Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam - 24

narakadharmAH

shrIbhagavAnuvAcha 

shR^iNu pANDava vakShyAmi jantUnAM pApakarmaNAm  |
bAlatve yauvanatve cha vR^iddhatve yatkR^itaM tu tat ||  24-1
bAlye mAtaramabhyetya dadasveti phalAdikAn |
rudanbhUmau luThankeshAMstADanaM prApyate sadA || 24-2
nirdhanA bahuputrA sA rudantI putragR^iddhvini |
udaraM tu shirobhAgaM vinihatya bravIti cha || 24-3
aho daridratA kaShTaM tatrApi bahuputratA |
nirghR^iNasya paterbhAryA tasyApi maraNaM varam || 24-4
dhigjanma bhAgyarahitaM dhigjanma khyAtivarjitam |
narasya bahuputrasya daridrasya cha dhigbalam || 24-5
iti kleshaM vardhayitvA bhartushcha nitarAM prabho |
lekhakAnAM vashe bAlaM niyujya sukhamashnute || 24-6
gR^ihopadravamAlokyopAdhyAyavashavartinam |
pitA cha taM sutaM dhImAnkaroti cha suduHkhitam || 24-7
asoDhA vedanA teShAM yatra kutrApi lIyate |
anAgate shishau tasminrudanti pitaro bhR^ishaM || 24-8
kva gato bAlako me.adya kiM karomi cha saMprati |
kulatantorviyogena mamaiva maraNaM dhruvam || 24-9
na chirAyati tAto.ayamaho kaShTamupasthitam |
hA putra kva nu gantAsi kiM karomi tvayA vinA || 24-10
kulaM dhanaM gR^ihaM kShetraM vAsAMsyAbharaNAni cha |
sarvaM naShTaM tvayA hInaM hA putraka karomi kiM || 24-11
gaughaMToghnirmahiShyasya shakaTaM yAnavAhanam |
kulaM chAnaDuhAM putra dAsIdAsakulaM hatam || 24-12
ghR^itaM dhAnyaM guLaM tailaM sharkarApUpasaMhatiH |
shvetatAmbUlakarpUrachandanAni hatAni me || 24-13
vastraka~nchukakausheyapaTTamA~njiShThkambalAH | 
tvayA hInAni kiM me.adya hatAni cha sukhaM suta || 24-14
evaM vilapya pitarau bandhubhiH saha dharmaja |
tyaktAhArastyaktanidrAH sarve tiShTanti duHkhitAH || 24-15
mArgamANau bhR^ishaM labdhvA pralapya bahu duHkhitau |
pAMsubhirdhUlitaM putraM tR^iShNAyA paripIDitam |
hA hateti tamAli~Ngya vartete pitaraH pare || 24-16
bhakShyabhojyAni vastrANi phalAni rasavanti cha |
dattvA samR^iddhaM rAjendra kArayete gurorvashe || 24-17
tADanaM kalahaM kurvannR^ityangachChanrudansvapan |
pIDayanpIDito nityaM guruNA pIDito bhR^ishaM |
akSharANi likhanbhUmau vartate cha gurorvashe || 24-18
krIDanaM kalahaM kurvanbahuvyApArasaMyutaH |
sadA shuchitvamApanno gR^ihe vasati vai kShaNam || 24-19
evaM bahutaraM kleshaM sukhaM samanubhUya cha |
tatastu yauvanaM prApya dhanArjanaparo bhavet || 24-20
samudrala~NghanaM kR^itvA va~nchayitvA parAnapi |
vyApArAchchaiva kR^iShyaMshAdyAchanAtprApnute dhanam || 24-21
rakShaNArthaM dhanasyAshu bahuprAkArasaMyutam |
dR^iDhaM kR^itvA prayatnena veshma pAlayate dhanam || 24-22
rAjataskaradurvR^ittaistaddhane vilayaM gate |
rudanbahuvidhaM kleshAjjaTharaM vinihatya cha |
AsyaM shirashcha rAjendra tUShNImAste subodhitaH || 24-23
tataH paraM samuthAya rudanbhUmau patanbhR^ishaM |
vilapanvartate mohAdavij~nAya svakarma cha || 24-24
aho.ahaM pApadhIrnityaM sarve lakShmyA samAvR^itAH |
purArjitena pApena nirbhAgyo.ahaM bhavAmi cha || 24-25
bahukleshasamApannaM naShTamAsIddhi me dhanam |
matto.adhikAshcha tiShThanti mamaivamabhavadbata || 24-26
deva eva hi jAnAti purA yena cha yatkR^itam |
tadeva mayi dR^iShTaM cha kimanyairbahubhAShitaiH || 24-27
gR^ihakShetrAdhikaM karma kiMchinnApi vichAritam |
samR^iddhasya kuTumbasya kathaM bhavati jIvanam || 24-28
mama mUladhanaM nAsti vR^iShTishchApi na varShati |
na labhyate vartanaM cha rAjabAdhAtiduHsahA || 24-29
ripavo mAM cha bAdhante kathamanyatra vartanam |
vyavasAyAkShamashchAhaM prApta prANaharo ripuH || 24-30
sakhimitrasuhR^idvargA mAtulashvashurAtmajAH |
poShitApi mayA nUnaM mAM tyajanti hi nirdhanam || 24-31
evaM chintAkulo rAjannivArayitumakShamaH |
AdhyAtmikAni duHkhAni hyavasho.anubhavaMshcha saH || 24-32
tato vR^iddhatvamApannaH kShIyamANabalastadA |
jarApalitadeho.asau kampate satataM nR^ipa || 24-33
shvAsakAsAdisaMyuktaH pIDito ghUrNalochanaH |
shleShmavyAvRitakaNThatvAtputrairnirbhartsyate sadA || 24-34
bAdhase kiM vR^ithA mUDha tvAM vR^ddhakuNapa shR^iNu |
jIvitaM tava dhikkaShTaM kadA maraNameShyasi || 24-35
dagdhvAraNye kadA yAmi saukhyaM tvAM pApakarmiNam |
tvayi tiShThati me kiMchidbhAgyaM naiva mR^ito bhava || 24-36
dhanaM viShrANya sarvaM tvaM vR^ithA tvaM shochase pitaH |
asmAnvai pAtayitvA cha kathaM maraNameShyasi || 24-37
nirghR^iNasya tavedAnIM paraM maraNameva cha |
paraloke cha te mUDha narakaM bhavati dhruvam || 24-38
chorayitvA dhanaM sarvaM va~nchayitvA tu mAmakAn |
kva gantAsi kathaM tvAM tu haniShye mR^ityuvaddhruvam || 24-39
etatkaShTataraM  vAkyaM pitrAdInAM rudaMstadA |
shrutvA karuNayA vAchA pralapanvadate tadA || 24-40
aho kaShTamaho kaShTaM vR^iddhAnAM pApajIvanam |
mR^itaM mArayate chaiva putro.ayaM badhate bhR^isham || 24-41 
kadA maraNameShyAmi kadA tR^iptirbhavettava |
yadduHkhaM mama saMprAptaM tattavaiva bhaviShyati || 24-42
ityuktvA pralapanmUDho hyaj~nAnAtpremabandhanAt |
putrAnprati mahAbhAga kR^ipayA vadate tadA || 24-43
gR^ihakShetrAdikaM vastu mayA naivopapAditam |
kathaM vartanamanyatra shishorasya bhaviShyati || 24-44
parasya cheddhanaM sarvaM putrAdInAM kathaM bhavet |
vartanaM kiM nu bhavitA jIviShyanti cha te katham || 24-45
mama duHkhaM bahutaraM kiM na yAsye parAM gatim |
hA tAta amba kAnteti ruda~njanturvimohitaH || 24-46
mohAtprajalpati punaH kAle tu samupasthite |
upArjitaM dhanaM sarvamAnayasveti saMprati || 24-47
Asye chArdhaM kare chArdhaM bhu~njanmadhye cha putrakaH |
pUrayasva cha pAhIti luThannAste vimohitaH || 24-48
evaM kleshaM bahutaraM nindankurvanparasya cha |
kShuttR^iDbhyAM pIDito nityaM vadate cha punaH punaH || 24-49
dehi me chodakaM shItaM gADhatApAnmR^ito.asmyahaM |
hA heti paryaTanmUrchanghargharAyati dharmajaH || 24-50
tato bandhujanAH sarve nirAhArAtiduHkhitAH |
kimarthaM jalpase pApinnochitaM shItalaM jalam |
mR^itavattiShTha tiShTheti  tadA vAchA dahanti cha || 24-51
ityevaM pralapa~njanturvivashaH karmasaMkShayAt |
nishchaitanyo bhavechChIghraM bAndhavaiH pariveShTitaH || 24-52
tato yamabhaTairbadhvA bhartsyamAno yamAlayam |
prApyate ghoramArgeNa vR^ikarAkShasabhakShitaH |
shvabhiH kAkairghR^iddhragaNaiH shArdUlairdAkinIgaNaiH || 24-53
khaDgasUchisamAyukte taptasaikatavistR^ite |
taptapAShANasaMbAdhe taptakardamasaMkaTe || 24-54
vahnivR^iShTisamAyukte hyastravR^iShTibhirutkaTe |
shilAvR^iShTisamAyukte nAnAbAdhAsamanvite || 24-55
mArge  mahopale ghore kR^iShyamANo  hyadhomukhaH |
narakaM pUrvavatprApya duHkhameva prapadyate || 24-56
evaM te mAmavij~nAya mUDhAH saMsArapAshagAH |
punaH punashcha gachChanti jAyante cha punaH punaH || 24-57
saMsArapAshavichChedakAraNaM mAM bhajanti ye |
te yAnti paramaM sthAnaM punarAvR^ittivarjitam || 24-58
tasmAtsamsaratApArto hyabhyasetyogamuttamam |
yogAj~nAnaM bhavetsamyagj~nAnAnmokShamavApyate || 24-59
j~nAnashUnyA narA ye tu pashavaH parikIrtitAH |
tasmAsaMsAramokShAya paraM j~nAnaM samabhyaset || 24-60
mAnuShyaM janma saMprApya sarvadharmaprasAdhakam |
j~nAnaM naivAbhyasetyastu ko.anyastasmAdachetanaH || 24-61
anekakoTijanmAni bhrAntasya manujeshvara |
mAnuShyaM prApyate daivAdbhuktimuktipradAyakam || 24-62
mAnuShye maraNaM prAhustattu mithyA hi bAndhavAH |
j~nAnAdvA mayi bhaktyA vA hyamR^itatvaM sa gachChati || 24-63
satsa~Ngena vishuddhAtmA yAti brahma sanAtanam |
na tasya punarAvR^ittirmama lokAtkadAchana || 24-64
tasmAttvamapi rAjendra bhaja mAM muktidaM shubham |
asti chettava saMsArAdbhItirjanmAntarapradA |
bhaja mAM devadeveshaM sarvadhAtAramachyutam || 24-65
ye bhajanti cha mAM nityaM sarvasaMsArabheShajam |
teShAmevAchirAnmuktirjAyate dharmanandana || 24-66

vaishaMpAyana uvAcha

evaM prabodhitastena kR^iShNena brahmarUpiNA |
prahR^iShTAtmA tadA pArtho namskR^ityedamabravIt || 24-67
kRitArtho.asmi mahAbhAga jagannAtha kR^ipAkara |
bhavatA pAlito.ahaM vai dharmashAstropadeshataH || 24-68
kR^ipayA tava devesha saMsthAnaM prApya shAshvatam |
tvayoktAnsakalAndharmAnkariShye vachanAttava || 24-69
tAvatkAlamimaM dehaM manujAnpAhi dharmataH |
guNadoShaM yadasmAsu tatsarvaM tvayi vartate || 24-70
te vayaM  na vijAnImaH puNyadoShaphalaM prabho |
tvatpAdAmbujabhaktAnAM  rakShitA tvaM visheShataH || 24-71
tvatpAdamUlaM tu vayaM hi sarve
gatAH sma lokesha kaviH kavInAm |
Isho viri~nchashcha haristvameva
yaj~neshvaro yaj~nabhujAM pradhAnaH || 24-72
patiM patInAM patidevatAnAM
gatiM gurUNAM gurumaprameyam |
namAmi nityaM bahurUpamIshaM 
tathAvadhUnAM varadaM yadUnAm || 24-73
bhaktAnimAnsaMprati  devarAja
tvatpAdamUlaM satataM prapannAn |
pAtuM samartho.asi sahasranetra
punashcha bhUyo.api namo namaste || 24-74
kiM nu vrataM kariShyAmi kiM nu tIrthaniShevaNam |
idAnImuchitaM brUhi nityaM vai lokanAyaka || 24-75
kShetrANAmuttamaM kShetraM tIrthAnAM cha tathottaram |
kiM vAsudeva lokesha kR^ipayA vada suvrata || 24-76

vaishaMpAyana uvAcha 
itykto yai jagannAtho dharmaputrNa dhImatA |
vichArya manasA rAj~njagau  bhAgIrathIM prati || 24-77

sUta uvAcha 
yaH paThedidamadhyAyaM  nUnaM vairAgyakAraNam |
janane maraNe chaiva tasya nAsti mahadbhayam || 24-78
shR^iNuyAdya imam nityamarthato munisattamaH |
achirAttasya vairAgyaM jAyate bhaktireva cha || 24-79

January 28, 2009