Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam - 30

jayanthImAhAtmaym

janamejaya  uvAcha 

Ashcharyamatulam dharmaM shrutvA prIto yudhiShThiraH  |
kimapR^ichChanmunishreShTha brUhi tanme pitAmaham ||  30-1

vaishaMpAyana uvAcha 

AshcharyaM pR^iShTavAndharmaM dharmasUnuH pitAmaham |
sarvabhAgyakaraM puNyaM sarvalokeShu vishrutam || 30-2

yudhiShThira uvAcha 

kena vratena me rAjyaM bhaviShyati pitAmaha |
tadvrataM tasya mAhAtmyaM vada priyakaraM hareH || 30-3
pitAmaha visheSheNa bhakto.asi jagatIpateH |
tvaM sadA sarvadharmaj~na brUhi vratamanuttamam || 30-4

bhIShma uvAcha 

vratAnAmapi sarveShAmuttamaM yadvidurbudhAH |
tadvrataM shR^iNu kaunteya nAradoktaM mayA shrutam || 30-5
vikhyAtaM triShu lokeShu jayantItyabhidhAnataH |
tasya vratasya mAhAtmyaM pravakShyAmi hitAya te || 30-6
vakShye jayantImAhAtmyam shR^iNu rAjakulottama |
yasya shravaNamAtreNa vAjapeyaphalaM labhet || 30-7
purA sanatkumAreNa nAradAya prabhAShitam |
AshcharyaM nityamAkhyAtaM sarvadAnaphalapradam |
jayantyAH sadR^ishaM puNyaM triShu lokeShu no nR^ipa || 30-8
mokShadaM kurvatAM bhaktyA jayantIvratamuttamam |
jayantIM vai prashaMsanti munayaH puNyakA~NkShiNa |
vratAnAM chaiva sarveShAmuttamaM tatprachakShate || 30-9
brahmakShatravishAM chaiva shUdrANAM chaiva yoShitAM |
mokShadaM kurvatAM bhaktyA viShNupriyakaraM prabho || 30-10
jayantyAM naiva bhu~njIta dharma buddhiryadi sthitA |
bhu~Nkte yadi sa pApI syAdrauravaM narakaM vrajet || 30-11
mahApAtakayukto vA yukto vA sarvapAtakaiH |
jayantyAM tu nirAhAraH sthitvA yAti hareH padam || 30-12
shrIjayantI mahApuNyA viShNoH priyakarA tithiH |
saMsevyA sarvadA vipraiH saMsArachChedalipsubhiH || 30-13
jayantyAM prAtaruthAya nigR^ihItAkhilendriyaH |
snAtvA cha vidhivatviShNumarchayatprayatendriyaH || 30-14
viShNoH samIpe shAyIta nArAyaNaparAyanaH |
rAtrau jAgararaNaM kR^itvA harisAyUjyamashnute || 30-15
nR^ittagItAdivAdyaishcha purANashravaNAdibhiH |
sevAM kR^itvA hareH ramyAM harisAlokyamashnute || 30-16
putrakAmo labhetputraM dhanakAmo labheddhanaM |
rAjyakAmo labhedrAjyaM jayantyAstu prabhAvataH || 30-17
upavAsavrataparo dharmakArI bhavennR^ipa |
chaNDAlAnpatitAnvApi vA~NmAtreNApi nAlapet || 30-18
shrIjayantyA vrataM ye tu kurvanti shraddhayA narAH |
te yAnti viShNubhavanaM paramAnandadAyakam || 30-19
asvamedhasahasrANi vAjapeyashatAni cha |
kR^itvA yatphalamApnoti jayantyAstatphalaM dhruvam  || 30-20
yardR^ichChayA kR^itA yaistu teShAM pApaM Chinatti hi |
suputradAyinI hyeShA sharIrArogyadAyinI |
sukalatrapradA hyeShA viShNulokapradAyinI || 30-21
jayantyAM kurute yastu yatkiMchiddAnamuttamam |
sa vai brahma samApnoti sAkShAtkR^iShNamukhoditam || 30-22
tilakanyAgavAM dAnaM yo dadAti nR^ipottama |
koTivaMshasamAyukto viShNulokaM sa gachChati || 30-23
aShTamI cha jayantI cha devadevasya chakrINaH |
shubhe hyete mahAbhAga viShNoH priyakare tithI |
jayantI mokShadA proktA sarveShAM vratakAriNAm || 30-24
aShTamI muktidA proktA brahmalokapradAyinI || 30-25
atraivodAharantImamitihAsaM purAtanam |
dharmavratasya charitaM sarvama~NgaladAyakam  || 30-26
kurukShetre purA rAjansomavaMshasamudbhavaH |
dharmavrato mahAnAsIchchandrakAntasutaH prabhuH |
dharmeNa pAlitAstena janA janapadAstathA || 30-27
kAlindItIramAshritya sa rAjA janamejaya |
rAjasUyAMshchakArAsau pa~nchatriMshatpratApavAn |
ashvamedhAMshcha rAjendra ShaTtriMshannarmadAtaTe || 30-28
pR^ithivI pAlitA tena sharadAmayutaM nR^ipa |
tAvatputrasamAyogo naivAbhUtasya bhUpateH || 30-30
shatrubhiH pIdito rAjA rAjyAdbhraShTo mahAmanAH |
puriM niveshya sachive varjitaM sarvasaMpadA |
vanaM jagAma dharmAtmA tapastaptumaputravAn || 30-30
tatrArAdya chiraM kAlaM brahmaNaM bhuvaneshvaram |
sahasratrayamabdAnAekAhamiva so.abhavat || 30-31
grIShme pa~nchAgnimadhyastho varShatau niShkuTI nR^ipa |
hemante tu hradevAsI kAlindhyAH saritaH prabho || 30-32
tyktAhArastyktanidrastyaktabhogAH pratApavAn |
Acharattapa ugraM tu ravau saMnyastalochanaH || 30-33
tapasA tasya rAjendra devA bhItA divaM gatAH |
rambhAtilottamAbhyAM tu nivArayitumakShamAH |
satyalokaM tadA jagmurvij~naptuM parameShThinaH || 30-34
tatra sthitvA chiraM kAlaM sthavaiH stutvA pitAmaham |
idamUchuranUchAnAH kR^itA~njalipuTAstadA || 30-35
pAhi lokapate tAta dharmavratamayArditAn |
vastuM triviShTape shakyaM naivAsmAbhirakaNTakaiH || 30-36
tasya chittaM bhavAnvetti na hi vindAmahe vayam |
asmAsvapi cha te prItirasti chetpAlayasva ha || 30-37

brahmovAcha 

shR^iNudhvaM madvachaH putrAH yuShamddhitakaraM param |
dharmavratestu rAjendro mAmeva stuvate prabhuH |
tasmAdbhayamidaM nAsti yuShmAkaM mama chaiva hi || 30-38
sarveShAmeva devAnAM mA bhUdrAj~no mahadbhayam |
gachChadhvaM pUrvavattUrNaM triviShTapamariMdamAH || 30-39  
ityuktvAH devatAH sarvAshchandrAdityamarudgaNAH |
triviShTapaM punaH prAapurmuktaduHkhA mahAbalAH || 30-40
tasminnavasare dhAtA visvayoniH samAdhimAn |
AjagAma nR^ipasyAshu pradAtuM varamuttaman || 30-41

brahmovAcha 

dharmavrata mahAbhAga tapasA toShito.asmyaham |
varaM varaya bhadraM te varado.ahamihAgataH || 30-42

bhIShMa uvAcha 

brahmaNodIritaM vAkyaM shrutvA prIto nR^ipottamaH |
kR^itA~njalipuTo dhImAnnamaskR^itvA vacho.abravIt || 30-43
kR^itArtho.asmi mahAbhAga putraM dehi pitAmaha |
aputrANAM tu loko.asti naiveti yamataH shrutam || 30-44
kR^itA~njalipuTaM dInaM kR^ishA~NgaM prekShya visvasR^iT |
spR^ishan provAcha rAjendra vardhayaMstasya mAnasam || 30-45
dharmavrata mahAbhAga putrotpattestu kAraNam |
divyabhogapradaM nR^INAM yadvrataM tadvadAmi te || 30-46
jayanthI bhavatA sevyA visheSheNa nR^ipottama |
haripriyA tu sA devI jayanthI lokaviShrutA |
sA dAsyati cha te putraM divyarUpamariMdama || 30-47

dharmavrata uvAcha 

shatrubhirhR^itarAjyasya saputrasya cha me.anagha |
kathaM vastuM mayA shakyaM svapure devavallabha  || 30-48

brahmovAcha 

atyunnatapadaM rAjankA~NkShiNA brahmayoninA |
kR^itA mayA jayanthIyaM yayA prAptamidaM padam || 30-49
ichChatA rAjyaputrau cha tvayA sevyA prayatnataH |
jayanthI rajashArdUla sarvasaMpadbhavennR^ipa || 30-50
ityuktvA rAjashArdUlaM parameShThI jagatprabhuH |
sa prahR^iShTo mahArAja svapnaM dR^iShTveva dharmaja || 30-51
tirodhate sa bhUpAlo vismayaM paramaM gataH |
uttasthau svapurIM prApa chitradhvajapatAkinIm || 30-52
brahmaNodIritaM vAkyaM mantrivR^iddhe nivedya cha |
shrIjayanthIvrataM bhUpo akarodbhAryayA saha || 30-53
tena puNyaprabhAvena sutaM chandraprabhaM kila |
lebhe rAjyaM cha koshaM cha shatrUNAmantako.abahavt |
ripUnnirjitya saMgrAme rAj~nAM chaivAgrato.abhavat || 30-54
tasmAttvamapi rAjendra putrakAmo yadi prabho |
rAjyakAmo.api vA tAta kuru vratamanuttamam || 30-55
kakusthasya priyA sAdhvI mAgadhI padmalochanA |
tena sArdhamidaM kR^itvA raghuM lebhe sudakShiNA || 30-56
Aj~nAM dasharathasyAsya rAmo.api shirasA vahan |
vaidehyA saha dharmAtmA sumitrAtanayena cha |
prapede daNDakAraNyaM tatredamakarotsudhIH || 30-57
kharAdInrAkShasAnhatvA lebhe rAjyaM sutaM kusham |
indrANI hyalabhatputraM jayantaM suranAyakam || 30-58
pArvatI ShaNmukhaM lebhe vratenAnena suvrata |
gAndhArI chaiva mAdrI cha kuntI cha patina saha |
yuShmAnvai suShuve kuntI mAdrI gAndhArasaMbhavA || 30-59
putradaM putrakAmAnAM rAjyadaM rAjyakAminAM |
jayapradamidaM tAta pApinAmapi pApahR^it || 30-60
svargamokShapradaM nR^INAM jayanthIvratamuttamam |
tvaM rAjansarvapApaghnaM bhuktimuktiphalapradam |
kuru vR^iddhiM cha putrAMshcha achirAtprApsyase dhruvam || 30-61

vaishaMpAya uvAcha 

shrutvedaM puNyamAkhyAnaM pRIto dharmasuto vashI |
natvA kR^iShNaM jagannAthaM punaH shrotuM mano dadhe || 30-62
ya idaM puNyamAkhyAnaM nAradena prabhAShitam |
shrutvA pApavinirmukto naro nAkaM samashnute || 30-63


March 6, 2009