Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 27 and 28

sheShadharmAH

vaishaMpAyana  uvAcha 

iti saMpraNatAH pArthA dharme kR^iShNe janArdane   |
shrotukAmAshcha te sarve brAhmaNA brahmavittamAH ||  27-1
vAsudevaM chiraM dhyAtvA dharmaputraH pratApavAn |
natvA paprachCha dharmAtmA dharmaM suranadIsutam || 27-2

yudhiShThira uvAcha 

karmaNA yena manujA narakaM yAnti duHkhitAH |
keShAM sa~Ngena vA tAta labhate svargasaMpadam || 27-3
R^iNInAM cha pradAtR^INAM R^iNasthasya gatistu kA |
tatsarvaM vada tattvena devavrata mahAmate || 27-4

bhIShma uvAcha 

shR^iNu rAjanpurA vR^ittamAshcharyam puNyavardhanam |
bhadrakasya tu saMvAdaM govR^iShasya mahAtmanaH || 27-4
kAshmIre puNyadeshe tu sarvasaMpatsamAyute |
brAhmaNo bhadrako nAma sarvAchAravivarjitaH || 27-5
kR^iShiko duHkhabhA~N mUrkho sadA vedavirodhakR^it |
pitR^imAtR^ikulaistyaktaH shUdrabhojI tu kAmukaH |
rAjadaNDabhayAtbhIto deshAntaramupAgamat || 27-6
tasmindeshe chiraM kAlaM sthitvA rAjendra durmatiH |
nIlavarNamanaDvAhaM mahiShaM samachorayat |
tau va~nchayityA tadrAtrau svadeshaM prAptavAnpunaH || 27-7

vaishaMpAyana uvAcha 

pitAmahasya vachanaM shrutvA vismayakArakam |
dharmasUnurmahAprAj~na idaM vachanamabravIt || 27-8

yudhiShThira uvAcha 

kiM karma kR^itavAMstAta svadeshe brAhmaNAdhamaH |
kayA vR^ittyA pravR^itto.abhUdbAndhavebhyaH kimabravIt || 27-9
tatsarvaM vada tattvena devavrata mahAmate |
kR^iShNo yadA me kR^ipayA hyavochadakhileshvaraH || 27-10

bhIShMa uvAcha 

bhadrake hyAgate tasminbAndhavAH parisha~NkitAH |
UchuH paramadharmaj~nAH purastasyAtikopitAH ||  27-11
kimarthamAgato bhadra pAparUpa bhayaMkara |
gachCha gachCha punastUrNaM bandhUnAmahitaMkara || 27-12
paruShaM svajanasyedaM nishamya vachanaM tadA |
bhadrakaH prAha tAnsarvAnva~nchayandharmanandana || 27-13
bho bho bandhujanAH sarve shR^iNudhvaM vachanaM mama |
yadA bhavadbhirnirasatastadA ga~NgAmupAgamam || 27-14
tatratyA brAhmaNAH sarve matkarmaparitoShitAH |
yugmAvetau mahAbhAgA mama sarve dudushcha te || 27-15
tachChrutvA bAndhavAH sarve vachanaM chedamabruvan |
sukhI bhava mahAbhAgA gArhastyaM vai sadA kuru |
gArhastyena tu dharmeNa mahachChreyo bhaveddhruvam || 27-16
tAnevaM va~nchayitvA sa bhadrakaH pApanishchayaH |
yugaMdharau tu tau kR^itvA yayau kR^iShibhuvaM prati || 27-17 
kimidaM bandhubhIH pR^iShTo gUDharUpo.atipApakR^it |
prAraMbhaM karavANIti bAndhavebhyastadAbravIt |
saMbhramaM kR^itavAnrAjanbhadrakaH pApanishchayaH || 27-18
tato halaM samAdAya dIrghakUbaramadbhutam |
upAnahau charmarajjuM veNudaNDasamanvitam || 27-19
skandhe rAjanvahansIraM kambalenAvaguNThitaH |
pUrvapashchimalA~NgUlaH kaupInaparishobhitaH |
yayau kR^iShibhuvaM rAjanbhadrakaH pApanishchayaH || 27-20
gachCha gachCheti pApAtmanpAsyAmi rudhiraM tava |
iti jalpansa mUrkho vai tR^iShNayA paripIDitaH |
bhadrakaH pApakR^itkrUro drutaM bhUmiM chakarSha saH || 27-21
madhyAhnasamaye shrAntaM mahiShaM samapIDayat |
gADhaduHkhaM visheSheNa bhAnurashmiprapiDitam || 27-22
AshvAsya vedanAM svena rasanAlambitAnanaH |
apatatsahasA bhUmau mR^itavadghoradarshanaH || 27-23
taM vilokya tR^iShAyuktaM vihvalaM bhuvi cheShTitam |
daNDairaghaTTayanmUrkho rajjubhiH kAShThamR^ittikaiH |
ashmabhishcha tathA shAkhaiH pAdAbhyAM cha tathAhanat || 27-24 
tADayitvAH bahuvidhaM muShTinA cha visheShataH |
chintayAmAsa rAjendra muhurniHshvasya duHkhitaH |
siSheve dharaNIM mUDhaH kShudhA cha paripIDitaH || 27-25
tataH paraM samuthAya kopAtsaMraktalochanaH |
abravIt paruShaM vAkyamanadvAhaM suduHkhitam || 27-26
kALamegha mahAvIrya gachCha tvaM svayameva hi |
mahiSho.ayaM jaDaH pApI tvatsamo na vichakShaNaH || 27-27
praj~nAhInasya tadvAkyaM yuktihInaM bhayaMkaram |
AkarNya parito vIkShya gopatirvAkyamabravIt |
bho bho brAhmaNadAyAda vR^ithA pApaM karoShi hi |
anityena sharIreNa nityatvamavagachChasi || 27-28
aNumAtraM tvayA mUDha na kr^itaM dharmasaMchayam |
kR^itaM pApaM visheSheNa ghorajanmAntarapradam || 27-29
loke pAtakinaH santi tvatsamo naiva pApakr^it |
tvayA kR^itena pApena tvadvaMshyA nirayaM gatAH || 27-30
tAnuddharasva dharmeNa tapasA cha divaM vraja |
dharma eva manuShyANAM svargamokShapradAyakaH || 27-31

bhIShMa uvAcha 

atyAshcharyatamaM vAkyaM shrutvAsau bhItisaMyutaH |
romA~nchitatanurbhUtvA bhadrako vAkyamabravIt || 27-32

bhadraka uvAcha 

pApohaM pApakarmAhaM pApAtmA pApanishchayaH |
trAhi mAM kR^ipayA deva sarvadharmavivarjitam || 27-33
ityuktvAH sahasA rAjandaNDavatpraNipatya tam |
kShamasveti vadanbhUyo bhadrako vAkyamabravIt || 27-34
bho svAminsarvadharmaj~na dharmarUpaM vadasva me |
tIrthaj~nAH parirakShanti mUDhabuddhiM sakalmaSham || 27-35

bhiShma uvAcha 

atidInataraM vAkyaM shrutvA bhadrasya dharmaja |
meghagambhIrayA vAchA gopatirvAkyamabravIt || 27-36

gauruvAcha 

dharmAdharmaM pravakShyAmi shR^iNu nAnyamanA prabho |
yasya smaraNamAtreNa papAnmuktirbhaviShyati || 27-37
sarveshAmeva dAnAnAmannadAnaM vishiShyate |
tasmAdannaprado nityaM sAyUjyaM labhate hareH || 27-38
gobhUtilahiraNyAni gAvaH pR^ithvI sarasvatI |
kanyAkanakadAnAni nR^iNAM svargapradAni vai || 27-39
sALagrAmaM tathA li~NgaM kShetraM kR^iShNAjinaM mahat |
yo dadyAdbrAhmaNebhyastu sa viShNo padamashnute || 27-40

bhadraka uvAcha 

dAnapradAne yogyo.ahaM naivAtra khalu nirdhanaH |
vinA dAnena yatpuNyamasti chettadvadasva me || 27-41

gopatiruvAcha 

prAptakAle samuthAya viShNuM sarvAtmakaM prabhum |
kIrtayedyaH prasannAtmA sa viShNoH padamashnute || 27-42
snAne jape tathA home bhojane cha visheShataH |
pUjAyAM devadevasya maunI svargapadaM vrajet || 27-43
tIrthe.atithau tathA viShNau mAtApitroryatau gurau |
bhaktiM kuryAdprayatnena sa gachChedbrahmaNaH padam || 27-44
viShNoshcha pUjane bhaktiH purANashravaNe shrutau |
dharmashAstre tathA j~nAne yasya nityaM sa muktibhAk || 27-45
dravyeNa karmaNA vAchA dAnAdviprahite rataH |
sa yAti brahmabhavanaM punarAvR^ittivarjitam || 27-46
yaH samaH sarvabhUteShu tathA shatrusuhR^itsu cha |
sarvatra hitakArI yaH sa vindedvai surAlayam || 27-47
paradAraparadravyaparanindAparA~NmukhAH |
satyavAdaratA ye cha te sarve tridivaukasaH || 27-48

bhiShma uvAcha 

ityadbhutatamaM vAkyaM shrutvA bhadraH kurUttama |
punareva shubhaM vAkyaM namaskR^ityedamabravIt || 27-49

bhadraka uvAcha 

bhagavansarvadharmaj~na sarvashAstravishArada |
pApasya karaNamM brUhi yasmAchcha narakaM vrajet || 27-50

anaDvAnuvAcha 

nirdayaH sarvabhUteShu tathA niShThuravAchakaH |
sa pApI narakI j~neyo yo.adharme vartate chiraM  || 27-51
snAnahIna sadA pApI tathA pitR^ividUShakaH |
gurudevAndvijAnbandhUnagniM mitraM gavAM kulam || 27-52
purANadharmashAstrANi nindako narakaM vrajet || 27-53
snAne jape tathA home bhojane devasamnidhau |
bahubhAShI naro yastu dAruNaM narakaM vrajet || 27-54
paradAraparadravyaparakShetrApahArakAH |
paranindAparA mUrkhAste vai nirayagAminaH || 27-55
brAhmaNebhyaH pratishrutya dAsyAmIti dhanAdikam |
pashchAnnAstIti yo brUyAttamAhurbrahmaghAtakam || 27-56
nAsti nAstIti yo brUyAdatithau gR^ihamAgate |
tasya jihvAM samuddhR^itya ghorAstu yamakiMkarAH |
dahanti yugaparyantaM kumbIpAke.atidAruNe || 27-57
pAnIyamannadAnaM cha tatha tAmbUlabhojane |
tR^iNakAShThAgnishAkhAnAM hyadAtA narakaM vrajet || 27-58
sarveShAmeva pApAnAM pApamekaM mahattaram |
lA~NgalAkarShaNam pArtha mahApApam prakIrtitam |
yaH sadA karShate mUrkho brAhmaNo brUNahA hi saH || 27-59
devAH pitR^igaNA viprAstathA gAndharvachAraNAH  |
halakarma prakurvANam tathA lakShmIpatiH prabhuH |
shepuste tu samuddhIkShya nirbhAgyo bhava nArakI || 27-60
yuShmatkulaprasUtA ye sarvakarmabahiShkR^itAH |
daridrA a~NgahInAshcha sarve saMtAnavarjitAH |
bandhubhiH saMparityaktA gantAro narakaM dhruvam || 27-61
kumbhIrauravakAkolakShepayantrAsipatrakam |
tatptatailaM taptakumbham ghaTIyantramadhomukham || 27-62
vyAghrashUlam vajrakITaM vR^ikarAkShasabhakShaNam |
eteShu narakeShvete patiShyanti na saMshayaH || 27-63
evaM shaptAH pUrvakAle svaM svaM dhAma yayustadA |
tasmAtsarveShu kAleShu kR^itI pApaM na kArayet || 27-64
sarvabhUtahitaH shAnto dAntaH paramabuddhimAn |
svadharmanirato yo vai sa yAti paramAM gatim || 27-65

bhIShma uvAcha 

evaM nishamya rAjendra rudanbhUmau papata ha |
pApabuddhiM visR^ijyAsu kiM karomIti chAbravIt || 27-66
kR^itakR^ityo.asi bhadraM te gachCha saumya yathAsukham |
tvatprasAdAdahaM muktaH pApAtkhalu sudAruNam || 27-67

gopatiruvAcha 

na gachChAmi mahAbhAga pUrvaM tava R^iNam gataH |
taddhanaM tava haste cha dattvA yAsyAmi nirvR^itim || 27-68

bhadraka uvAcha 

kathaM tvamR^iNavAMstAta mahiSho vApi kiM nu me |
R^iNapradaH kathamahaM tatsarvaM kR^ipayA vada || 27-69 

gopatiruvAcha 

niShkatrayaM gR^ihItvA tu tava hastAnmahAmate |
IdR^ishaM janma saMprAptaM tato ghoraM bhayAvaham || 27-70
idAnImuchitaM brUhi R^iNAttasmAdbhayaMkarAt |
muchyeya hi kathaM tAta tadupAyaM vadasva ha || 27-71

bhadraka uvAcha 

tvayoktaM taddhanaM dattvA mama haste mahAmate |
mahiSheNa samaM gachCha R^iNAnmukto na saMshayaH || 27-71

gopatiruvAcha 

pauruShaM kuru viprendra yathAtathyaM bravImi te |
AvayorR^iNavAnkashchichchaturtho hyAgamiShyati |
niShkatrayaM tasya hastAdgR^ihItvAvAM visarjaya  || 27-72


bhIShma uvAcha 

evamuktA tu rAjendra namaskR^itvA tu taM dvijam |
tUShNImAste gavAM nAtho brAhmaNo vismayaM vahan || 27-73
etasminnantare shUdro.apyAyayau viprasaMnidhim |
so.atIva tvarayA yukto vAkyametaduvAcha ha ||  27-74
viprAdya shrUyatAmetau vikrIyete tvayA yadi |
niShkatrayaM pradAsyAmi mUlyametau pradIyatAM 27-75

vipra uvAcha 

tathA karomi te shUdra taddhanaM cha dadasva me |
gopatiM mahiShaM chemau tava dAsye na samshayaH || 27-76

bhIShma uvAcha 

brAhmaNasya vachaH shrutvA vR^iShalo dattavAndhanam |
svagR^ihaM prAptavAnrAjaMstAvAdAya tataH param || 27-77  
badhvA goShthe dR^iDhaM shUdre bhu~njamAne sutaiH saha |
anyonyakalahAdrAjanrajjubhiH paripIDitau || 27-78
abhUtAM tatkShaNAdeva parAsU patitau bhuvi || 27-79
hA hato.asmi hato.asmIti bandhubhiH pariveShTitaH |
kR^itvA tu rodanaM duHkhAtprapede dharaNItalam || 27-80
evaM pravartamAne tu gopatirmahiShastathA |
divyaM vimAnamArUDhAvambaraM samupAgatau || 27-81
UchaturduHkhitaM shUdraM kimarthaM rudyate tvayA |
tvaM hi naH pUrvajanane R^iNavAnnAtra saMshayaH || 27-82
R^iNavantau dvijasyAvAnR^iNAddhi parimochitau |
mochitashcha R^iNAttvaM hi vraja shIghraM triviShTapam || 27-83
sakuTumbo yayau nAkaM shUdro mahiShagopati |
gandharvaiH stUyamanAste sarve nAkam samAyayuH || 27-84

yudhiShThira uvAcha 

kiM karma kR^itavAMstAta brAhmaNo vedavarjitaH |
tatsarvaM shrotumichChAmi kR^ipayA vada suvrata || 27-85

bhIShma uvAcha 

dravyeNAnena vipro.asau prAyashchittaM chachAra ha |
prAyashchittavishuddhAtmA tapastepe suduShkaram || 27-86
kR^iShNeti paramAtmeti sarvalokeshvareti cha |
visvarUpa sadAnanda pAhi mAM sharaNAgatam || 27-87
evaM bhaktyA prArthayantaM  brAhmaNaM gatakalmaSham |
hR^idi sthito jagannAthastaM pratyAha sthito.ambare || 27-88

shrIbhagavAnuvAcha 

yadyadiShTatamaM bastu tattadeveha bhujya cha |
svargaM gachCha mahAbhAga sarvAnkAmAnavApnuhi |
indrasya saMnidhau tiShTha yAvadAchandratArakam || 27-89
iti khe saMgatAM vANIM shrutvA prItisamanvitaH |
karmakANdamasheSheNa yathAvadakaroddvijaH || 27-90
putrapautraiH parivR^itau bandhubhishcha samanvitaH  |
prapede sakalAnkAmAnsatsa~Ngasya prabhAvataH || 27-91
tataH paraM vyomacharairabhiShTuto
gandharvamukhyairupasevyamAnaH |
divyaM prapede sa tu vipravaryaH
satsa~Ngato nAsti paraM narendra || 27-92
tasmAttvamapi rAjendra satsa~ngaM kuru sarvadA |
satsa~NgAnmuktimApnoti naraH pAparato.api cha || 27-93
sarveShamapi sa~NgAnAM satsa~Nge durlabhaH khalu |
satsa~NgAdiShTakAmAnvai saMprApnoti narottamaH || 27-94
R^inAdAne sukhaM pUravaM pradAne prANasaMkaTam |
janane cha vipattau cha R^iNInAM na sukhaM khalu || 27-95
shAkAhAraM varaM pathyaM pa~nchame.ahani bhojanam |
R^iNAdrAjyapradAdvApi nirAhArodabhojanam || 27-96
evaM kaShTamR^iNaM rAjannihAmutra cha janmasu |
R^iNI na bhUyAH satataM paraM shreyo gamiShyasi || 27-97
ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNuyAdvai samAhitaH |
brahmalokamavApnoti nAradena prabhAShitam || 27-98
yaH shR^iNoti R^iNI nityaM bhaktipUrvaM nirantaram |
ShaNmAsashravaNAdeva R^iNAnmuchyeta bhUmipa || 27-99
tasmAtsarveShu kAleShu dharmameva sadA kuru |
dharmeNa te bhavedvR^iddhiriha svarge cha bhUmipa || 27-100


March 1, 2009