Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam - 19

pApabhedakathanam 

shrIbhagavAnuvAcha 

brahmahatyAsamaM pApamevamAhurmaharShayaH |
surApAnasamaM pApaM pravakShyAmi samAsataH ||  19-1
gaNAnnaM yastu rAjendra bhu~njate lobhamohitaH |
surApi sa tu vij~neyo mahAkUpe yugaM vaset || 19-2
gaNikAnnaM tu yo bhu~Nkte surApi sa hi viShrutaH |
taptashUlayugaM sthitvA tato matsyeShu jAyate || 19-3
patitAnnaM  tu yo bhu~Nkte shUdrataskarakAminAM |
abhitaptashilAyAM tu sthitvA pa~nchashataM yugam |
pashchAdbhavati chaNDAlo vaiNakastu tataH param || 19-4
aupAsanaparityAgI devalAnnasya bhojakR^it |
sUtakAnnabhujo ye cha te vai nirayagAminaH || 19-5
shilAyAmabhitaptAyAmAropya yamakiMkarAH |
dahanti yugaparyantaM tato mUkA bhavanti hi || 19-6
yaH shUdreNa samAhUto bhojanaM kurute dvijaH |
anuj~nAtastu shUdreNa surApi saha vishrutaH || 19-7
raktakUpe mahAghore rudanpa~nchayugaM vaset |
shUdrajanma tataH prApya pashchAdbhavati pulkasaH || 19-8
bhojane vartamAne tu shUdraM patitameva vA |
sUtakIM cha dvijo dR^iShTvA bhu~Nkte yadi sa pAtakI |
shUdrasaMlApasaMyukto bhu~Nkte yadi sa pAtakI || 19-9
asthichChedaM snAyubandhaM kShurikachChedakaM gataH |
yugAnAM pa~nchapa~nchAshaddahyamAnaH kharo bhavet || 19-10
pAnIyaM pAyasaM bhojyaM japahomAdibhakShaNam |
shUdrasaMlApasaMyukto bhu~Nkte yadi sa pAtakI || 19-11
asthichChedaM snAyubandhaM jihvAchChedamavApya saH |
yugAnAM viMshatIM sthitvA narakeShu samantataH |
tadante daivayogena sUkaratvaM prapadyate || 19-12
j~nAnaM tu patitaM dR^iShTvA udakyAH shabdameva vA |
bhu~Nkte yadi sa pApI syAdrauravaM  narakaM vrajet || 19-13
uchChiShTena tu saMspR^iShTo bhojanaM kurute yadi |
dAhanaM sarvagAtrANAM kurvanti yamakiMkarAH || 19-14
snehAllobhAttathAlasyAtsahabhojanakR^innaraH |
pittapAnaM samApnoti narakaM shleShakardamam |
bhuktvA yugashataM rAjanshvAnayoniShu jAyate || 19-15
bahubhAShi dvijo yastu bhojane samupasthite |
tilashashChedanaM tasya yugAnAmekaviMshatiH || 19-16
gR^i~njanaM lashunaM rAjanpalaNDuM shArakaNTakam |
jagdhvA naraH patedghore raurave kAlasUtrake || 19-17
mAtrA pitrA duhitrA vA bhrAtrA putreNa putrakaiH |
bhu~Nkte yadi sa pApI  syAdUrdhvaM vai mau~njidhAraNAt || 19-18
vR^iShalIpatinA spR^iShTaM nindakAnnaM tu kutsitam |
sUtakAnnaM yaterannaM bhuktvAH narakamashnute || 19-19
evaM bahuvidhaM pApaM surApAnasamaM smR^itam |
hemasteyasamaM pApaM pravakShyAmi samAsataH || 19-20
kastUrI chandanaM vAsaH karpUramaNayo  nR^ipaH |
etAnvai yo haretpApaM pravakShye pANDunandana || 19-21
kAShTayantraM  mahAnAgaM kabandhaM kR^imibhojanam |
narakaM vahnivR^iShTiM cha yugAnAmekaviMshatim |
shvamAMsabhojanaM gIrNaM bhu~njanyugashataM vaset || 19-22
kAkajanma tataH prApya tataH sUkarajanmasu |
tadante mlechChayonau cha jAyate pANDunandana || 19-23
tAmraM kAMsyaM tathA sIsaM trapUNAM haraNe nR^ipa  |
vahnijvAle.ativikhyAte dahyamAno yugaM vaset || 19-24
ajAvikaM janmashataM shunAM vai shatajanmasu |
jAtyandho badhiro rAjanbhavatyeva na saMshayaH || 19-25
kadalIM panasaM chaiva nArikelaM tathAbhrakam |
nAra~NgaM  likuchaM chaiva hemasteyasamaM smR^itam || 19-26
shilAvR^iShTisamAkhyAte narake kalpapa~nchakam |
hA hanteti krandamAnaH pishAchatvaM samashnute || 19-27
gR^ihakShetrANi pAtrANi dhAnyAni rasavanti cha |
gomahiShyaturaMgAshcha hyanaDvAnajameShakau |
eteShAM haraNe vakShye pApasya narakaM vibho || 19-28
shilAyAmabhitaptAyAmAropya yamakiMkarAH |
dahanti yugaparyantaM tato vakShyAmi yAtanAm || 19-29
taptasha~NkusamAkIrNastaptAyaH piNDabhakShaNam |
adhaH shiraHshoShaNaM cha marutpatanakaM tathA || 19-30
eteShu nArakI rAjanvasedyugashataM kramAt |
daridro vyAdhito mUrkho bhavatIha na saMshayaH || 19-31
paraira~NgIkR^itaM dravyaM tR^iNamapyaTavIgatam |
na spR^ishotpuruShavyAghra haredvA sa tu pAtakI || 19-32
samAnapAtakaM rAjannarakaM cha mayoditam |
narakAnpAtakAnvakShye bhUyo nAnyamanAH shR^iNu || 19-33
pitrR^iyaj~naparityAgI hyakAle karmakR^innR^ipa |
tayornarakamatyugraM mAtApitR^ivirodhinaH || 19-34
a~NgArashayane ghore narake yugapa~nchakam |
anubhUya krameNaiva vAyaso bhavati dhruvam || 19-35
jAro niShThuravAkkrUro nAstikaH prANahiMsakaH |
pApo dhUrtau mahIbandhaH khalaH kAmI nR^ipottama |
eteShAM narakaM vakShye shR^iNu chitraM mahAmate || 19-36
atyuShNasikatAsnAnaM kaShAyodakasechanam |
taptAyaH shayanaM ghoraM taptasaikatabharjanam || 19-37
ghoramevaM bahuvidhaM yugAnAmekaviMshatiH |
anubhUya krameNaiva rAkShasAH prabhavanti hi || 19-38
prAyashchittavihInAni ghorANi shR^iNu bhUpate |
samastapApatulyAni mahApAtakadAni vai ||  19-39
brahmahatyAdipapAnAM kathaMchinniShkR^itirbhavet |
braAhmaNAndveShTi yastasya niShkR^itirnAsti kutrachit || 19-40
vishvAsaghAtakAnAM cha kR^itaghnAnAM nareshvara |
shUdrastrIsa~NginAM chaiva nehAmutra cha niShkR^itiH || 19-41
shUdrAnnapuShTadehAnAM vedashAstraM  vininditAm |
shivanindAaparANAM cha viShNunindAparAtmanAm || 19-42
satkathAnindakAnAM cha agnihotraM vinindatAm |
yatinindAparANAM cha gurunindAparAtmanAm || 19-43
purANavedashAstrANi  dharmashAstraM vinindatAm |
eteShAM niShkR^itirnAsti prAyashchittAdikalpanaiH || 19-44
bauddhAlayaM praviShTasya tachChAstre praNavasya cha |
strIshUdariH pUjitaM li~NgaM viShNuM vA praNatasya cha |
satgatiM naiva paShyAmi shAstrANAmeSha  nirNayaH || 19-45
mA dadasveti yo brUyAdgavyagnau brAhmaNeShu cha |
shvAnayonishataM gatvA chaNDAleShvabhijAyate || 19-46
paranindAparANAM cha tathA niShThurabhAShiNAm |
dAnAnAM vighnakartR^INAM  teShAM pApaphalaM shR^iNu || 19-47
taptAyaH piNDavadanAH sUchipUritalochanAH |
adhaHshirordhvapAdAste bAdhyante yamakiMkaraiH || 19-48
tataH sarveShu ghoreShu narakeShu samAyutam |
sthitvA karmAvasheSheNa bhavantyAmiShabhojinaH || 19-49
paradravyApahartAraH parastrIlolupA bhR^isham |
parasvasUchakA nityaM te vai pAtakino.adhamAH || 19-50
niruchChvAse mahAghore narake yugapa~nchakam |
anubhUya tato rAjansUkarAH prabhavanti hi || 19-51
anyaM bhajante bhUpAla striyashcha puruShAdhamAH |
tAsAM cha narakaM vakShye sAvadhAnamanAH shR^iNu || 19-52
taptatAmramayAH puMsastaptAyaH shayane balAt |
Ali~ngyante yugaM dorbhyAmanyonyaM tAsu tAnprati || 19-53
taptashonitakUpeShu  majjante yugapa~nchakam |
vandhyA napuMsakA bhUmau jAyante paulkasAdiShu || 19-54
yaH shR^iNoti mahannindAM narakaM tasya vai shR^iNu  |
tasya karNeShu pAtyante taptAyaH kIlasaMchayAH || 19-55
brAhmaNAnye nirIkShante  kopadR^iShTyA narAdhamAH |
taptasUchisahasraM tu teShAM  chakShuShi pUryate || 19-56
evaM pApaM bahuvidhaM prashaMsanti maharShayaH |
shR^iNvatAM vadatAM chaiva na pApeShu matirbhavet || 19-57


January 11, 2009