Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam 16

sheShadharmaprashaMsA
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
vaishaMpAyana  uvAcha |

evamuktastu kR^iShNena dharmaputro mahAmatiH |
punareva shubhaM vAkyaM jagannAthamuvAcha ha ||  16-1
aNoraNIyAMsamajaM purANaM
brahmANamIshaM cha vishAM patInAM |
bhaktapriyaM tvAM yadunAthamIDyaM
namAmi visvesvara sheShashAyin || 16-2
dinoditAni karmANi vaktumarhasi me prabho |
tvatpAdakamalAdanyadgatirmama na vidyate ||  16-3

shrIbhagavAnuvAcha |

shR^iNu pArtha mahAbhAga sarvadharmArthakovida |
dharmasAraM pravakShyAmi punareva mahAmate || 16-4
prAtaHkAle samuthAya dharmakIrtanatatparaH |
snAnaM karoti rAjendra sa gachChedvai  surAlayam || 16-5
yAmyaM tu narakaM ghoraM nityasnAyI na pashyati |
nityasnAnena shuddhAtmA prayAti suramandiram || 16-6
prAtaHsnAnaM haredbhUpa sabAhyAbhyantaraM malam |
madhyAhne vApi rAjendra yo gachChetsuramandiram || 16-7
snAnAdvinA tu yo bhu~Nktve sa malAshI na saMshayaH |
tasmAtsnAtvA tu yo.ashnIyAtsa bhR^ityo mama uchyate || 16-8
snAtvA devAnR^iShIMshchaiva pitR^INapi cha tarpayet |
divyanAmAni  me japtvA muchyate sarvapAtakaiH || 16-9
dhautavastro naraShreShTha shuchirmaunI  samAhitaH |
arghyaM dattvA cha mAM dhyAyanpUjyate cha sadAmaraiH || 16-10
yadarghyaM  yo namaskAro yA pUjA kriyate vibho |
yajjapyaM yA stutirbhAnostanmAmeva prapadyate || 16-11
samAdhAnamatiryastu japaM kuryAtkurUdvaha |
sa muktaH sarvapApebhyo ga~NgAsnAnaphalaM labhet || 16-12
aShTottarashataM yastu gAyatrIM vedamAtaram |
japetprayatnato yastu tasya puNyaphalaM shR^iNu || 16-13
dine dine cha yatkiMchijj~nAnAj~nAnakR^itaM  cha yat |
tatsarvaM vilayaM yAti pAtakaM pApavarjitaH || 16-14
aShTottarasahasraM yo gAyatrIM lokavanditAm |
japettasya phalaM vakShye shR^iNu nAnyamanAH prabho || 16-15
ShaNmAsAtsarvapApebhyo muchyate nAtra saMshayaH |
saMvatsarajapAdrAjansarvAnkAmAnsamashnute || 16-16
apatyadhanaratnAni pashukShetraM cha bhArata |
japamAno labhedvidvAngAyatryAstu prabhAvataH || 16-17
satkarmaNAM japAnAM tu snAnaM mUlaM hi pANDava |
prabhAte snAnashIlAnAM nAsti nAsti mahadbhayam  |
tasmAtsnAtvA tu kaunteya sarvAndharmAMstataH kuru  || 16-18

yudhiShThira uvAcha |

devadeva jagannAtha yadUnAM kuruvardhana |
kA.NllokAnsamavApnoti gAyatryAstu prabhAvataH || 16-19
tatsarvaM cha bhavAnvetti mantrAdIno mahAmate |
kR^ipayA vada sarvesha lokanAtha namo.astu te || 16-20 

shrIbhagavAnuvAcha |

gAyatryAstu samaM kiMchitrIShu lokeShu no nR^ipa || 16-21
gAyatrI  mokShadA j~neyA gayatrI pApanAshinI |
svargalokapradA devI brahmalokapradAyinI || 16-22
rudralokapradA shaiva sUryalokapradA tu sA |
dhruvalokapradA devI chandralokapradA tu sA |
mama lokaM cha kaunteya gAyatrI saMprayachChati || 16-23
sa snAtaH sarvatIrtheShu sarvayaj~neShu dikShitaH |
gAyatrI sevyate yena taptaM tenAkhilaM tapaH || 16-24
gAyatrIM bhajate yastu manmanA hi mahIpate |
gAndharvaiH stUyamAnastu mama lokaM sa gachChati || 16-25
brahmayaj~naphalaM vakShye shR^iNu somakulodbhava |
brahmayaj~naM tu yaH kuryAd brahmaNorUpamavyayam |
mama sAlokyamApnoti satyaM satyaM mayoditam || 16-26
praNavaM byAhR^itiM choktvA gAyatrIM vedamAtaram |
pAdaM pAdaM japaM kuryAttato vedaM yathAkramam || 16-27
idaM tu manmataM rAjanmatpriyaM kuru pANDava |
yajjaptvA sarvapApebhyo muchyate nAtra samshayaH ||  16-28
brahmayaj~namidaM shrautaM yaH karoti sa muktibhAk |
brahmayaj~nattapovR^iddhirbrahmatejaH pravardhate || 16-29
yasho balaM cha kaunteya dharmavR^iddhiH prajAyate |
kurute yadi pApAni hyavadhUya divaM vrajet || 16-30
vaishvadevaM tataH pashrAdbalikarma vidhAnataH |
kriyate yena rAjendra jitaM tena triviShTapam || 16-31
balikarma prakurvanti chakrAkAraM dvijottamAH |
te sarve chakriNo bhUtvA prayAnti mama mandiraM || 16-32
rAjyakAmo dhvajAkAraM putrArthI shUrpavannR^ipa |
chakrAkAraM tu bhogArthI valmIkaM bahuputravAn || 16-33
chakrAkArapradAtR^INAmeteShAM phalado hyaham |
evaM chaturvidhaM j~neyam balikarma nR^ipottama || 16-34
tUryaM tava hitaM j~neyaM chakrAkAraM nR^ipottama |
mokShaM saMprApayAtyAshu kAmAMshcha vividhAnnR^ipa || 16-35
mAM dhyAyanbhojanekAle maunI saMstutavAgdvijaH |
kurute bhojanaM yastu amR^itatvaM sa gachChati || 16-36
dvAtriMshatkavalaM yastu bhojanaM kurute dvijaH |
suralokamavApnoti gandharvairupasevitaH || 16-37
mitAhAro bhavedyastu nIrujo gatakalmaShaH |
puNyalokamavApnoti pUjito divi daivataiH || 16-38
pashchimAM tu tathA saMdhyAM sAdityAM prArthayettu yaH |
bhAnau hyanudite pUrvAM saMgachChetsUryasaMnidhim || 16-39
devAnR^iShIMstu saMtarpya ravau madhyAhnamAgate |
namaskAraM prakurvIta tato.arghyaM savituH kuru || 16-40
yadyevaM kurute nityaM sa mukto nAtra saMshayaH |
kAle kAle tu yaH kuryAddevatApUjanaM gR^ihe || 16-41
puruShasUktavidhAnena  sa mukto nAtra saMshayaH |
gR^ihArchanA gR^ihasthasya sarvapApapraNAshinI || 16-42
manmUrtiH  sarvadA pUjyA saMsAraM tartumichChatA |
kushodakaM tu rAjendra gAyatryA hyabhimantritam |
pibedanudinaM yastu so.annadoShairna lipyate || 16-43
mR^idubhAShI sadA maunI kAmakrodhavivarjitaH |
yaH samaH sarvabhUteShu so.ahaM pArtha na saMshayaH || 16-44
charAcharAtmakaM visvamahameveti yo vadet |
sa evAhaM naraShreShTha tvamapyevaM vichAraya |
tasmAtsarvaprayatnena bhaja mAM pANDunandana || 16-45
yogAbhyAsaratA ye tu prANAyAmaparAyaNAH |
jitendriyA narA ye cha parastrIShu parA~NmukhAH || 
te narA rAjashArdUla sarvatra paripUjitAH  || 16-46

vaishaMpAyana uvAcha |

etadbhagavatA proktaM dharmaM pApapraNAshanam |
shR^iNuyAdyo hi rAjendra vrajatyeva triviShTapam || 16-48


January 3, 2009