Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam - 26

shrIkR^iShNamahimA

sUta uvAcha 

evaM vadati viprendrA dharmaM kR^iShNe janArdane   |
Aj~napto baladevena dUto.abhyetya vacho.abravIt ||  26-1
namste sarvalokesha vAsudeva jagatpate |
shatrubhiH pIDitAnbandhUnsvakIyAnpAhi suvrata || 26-2
dvAravatyupakaNThaM tu niruddhaM pauNDrakeNa te || 26-3
balena mahatA deva saptalakShashatena hi |
ahaM yoddhAtha vA tvaM vA kiM karomi cha tadvada || 26-4
manmukhena bhavAnitthamuktastvaM sIrapANinA |
na shakyamatra vastuM me yAsyAmi bhavadAj~nayA |
j~nAtuM tatrochitaM kAryaM tadbhavAngantumarhati || 26-5
evamukto jagannAthaH prahR^iShTaH sarvaveditA |
dUtena taM sahasveti gA~NgeyaM pratyuvAcha ha || 26-7
devavrata mahAbhAga shrUyatAM vachanaM mama |
pANDUnAM tvaM hitArthAya sheShadharmaM vada prabho || 26-8
tvayA nAviditaM kiMchinnAradAdakhilaM shrutam |
nAradAya mayA pUrvamimaM dharmaM suvistaram || 26-9
proktaM suranadItIre tasmAdetattvayA shrutam |
tatsarvaM vada tattvena pANDavebhyo bahushrutam || 26-10
dharmeNa rakSha tAnsarvAnimAMstvaM satataM priyAn |
tava kIrtirbhavechChuddhA loke.adyApi visAriNI |
asya sheShaM bhavAnvetti pANDuputrAnprabodhaya || 26-11
ityukto vai jagannAtho devedevo yadUttamaH |
prAha dharmasutaM dhImAnsasmitaM mitabhAShiNam || 26-12
shR^iNu pArtha mahAbhAga gA~Ngeyo.ayamariMdama |
yadbravIti cha tatsarvaM tasminvartaya mA shuchaH || 26-13
bhIShmasya charitaM vedmi bhakto nAnyo.asti kashchana |
sa evAhaM manastApaM mu~ncha satyavrato bhava || 26-14
dhairyaM vipadi kartavyamudaye cha kShamA vibho |
vikramo yudhi vai shreyAnvyasanaM cha sadA shrutau || 26-15
tasmAddharme matiM kR^itvA paraM shreyo gamiShyasi |
vartantAM bhrAtaraH sarve tavAj~nAM shirasA dhruvam || 26-16
rAjyaM kurUNAM satataM sadA satyaratasya te |
bhavitavyaM chiraM bhoktuM viShAlaM jitakaNTakam || 26-17
dharma eva hato hanti dharmo rakShati rakShitaH |
tasmAddharmo manuShyANAM rakShitA shikShitA sakhA || 26-18
paritrANAya sAdhUnAM vinAshAya cha duShkR^itAm |
dharmasamstApanArthAya saMbhavAmi yuge yuge || 26-18
adR^ishyo dharmarUpeNa pAlayAmi cha dharmiNam |
nAshaM karomi pApAnAM kartAraM dharmanandana || 26-19
kR^iShNasya vachanaM shrutvA pArthAnAmagrajo vibhuH |
Ali~NgyAli~Ngya cha punarnatvA hR^idi punarjagau || 26-20
devadevAravindAkSha shatrUNAmantakopama |
pAhi pAhi jagannAtha bhaktAnasmAMstvadAshrayAn || 26-21
tatra chAtra tavAnanta nAsti bhedo hi sarvaga |
vaktavyaM nAsti me.ananta sarvAvastAsu pAlaya || 26-22

sUta uvAcha

tathA karomityuktvAtha phalgunaM marutAtmajam |
AshvAsya cha yamau dhImAnpratasthe dvArakaM prati || 26-23
brAhmaNebhyo namaskR^itya R^iShibhyo vedavAdinAm |
bhIShmAya kuruv^RiddhAya yayau dvAravatIM prati || 26-24
mumuhuH pANDavAH sarve virahAchChAr~NgadhanvinaH |
nishcheShTAH sarva evaite nidhibraShTA yathA narAH || 26-25
kva pashyAmaH kva yAsyAmaH kR^iShNaM kamalalochanam |
iti jalpanti te sarve visR^iShTAH prANavallabhAH || 26-26
AnandaM paramaM jagmuryathA bahistathA hR^idi |
dR^iShTvA hariM brahmavido dIkShitAH pANDUnandanAH || 26-27
pashavaH pakShiNashchaiva mR^igAdyA brAhmaNottamAH |
andhAH eva cha dR^ishyante patihInA yathA striyaH || 26-28
nR^ipahIno yathA deshastoyahInA yathA sarit |
mitrahInA yathA lokA mAtR^ihIno yathA shishuH || 26-29
vidyAhIno yathA vipro dharmahInaM yathA dhanam |
abhrAjamAnAH sarve te pANDavAshcha dvijottamAH || 26-30
duHkhitAH kimidaM cheti svapnaM dR^iShTveva vismitAH |
gAthA mithaH prakurvANAstatra tatra cha saMsthitAH || 26-31
tasminnavasare devairambaraM samupAgataiH |
muktA puShpamayI vR^iShTiH  papAta nR^ipamUrdhani |
yAdavendrasya senAsu dvAravatyAM tu sarvataH || 26-32
tato dhyAtvA hR^iShIkeshaM pratyagrajaladachChavIm |
nadIsutaM namaskR^itya dharmasUnuruvAcha ha || 26-37
gA~Ngeya yoginAM shreShTa kR^iShNabhakta mahAmate |
tvayA vai darshanaM labdamasmAkaM jagatIpateH |
anyathA darshanaM tasya labhyate mAdR^ishaH katham || 26-38
apAlayadyathA dharmairasmAnvai yadupuMgavaH |
tathaiva dharmashravaNAtpAhi bhAgIrathIsuta || 26-39

bhIShma uvAcha 

yAdavendro mahAyogI yogeshaH sarvagaH prabhuH |
taM dhyAtvA sarvakAleShu papAtmApi vimuchyate || 26-40
sraShTA pAlayitA hantA jaganmUrtiramUrtimAn |
sUryamaNDalamadhyasthaH karmasAkShI jagadguruH || 26-41
indro vasushcha rudrashcha mAruto lokapAvanaH |
etAnkR^iShNamayAnviddhi karmakartR^InmahAmate || 26-42

yudhiShThira uvAcha 

kR^iShNadehAMshabhAgeShu jaj~nire ye narottamAH |
R^iShidevagaNAnrAj~no vada saMprati me.anagha || 26-43

bhIShma uvAcha 

kR^iShNAMshasaMbhavAnvakShye puNyashlokAnnR^ipottama |
teShAM tu smR^itimAtreNa sarvapApakShayo bhavet || 26-44
atrirvasiShTho.atha bhR^iguH pulastyaH pulahaH kratuH |
a~NgirA gautamo.agastyo sumatistvAyurAtmavAn || 26-45
visvAmitraH sthUlashirAH saMvartaH pramatirdamaH |
raibhyo bR^ihaspatirvyAso dhavanaH kAshyapo dhruvaH || 26-46
durvAsA jamadagnishcha mArkaNDeyo.atha gAlavaH |
ushAnAtha bharadvAjo yavakrItastritastathA || 26-47
sthUlAkShashcha mahAkakShaH kaNvo medhAtithiH kushaH |
nAradaH parvatashchaiva susharmA somasharmavAn || 26-48
mitro bhR^iguH satyakIrtiH shatAnandaH kR^itavraNaH || 26-49
jAmadagnyastathA rAmaH saumyaH saMvartakastathA |
manvAdismR^itikartAraH kR^iShNAMshAnviddhi bhArata || 26-50
kR^iShNaH sarvaguruH sAkShAdbhaktAnAM hitakR^itpriyaH |
sarvagaH sarvabhUtAtmA sarvayogIshvaro vibhuH || 26-51
AdityashchandramA rAjannakShatrANi cha bhUtalam |
amR^itaM devatAnAM cha narANAM cha narAdhipa || 26-51
pitR^INAM cha svadhA somaH pashUnAM tR^iNasaMchayaH |
puruShANAM balaM rUpaM dhanaM vidyA sukhaM mahat || 26-52
strINAM saundaryasaubhAgyaM pAtivratyaM paraM striyaH |
yatAtmA munayo yogi vibudhAshchApsarogaNAH |
indrAdyA lokapAlAshcha kR^iShNo hi jagatIpatiH || 26-53
yo rAjA dharmavA.Nlloke yAdavendraM tu viddhi tam || 26-54
purANadharmashAstreShu niShThA yasya pravartate |
taM viddhi bharataShreShTha vR^iShNInAM patimavyayam || 26-55
agocharo.avyayo.ananto mahIbhartA mahAdyutiH |
tIrtharUpI shubhAchArastadA puNyatithirgurUH || 26-56
matsyaH kUrmavarAhashcha nArasiMhashcha vAmanaH |
rAmo rAmashcha kR^iShNashcha bauddha kalkI kalAtmakaH || 26-57
trivikramo narashchaiva nArAyaNasureshvaro |
kR^itatretAdvAparAshcha dharmanAshakaraH kaliH || 26-58
uddhavo vAsudevashcha sAtyakiH sAmba eva cha |
aniruddho gadashchaiva pradyumno lokanAyakaH || 26-57
vasudevo nandagopo ashvatthAmA kR^ipashcha saH |
droNo bhiShmAbhidhAno.aham karNashalyau mahAbalau || 26-58
dhR^iShTadyumnaH shikhaNDI cha draupadI yaj~nasaMbhavA |
bhImArjunau yamau kuntI virATo vidurastathA |
tvaM cha sarve narendrAshcha kR^iShNa eva na saMshayaH || 26-59
bhUbhAraharaNArthAya etAndR^iShTvA svamAyayA |
vasudevakule jAto lokAnugrahakAmyayA |
hariShyati bhuvo bhAramalpakAle nR^ipottama || 26-60
dhArtarAShtrAnimAnsarvAnanyAnvai pApakarmiNaH |
hariShyati nR^ipAnadya tvadarthaM pANDunandana || 26-61
mahAbhAratanAmnA te mahadyuddhaM bhaviShyati |
rAjaMstvaM rAjyalAbhAya kR^iShNaM pUjaya bhaktitaH || 26-62

vaishaMpAyana uvAcha 

vibhUtiM vAsudevasya shrutvA prIto mahIpatiH |
yuddhepsubhishcha bhImAdyaiH sahito vAkyamabravIt || 26-63
kiM kariShyati gA~Ngeya kR^iShNaH kapaTaveShadhR^ik |
pAlayiShyati no devaH saMhariShyati vA vada || 26-64
bhavAnvetti hi tatsravaM tasya bhR^ityo.asi suvrata |
taM mamAchakShva gA~Ngeya pAhi mAM shatrupIDitam || 26-65

bhIShma uvAcha 

pAlayiShyati dharmAtmA kR^iShNo yuShmAnna saMshayaH |
tasmAddharme sadA bhaktirjAyate te narAdhipa || 26-66
dharmaM bhajasva kaunteya satsa~NgaM kuru sarvadA |
tasya pUjAmahorAtraM kR^itvA siddhiM gamiShyasi || 26-67

yudhiShThira uvAcha 

dharmapradAni tIrthAni puNyakShetrAni bhArata |
yAni puNyapradAnIha tAni me parikIrtaya || 26-68

bhIShma uvAcha 

purA sanatkumAreNa sametya gajasAhnayam |
praj~nAchakShostu gAndhAryA mamApi vidurasya cha |
droNasya sakalaM dharmaM proktaM tena mahAtmanA || 26-69  
purA bhagavatA proktaM lokanAthena viShNunA |
nAradAya tatastena gaditaM brahmasUnave |
sanatkumAramunaye tasmAchChrutAmihaM mayA || 26-70
evaM paraMparAproktamimaM dharmaM hi pANDava |
tatte.ahaM saMpravakShyAmi yadusiMhasya chAj~nayA || 26-71
sa vai nArAyaNo devaH paramAtmA jagatguruH |
antaryAmI jagatrUpI vedarAshiratandritaH || 26-72
taM dhAtvA sarvalokeShu natvA chaiva punaH punaH |
pravakShyAmi kurushreshreShTha tadIyaM dharmamuttamam || 26-73

vaishaMpAyana uvAcha 

evaM gaditumudyuktaM dharmaM dharmabhR^itAM varAH |
pANDavAH shrotukAmAste praNamya nibhR^itA sthitAH || 26-74
R^iShayo dvijamukhyAsshcha dIkShitA vanavAsinaH |
saMprahR^iShtAH sthitAH sarve shrotuM dharmakathAmR^itam || 26-75
kR^ite dR^iShTe shrute dharme kIrtite chAnumodite |
nAshayetsarvapapAni kR^iShNa eva jaganmayaH || 26-76


February 26, 2009