Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 23

jantujananakramaH

shrIbhagavAnuvAcha 

dharmAtmandharmiNAM shreShTha jitAmitra shubhavrata  |
AjanmamaraNAntAni shR^iNu karmANi dehinAM ||  23-1
kAmena bAdhitAH sarve narAstu pashujAtayaH |
maithunaM bhAvamAshritya krIdanti cha parasparam || 23-2
stanAshrayaM tu nArINAM shonitaM shuklavardhanam |
puMsAM bIjAshrayaM shuklaM strINAM sa~Ngena vardhate || 23-3
punashcha shuklavR^idhyA cha nArIshonitavardhanam |
shuklasya patane kAle jIvAMshaH puruShasya hi || 23-4
antarvishati tadgarbhe shoNitena vivardhate |
jIvapraveshAttadgarbhe puruShasya kurUttama || 23-5
mayUrapiNDavanmAMsAnmR^idutvaM pratipadyate |
chaitanyamulbamabhavanmAsAdupari pANDava || 23-6
malamUtrAdidoSheNa baddho bramati sarvashaH |
pUrNe mAsadvaye pashchAnmatsyAkAraM prapatyate || 23-7
pUrNe mAsatraye garbho hastapAdaiH prayujyate |
mAsAnAM pa~nchame vR^iddhiH ShaShThe jIvapraveshanaM || 23-8
saptame romavR^iddhiH syAdaShTame vR^iddhimeti cha |
vardhiShyati yathA garbhAstathA mUtraM purIShakam || 23-9
tenaiva liptasarvA~NgaH kleshameti rudanbahu |
kaTvamlalavaNAtyuShNatIkShNarUkSheNa tapyate |
bramanvai kleshamasahannAste garbhe narottama || 23-10
pUrvajanmakR^itaM pApaM smarankleshAdrudanbahu |
samR^iddhaj~nAnasaMpannaH svayamAshvAsya vartate || 23-11
garbhasya vedanAM  soDhumashaktaH pralapanbahu |
malamUtrAdisaMbaddho nindannAste kurUdvaha || 23-12

yudhiShThira UvAcha 

trailokyanAtha sarvaj~na mAyAtIta mahAmate |
kathaM nindansvamAtmAnam kathaM vai vilapanprabho |
garbhe tiShThati pApena tanme brUhi janArdhana || 23-13

shrIbhagavAnuvAcha 

malamUtrAdisaMbaddho dehi garbhe tu yadvadet |
taM vadAmi cha te prItyA shR^iNu nAnyamanAH prabho || 23-14

jIva uvAcha 

aho.ahaM pApadhIrnityaM janmakoTishateShu cha |
putramitrakalatrArthamapahR^itya vasUni cha || 23-15
kShetrANyapi cha sAdhUnAmIdR^ishIM garbhavedanAm |
prApto.ahamIdR^ishaH pApI kadA mokSho bhaviShyati || 23-16 
pareShAM dharmapatnInAM sa~NgaM kR^itvA tu mohitaH |
malamUtrAdipa~NkeShu garbheShu pariduHkhitaH |
pApasya me kadA mokSho bhaviShyati na vA khalu ||  23-17
eko.ahaM pApakarmA hi sthAvaratvamavApya cha |
tatrApi duHkaM bahulamanubhUtaM mayA purA || 23-18
mAtustApAddahyamAno jarAyupariveShTitaH |
malapa~NkamahAbdau cha magnadeho dunomi cha || 23-19
mayA poShitaputrAdyAH svakarmavashavartinaH |
gatAnyatra striyo mitraM dahyAmyatrAtmanA tvaham || 23-20
aho duHkhamaho duHkhamaho duHkhaM hi dehinAM |
dehastu pApAtsaMjAtAstasmAtpApaM na kArayet || 23-21
putramitrakalatrArthamanyadravyaM hR^itaM mayA |
tena pApena dahyAmi jarAyupariveShTitaH || 23-22
dR^iShTvAnyasya striyaM pUrvaM  saMtapto.ahamasUyayA |
garbhAgninA tu dahyAmi pApAtmA pApasambhavaH || 23-23
kAyena manasA vAchA parapIDAmakAriSham |
tena pApena dahyAmi ahameko.atiduHkhitaH || 23-24
akR^itvA devakaryANi pitR^ikAryANi laukikAn |
agnidevagR^ihAnviprAnIdR^ishIM yAtanAM gataH || 23-25
japasnAnavihInatvAdasadbhiH sahavAsanAt |
sadA pAparatatvAchcha prApto.ahaM garbhavedanAm || 23-26
sadA shAstravihIno.ahaM shravaNeShu tathAlasaH |
anindyAnnindyamAno.ahamevaM prApto mahadbhayaM || 23-27
evaM bahuvidhaM  janturvilapya svayameva hi |
AtmanAtmAnamAshvAsya buddhiM dharma niyujya cha || 23-28
dharmaM kR^itvA yathAnyAyaM satsa~NgeShu pravartya cha |
kR^itvA devAgnipUjAM cha yAsye.ahaM paramAM gatim || 23-29
ArAdhya tu jagannAthaM sarvakAmArthadaM prabhum |
jagadyonimudArA~NgaM visvarUpaM jagadgurum || 23-30
devagandharvanichayairvidyAdharamunIsvaraiH |
digdantibhishcha dikpAlaishchandrasUryAdibhirgrahaiH || 23-31
R^iShidevagaNairviprairindrAdaiH sasurAsuraiH |
archyamAnaM sadA shuddhaM sR^iShTisthityantakAriNam || 23-32
sarvagaM sarvalokAnAmIshvaraM puruShottamaM |
AnandamakSharaM nityam svaprakAshaM niranjanam || 23-33
sUryakoTipratIkAshaM chandrakoTisushItalam |
kAlameghanibhaM devaM vidyuchcha~nchalalochanam || 23-34
pItAmbaradharaM devaM sha~NkachakrAdisevitam |
lakShmIpatiM vishAlAkShaM sarvAlaMkArashobhitam || 23-35
anantamajaraM viShNuM dhyAtvA nityamatandritaH |
garbhAttu nirgato.ahaM vai muktiM yAsyAmi nishchitam || 23-36
atikramiShye saMsAraM ghoraM jaladhisaMnibham || 23-37
sarvatra hi bhayaM nAsti sarvatra sukhameva me |
iti vai chintamAnasya jantorgarbhagatasya cha |
prasUtikAlavAyushcha puraH sthitvA cha karShati || 23-38
tenaiva vAyunA baddhaH  prAjApatyena pANDava |
mAtushcha duHkhamatulaM kurvankarmabalena cha |
AkR^iShyamANo nirgachChedyoniyantraprapIDitaH || 23-39
niHsaMj~naM tu vicheShTantaM rudantaM cha vilakShaNam |
ujjIvayati taM vAyurbAhyavartI kurUdvaha || 23-40
sparshanAdbAhyavAyoshchAnantaraM sa shishurnR^ipa |
naShTasmR^itistathA duHkhamatulaM cha prapadyate || 23-41
daivAdbAlatvamApanno janturduHkhAdvimuchyate |
vaktuM sa tu na shaknoti kiMchichchApi na veda saH || 23-42
svadehamalamUtraishcha liptA~Ngo duHkhakarshitaH |
AdhyAtmikAdiduHkhaishcha pIDyamAno rudanvaset || 23-43
kShuttR^iDbhyAM  pIDito nityaM mashakairyUkadaMshakaiH |
svapanrudaMshcha bahusho vartate peTake nR^ipa || 23-44
kShudhayA pIDite bAle jananI bAndhavA api |
udare vedanAstIti shishorasya vadanti hi || 23-45
stanyaM deyamaho kaShTaM shisho kiMchinna vidyate |
vadantyauShadhamanyo.api deyaM deyamiti prabho || 23-46
evaM bhogamanuprApya hyanyAdhInatayA nR^ipa |
pIDito maladamshAdyairbAlyabhAvaM prapadyate || 23-47

vaishaMpAyana uvAcha |
evaM shrutvA mahAbhAgo dharmaputro mahAmatiH |
AshcharyaM paramaM gatvA namaskR^ityedamabravIt || 23-48

yudhiShThira uvAcha 

pAhi lokapate deva vAsudevArimardana |
tvameva gatirasmAkam sarvakAle yadUttama || 23-49
pA~nchAlIM pANDavAnsAdhUnkutIM dharmabhR^itAM vara |
pAlayAmyanishaM bhaktAnityuvAcha purA prabho || 23-50
tasmAttvAM prArthayAmyadya tvadvaktrakamalasnutam |
pAtuM dharmAmR^itaM nAtha yadupuMgava saMprati || 23-51
bhagavansarvalokesha praNatArtipraNAshana |
nato.asmi te pAdamUlaM bhaktaM mAM paripAlaya || 23-52
bAlye cha yauvane kR^iShNa vArdhake charame.anagha |
kA bAdhA kiM sukhaM tAta tanme tvaM kR^ipayA vada || 23-53

vaishaMpAyana uvAcha 

evamukto jagannAtho yogidhyeyo munIshvaraH |
pratyuvAcha sa dharmAtmA pANDuputraM bahushrutam || 23-54
gaditaM dharmarAjAya vasudevena viShNunA |
shR^iNoti yaH sadA bhaktyA ga~NgAsnAnaphalaM labhet || 23-55

January 25, 2009