Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 21

yamamArgavistAraH

yudhiShThira uvAcha 

kathitaM bhavatA sarvaM dharmAdharmaM yadUttama  |
idAnIM shrotumichChAmi narakAnabhidhAnataH ||  21-1
dharmAdharmasya vistAraM pApinAM bhayadAyakaM |
sukhadaM puNyashIlAnAM madhye madhye yamasya cha || 21-2

shrIbhagavAnuvAcha 

nAmadheyAni vakShyAmi narakANAM mahAmate |
saMkhyAtuM nApi shaknomi teShAM mukhyaM shR^iNuShva ha || 21-3
tapano vAlukAkumbho mahArauravarauravau | 
kAlasUtraM niruchChvAso hyasipatrapramardanau || 21-4
himotkaTamahAshUlau mUshAkUpaM cha shAlmali |
shvabhakSho mUtrapAnaM cha vaitaraNyAM mahAsvanam || 21-5
taptashUlaM taptashilA purIShAhArameva cha |
gajashonitakUpaM cha malashoNitabhojanam || 21-6
shvamAMsabhojanaM chaiva vahnijvAlApraveshanam |
shilAvR^iShThiH shAstravR^iShTirvahnivR^iShTirmarutpatat || 21-7
kShArodakaM choShNatoyaM taptAyaH piNDabhakShaNam |
adhaHshiraHshoShaNaM cha taptapAShANadAraNam || 21-8
purIShalepanaM chaiva tathA krakachadAraNam |
retaHpAnaM mahAdAraM sarvasaMdhiShu dAhanam || 21-9
a~NgArashayanaM chaiva kabandhabhrAmayantrakam |
kShaNikachChedanaM chaiva tapanotpAtane tathA || 21-10
pAshabandhaM dhUmapAnaM tathA shUlAnurohaNam  |
asthibhedaM pittapAnaM tathA lavaNabhakShaNam || 21-11
snAyuchChedaM shilApIDA tathA pAShANadhAraNam |
shleShmamAMsamayAhAraM vR^ikShAgrapatanaM tathA || 21-12
jalAntarmajjanaM chaiva shayanaM kaNTakopari |
pipIlikAdidashanaM tathA vRishchikapIDanam || 21-13
astrashasrAdishayanaM tathA mahiShamardanam |
sUchiprakShepaNaM chaiva netrayornakhasaMdhiShu || 21-14
shishne cha vRiShaNe chaiva hyayobhArasya bandhanam |
taptAyaHshayanaM chaiva taptashItAmbusechanam || 21-15
atyuShNasikatAsnAnaM tathA dR^iShadi shIrNanam |
vyAghrarAkShasapIDA cha taptapAShANabhakShaNam || 21-16
evamAdyA mahAbhAga narakAH  koTikoTishaH |
ahaM vaktuM na shaknomi kimutAnyo mahIpate || 21-17
shR^iNu pANDava vakShyAmi yamamArgaM suduHsaham |
sukhadaM puNyashIlAnAM pApinAM bhayadAyakam || 21-18
ShaDashItisahasrANi yojanAni nareshwara |
yamagAgasya vistAraH pApinAM bhayadAyakaH || 21-19
ye narAH puNyashIlAstu te yAnti sukhino nR^ipa |
gandharvaiH stUyamAnAshcha apsarogaNasevitAH || 21-20
sudhApAnaM prakurvantaH prayAnti svargamandiram |
dharmashUnyA narA yAnti duHkhena yamayAtanAm || 21-21
pretabhUtA vivastrAshcha shuShkakaNThoShTatAlukAH |
krandanto visvaraM dInA yAnti tatpathi pApinaH || 21-22
hanyamAnA yamabhaTaiH pratodAdyaistathAyudhaiH |
itastataH pradhAvanto yAnti duHkhena tatpathi || 21-23
shvAnajambUkashabdaishcha kampamAnAH sudAruNaiH |
daMshayanto mahAnAgairyAnti duHkhena tatpathi || 21-24
kvachittApaH kvachidvahniH kvachitsaMtaptakardamaH |
saMtaptasaikatAshchaiva tIkShNadhArAH shilAH kvachit || 21-25
kvachida~NgAravR^iShTishcha shilAvR^iShTishcha duHsahA |
jalopalasamAvR^iShTiruShNAmbuvarShaNaM tathA || 21-26
kShArakardamavR^iShTishcha mahAvAtAnvito marut |
uShNakardamavR^iShTishcha shikhAvAnsamarutkvachit || 21-27
kvachitkaNTakavR^iShTishcha duHkhArohashilAH kvachit |
gADhAndhakArakUpAshcha kaNTakAvaraNaM mahat || 21-28
vaprAgrArohaNaM chaiva kandarasya praveshanam |
sharkarAshcha tathA loShTAH sUchitulyAshcha kaNTakAH |
shaivAlaM cha kvachinmArge kvachitkIchakapa~NktayaH || 21-29
vyAghrarAkShasayUthaishcha mattadantisamAkule |
vR^ikagomAyusaMkIrNe R^ikShasiMhabhayAkule |
shuShkapAdapasaMkIrNe ChAyAhIne himotkaTe || 21-30
viShajvAlAkulairnagairvR^ishchikaiH paripUrite |
ka~NkavAyasagR^idhrANAM ChAyAyukte mahAsvane || 21-31
nirUdake mahAghore yUthanAdairbhayaMkare |
chaNDArkakiraNairghore yAnti duHkhena tatpathi || 21-32
purograiH sha~NkubhistIkShNaiH khachite bhR^ishadAruNe |
adhomukhAH kR^iShyamANAH pApino yAnti tatpathi || 21-33
evaM bahuvidhaiH kleshorniruchChvAse tu tatpathi |
kroshantashcha rudantashcha mlAnavaktrAshcha pApinaH || 21-34 
pAshena yantritAH kechitkR^iShyamANAstathA~NkushaiH |
shastrAgraistudyamAnAshcha pR^iShThataH pArshvataH pathi || 21-35
nAsAgrapAshakR^iShTAshcha kaNThapAshaistathApare |
karNapAshaiH kR^iShNamANA gale protAstathAparai || 21-36
pAdAgrapAshakR^iShTAshcha kechichChastraiH prabAdhitAH |
vahantashchAyasaM bhAraM shishnAgreNa prayAnti vai || 21-37
adhobhAradvayaM kechinnAsAgreNa tathApare |
karNAbhyAM cha tathA  kechidvahanto yAnti pApinaH || 21-38
kechipR^iShThasthapAShANA ashmAbhirghaTTitAH pare |
kechichChR^i~NkhalitA yAnti tADyamAnAstathApare || 21-39
niruchChvAsatayA kechitkechichChAditalochanAH |
ChAyAjalavihIne tu pathi yAnti suduHkhitAH || 21-40 
shochantaH svAni karmANi rudantashcha muhurmuhuH |
shUlaprotamukhAH kechitprayAnti yamamandiram |
pradIpairdahyamAnAshcha hyulUkairdAruNairbhR^isham || 21-41
tR^iNairAchChAditAH kechiddahyamAnA samantataH |
adhomukhAH kR^iShyamANAH kechitsaMtaptakardame || 21-42
taptasaikatamArgeShu kechinmagnAH prayAnti vai |
bR^ihachChilAM vahantashcha shavaM kechit prayAnti vai || 21-43
bhakShyamANA svamAMsAni pibanto rudhiraM svakam |
gaLabandhairmahAnAgairdashyamAnA viShAgnibhiH || 21-44
vahantaH kaNTakachayaM shvabhirdaShTAH prayAnti vai |
gaLaprotairghaTIyantrairlambamAnAH prayAnti vai || 21-45
kharamAruhya kechittu kechidvai shvAnajambukau |
kAkagR^idhraM tatholUkaM siMhaM vyAghraM tathA vR^ikaM |
Aruhya pApino yAnti yamalokaM bhayAvaham || 21-46
kharashvamAMsanichayaM bhu~njanto yAnti pApinaH |
purIShamUtranichayaM pibantaH pApinaH pathi || 21-47
hA hato.asmi hato.asmIti krandamanAstathApare |
taptAyaH piNDavadanAH sUchipUritalochanAH || 21-48
bhagnadantoruja~NghAshcha gajadantaiH prahAritAH |
suduHkhitAH prayAntyeva pApinaH pANDunandana || 21-49
pishAchairbhakShitAH kechitvyAghrairvR^ikagaNaistathA |
rAkShasairbhakShitAH kechiDDAkinIkulasaMkulaiH || 21-50
kUShmANDabhairavagaNairmahAgajakarAdibhiH |
R^iShabhaiH khAditAH kechinmahiShaiH khaDgashR^i~NgibhiH |
jIrNamAMsaM vahantashcha shuShkAstinichayAni te || 21-51
mahAvarAhayUthaishcha dAritA yAnti pApinaH |
ahaMkArayutA hytra tatra rAkShasabhakShitAH || 21-52
paradAraratA hyatra tatra shishnairviyojitAH |
paradravyApahartAraH kharAbhyAM viniyojitAH || 21-53
magnadehA mahAkUpe kR^iShyamANAH shvabhistathA |
prayAnti narashArdUla narakaM dAruNaM bhR^isham || 21-54
shUlairutkR^iShya mAMsAni ChinnadehAstathApare |
ChinnadehA vahantashcha svashiraH karasaMpuTe |
prayAnti prANinaH pApA  brahmaghnA nirghR^iNAstathA || 21-55
svabhujaM  kechidutkR^itya khAdanto yAnti pApinaH |
hA putreti rudantashcha hA tAteti tathApare || 21-56
hA ambeti tathA chAnye ha sakheti tathApare |
priye kAnte mama sakhi trAhityuktvA tathApare || 21-57
mahArAja mahAbhAga rakSha mAM sharaNAgatam |
tvaM pAlayeti satataM prayAnti prANalolupAH || 21-58
vismR^itya svAni karmANi  mUDhA evaM vadanti hi |
maunamAshritya yAntyeva karmaj~nA kurunandana |
evaM bahuvidhAkAraM pApino yAnti tatpathi || 21-59
shrutvaivaM narakaM rAjandharmaputro yudhiShThiraH |
mUrchChito bhrAtR^ibhiH sArdhaM bhItabhIto vyatiShThata || 21-60
j~nAtvA taM puNDarIkAkShaH kampamAnaM yudhiShThiram |
mA bhaiShIrityuvAchedaM tvaM rAjandharmatatparaH || 21-61

shrIbhagavAnuvAcha  

dharmiShThAnAM gatIM vakShye tava prItyai narAdhipa |
nibodhata surairjuShTAM sukhadAM  tatra shAshvatIM || 21-62
dharmiShThA  ye narashreShThA dAnashIlAH subuddhayaH |
atIva sukhasaMpannAH prayAnti yamamandiram || 21-63
annadA ye cha dharmiShThA bhu~njantaH svAdu yAnti vai |
nIradA ye tu sukhinaH pibanta kShIramuttamam || 21-64
ghR^itadA madhudAshchaiva kShIradAshcha nR^ipottama |
sudhApAnaM prakurvanti prayAnti yamamandiram || 21-65
shAkadaH pAyasam bhu~njandIpadaH prajvalandishaH |
vastrado rAjashArdUla divyAmbaradharo yayau || 21-66
alaMkAraprado yAti pUjyamAno.amaraiH saha |
godAnena naro yAti sarvakAmasamanvitaH || 21-67
bhUmido gR^ihadashchaiva vimAne sarvasaMpadA  |
apsarogaNasamkIrNaH krIDanyAti yamAlayam || 21-68
hayado gajadashchApi yAnadashcha nR^ipottama |
yamAlayaM vimAnena yAti bhogasamanvitaH || 21-69
ajado.anDvadashchaiva kR^iShNAjinamahipradaH |
phaladaH puShpadashchaiva yAti saMtoShasaMyutaH || 21-70
tAmbUlado naro yAti tuShTAtmA yamamandiram |
vidyAdAnarato yAti pUjyamAno.abjajanmanA || 21-71
sarvabhUtadayAyuktaH pUjyamAno.amaraiH sadA |
purANapaThako yAti pUjyamAno munIshvaraiH || 21-72
shR^iNvanti satataM ye tu purANaM manujeshvara |
te chandradhavalairyanaiH prayAnti yamamandiram || 21-73
j~nAnapUrNA narA yAnti kR^ite ye tu yamAlayam |
tretAyAM tapasA lokaM mama prANeshvarasya ha || 21-74
dvApare yaj~navidhinA prayAnti padamavyayam | 
kalau yuge narashreShTha purANashravaNAnnaraH |
prayAnti paramaM sthAnaM yatra gatvA na shochati || 21-75
kalau yuge manuShyANAM purANashravaNAnmama |
kIrtanAtrAjashArdUla mama lokaM bhaviShyati || 21-76
purANashravaNAnmartyaH putrapautrAdisaMyutaH |
bhuktvA bhogAnyathAkAmaM tadante mAmupaiti cha || 21-77
kalau devAH prashaMsanti purANashravaNaM param |
parAM muktimavApnoti satyaM satyaM mayoditam || 21-78
AtmArthaM vA parArthaM vA yo vadeddharmasaMhitAm |
prayAnti sukhamargeNa devalokaM sukhAvaham || 21-79
dharmashAstre matiryasya vartate kurunandana |
gAndharvaiH stUyamAnastu sa yAti yamamandiram || 21-80
uttamAshvairnarA yAnti kechidyAnena dharmiNa |
gajoShTravR^iShabhairyAnti vimAnena cha bhArata || 21-81
chaturdantamayaM yAnamArUDhA yAnti tatpathi |
yAnti devagaNaiH sArdhaM divyarUpadharA divaM || 21-82
rathaM maNimayaM divyaM  jAmbUnadapariShkR^itam |
Aruhya sukhitA yAnti dharmiShThA pANDunandana || 21-83
kechidvimAnamAruhya sUryakAntisamaprabham |
prayAnti narashArdUla mama lokaM sukhapradam || 21-84
ChatrachAmarasaMyuktaM sevyamAnApsarogaNaiH |
te chandradhavalairyAnaiH prayAnti mama mandiram || 21-85
chaitranandanasaMkAshaM vanaM prApya pathi prabho |
krIDayitvA yathAkAmaM prayAnti mama mandiram || 21-86
sha~NkhinashchakriNo bhUtvA tulasIvanaropakAH |
prayAnti mama lokaM vai puShpArAmapravartakAH || 21-87
vratopavAsaniratAH pa~nchayaj~naparAyaNAH |
jvalanto yAnti rAjendra satyalokaM bahushrutAH || 21-88
brahmapratiShThAkartArastathA vaivAhadharmadAH |
anAthaviprabhartAraH prayAnti mama mandiram || 21-89
nityadAnaparAH rAjannityaM vipraprapUjakAH |
viprapAdodakaparA jvalanto yAnti matpadam || 21-90
evaM dharmaparA yAnti sukhena mama mandiram |
paratreha cha rAjendra dharma eva sadA sakhA || 21-91
ya idaM puNyamAkhyAnaM  dharmAdharmaM hi pANDava |
shR^iNoti satataM bhaktyA muchyate sarvapAtakaiH || 21-92January 18, 2009