Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 20

pApabhedakathanam (contd )

vaishaMpAyana uvAcha 

evamuktvA hR^iShIkesho dharmarAjAya saMsadi  |
avitR^iptAMstu tA~nj~nAtvA  punarevAbhyabhAShata ||  20-1

shrIbhagavAnuvAcha 

bhUya eva mahAbAho shR^iNu me vachanaM param |
pApinAM pApabAhulyaM pravakShye pANDunandana || 20-2
yaH shR^iNoti mahArAja hyamuM dharmaM nR^ipottama |
sa muktaH sarvapApebhyo lokamakShayamashnute || 20-3
shAstrAnukUlyAtsvarlokaM prAtikUlyAdadhaH kShayam |
shreyashcha viparItaM cha nR^iNAM vai samupasthitam || 20-4
vishvAsaghAtinAM chaiva maryAdAghAtinAM tathA |
parAnnalolupAnAM cha narakaM bhR^ishadAruNam || 20-5
asatyaniratAnAM cha pishunAnAM nR^ipottama |
utpATyante sadA jihvA yamadUtairbhayaMkaraiH || 20-6
tyktavedoktakarmANo hyanuShTAnavivarjitA |
gajadantairbhajyamAnA nivasanti yugAnbahUn || 20-7
vipragrAmeShu bhUpAlo yaH kuryAdadhikaM karam |
sa sahasrakulo bhu~Nkte narakAnpa~nchakalpakam || 20-8
vipragrAmakarAdAne yo.anumantA sa pApakR^it |
sa eva kR^itavAnrAjanbrahmahatyAyutaM shatam || 20-9
shvaviShThAbhojino nityaM narA hyatithivarjitAH |
ayonau cha viyonau cha pashuyonau cha bhArata |
sikttvA reto mahApApI retobhojanamashnute || 20-10
snAyuchChedaM snAyubandhamasthichChedaM tu tasya vai |
anubhUya krameNaiva dhUmapAnaM yugAyutam |
narakAnnirgato bhUpa veshyAputro bhaviShyati || 20-11
upavAsadine rAjan dantadhAvanakR^innaraH |
sa ghoraM narakaM yAti vyAghrabhakShaM chaturyugam || 20-12
upavAsavihInashcha ekAdashyAM shubhe dine |
narakastasya vij~neyo yugAnAM pa~nchasaptatiH || 20-13
svadattaM paradattaM vA parakShetraM tu yo haret |
sa koTikulasaMyuktaH  kalpAntaM narakaM vrajet || 20-14
viprANAM kShetraharaNe  yo.anumantAtikutsitaH |
ulUkhale taM nikShipya musalaiH praharanti cha || 20-15
shilAyAmabhitaptAyAM dahanti yugapa~nchakam |
anubhUya tato rAjanrAkShaso bhavati dhruvaM || 20-16
gaNayedyastu pR^ithivImanyAyena karaMkaraH |
sa koTikulasaMyukto nimajjatyuShNakardame || 20-17
tato viShThAhrade  magnastiShThedyugasaharakam |
vR^iNI kuShThAbhibhUtashcha bhavejjanmani janmani || 20-18
viShNudravyApahartAro rudradravyApahArakAH |
brahmahatyAyutaM rAja.Nllabhante nAtra saMshayaH || 20-19
anAthadhanahartAraH shayanaM kaNTakopari |
yugAnAmayutaM sthitvA vyAghrayonau bhavanti hi || 20-20
ArAme puShpahartAro devapUjAdikalpite |
te yAnti yugaparyantaM vahnijvAlApraveshanam || 20-21
jale devAlaye rAjanyaj~nabhUmau shavakShaye |
dvijAnAM saMnidhau goShu tathA chAshvatthasaMnidhau || 20-22
valmIkAgre gavAM bhUmau tathA chochChiShTabhUtale  |
kushadarbhasamAkIrNe devodyAnasamIpataH || 20-23
shilAyAM tulasIsthAne kR^iShTabhUmau narAdhipa |
strIsaMnidhau mahAkUpe  yotsR^ijeddehajaM malam || 20-24
AtmahanturyathA pApaM bhrUnahanturyathA tathA |
etAnsarvAnavApnoti narakAnyugapa~nchakam |
anubhUya krameNaiva kAkayonau prajAyate || 20-25
avaguNThanamakR^itvA tu karNe cha brahmasUtrakam |
purIShamUtraM ya kuryAdyadi vA sa tu pAtakI || 20-26
tR^iNachChedaM tu saMlApaM keshashmashrunipAtanam |
shleShmAshrupatanaM chaiva tathA loShTavimardanam || 20-27  
kalahaM dyUtamatyugramashAstrashravaNaM tathA |
adhovAyuM kShutaM chaiva vamanaM devasaMnidhau |
etAnkaroti bhUpAla sa gachChennarakaM dhruvaM || 20-28
kUTasAkShyaM vadedyastu dhanabandheShu lAbhataH |
sa yAti narakAnghorAnyAvadAchandratArakam || 20-29
iha putrAshcha pautrAshcha vinashyanti paratra cha |
sAkShi yastu bhR^iShAvAdI sa gachChedrauravaM nR^ipa || 20-30
parighaiH paTTAsaiH shUlairbhidyate yamakiMkaraiH |
ye chAtipApino martyA ye cha mithyApavAdinaH |
teShAM mukhe jaLUkAste pUryante pannagopamAH || 20-31
R^itau nAbhigamedyastu svastriyaM manujeshvara |
sa yAti rauravaM ghoraM brahmahatyAM cha vindati || 20-32
aShTamItithisaMkrAntau vyatipAte cha parvaNi |
vaidhR^itau tu chaturdashyAM ekAdashyAM trike nishi || 20-33
saMdhyayorjanmanakShatre vrateShu cha piturdine |
eteShu divaseShveva na gachChetsvastriyaM R^itau |
yadi gachChetsa pApI syAnmohAdvA rauravaM vrajet || 20-34
jAtaH sa tu durAchAro mUrkho vyAdhistha eva cha |
alpAyushcha kulaghnashcha brahmadveShI sadA bhavet || 20-35
anAchAraratAndR^iShTvA yaH shakto na nivArayet |
tatpApArdhamavApnoti yashchopekShAparAyaNa ||  20-36
pApinAM pApagaNanaM yaH karoti narAdhamaH |
asti chettulyapApI syAnmithyAtve dviguNaM bhavet || 20-37
apApe pAtakaM yastu samAropya vinindati |
tasya jihvAM samuddhR^itya ghorAshcha yamakiMkarAH | 
taptAyaH piNDamAkShipya tasya chAsye nihanti cha || 20-38
kanyAgAmI naro yastu bhakShyamANo nishAcharaiH |
sa yAti dhUmapAnaM cha tataH khaDgairnikR^intanam || 20-39
shishne cha vR^iShaNe chaiva hyayobhArasya bandhanam |
evaM yugashataM sthitvA pashchAchchaNDALatAM vrajet || 20-40
yastu vratAni  saMgR^ihya asamApya parivrajet |
asipatre yugaM sthitvA hInA~Ngo jAyate naraH || 20-41
nyAyena dharmashikShAyAM pakShapAtaM karoti yaH |
atyuShNasikatAsnAnaM tathA dR^iShati shIrNanam || 20-42
chaturyugAnAmayutaM bhuktvA narakayAtanAH |
tataH khareShu jAyante shvAnayonau cha bhUtale || 20-43
avamatya dvijAnvahnInbAlAnvR^iddhAMshcha garbhiNIm |
bhu~Nkte yadi sa pApI syAdrauravaM narakaM vrajet || 20-44
apahR^itya parasyArthaM yaH parebhyaH prayachChati |
sa dAtA narakaM yAti yatsyArthastasya tatphalam || 20-45
paranindAM prashaMsAM cha Atmanashcha karoti yaH |
Asye tasyAyasaM piNDaM kShipanti yamakiMkarAH || 20-46
prAtaHsnAnavihInAshcha gAyatrIjapavarjitAH |
brahmayaj~navihInAshcha te vai nirayagAminaH || 20-47
prANAyAmavihInAshcha devarShipitR^isamhitam |
na tarpayanti ye rAjaMste vai nirayagAminaH || 20-48
snAnahInAshcha madhyAhne  bhAnuprArthanahInakAH |
aupAsanavihInAshcha tai vai nirayagAminaH || 20-49
gR^ihArchanavihInAshcha gR^ihapUjAvigarhakAH |
pa~nchayaj~navihInAshcha te vai nirayagAminaH || 20-50
pitR^imAtR^iprapUjAyAM vihInAshcha tathA tithau |
bhojane maunahInAshcha te vai nirayagAminaH || 20-51
uchChiShTabhojino ye cha ye cha mR^iShTAnnabhojinaH |
bhojye kalahakartAraste vai nirayagAminaH || 20-52
sAyaM prAtaryathAshaktyAH purANaM na shR^iNoti yaH |
nAmatrayavihInA ye  te vai nirayagAminaH || 20-53
purANadharmashAstreShu bhaktihInAshcha ye dvijAH |
bhAShAshAstreShu niratAste vai nirayagAminaH || 20-54 
karNATadrAviDIyAni Andhrakannojavanti cha |
vachAMsi ye prashR^iNvanti te vai nirayagAminaH || 20-55
bhAShayA rachitaM shAstraM strImukhAttu shR^iNoti yaH |
shUdrebhyashcha prashR^iNvanti te vai nirayagAminaH || 20-56
bhAShayA rachitaM shAstramiha loke sukhapradam |
paraloke bhayakaraM tasmAttatparivarjayet || 20-57
divyabhAShAM parityajya bhAShayA rachitena vai |
shAstrANi cha prashR^iNvanti te vai nirayagAminaH || 20-58
bhAShArachitashAstreShu gandharveShu ratAshcha ye |
teShAM sa~Ngopi saMtyAjyaH  paratrahitakA~NkShibhiH || 20-59
nAmAni mama shR^iNvanti shAstrayuktAni bhArata |
shAstreShu niratA bhR^ityAH purANeShu ratA dvijAH || 20-60
bhAShArachitashAstreShu buddhimAnvai ratiM tyajet |
mamAj~nAkaraNIyeShu purANeShu matiM kuru || 20-61
asachChastreShu niratA hyasaddharmapravartakAH |
viratA dharmashAstreShu teShAM sa~NgaM parityajet || 20-62

yudhiShThira uvAcha 

bhavatA sarvamAkhyAtaM dharmAdharmaM yadUttama |
shrAddhasya viShaye deva niShiddhaM vada suvrata || 20-63

shrIbhagavAnuvAcha 

shrAddhe nimantrite yastu bhojanaM kurute yadi |
chaturyugasahasrANi  shUlaproto bhaved dhruvam || 20-64
shrAddhaM bhuktvA narashreShTha yaH kuryAdrAtribhojanam |
narakeShu chiraM magnaH sa chaNDAlo bhaved dhruvam || 20-65
shrAddhaM dattvA cha bhuktvA cha strIsa~NgaM kurute yadi |
divisthAH pitarastasya patanti narake.ashuchau || 20-66
shrAddhe bhu~njandvijo yastu bahubhAShI mitAshanaH |
sa pApI nArakI j~neyaH  krUre tu narake vaset || 20-67
nimantrito dvijo yastu na snAyI lobhamohitaH |
shrAddhahantA sa vij~neyaH kalpAntaM narakaM vrajet || 20-68
asnAtvA yadi varteta shrAddhaM bhuktvA pare.ahni |
sa pApI nArakI j~neyah krakache narake vaset || 20-69
akR^itvA pArvaNaM homaM shrAddhaM kuryAdyadi dvijaH |
tachChrAddhamAsuraM j~neyaM tatkartA narakaM vrajet || 20-70
anyedyuH prAtaruthAya snAtvA tu tilatarpaNam |
akartA yaH sa pApI syAddAtA cha narakaM vrajet |
na tu bhu~njIta tachChrAddhaM bhuktvA narakamashnute || 20-71
patitaM bhinnamaryAdaM japasnAnavivarjitam |
vedashAstravihInaM cha shrAddhena na nimantrayet || 20-72
yatiM cha vAnaprastaM cha brahmachAriNameva cha |
ashrotriyaM kulaghnaM cha vR^iShalIpatimeva cha || 20-73
kR^itrimaM kuTilaM mUkaM badhiraM pa~Ngumeva cha |
brahmaghnaM grAhmaNIM vaidyaM grAmaghnaM tu napuMsakam |
gurunindaM durAchAraM shrAddhe tu na nimantrayet || 20-74
devapUjAvihInaM cha pa~nchayaj~navivarjitaM |
aupAsanAvihInaM cha shrAddhe tu na nimantrayet || 20-75
gatvA shavagR^ihaM yastu saMbhAShyAnuvrajedyadi |
kuchelaM karkashaM stabdhaM karShakaM vyAdhipIDitam || 20-76
vaishyavR^ittiparaM mUrkhamasvatantraM vininditam |
kR^itaghnaM gAyakaM mattaM bhaTTavR^ittiparaM jaDam |
sauvarNakaM durAchAraM shrAddhe tu na nimantrayet || 20-77
kANaM kha~njaM kR^ishaM dInaM sadA vai keshadhAriNam |
durmantraNaM tu vAchATaM shrAddhe tu na nimantrayet || 20-78
kuShThakaNDUvraNairyuktaM hInA~NgaM hyannalolupam |
pitR^imAtR^iparityaktaM shrAddhe tu na nimantrayet || 20-79
ashrotriyaM kulaghnaM cha vR^iShalIpatimeva cha |
kR^itrimaM kuTilaM mUkaM shrAddhe tu na nimantrayet || 20-80
ete varjyA dvijAH sadbhiH sadA pitR^ihitaiShibhiH || 20-81
shrAddhapAtraM pravakShye.ahaM shR^iNushva nR^ipasattama |
vedashAstreShu nirataM shrotriyaM shrotriyAtmajam |
snAnairjapaiH sadA shuddhaM shrAddhArthaM tam nimantrayet || 20-82
devapUjAsu nirataM pa~nchayaj~naparAyaNam |
purANavedashAstraj~naM shrAddhArthaM tu niyojayet || 20-83
adhyAtmashAstrasaMpannaM shAntaM vai mR^idubhAShiNam |
jitendriyaM shubhaM dAntaM shrAddhArthaM tam nimantrayet || 20-84

yudhiShThira uvAcha 

kiM varjyaM kiM vrataM tyAgaM keShAM varjyastu saMgamaH |
tanmamAchakSha devesha sevA keShAM tu pApadA || 20-85

shrIbhagavAnuvAcha 

strINAM sa~NgaM sadA varjyaM  pApinAM tu samAgamam |
sUtakyA darshanaM rAjanprayatnena vivarjayet || 20-86
saMdhyApradoShakAle tu yoShitAM saMgamAtpatet |
saMdhyAyAM bhojanaM nidrAM trayIvidyAM vivarjayet || 20-87
vR^ikShArohaNamatyugraM kUpAnAM chAvarohaNam |
nadItaraNamatyugraM bAhubhyAM tu vivarjayet || 20-88
R^iNaM paragR^ihe vAsaM R^iNAtkShetravivarjanam |
gomahiShyoH krayaM rAjansarvathA parivarjayet || 20-89
bhR^ityaputreShu saMvAdaM svastrIkalahameva cha |
kalahaM sarvamanujaiH shreyaskAmi parityajet || 20-90
shUdrahastAtsamAnItamannaM pAnIyameva cha |
vAsastAmbUladAnaM cha shreyaskAmi parityajet || 20-91
pAdAbhya~NgaM shirobhya~NgaM tathA dehavimardanam |
shreyaskAmI tu rAjendra shUdrahastanna kArayet || 20-92
bhAnau bhR^igorgurorvAre bhaume mR^ityupradaM nR^iNAm |
tailAbha~NgaM  tathA rAtrau shreyaskAmi parityajet || 20-93
kUpasnAnaM sadA varjyaM kUpodavapanakriyAH |
shauchaM kUpajalenaiva shreyaskAmi parityajet || 20-94
sthaNDile shayanaM dAnaM japamaithunabhAjanam |
bhojanaM rAjashArDUla shreyaskAmi parityajet || 20-95
kShetrArAme vane shaile tIrthe vai devasaMnidhau |
yAtrAyAM pathi rAjendra na kuryAnmaithunaM striyaH || 20-96
rAjabhR^ityeShu mUrkheShu paNDiteShu kadAchana |
gurustrIShu cha no brUyadvivAdaM nR^ipasattama || 20-97
evaM bahuvidhaM proktaM dharmAdharmaM hi pANDava |
vistarAdgadituM tasya api varShashatAdapi || 20-98
sarveShAmapi lokAnAmAnukUlyaM sadAshrayaM |
taddharmamiti vij~neyaM sarvadA nR^ipasattama || 20-99
nindyamAnaM sadA sadbhiryaddharmamapi pANDava |
adharmaM taddhi vij~neyaM mahadbhayakaraM nR^ipa || 20-100
tasmAtsarveShu kAleShu satAmabhimataM tu yat |
tatkuruShva tadAchakShva parAM siddhiM gamiShyasi || 20-101
dharmyaM yashasyamAyuShyaM svargadaM pANDunandana |
idaM vai shR^iNvatAM bhaktyA brahmaloko bhaviShyati || 20-102 


Note : First line of 20-80 and last line of 20-73, half of last line of 20-80 and first line of 20-74 are identical.


January 15, 2009