Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 33

kAverimAhAtmyam

vaishaMpAyana uvAcha 

sha~NkhatIrthasya mAhAtmyaM kAveryA snAnavaibhavam  |
shrutvA dharmsutaH shrImAngA~NgeyaM punarabravIt  ||  33-1

yudhiShThira uvAcha 

shrInivAsamidaM kShetraM gaditaM bhavatA prabho |
tasyotpattiM cha mAhAtmyaM vistareNa vada prabho || 33-2

bhIShma uvAcha 

shR^iNu pANDava vakShyAmi shrotR^INAmaghanAshanam |
sarvasaMpatkaraM puNyamAyurArogyavardhanam || 33-3
putradaM putrakAmAnAM mokShadaM mokShakAminAm |
anantaM shrInivAsAya kShetrasya phalamavyayam || 33-4
brahmaNA hi purA gItaM nAradAya mahAtmane  |
tena me gaditaM rAjaMstaM bravImi hi te.adhunA || 33-5
tIrthAnAmuttamaM tIrthaM kShetrANAM cha tathottamam |
shrInivAsamidaM kShetraM sarvasiddhiniShevitam || 33-6 
yatra nimnasthalaM rAjandR^iShadbhirabhigUhitam |
tanmadhye tu mahAtmAnastapaH kurvanti chAdhunA || 33-7
purataH pashchime bhAge dakShiNAbhimukhI nR^ipa |
dakShiNe chottare chaiva kAverI pUrvagAminI || 33-8
tanmadhye jagatAM nAthaH sAkShAtpratyakShatAM gataH |
lokamAturmahAlakShmyAH pure yogeshvaro hariH || 33-9
anantastakShakashchaiva vAsukiH sha~NkhapAlakaH |
yugakrameNa tiShThanti shrInivAsAya saMnidhau || 33-10
indro yamaH prachetAshcha kuberaH shashishekharaH |
agnishcha nirR^itirvAyurdikpAlAH satataM sthitAH || 33-11
atraivodAharantImamitihAsaM purAtanaM |
sarvaduHkhopashamanamAyurvardhanakAraNam || 33-12
purA hi kaiTabho rAjandaityAnAmagraNIrbalI |
tapashchachAra rAjendra devAnAM jayakA~NkShayA || 33-14
sthitvAtraiva chiraM kAlaM nigR^ihItAkhilendriyaH |
vAyubhakSho nirAhAro jitakrodho nR^ipottama || 33-15
taptAyaHpiNDamAdAya bhakShayitvA punaH punaH |
achardghoramatulaM tapaH paramapAvanam |
trailokyamapi saMtrastaM tenaiva tapasAnagha || 33-16
tasminkAle devapatirdevaiH saha yudhiShThira |
tapasA bhItimApanno brahmalokamupAgatam || 33-17
brahmayoniM chiraM sthitvA devaiH saha puraMdaraH |
kiM bhaviShyati mallokamiti chintya muhurmuhuH |
pa~nchAshadyugaparyantamAste tatra yudhiShThira || 33-18
upaplavaM tu devAnAM j~nAtvA tatra pitAmahaH |
mA bhaiShIrdevarAja tvaM vedmi lokasya kaNTakam || 33-19
shamayiShyAmi taM mUrkhaM vareNa tvaM kShamasva ha |
ityuktvAntardadhe devo devanAM hitakAmyayA |
yatrAste devashatrushcha taM deshaM prAptavAndrutam || 33-20
tapashcharantaM dharmAtmannIlajImUtasaMnibham |
ravau nyastadR^ishaM dR^iShTvA vAkyametaduvAcha ha || 33-21
bho bho daityapate tvaM tu kR^isho.asi nitarAM prabho |
viddhi vishvasR^ijaM daitya yaddadAmi vadasva tat || 33-22
tuShTo.ahaM tapasA tena pashya mAM tavtsamIpagam || 33-23
iti vAkyaM tadA shrutvA brahmaNo lokakaNTakaH |
nirIkShya taM namaskR^itya vAkyametaduvAcha ha || 33-24
pAhi lokapate brahmanpashya mAM tapasi sthitam |
j~nAtvA tu matkR^itaM karma vijayaM dAtumarhasi |
lokAnAM chaiva sarveShAM tathA pAtALagahvaram || 33-25
tvAM cha devapatiM brahmansUtramANamariMdamam |
dadAsi yadi me brahmannadharme nAshameva cha || 33-26

bhIShma uvAcha 

iti tasya vachaH shrutvA parameShThI pitAmahaH |
tathAstviti tamAmantrya tatraivAntaradhIyata || 33-27
vareNa tena daityo.api garvitaH puruShAdhamaH |
indrasya nagaraM gatvA pIDayAmAsa devatAH || 33-28
prArthamAno.amarendreNa jitaH svargo mayeti cha |
pUjyamAnaH suragaNairyamalokamathAgamat || 33-29
jitvA taM sUryatanayaM pUjito varuNena cha |
kauberaM lokamAgatya pUjitastena saMmataH || 33-30
tatra shriyA pramatto.asau vareNAnena suvrata |
brahmaNo lokamAsAdya rAjarShirgaNasevitam |
kR^itA~njalirnamaskR^itya dhAtAramidamabravIt || 33-31
jitA hi lokAH sarve cha vaikuNThaM jetumutsahe |
tatra sthitaM hariM jitvA tataH svastho bhavAmi cha || 33-32
gamiShye tvatprasAdena hariM jetuM pitAmaha |
ityuktvA prayayau pArtha kShIrodaM baladarpitaH || 33-33
tatra sarvagataM viShNumadR^iShTvA vismayaM gataH |
kiM karomi kva yAsyAmi kva cha pashyAmi saMprati || 33-34
karmaNAM phalado viShNurbhUloke sthitameShyati |
iti nishchitya manasA bhUlokaM prAptavAnprabhuH || 33-35      
tasya buddhiriyaM jAtA madAndhasyAtidurmateH |
vivekaM naiva pashyanti balinaH kAmukAH khalu || 33-36
aho hariH sarvagato bhUmau saMprati saMsthitaH |
pAtAlaM netumichChAmi saptadIpAM vasuMdharAm || 33-37
iti nishchitya manasA sAgaraM samupAvishat |
kaNThamAtramabhUttoyaM tasya daityasya dharmaja || 33-38
prasArya hastaM pAtAle vAmaM dakShiNamuttare |
chAlayAmAsa pR^ithivIM kalpAnte diggajA iva || 33-39
vasudhA lokamAteyaM kampamAnA punaH punaH |
astauShijjagatAmIshaM sarvagaM bhaktavatsalam || 33-40

vasudhovAcha 

shrInivAsa namste.astu namo visvakuDumbine |
namo visvapate tubhyaM namaste jalashAyine || 33-41
namaH kShIrAbdivAsAya namste sUkShmarUpiNe |
namo devAdhidevAya namo vidyutprabhAya cha || 33-42
namaste vasudhAnAtha namste bhaktavatsala |
sha~NkhachakragadApANe namo nandakadhAriNe || 33-43
pAhi mAM bhayasaMtrastAM padmanAbhAya te namaH |
namshchaitanyarUpAya pR^ithvIdhara namo.astu te || 33-44
matsyavAmanarUpAya kUrmarUpAya te namaH |
nArasiMhAya rAmAya namo dAmodarAya cha || 33-45
kR^iShNAya yadavendrAya vAsudevAya chakriNe |
namaste puNDarIkAkSha pAhi lokapate prabho || 33-46
iti stuto jagannAtho dharaNyA pANDunandana |
sAMnidhyamagamadviShNurantaryAmI jaganmayaH || 33-47
mA bhaiShityuktamAtre tu vidyunmaNDalavatprabhuH |
cakramAdAya chichCheda kaiTabhasya shirastadA || 33-48
dharAmAshvAsya vishvAtmA tayA sArdhamariMdama |
idaM kShetraM samAgatya so.atiShThatprabhuravyayaH || 33-49
atra sthitaM hariM j~nAtvA sarvalokadharaH prabhuH |
anantaH preShayAmAsa svasutaM sha~NkhapAlakam || 33-50

ananta uvAcha 

shR^iNu putraka madvAkyaM shrInivAso jaganmayaH |
kAveryAM dakShiNe pArshve kAveryA cha taraMgite || 33-51
R^iShairauddAlakasyaiva hyAshrame munisevite |
siddhavidyAdharagaNaiH sevite puNyapAdapaiH |
shvetatintriNibilvaishcha shvetajambUkapitthakaiH || 33-52
evaM bhUte jagannAthaH shrInivAso jaganmayaH |
shriyA cha vasumatyA cha sevyamAnastu tiShThati || 33-53
tameva sevamAnastu vartayasva tadantike |
adR^iShTaH sarvamanujaiH parAM siddhiM gamiShyasi || 33-54
evaM prabodhitastena hyanantena mahAtmanA |
sha~NkhapAlo namaskR^itya vachanaM chedamabravIt || 33-55
bhagavansarvanAgendra sarvashAstravishArada |
kimarthaM tapyate tena R^iShiNA karuNAtmanA || 33-56
tadahaM shrotumichChAmi vistareNa mahAmate |
yadarthaM sarvanAgendra kR^ipA mayi tavAsti chet || 33-57
ityuktaH sha~NkhapAlena sheSho lokadharaH prabhuH |
auddAalakasya charitamabravItkAmadaM shubham || 33-58


March 11, 2009