoti yaH sadA bhaktyA sarvapApaiH pramuchyate || 15-44
gandhodakena dhUpena karpUrasahitena cha |
dhUpasechanakR^inmartyo gachChechcha mama mandiram || 15-45
pradakShiNanamaskAraM kAle kAle karoti yaH |
sarvapApavishuddhAtmA vAjapeyaphalaM labhet || 15-46
rAjan pradakShiNaikena sarvapApaM vyapohati |
dvitIyena divaM yAti tR^itIyenendrasaMpadam || 15-47
chaturbhirmama lokaH syAtpa~nchame sarvalokabhAk |
ShaShThe tu mahadaishvaryaM saptame mama kiMkaraH || 15-48
aShTame mama sAlokyaM sAmIpyaM navame nR^ipa |
sArUpyaM dashame viddhi  sa~NgamekAdashe tathA || 15-49
sAyUjyaM dvAdashe viddhi sAyUjyAdaparo na cha || 15-50
sA~NgapradakShiNaikena sarvapApapraNAshanam |
tvagdoShaM vyAdhipIDA cha na cha mR^ityorbhayaM punaH || 15-51
shivapradakShiNe martyaH somasutraM na la~Nghayet |
la~Nghane tvekamekaM syAdala~Nghye hyayutatrayam || 15-52
rudrasUktena yo vipraH prabhAte snAnatatparaH |
abhiShekaparo rudre shivasAlokyamashnute || 15-53
vAmadevAdimantreNa tathA traiyambakena cha |
abhiShekanamaskArAchChivasAlokyatAM vrajet || 15-54
ekakAlaM dvikAlaM vA trikAlaM vApi nityashaH |
shivadarshanamAtreNa pAtakaiH parimuchyate || 15-55
vR^iShasya vR^iShaNaM spR^iShTvA shR^i~Ngamadhye pinAkinam |
dR^iShTamAtre naro yAti kailAse shivasamnidhiM || 15-56
mR^ida~NgagItavAdyaishcha ghaNTAkAhaLasha~NkhakaiH |
devaM mAM sevayedyastu sa mukto nAtra saMshayaH || 15-57
saMmArjayitvA prathamaM gomayena tu lepayet |
tasya puNyaphalaM chitraM shR^iNu vakShyAmi suvrata || 15-58
sarvayaj~naphalaM prApya sarvalokAnvijitya cha |
koTivaMshasamAyukto mama lokaM sa gachChati || 15-59
devatAyatane yastu dhvajastambhaM prakalpayet | 
tena puNyaprabhAvena dhvajI rAjA bhaveddhruvam || 15-60
akhaNDadIpaM yaH kuryAnmama rudrasya saMnidhau |
dine dine.asvamedhasya prApnotyavikalaM phalam || 15-61
evamAdyA mahAbhAga dharmA bahuvidhAH nR^ipa |
yasmindharme yasya ruchistenaiva sukhamashnute || 15-62
eteShAM dharmakaraNe prItirasti tavApi chet |
kuruShva nR^ipashArdUla paraM shreyo gamiShyasi || 15-63
dharmAdarthashcha kAmashcha mokShashcha bharatarShabha |
tasmAnmayi sadA bhaktiM kuruShva cha dadasva cha || 15-64
yudhiShThira tvam  bhuvanasya goptA
gantA puraH sarvamahIpatInAM |
shR^iNuShva chittaM punareva vakShye
dharmasvarUpaM paripAlanAya  || 15-65

vaishaMpAyana uvAcha |

ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNoti satataM naraH |
tasya dharma sthirA buddhirjAyate kurunandana ||


January 2, 2009