Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam - 25

bhAgIrathyAdimahimAvarNanam

shrIbhagavAnuvAcha 

tIrthAnAmuttamaM tIrthaM kShetrANAM cha tathottamam  |
ga~NgAyamunayoryogaM vadanti paramarShayaH ||  25-1
sitAsitodakaM tIrtham brahmAdyAH sarvadevatAH |
munayo mAnavAshchaiva sevante puNyakA~NkShiNaH || 25-2
ga~NgA puNyanadI j~neyA traivikramapadodbhavA |
pApahA yamunA proktA tayoryogamanuttamam || 25-3
smR^itArtinAshinI ga~NgA nadInAM pravarA shubhAH |
sarvapApakShayakarI sarvopadravanAshinI || 25-4
yAni kShetrANi puNyAni samudrAnte mahItale |
teShAM puNyatamaM j~neyaM prayAgAkhyaM mahItale || 25-5
ga~Nge ga~Ngeti yo brUyAdyojanAyutadUrataH |
muchyate sarvapApebhyo ga~NgAsnAnaphalaM labhet || 25-6
mama padodbhavA devI vishveshvarasamIpagA |
saMsevyAH sarvadA devaiH saMsArachChedalipsubhiH || 25-7
tatsaikataM lalATe tu dhrIyate yena pANDava |
tatraiva netraM shirasi vidhorardhaM cha dhArayet || 25-8
yanmajjanaM mahApuNyaM durllabhaM hyakR^itAtmanAM |
sAdhUnAM sulabhA ga~NgA prItA mokShapradAyinI || 25-9
yatra snAtAH pApino.api pitR^imAtR^ikulAni cha |
sahasrANi  samudhR^itya prayAnti mama mandiram || 25-10
sa snAta sarvatIrtheShu  ga~NgAM smarati yaH sadA |
puNyakShetreShu sarveShu  sthitavAnnAtra saMshayaH |
yojanatritayaM gatvA ga~NgAyAmiti gachChati || 25-11
yatra snAtaM naraM dR^iShtvA narAH pApavR^itA api |
muchyante sarvapApebhyo  nAtra kAryA vichAraNA || 25-12
yadambhaHsparshamAtreNa sarvapApavimochitaH |
yanmR^idaM mastake dhR^itvA  devesho bhavati dhrUvam || 25-13
deho.anulepanaM  kR^itvA dehabandho na jAyate || 25-14
kadA yAsyAmyahaM ga~NgAM kadA yAsyAmi tAmaham |
anutapyati yo nityaM  sa viShNurnAtra saMshayaH || 25-15
yojanatritayaM yastu ga~NgAyAmiti gachChati |
sarvapApavinirmukto ga~NgAsnAnaphalaM bhavet || 25-16
seyaM ga~NgA mahApuNyA nadIranyAH pravishya vai |
meShAdiShu cha mAseShu pAvayatyakhilaM jagat || 25-17
godAvarI bhImarathI kR^iShNA revA sarasvatI  |
tu~NgabhadrA cha kAverI kAlindI sarayUrnR^ipa || 25-18
vetrAvatI tAmraparNI shatadrushcha mahAnadI |
evamAdiShu sarvAsu nadIShu satataM sthitA || 25-19
yA puNyatithayaH proktAH shAstreShu munipuMgavaiH |
tAsu  sarvajalasthA sA pAvayatyakhilaM jagat || 25-20
makarasthe ravau ga~NgA jalamAtre vyavasthitA |
punAti snAnapAnAdyaiH  pAvayatyakhilaM jagat || 25-21
ga~NgAyAH sadR^isho nAsti pApAraNyadavAnalaH |
bhavavyAdhiharA ga~NgA tasmAtsevyAH prayatnataH || 25-22
ga~NgAjalakaNenApi  yaH sikto manujeshvara |
sarvapApavinirmuktaH sa yAti paramAM gatiM || 25-23
AkalpajanmabhiH pApaM saMchitaM yannarairnR^ipa |
tatsarvaM layamAyAti prayAge mAghamajjanAt || 25-24
brahmAdayaH surAH  sarve rudrAdityA marudgaNAH |
gandharvA lokapAlAshcha yakShaguhyakakiMnarAH || 25-25
brAhmI mAhesvarI lakShmIH shuchirmenAditirditiH |
ghR^itAchI menakA rambhA hyurvashI cha tilottamA || 25-26
sarvAstA devapatnyashcha devAH sarve yudhiShThira |
mAghamAse cha saMkrAntyAM chandrasUryagrahe nR^ipa |
vyatipAte puNyadine snAtumAyAnti devatAH || 25-27
asvamedhasahasreNa  vAjapeyAyutena cha |
yatphalaM prApyate sadbhirga~NgAyAM taddine dine || 25-28
kimatra bahunoktena ga~NgAyAH sAdR^ishaM bhuvi |
nAsti nAsti nR^ipashreShTha tasmAtsevyA prayatnataH || 25-29
sarvakAmapradA devI sarvopadravanAshinI |
ga~NgA sevyA prayatnena hyakShayaM bhogamichChatA || 25-30

yudhiShThira uvAcha 

ga~NgAM gantumashaktAnAM kA gatiH puruShottama |
tIrthaM kiM puNDarIkAkSha pavitraM pApanAshanam || 25-31
lokaM punAti kiM nAtha pUjyaM kiM puNyakarmaNAM |
etanme brUhi lokesha tvadanyaH ko vadenmuniH || 25-32

bhagavAnuvAcha 

hanta te kathayiShyAmi pavitraM pApanAshanam |
sAlagrAmashilAtIrthamashaktAnAM paraM nR^ipa || 25-33
sAlagrAmArchanAdrAjanmAnavA gatakilbiShAH |
prayAnti mama lokaM vai dIpyamAnA disho dasha || 25-34
mahadvimAnamArUDhA gandharvairupasevitAH |
mama lokaM prayAntyeva vishvAsaM kuru pANDava || 25-35
mumukShubhirahaM pArtha pUjya eva hi sarvadA |
sALagrAmashilAchakre vajrakITavinirmite || 25-36
yaH pUjayati mAM chakre sAlagrAme nR^ipottama |
rAjasUyasahasreNa teneShTaM prativatsaram || 25-37
api pApasamAyuktA dharmakAryavidUShakAH |
sAlagrAmArchanAtpArtha naiva yAnti yamakShayam || 25-38
sALagrAme yathA prItistathA lakShmyAM na vidyate |
tathA mama pure pArtha sanakAdiniShevite || 25-39
sAgarAntAmimAM pR^ithvIM dattvA viprAya yatphalam |
tatphalaM samavApnoti sAlagrAmashilArchanAt || 25-40
sAlagrAmashilAShaTkaM dviShaTkamatha vApi vA |
pUjayetparayA bhaktyA tasya puNyaM vadAmi te || 25-41
ga~NgAtIre.ashvamedhAnAM sahasrANAM phalaM bhavet |
yo nityaM pUjayet bhaktyAH sAlagrAmashilA nR^ipa |
mama loke chiraM sthitvA chakravartIha jAyate || 25-42
sa snAtaH sarvatIrtheShu savayaj~neShu dIkShitaH |
sAlagrAmashilAtoyairyo.abhiShekaM karoti cha || 25-43
ga~NgA godAvarI revA nadyo muktipradAstu yAH |
nivasanti sadA tIrthe sAlagrAmashilodbhave || 25-44
sAlagrAmashilAgre tu yaH shrAddhaM kurute nR^ipa |
pitarastasya tuShyanti yAvadAchandratArakaM || 25-45
ye pibanti narA nityaM sAlagrAmashilAjalam |
j~nAnAj~nAnakR^itaiH pApairmuchyante nAtra samshayaH || 25-46
sAlagrAmashilAchakraM yasya tiShThanti mandire |
tanmandiragatAH sarve na pashyanti yamAlayam || 25-47
sAlagrAmashilAtoyam yaH pibedbindumAtrakam |
so.api doShairna  lipyeta narakeShu na majjati || 25-48
sAlagrAmashilAgre tu yo vA ko vApi bhUtale |
mR^itiM yAti sa dharmAtmA sarvalokAdhipo bhavet || 25-49
ahaM pashupatishchaiva vishvasR^iT sakalAmarAH |
sAlagrAmashilAchakre nivasAma yathAsukham || 25-50
tattIrthaM ye narA rAjanpibantyanudinaM sukham |
sAlokyaM devatAnAM tu labhante nAtra saMshayaH || 25-51
sarvatIrthamayI rAjansarvadevamayI nanu |
sarvadharmamayaM sAraM sAlagrAmashilAmalA || 25-52
darshanAtsparshanAnnR^INAM pUjanAtbandhanAdibhiH |
sAlagrAmashilA rAjansarvapApaharA shubhA || 25-53  
puruShasUktena mantreNa yaH snApayati nityasha |
sAlagrAmashilAM bhUpa sa gachChedbrahmaNaH padam || 25-54 
puruShasUktavidhAnena dvAravatyAH shilAyutAm |
tulasIsha~NkhapayasA pUjako mAmupaiti hi || 25-55
ShaDbhiH ShaDbhishchaturbhishcha chaturviMshativarNayA |
dvirdvayordvirdvitIyA cha sAlagrAmaprapUjakAH || 25-56
pAtakairbahubhiH krUrairjanmAntarakR^itairapi |
muktA mama padaM yAnti punarAvR^ittivarjitam ||  25-57
kimatra bahunoktena sAlagrAmashilArchanam |
sadA kuruShva he pArtha sarvatIrthaphalaM bhavet || 25-58
gandharvapramukhA devA dikpAlAshchapsarogaNAH |
vAchChanti pUjAM satataM sAlagrAme bhuvaHsthale || 25-59

yudhiShThira uvAcha 

sAlagrAmasya ga~ngAyAstIrthaM tIrthaniShevitam |
phalabhuktaM visheSheNa shrutvAhaM pAvanIkR^itaH || 25-60
tvatto.ahaM shrotumichChAmi bhUyaH kamalalochana |
tIrthayorubhayostulyaM vrataM yattadvadasva me || 25-61

shrIbhagavanuvAcha  

sAdhu pArtha mahAprAj~na prasiddho.asi jagattraye |
yasmAddharme sadA bhaktirmahatAmapi durllabhA || 25-62
traikAlikaj~nAnavido munayaH pUrNadarshanAH  |
ekAdashIM prashaMsanti vratAnAmuttamaM shubhAM || 25-63
ekAdashIvrataM pArtha sarveShAM pApanAshanam |
sarvakAmapradaM nR^INAM sarvopadravanAshanam || 25-64
brahmakShatravishAM chaiva shUdrANAM chaiva yoShitAM |
mokShadaM kurvatAM bhaktyA mama priyakaraM prabho || 25-65
ekAdashyAM na mu~njIta pakShayorubhayorapi |
yadi bhu~nkte sa pApI syAdrauravaM narakaM vrajet || 25-66
upavAsaphalaM lipsurjahyAdbhuktichatuShTayam |
pUrvAparadine rAtrAvahorAtre tu madhyame || 25-67
ekAdashyAM dine yastu bhoktumichChAmi suvrata |
sa bhoktuM sarvapApAni spR^ihayAlurna saMshayaH || 25-68
yAni kAni cha pApAni brahmahatyAdikAni cha |
annamAshritya tiShThanti saMprApte harivAsare || 25-69
mahApAtakayukto vA yukto vA sarvapAtakaiH |
ekAdashyAM nirAhAraH sthitvA yAti parAM gatim || 25-70
ekAdashI mahApuNyA mama priyakarA tithiH |
saMsevyA sarvadA vipraiH saMsArachChedalipsubhiH || 25-71
svargamokShapradA hyeShA sarvapApapraNAshinI |
sarvasaMpatkarI hyeShA sukalatrapradAyinI |
suputradAyinI hyeShA sarvavidyApradAyinI || 25-72
bAlye vayasi vArdhakye yauvane vA nareshvara |
upoShyaikAdashIM bhaktyA gamiShyanti divaM hi te || 25-73
kimatra bahunoktena mokShadaM pANDunandana |
tasmAttvaM sarvakAleShu hyekAdashyAM vrataM kuru || 25-74
iti te kathitaM sarvaM puNyamekAdashIvratam |
yachChR^itvA sarvapApebhyo mukto.anantam samushnute || 25-75


February 1, 2009