Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam - 22

dharmasAraH

yudhiShThira uvAcha 

bhagavandevadevesha mAyAtIta mahAmate  |
namAmi pUNDarIkAkSha tvatpAdakamalaM shubham ||  22-1
pApino ye tu manujAH pApaM kR^itvA sudAruNam |
narakaM yAnti te nAtha muchyante te kathaM prabho || 22-2
yadi muktAH prayatnena teShAM kA gatiruchyate |
kiM bhavanti cha te nAtha kathaM garbhaM vishanti te || 22-3
garbhasthAH kiM nu kurvanti jAtamAtrA yadUttama |
vR^ikShatve cha pashutve cha mR^igatve kR^imiyoniShu || 22-4
pakShitve pApakarmANo  matsyatve cha mahAmate |
etAnsarvAnmamAnanta spaShTIkartuM tvamarhasi ||  22-5

shrIbhagavAnuvAcha 

shR^iNu pANDava vakShyAmi  narANAM pApakarmaNAm |
garbhasthAnAM bahisthAnAM jantUnAM vartanaM prabho || 22-6
narakeShu chiraM magnA jantavo nityaduHkhitAH |
shochantaH svAni karmANi bahukAlaM rudanti hi || 22-7
sarvAnetAnmahAghorAnnarakAnanubhUya cha |
krameNa daivayogAtte nirvishanti mahItalam || 22-8
sarvaduHkhasamAyukte sarvopadravasaMkaTe |
sthAvaratve niyojyante nashyanti prabhavanti cha || 22-9
vR^ikShagulmalatAvallIgirayashcha tR^iNAni cha |
sthAvarA iti vikhyAtA mahAmohasamAvR^itA || 22-10
devAgninA hi dahyante Chidyante pApakarmabhiH |
vepante hi mahAvAtaiH shuShyante chaNDarashmibhiH |
hR^iShyante vR^iShTibhistAta shuShkAyante hyavR^iShTibhiH || 22-11
phalArthaM ChidyamAnAshcha gR^ihArthaM bharatarShabha |
chitArthamindhanArthaM cha mahAmohasamAvRitAH || 22-12
evaM kleshasamAyuktAshchiraM tiShThanti bhUtale |
tataH pa~nchatvamApannA  jAyante kR^imiyoniShu || 22-13
kR^imayaste mahAbhAga sadA duHkhopajIvanaH |
kShaNArdhamupajIvanti kShaNArdhaM tu bhriyanti cha || 22-14
balavadbhishcha khAdyante hyashaktA hyAtmarakShaNe |
shItavAtAtapakleshabhUyiShThAH kShuditA bhR^isham || 22-15
malamUtrAdimAMseShu samcharanto nR^ipottama |
sukhaleshamajAnanto bhriyante duHkhajIvinaH || 22-16
pakShiyoniM tataH prApya balibhiH pakShibhirhatAH |
charaNAnnidhanaM  prAptAH khAditA mAMsalolupaiH || 22-17
bhriyante kechidaNDeShu dvijArtA mAMsajIvinaH |
kechidgR^ihA~NgaNe baddhA nIDeShu pracharanti cha || 22-18
pakShairviyojitAH kechidbhakShyante manujairbhuvi | 
kechitparArthamAhAramutpAdya kShudhitA bhR^ishaM |
balyarthaM nihatAH kechichcheShTante  bhuvi mAnavaiH || 22-19
kechittu bhUbhR^itAM gehe bhuktvA hyAhAramuttamam |
badhyante vAguraiH kecidhriyante manujaiH saha || 22-20
mArjAroragadaMShTrAdyaiH khAdyante kechidanyathA |
evaM kleshasamAyuktA nidhanaM yAnti pANDava |
pashuyoniM tadAgatya klishyante bahudhA nR^ipa || 22-21
vakShye tAnmUDhadhInmattAnAtmapApamajAnataH |
shR^i~NgiNo daMShTriNaH kechitkechitpAdanakhAyudhAH || 22-22
kechidvahanti manujAnkechidbhArAnvahanti cha |
kurvanti kalahaM kechidanyonyaM madagarvitAH ||  22-23
kechitpadAbhyAM shirasA kechiddaMShtrairnakhaiH pare |
kurvanti kalahaM kechichChR^i~NgairmattA vR^ithA nR^ipa || 22-24
karShanti kechidduHkhArtA baddhAstiShThanti kechana |
mAMsAshino durAtmanaH  kechitkarmavisheShataH || 22-25
bhu~njanti kechidrAjendra duhanti cha pibanti cha |
maraNaM yAnti kechittu hyanyonyakalahAnnR^ipa || 22-26
mahApApasamAyuktA vartante nR^ipa kAnane |
pibanti rudiraM kechitphalAni cha tathApare || 22-27
khAdanti kandamUlAni tuShArAnvilihanti cha |
khAdanti durbalAnkechidramante mAtaraM pare |
kAmayante tathA chAnye mAtaraM svasakhIjanam || 22-28
jAtibhedamavij~nAya ramante kAmamohitAH |
prApnuvanti tathA chAnye bandhanaM tvavisha~NkayA || 22-29
kha~NgaurnikR^itya mAMsAni bhkShyante kena kechana |
tADyante rajjubhirnityaM totrAdyairdaNDaghaTTanaiH || 22-30
shItavAtAtapashliShTAstR^iNabakShAH sudAruNAH |
vyAdhibhiH pIDyamAnAshcha hyamedhyAmiShabhojinaH |
prabalaistADyamAnAste mriyante pANDunandana || 22-31
paradeshaM prApnuvanti rudantaH krayavikrayaiH |
svajanaistu parityAgAdvAdyante vyajanairapi || 22-32
evaM pApAH pralIyante karmabhiH pUrvasaMchitaiH |
mR^itAH punaH punarjAtAH shatashaH koTijanmasu || 22-33
tadante daivayogena pUrvakarmaphalena vai |
mAnuShyaM prApnuvantyete jantavaH kurunandana || 22-34
utkR^iShTanIchakarmANo jAyante bahuyoniShu |
tAnvakShye bharataShreShTa puNyapApavimiShritAn || 22-35
utkR^iShTA mukhajAH proktA madhyamA bAhujAH smR^itAH |
adhamAshchorujAH proktA pAdajA hyadhamAdhamAH || 22-36
chitriNaH shilpikarmANaH kechitkrUreNa karmaNA |
rajakAH kumbhakArAshcha lohakArAstathApare || 22-37
sauvarNakAshcha rAjendra kuvindA naTapulkasAH |
antyAH kirAtavaiNAdyA ghoShavastrIkuleShu cha || 22-38
mlechChAstu pApasheSheNa pulindA vyadhanAvikAH |
AndhrAsturuShkakAmbojAH pArasIkAshcha ko~NkaNAH || 22-39
AmlAyakAstu tuLuvA AryakarNATaku~njarAH |
lAladrAviDacholAshcha pANDyA bharatasattama || 22-40
evamAdyA mahAbhAgAH karmasheSheNa nirmitAH |
svenaiva karmasheSheNa bhavanti hyAmayAvinaH || 22-41
andhAH kubjA jadA mUkA hInA~NgA badhirAH pare |
kha~njAH kANAstathA klIbAH kR^ishA~NgAH stUlakAyinaH || 22-42
kechitpuNyAvasheSheNa sAkSharA prabhavanti hi |
vidyAdAneShu niratA brAhmaNAH puNyakarmiNaH || 22-43
evaM bhavanti bhUpAla alpavidyApradA api |
vedAntavAdinashchaiva shabdashAstravidaH pare || 22-44
kAvyAlaMkArashilAshcha purANanipuNAH pare |
ShaDa~NganipuNAH kechinmImAMsAtarkavAdinaH || 22-45
jyotiShe gAnabhaiShajye nipuNA nartakAH pare |
bharate vAdyabhede cha gaNikAH sevakA api || 22-46
bhu~njanti mediniM kechiddeshaM grAmaM tu bhUpradAH |
idaM viShNurahaM viShNurahaM dAsastu shAr~NgiNaH |
anekajanmasaMsiddhAH kechidevaM vadanti hi || 22-47
brahmadyAnaparAH kechinmokShashAstravidaH pare |
vishvaM mAmeva pashyanto daNDakAShAyadhAriNaH || 22-48
j~nAnayaj~nena chApyanye karmayaj~nena chApare |
namasyantashcha mAmeva japanto mAmakaM japam |
evaM mumukShavaH pArtha mayyevArpitamAnasAH || 22-49
kAShAyadhAriNaH kechillampaTA viShayeShviha |
ekadaNDAstridaNDAshcha muNDino lokava~nchakAH || 22-50
shishnodaraparAshchAnye veshyAsaktAstathApare |
kapaTA nAstikAH kechidvR^ithA vai veShadhAriNaH || 22-51
rAjasevAM prakurvanti pibanti rudhiraM pare |
khAdanti mAMsaM rAjendra pibanti madhu garvitAH |
kApAlino jaTAdhArA va~nchakAH prANihiMsakAH || 22-52
kechitpuNyavisheSheNa prabhavaH prabhavanti hi |
daridrA vyAdhitA mUrkhA nirghR^iNAH prANihiMsakAH || 22-53
nIchasevAM prakurvanti hyuttamA madhyamAdhamAn |
evaMbhUtA durAtmAnaH pApinaH puNyakarmiNaH |
prahR^iShTA duHkhitAH sarve prahasanti rudanti cha || 22-54

yudhiShThira uvAcha 

devadevAravindAkSha purANapuruShottama |
tApatrayAnnarAH sarve mR^igamInA hi pakShiNaH || 22-55
bAdhyante karmaNA kena garbhe cha bahi cha sthitAH |
tatsravaM vada tattvena yadunAtha nam.aostu te || 22-56

vashaMpAyana uvAcha 

dharmasUnoridaM vAkyaM shrutvA bhaktisamanvitam |
bhagavAnvAsudevastu vaktuM samupachakrame || 22-57
proktaM bhagavatA yastu shR^iNoti shraddhayA naraH |
vidhUya sarvapApAni brahmalokaM sa gachChati || 22-58


January 24, 2009