Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam - 17
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
purANaprashaMsA

vaishaMpAyana  uvAcha |

ityevaM durlabhAndharmA~nshrutvA prIto mahIpatiH |
punareva shubhaM vAkyaM pratyuvAcha jagatpatim ||  17-1

yudhiShThira uvAcha |

namAmi puNDarIkASha vAsudeva jagatpate |
tvadpAdakamalaM vandyaM yoginAmapi durlabham || 17-2
chaturNAmapi varNAnAmAshramANAM cha vR^iShNipa |
AchAraM vada dharmesha karmANi jagatIpate || 17-3

shrIbhagavAnuvAcha |

sarveShAmapi varNAnAM brAhmaNa paramo guruH |
shrutena tapasA tAta pAti lokAnsukarmaNA || 17-4
vedAdhyayanasaMpannaH sarvashAstravishAradaH |
purANavaktA kaunteya pAlayatyakhilaM jagat || 17-5
agniShTomAdikAnyaj~nAniShTvA vihitadakShiNAn |
mayyarpitamanA vidvAnmAmeva pratipadyate || 17-6
itareShAM tu varNAnAM shikShitA dharmatatparaH |
sadA shAstrarato vidvAnmAmeva pratipadyate || 17-7
niShkiMchano.api rAjendra vedashAstrANi  chAbhyaset |
sanmArgapariniShThAnAM mama lokaM cha shAshvatam || 17-8
vidyAmukhena yo rAjanbrAhmaNo vartate.anisham |
sa snAtaH sarvatIrtheShu taptaM tenAkhilaM tapaH || 17-9
vidyayA saMchitaM dravyaM yasya vai saMprayachChati |
sa muktaH sarvapApebhyo merumUrdhni chiraM vaset || 17-10
vidyayopArjitaM dravyaM brAhmaNAnAM sukhAvaham |
sAMgrAmikaM cha kR^iShyaMshaM kShatriyANAM sukhapradam || 17-11
krayavikryajaM dravyaM vaishyAnAM tatsukhAvaham |
kR^iShibhiH shUdrajAtInAM yattaddravyaM sukhAvaham || 17-12
dvitR^itIyachaturthAnaM varNanAM brAhmaNo guruH |
tasmai deyaM prayatnena grahitavyaM tato dvijaiH || 17-13
shrotriyAnnaM tu yo bhu~Nkte janmajanmAntareShvapi |
tasya janmAnyanekAni bhavanti brahmayoniShu || 17-14
sarvaj~naH shrotriyaH proktaH shrotriyo vaiShNavaH smR^itaH |
vidvAmvai shrotriyaH prokto j~nAnI shrotriya uchyate || 17-15
purANasaMhitAvakta shrotriyo hyabhidhIyate || 17-16
mamaivAj~neti yo rAjanpurANAni cha yo vadet |
tasaiva sarvashreyAMsi dadAmi kurunandana || 17-17
evaM vAchyaM purANaM tu shabdabhAvasamanvitam |
padaM padaM samvibhajya pUrvAparavimishritam || 17-18
suvyaktaM madhuraM rAjangambhIraM shAstragarbhitam |
aghaghnaM rAgasamyuktaM shrIrAgamatha vA nR^ipa || 17-19
mandramadhyamatAraishcha dhvanibhiH saMmitaM vadet |
evaM vadandvijo dakShaH shrotR^INAmaghanAshanam |
atha vA sarvarAgaishcha vadansvarge mahIyate || 17-20
purANashravaNe buddhiryasya puMsaH prajAyate |
sarvapApavinirmuktaH suraloke mahIyate || 17-21
yaH saMsArArNavaM tartumudyogaM kurute yadi |
shR^iNuyAtsa purANAni satyaM satyaM mayoditam || 17-22
sarvadharmANi vakShyanti purANAni mahAmate |
tasmAtsarvaprayatnena purANeShu matiM kuru || 17-23
vedavyAsatsu dharmAtmA vedashAstravibhAgakR^it |
proktavAn sarvashAstrANi purANe pANDunandana || 17-24
purArjitAni pApAni nAshamAyAnti yasya vai |
purANashravaNe buddhistasya puMsaH prajAyate || 17-25
shR^iNvatAM vadatAM chaiva purANaM mokShadAyakam |
tasmAtsarvaprayatnena shrotavyaM janmabhIrubhiH || 17-26
shrotR^INAM sarvapApAni purANaM dahati dhruvam |
j~nAnAj~nAnakR^itaM pApaM janmAntarakR^itaM cha yat |
purANashravaNAdeva tatkShaNAdeva nashyati || 17-27
ga~NgAdisarvatIrtheShu snAtAnAM yatphalaM labhet |
tatphalaM samavApnoti purANashravANAnnR^ipa || 17-28
yaH shR^iNoti purANAni prabhAte tatkurUdvaha |
rajanyAM yatkR^itaM pApaM tatkShaNAdeva naShyati || 17-29
kShapAyAM madgR^ihe nityaM yaH shR^iNoti nR^ipottama |
divAkR^itaM tu yatpApaM tatkShaNAdeva naShyati || 17-30 
yaH shR^iNoti purANAni nityaM bhaktisamanvitaH |
vidhUya sarvapApAni brahmalokaM sa gachChati || 17-31
purANAM sh^RiNvatAM nR^INAM nAsti nAsti mahadbhayam |
tasmAtpANDAva rAjendra purANeShu matiM kuru || 17-32
kShatriyANAM suvR^ittAnAM yathAMshaparajIvinAm |
yathAparAdhadaNDAnAM brahmalokaM tu shAshvatam || 17-33
gurusevAparo yastu brahmachArI sadA shuchIH |
bhaikShAnnanirataH snAne sa yAti brahmaNaH padam || 17-34
UrujAnAM sushIlAnAM svapuNye satyavAdinAM |
mahatAM sevayA tAta brahmalokaM tu shAshvatam || 17-35
kR^iShimArgaratAnAM cha chaturthAnAM nR^ipottama |
shushrUShayA pUrvajAnAM brahmalokastu shAshvataH || 17-36
yaj~nairdAnaistapobhishcha gR^ihasto brahmasevayA |
AtitheyaH satyavAdI suchireti mamAlayam || 17-37
ShodashagrAsanirato vAnaprasthAshrame rataH |
vedashAstrarato nityaM trisnAyI mAM cha gachChati || 17-38
tridaNDamekadaNDaM vA sadA kAShAyachelavAn |
sadA praNavashIlashcha saMnyAsI mAM cha gachChati || 17-39
charAcharAtmakaM viShNumekamavyaktamakSharam |
dhyAyansarvatra yogIndraH sa duHkhAtparimuchyate || 17-40
tattvaj~nAnaM  to yo dadyAdaj~nAya brahmavittamaH |
sa mAmeva prapadyeta sarvabhUtahite rataH || 17-41
pativratA patiprANA patisevAparAyaNA |
priyaMvadA cha kalyANI nArI gachChati matpadam || 17-42
patireva paro bandhuH patireva paro guruH |
patireva mama prANA yathA saMgirateti cha |
tayA jito brahmaloke nAtra kAryA vichAraNA || 17-43
strINAM puruShamukhyAnAM dvijAnAmagrajanmanAm |
manujAnAM tu sarveShAM dharma eva parA gatiH || 17-44
kimatra bahunoktena dharmaH kalimalApahaH |
dharmaM bhajasva satataM purANeShu matiM kuru |
purANadharmashAstrANAM kIrtanAnnAkamashnute || 17-45
dharmamArgaratAnAM tu shrotR^INAM dharmasaMhitAm |
narakaM nAsti nAstyeva satyameva mayoditam || 17-46
dharmasya kartA bhuvanasya goptA
mantrasya kartA gururaprameyaH |
mokShasya kartA patirIsvarANAM
sarvAntarAtmA hyahameka eva || 17-47
vishvaprabhuM vishvasR^ijaM kR^itaj~naM 
bhaktArtihaM vishvatanuM mahAntam |
bhajasva nityaM  bahurUpabhAjaM
tvaM pArtha mAM sarvajanAbhivandyam || 17-48
evaM tu gaditaM pArtha dharmaM dharmabhR^itAM vara |
kiM te prItikaraM vachmi tadbrUhi mama saMprati || 17-49

vaishaMpAyana uvAcha |

dharmasAramidaM rAjan~nshR^iNoti satataM naraH |
sa muktaH sarvapApebhyo ga~NgAsnAnaphalaM labhet || 17-50


January 4, 2009