Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 18

narakavarNanam

yudhiShThira  uvAcha 

shrImate vishvarUpAya  vAsudevAya chakriNe |
bhaktapriyAya devAya devAnAM pataye namaH ||  18-1
prANehsvarAya yogIndra sarvasaMpatkarAya cha |
balAya vAsudevAya kR^iShNa viShNo namo.astu te || 18-2
bhUtAtmanbhUtakR^iddeva pANDUnAM hitavardhana |
tvatprasAdAtprasannAtmanpApairadya vimochitaH || 18-3
dharmashAstropadeshena kR^ipAlo madhusUdana |
idAnIM shrotumichChAmi pApAnAM tu yadAshrayam || 18-4
pApino yeShu pachyante narakeShu cha saMtatam |
vadasva me vishAlAkSha tathA ghorAshcha yAtanAH || 18-5

shrIbhagavAnuvAcha 

pApabhedAnpravakShyAmi tathA sthUlAshcha yAtanAH |
shR^iNuShva dhairyamAsthAya raudrA hi narakA yataH || 18-6
yasya pApasya yaH prokto narako brahmavAdibhiH |
tamahaM saMpravikShyAmi shR^iNu nAnyamanA nR^ipa || 18-7
brahmahA cha surApI cha stheyI cha gurutalpagaH |
mahApAtakinashchaiva tatsaMyogI cha pa~nchamaH || 18-8
eteshAM pApabAhulyaM pravakShyAmi yathAmati |
pa~nchAnAM pAtakAnAM cha tatsamAnAM nR^ipottama || 18-9
brahmahA tapanaM ghoraM vyAghrashUlapramardanam |
tapane tapyamAnashcha shUle vyAghraishcha bhakShitaH  || 18-10
pramardano mardamAnastiShThedvarShAyutaM naraH |
taptAyaH piNDavadano rudanbahuvidhaM muhuH |
hA hato.asmi hato.asmIti rakSha rakSheti tiShThati || 18-11
tataH paraM tamAkR^iShya kumbhIpAkena pachyate |
punarvarShasahasrANi dahyamAno mahAgninA || 18-12
narakeShu cha sarveShu bhuktvAH bhogAnanekashaH |
sa pashchAdbhuvamAsAdya bhavati brahmarAkShasaH |
tatra pa~nchayugam sthitvA chaNDAleShvabhijAyate || 18-13
surApasya gatiM vakShye nArakIM shR^iNu pANDava |
surApi malamUtraM cha pibedvarShAyutaM nR^ipa || 18-14
taptAyaH piNDamAdAya tADayanti cha kiMkarAH |
taptAyaH piNDavadanaH sUchipUritalochanaH || 18-15
nakhasaMdhiShu sarveShu pATyamAnashcha sha~NkubhiH |
a~NgArashayane ghore luThanyugashataM bahuH || 18-16
sthitvA yugAShTakaM rAjandhUmapAnaM vrajettataH |
tatra taptasurAM pItvA hA hateti rudanbahu || 18-17
pishAchatvamavApnoti tatra sthitvA yugAShTakam |
anubhUya cha sarvANi hInajanmAni bhArata |
paulkasAdiShu saMjAto vyAdho bhavati bhUtale || 18-18
steyinastu gatiM vakShye duHkhadAM shR^iNu bhUpate |
niShkatrayapramANaM tu sauvarNaM yo harennR^ipa || 18-19
steyIti sa hi vij~neyaH sarvakarmabahiShkR^itaH |
prAyashchittavihInasya vakShye tasya cha yAtanAH || 18-20
bhUShAvasthA tathA kUpaM mUShikaiH paripUritam  |
himotkaTaM shUlayantraM shvabhakSho mAMsabhojanaH || 18-21
etAnyugashatAnpa~ncha hyanubhUya nR^ipottama |
krakachaishchUrNyamAnastu tADyamAnastu charmabhiH || 18-22
sthAvarAdiShu jAyeta tasmisthitvA yugAShTakam |
tataH kirAtayonIShu jAyate nAtra saMshayaH || 18-23
pApinAM narakaM vakShye gurudArAbhigAminAm |
jyeShThamAtA mAtR^ipatnI yaj~napatnI nR^ipottama  || 18-24
adhyApakasya yA patnI shvashurI mAtulasya cha |
pitR^imAtR^iShvasA chaiva mAtA gurusutA guroH |
gurutalpasamAnAnAmeteShAM shR^iNu pAtakam || 18-25
manvAdiShu cha shAstreShu prAyashchittAdikalpanaiH |
naiva shudhyati yaH pApI tasya pIDAM vadAmi te || 18-26
tadidaM kAlasutraM cha mahArauravarauravo |
krandanyugashataM rAjanhA hato.asmi hato.asmi cha || 18-27    
niruchChvAsaM tataH prApya asipatravanaM kramAt |
ChidyamAno mahAkAyairyamadUtairbhayaMkaraiH || 18-28
pa~nchAshadyugaparyantaM pachyate kAlasUtrake |
ChitvA shishnaM savR^iShaNama~njalau pratigR^ihya cha |
tailavastrairbadhyamAno dahyate yamakiMkaraiH || 18-29
anubhUya cha tAnsarvAnrAkShaso bhavati dhruvam |
tataH paraM shvAnayonau chaNDAleShu tataH param || 18-30
tatolUkastataH kAkaH tato gardabhajanmasu |
evaM janmashataM prApya ShaNDho bhavati dharmaja |
gurutalpagAmino hyevaM tato vakShyAmi chetarAn || 18-31
jyeShThasya patnigamane yAti vaitaraNIM nadIm || 18-32
retomUtrAdipAnaM cha bhuktvAH yugasahasrakam |
tadante nirjane deshe bhavati brahmarAkShasaH || 18-33
adhyApakasya yA patnI mAtR^ivatparipAlyate |
tasyA gamanamatyugraM taptatailaM mahAsvanam || 18-34
etAsAM gamane rAjanyugAnAM pa~nchaviMshatiH |
jAtyandho jAyate rogI nirvIryo braNashishnakaH || 18-35
alpAyuranapatyashcha daridro vyAdhikarshitaH |
yauvane hInajAyashcha kR^ishA~Ngo bhavati vraNI || 18-36
evamanyastriyaM gatvA narakAnanubhUya cha |
bhavanti narashArdUla puruShAH puruShAdhamA || 18-37
rajasvalAM striyaM rAjanyo gachChetkAmamohitaH |
raktakUpe nimagnaH sanvasedyugashataM prabho || 18-38
kirAtshUdrachaNDAlaveNukAmAdyapAdayaH |
etatstrIgamane rAjanmahAghoraM prakIrtitam || 18-39
tathApi shR^iNu vakShyAmi taptAyaH piNDabhakShaNam |
adhaHshiraHshoShaNaM cha marutpatanakaM tathA || 18-40
shvamAMsabhojanaM chaiva vahnijvAlapraveshanam |
pa~nchAshadyugaparyantameteShu narakeShu cha |
bhuktvA rAjaMstataH pashchAtpaulkasAdiShu jAyate || 18-41  
parastrImAtr^igamane visvastAgamane tathA |
kaNTakopari saMveshya tathopari cha kaNTakAn |
shilAbhAraiH pIDyamAno vasetyugashataM rudan || 18-42
shvamAMsabhojanaM chaiva vahnijvAlapraveshanam |
bhuktvA rAjaMstataH pashchAtpaulkasAdiShu jAyate || 18-43
paNyastrIgamane rAjanraktakUpe yugaM vasan |
kShArodake tathA chAShTau shvAno bhavati nAparaH || 18-44
eteShAM sahavAsaM tu pAtakInAM prajApate |
saMgamaM tu na kartavyaM kuryAchchetpAtakI bhavet || 18-45
tasya chaiteShu sarveShu narakeShu cha yAtanAH |
paulkasAdiShu ghoreShu jantotasya janirbhavet || 18-46
pa~NkibhedI pR^ithakpAkI nityaM brAhmaNanindakaH |
AdeshI vedavikretA pa~nchaite brahmaghAtakAH ||  18-47
kumbhIpAke mahAghore dahyamAno yugAyutaM |
tato bhUmiM samAsAdya sUkaratvamupAgataH || 18-48
brAhmaNAnyaH samAhUya dAsyAmiti dhanAdikam |
pa~nchAnnAstIti yo brUyAttamAhurbrahmaghAtakam || 18-49
asipatravane rAjaMshChidyamAno yugaM vaset |
yena dharmAnparij~nAya tameva dveShTi yo naraH |
karoti vApyudAsInaM tamAhurbrahmaghAtakam || 18-50
vrAtyo bhavati chaNDALo brAhmaNAndveShTi yo naraH |
shvAnayonishataM gatvA gardabheShu cha jAyate || 18-51
R^iShabhANAM gavAM rAjanbrAhmaNAnAM tu yoShitAm |
AhArasya cha vighnaM  yaH karoti cha sa pAtakI |
narakaM tasya vij~neyaM mahAshUlam bhayApaham || 18-52
tasyopari shataM sAgraM yugAnAmanubhUya cha |
mlechChajAtiShu  saMjAto mR^igANAM hiMsako bhavet || 18-53
snAnadAnatapobhishcha japeShu niratasya cha |
vighnakR^innarake ghore patatyeva na saMshayaH || 18-54
jyotiShaM vyavahAraM cha prAyashchittaM chikitsakam |
vinA shAstreNa yo bhUyAttamAhurbrahmaghAtakam || 18-55
narakaM tasya vij~neyaM mUShikAgaNapUritam |
bhakShyamANastato yAti kharayoniShu bhArata | 
ayutaM janma saMprApya sUkarAdiShu jAyate || 18-56
aishvaryamadamattAnAM kAmukAnAM dvijanmanAm ||
AkShepakAriNAM rAjannirghR^iNAnAM nR^ipottama || 18-57
asatyaniratAnAM cha nindakAnAM  bahushrutAm |
adharmasyAnumantR^INAM brAhmaNe marmavAdinam |
eteShAM pAtakAnAM tu shR^iNu vakShyAmi yatanAH || 18-58
mahAkrUraiH shvabhirnitayM bhakShyamANo yugAyutaM |
shvabhakShyAnnarakAttUrNaM niyataH pakShitAM vrajet || 18-59
anyodvegakaro dveShI tathA chAnnasya sUchakaH |
mUtrapAnamiti khyAtaM tasyaiva narakaM dhruvaM || 18-60
ghoraM tu narakaM j~nAtvA pAtakAnna smaretsudhIH |
tasmAttvaM pAtakaM rAjansvapne  vA na smariShyasi || 18-61
shR^iNoti yaH  sadA bhaktyA kIrtyamAnaM dvijanmabhiH |
sa muktaH sarvapApebhyo ga~NgAsnAnaphalaM labhet || 18-62


 
Note : 18-41 and 18-43 are identical except for the middle line of 18-41

January 6, 2009