Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM

sheShadharmaprakaraNam - 2

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

haribhaktimAhAtmyakathanam

vaishaMpAyana uvAcha

surasindhusutaH shrImAnAj~napto vai murAriNA l
AtmanA taM namask^Ritya prA~n~jalirvAkyamabravIt ll 2-1

bhIShma uvAcha

viddhi pANDava deveshaM sarvadAtAramachyutam l
lokatrANAya saMbhUtaM kR^iShNaM sAkShAjjagadgurum ll 2-2
AdhAraM sarvabhUtAnAM pAlayantamasheShakam l
harantaM sarvasaMtApaM kR^iShNaM viddhi jagadgurum ll 2-3
dharme dharmabhR^itAM pArtha hyarthamarthavatAM prabhum l
satyaM satyavatAM kR^iShNaM kAmadam viddhi kAminAm l 
sukhaduHkhasyakartAsau bhaktAnAmasatAmapi ll 2-4
ayameva paro mantro hyayameva paraM tapaH l 
ayameva paraM j~nAnamayameva parA gatiH ll 2-5  
ayameva paro bandhurayameva suhR^ittamaH l 
tasmAdbhajasva kaunteya sarvasaMpadbhavettava ll 2-6

yudhiShThira uvAcha

pitAmaha mahAprAj~na sarvashAstravishArada l
kR^iShNe dharme cha me bhaktiryathA syAddhi tathA vada ll 2-7
shrotukAmA amI pArthA R^iShayashcha tapodhanAH l
yajvAno devatAH sarvAstathA devA divi sthitAH ll 2-8

bhIShma uvAcha

shR^iNu pANDava vakShyAmi haribhaktiM sudurlabhAm l
shrotR^INAM sarvapApaghnIM vadatAM cha yudhiShThira ll 2-9
nArAyaNaM jagadyoniM sachchidAnandavigraham l
yajasva narashArdUla kR^iShNaM brahmasvarUpiNam ll 2-10
ripavastaM na hiMsanti na bAdhante grahAshcha tam l
rAkShasAshcha na khAdante hyenaM kR^iShNaparAyaNam ll 2-11
bhaktirdR^iDhA bhavedyasya devadeve janArdane l
shreyAMsi tasya siddhyanti bhaktimAnadhikastataH ll 2-12
tau pAdau saphalau puMsAM viShNavAyatanagAminau l
tau karau bhAgyanilayau viShNupUjAparAyaNau ll 2-13
te cha netre mahAbhAge pashyato ye janArdanam l
sA jihvA prochyate sadbhirharinAma parAyaNA  ll  2- 14
satyaM satyaM punaH satyamuddhR^itya bhujamuchyate l
vedashAstrAtparaM nAsti na daivaM keshavAtparam ll 2-15
satyaM vachmi hitaM vachmi sAraM vachmi punaH punaH l 
asAre dagdhasaMsAre sAraM yadviShNupUjanam ll 2-16
sarvabhUtadayAyukto viShNupUjAparAyaNaH l
mAtA pitroshcha shushrUShustasya tuShTo janArdanaH ll 2-17
satkathAyAM cha ramate satkathAM cha karoti yaH l
satyavA~N nirahaMkArastasya prIto ramApatiH  ll 2-18
nAmasaMkIrtanaM viShNoH kShutapraskhalanAdiShu l
karoti satataM pArtha tasya viShNuH prasIdati ll 2-19
yA tu nArI patiprANA patipUjAparAyaNA l
tasyAstuShTo jagannAthaH kR^iShNo lokahite rataH ll 2-20
tasmAchChR^iNuShva kaunteya yajasva satataM vibhum l
mA kuru tvamahaMkAraM vidyullolAH shriyo yataH  ll 2-21 
sharIraM mR^ityusaMyuktaM jIvitaM chApi cha~nchalam l
balAdhikairdhanaM grAhyaM saMpadaH kShaNabh~NgurAH ll 
tasmAdbhajasva kaunteya puNDarIkAkShamavyayam ll 2-22
he pArthAH kiM na jAnidhvamAyuSho.ardhe tu nidrayA ll 
hR^itam cha bhojanAdaishcha kiyadAyuH samAhR^itam l 2-23
kiyadAyurbAlabhAvAtkiyadAyushcha vArdhakAt l
kiyadviShayabhogaishcha kathA dharme kariShyatha ll 2-24
bAlabhAve cha vR^iddhatve na ghaTetAchyutArchanam l
vayasyeva cha dharmAnvai kurudhvamanahaMkR^itAH ll 2-25
sharIram roganilayaM malAdyaiH paridUShitam l
kimarthaM shAshvatadhiyA pApaM kurvanti mAnavAH ll 2-26
asArabhUte saMsAre nAnAduHkhasamanvite l
vishvAso nAtra kartavyo nishchitaM nAshameShyati ll 2-27 
shR^iNudhvaM pANDavashreShThAH satyameva mayochyate l
kAyaH saMnihitApAyaH pUjya eva janArdanaH ll 2-28
mAnaM tyajathAhaMkAraM kAmakrodhAdisaMyutam l
yajadhvaM satataM viShNuM mAnuShyamatidurlabham ll 2-29
koTijanmasahasreShu sthAvarAdiShu pANDavA l
saMbhrAntasya cha mAnuShyaM kathaMchitparilabhyate ll 2-30
tatrApi devatAvuddhirdAnabuddhishcha pANDava l
bhogabuddhistadA nR^INAM janmAntaratapaHphalam ll 2-31
mAnuShyam durlabhaM prApya yo hariM nArchayetsakR^it l
mUrkhaH parataraH pArtha ko.anyastasmAdachetasaH ll 2-32   
ArAdhito jagannAtho dadAtyabhihitaM phalam l
kastaM na pUjayedvidvAnsaMsArAgniprapIDitaH ll 
yasmiMstuShTe jagattuShTaM yataH sarvagato hariH ll 2-33
yathA hastipade sarvaM pAdamAtraM pralIyate l
AkAshena yathA vyAptaM jagatsthAvara ja-Ngamam l
tathaiva hariNA vyAptaM jagatsthAvara ja-Ngamam ll 2-34
janane maraNaM pArtha maraNe janmasAdhanam l
Ubhe te nikaTe nR^INAM tannAsho harisevayA ll 2-35
dhyAtaH smR^itaH pUjito vA stuto vA namito.api vA l
saMsArapAshavichChedI kastaM na pratipUjayet ll 2-36
yannAmochchAraNAdeva mahApAtakanAshanam l
yaM samabhyarchya rAjendra padaM mokShamavApsyatha ll 2-37
aho chitramaho chitramaho chitraM hi pANDava l
harinAmni sthite lokaH saMsAre vartate punaH ll 2-38
yAvannedriyavaikalyaM yAvadvyAdhirna bAdhate l
tAvadevArchayennityaM yadi muktirato nR^ipa ll 2-39
bhUyo bhUyo hitaM vachmi bhujamuddhR^itya pANDava l
kR^iShNo.ayaM sarvathA pUjyo bhuktimuktiprado nR^iNAm ll 2-40
krodhamUlaM manaH pArtha krodhaH saMsArasAdhanam l
dharmakShayakaraH krodhastasmAttaM parivarjayet ll 2-41
mana eva manuShyANAM kAraNaM bandhamokShayoH l
tasmAttadeva saMyojya tasminkR^iShNe sukhI bhava ll 2-42
anArAdhya jagannAthaM sarvakAmaphalapradam l
saMsArasAgare magnAH kathaM pAraM gamiShyatha ll 2-43
achyutAnandagovindanAmochchAraNabheShajAt l
nashyanti sakalA rogAH satyaM satyaM vadAmyaham ll 2-44
harishraddhAvatAM puMsAM na sutairnnApi bAndhavaiH l
tasmAchcha sarvadeveshe bhaktiM kuruta pANDavAH ll 2-45
bandhumatvaM dhanADhyatvaM putravatvaM cha pANDava l
viShNubhaktimatAM nR^INAM bhavetjanmani janmani ll 2-46
ihAmutraphalaM liptsuH pUjayetsatataM hariH l
ihAmutraphalaM nechchanparanindAparo bhavet ll 2-47
na namedviShNave yatsya sharIraM karmabhedine l 
pApAnAmAkaram taddhi j~neyam kurukulottama ll 2-48
tasmAChR^iNuta rAjendra haribhaktiparAyaNAH l
shreShThAH sarvatra vikhyAtA hyato bhaktiH sudurlabhA ll 2-49
asUyArahitA ye cha vipratrANaparAyaNAH l
kAmAdirahitA ye cha teShAM tuShyati keshavaH ll 2-50
tasmAtsaMsArataptAnAM harireva parA gatiH l
yannAmashravaNadeva prayAti paramaM padam ll 2-51
yAdavendramamuM viddhi kR^iShNaM lokesvaraM harim l
asya prasAdAtte sarve bhaviShyati na saMshayaH ll 2-52
sraShTA pAlayitA hantA kR^iShNohi jagatIpatiH l
asmadvai sakalAndharmA~nChR^iNuShva cha sukhI bhava ll 2-53
vaishaMpAyana uvAcha
iti devavratenoktaM nishamya kurunandanaH l
samtuShTamAnaso bhUtvA shrotukAmo.abhavattadA ll 2-54
ya idaM kIrtayennityaM puNyaM pApapraNAshanam l
haribhaktikaraM nR^INAM smR^itAnAmaghanashanam ll 2-55
brAhmaNAnAM samAje cha tathA viShNavAlaye paThet l
paraM vimAnamArUDho viShNulokaM sa gachChati ll 2-56      


  
November 14, 2008